Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.67 (3 hlasů)

Stránka obsahuje úpravu dědického práva dle nového občanskému zákoníku, který nabývá účinnosti 1.1.2014.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Dnešní právní úprava (před účinností nového občanského zákoníku 2014) možnost zřeknutí se dědického práva nepřipouští. Dědic se nemůže předem zříci svého dědického práva a musí po zůstavitelově smrti dědictví buď přijmout, nebo odmítnout.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Tato neochota pořizovat závětí je však dána i tím, že dnešní občanský zákoník lidem rozhodování o osudu svého majetku velmi komplikuje a znesnadňuje (např. nemožnost podmínit nabytí dědictví, přílišné zvýhodňování potomků atd.).

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.50 (2 hlasů)

Za nepominutelné (neopomenutelného) dědice jsou dnes považováni jen potomci zůstavitele, přičemž se rozlišuje mezi potomky zletilými a nezletilými. Význam institutu nepominutelných dědiců se projevuje v případě dědění ze závěti, jelikož právo nepominutelných dědiců ve své podstatě omezuje zůstavitelovu pořizovací svobodu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Dnešní koncepce přechodu dluhů vychází z povinnosti dědice hradit zůstavitelovy dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Zásadní problém, který potvrzuje i praxe, spočívá v tom, že dnes je předmětem pozůstalosti jen to, co dědicové musí nezbytně přihlásit (nemovitosti, vklady na účtech, apod.).

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Víte, že? Pokud je zůstavitel v nemocnici a v závěti povolá za dědice zdravotní sestru, která se tam o něj stará, pak bude tato závěť neplatná (nebyla-li pořízena formou veřejné listiny). Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona.

1 1 1 1 1 Hodnocení 2.50 (2 hlasů)

Nikdo nemůže v okamžiku sepsání posledního pořízení tušit, zda se osoba, kterou povolává za dědice či odkazovníka, skutečně nápadu dědictví dožije. Proto může být velmi praktické zřídit dědickou substituci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Potomka lze vydědit v tzv. listině o vydědění, která způsobuje vyloučení vyděděného z dědění po zůstaviteli. NOZ mění terminologii na tzv. prohlášení o vydědění. Vyděděný tudíž nenabývá práva, ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj zákonem stanovený podíl. Podle současné právní úpravy (OZ) je v listině o vydědění třeba uvést alespoň jeden ze čtyř zákonem stanovených důvodů vydědění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Nový občanský zákoník 2014 (NOZ) navrací odkaz do dědického práva. V dědickém právu se obecně uplatňuje princip univerzálního dědického nástupnictví, což znamená, že dědic nastupuje nejen do zůstavitelových práv, ale i do povinností. Odkaz je výjimkou z tohoto pravidla.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Dědickou smlouvu, která je co do právní síly nejsilnějším dědickým titulem, naše právo znalo do roku 1950, kdy byla z občanského zákoníku vyloučena. Kdo chce uzavřít dědickou smlouvu, musí mít nejen pořizovací způsobilost, ale i způsobilost smluvně se zavázat. Dědickou smlouvou lze povolat jak dědice, tak odkazovníka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

2020 mi zemřel otec, žil na Slovensku a já v Čechách. Kvůli covidu jsme nebyli v kontaktu, nikdo z rodiny nedal zprávu a ani notář mě vůbec nekontaktoval. Nevím, jestli proběhlo dědictví, nikdo mě neinformoval. Mám obavy, že mě nějak obešli, že mně zapřeli. Prosím o radu, jak mám dále postupovat, jelikož se jedná o Slovensko a já žiju v Česku.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: