Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.625.999

Exekuce kvůli neplacení popelnic v dětství - rodiče nezaplatili svoz TKO a exekutor vymáhá téměř 100.000 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 743 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
08/2016 mi byla udělena přednostní exekuce na plat kvůli neplacení popelnic v době kdy mi bylo 8 let. Jak je možné, že je po mě exekučně vymáháno až po době 9 let?
Jak je možné, že platím dluh za který vlastně ani nemůžu, když v době kdy můj dluh vznikl jsem byl nevýdělečně činný tzn. neschopný splácet.
A poslední otázka je ta zda je možné zaplatit dlužnou částku městskému úřadu a nezaplatit náklady exekutorovi. Jelikož celková dlužná částka za odpady je 5.679 Kč a pan exekutor z této částky udělal necelých 100.000 Kč, zbývá mi už jen 33.000 Kč a celá exekuce je pak takto vedena jako přednostní a není možnost jak se jí bránit.
Takže má otázka zní zda je možné zaplatit úřadu a náklady exekutora vynechat.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, právo oprávněného exekučně vymáhat dluh po povinném se promlčuje 10 let od právní moci exekučního titulu (rozhodnutí, které dlužníku či povinnému ukládá povinnost uhradit dluh věřiteli - oprávněnému). Jelikož v době vzniku dluhu jste byla nezletilá, nemohl Vám být ani platně doručen exekuční titul, tedy rozhodnutí, které Vám osobně uložilo povinnost komunální odpad uhradit. V případě poplatků se jedná o platební výměr za komunální odpad. S ohledem na výše uvedenou skutečnost bych k exekutorskému úřadu, který tuto pohledávku vymáhá podala v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) návrh na zastavení exekuce. V tomto návrhu bych jednak namítla skutečnost, že Vám jako povinné nebyl řádně, a to do vlastních rukou doručen exekuční titul, který vůči Vám tedy nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti. Navíc uveďtě, že v době vzniku dluhu jste byla nezletilá, bylo Vám pouhých 11 let a dluh jste tedy ani neměla z čeho uhradit a současně rovněž namítněte i promlčení práva oprávněného tuto pohledávku vůči Vám exekučně vymáhat, pokud uplynulo více než 10 let od právní moci exekučního titulu. S ohledem na všechny výše popsané skutečnosti tedy máte za to, že na tento případ dopadá důvod pro zastavení exekuce upravený v ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu, neboť exekuci nelze nařídit ani vykonat na základě nezpůsobilého exekučního titulu. Dále bych na Vašem místě další listinou současně požádala rovněž o odklad exekuce dle ust. § 54 exekučního řádu ve spojení s ust. § 266 odst. 1 občanského soudního řádu, a to minimálně do doby rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, neboť v tomto případě jsou naplněny zákonné podmínky pro žádost o odklad exekuce, kdy by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro Vás jakožto povinnou zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Navíc bych zde zdůraznila, že do tohoto postavení jste se dostala bez vlastní viny, neboť povinnost hradit za nezletilého komunální odpad mají jeho zákonní zástupce, tedy rodiče a nikoli nezletilé dítě samotné. O odklad exekuce lze žádat od 1 do 6 měsíců. Pokud je uhrazena jistina, můžete požádat oprávněného o odpuštění příslušenství, tedy úroků z prodlení. Jen mějte na paměti, že tuto žádost je nutné odůvodnit, neboť na odpuštění úroků z prodlení není právní nárok a o této věci rozhoduje výlučně věřitel. Kopii této žádosti bych poslala na vědomí exekutorovi