Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Dědické právo je upraveno v novém občanském zákoníku velmi podrobně. Je zde kladen větší důraz na vůli zůstavitele a došlo k znovu zavedení některých institutů jako odkaz, zřeknutí se dědického práva, dědická smlouva a další.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zástavní právo v nové právní úpravě občanského zákoníku dává smluvním stranám vyšší smluvní volnost. Nový občanský zákoník upravuje problematiku zástavního práva komplexně v jednom zákoně. Najdeme zde upraveno i zástavní právo k obchodním podílům a zástavní právo k cenným papírům.  

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Právní úprava věcných břemen, konkrétně služebností se inspiruje v občanském zákoníku z roku 1937. NOZ upravuje věcná břemena podrobněji než předchozí právní úprava. Věcným břemenem se rozumí věcné právo k věci cizí, které omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět či se něčeho zdržet (pasivní povinnost) nebo něco dát či něco konat (aktivní povinnost).

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Smluvní zastoupení je dobrovolné a záleží čistě na vůli každé ze stran, konkrétně zmocnitele, zda se rozhodne nechat zastoupit a samozřejmě zmocněnce, který zmocnění příjme. Zastoupení vzniká dohodou mezi zmocněncem a zmocnitelem, která může být uzavřena písemně i ústně. Vůči třetím osobám se zmocněnec prokazuje plnou mocí, která interpretuje existenci dohody smluvních stran a osvědčuje rozsah zástupcova oprávnění.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nový občanský zákoník 2014 upravuje a definuje pojmy výpůjčka, zápůjčka a zápůjčka. U jednotlivých institutů specifikuje obsah smluv a jejich náležitosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nový občanský zákoník sjednotil rozdílnou právní úpravu kupní smlouvy obsaženou v předchozím občanském zákoníku a právní úpravu kupní smlouvy obsaženou v obchodním zákoníku. Nyní se na podnikatele i nepodnikatele vztahuje jedna právní úprava kupní smlouvy obsažena v NOZ.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nájem bytu zaznamenal velkou změnu oproti dřívější právní úpravě. Nově je do zákona přidán účel nájmu - zajištění bytových potřeb nájemce. Je-li byt pronajat k jinému účelu než k bydlení (např. rekreace, letní byt, stáž, ad.), použije se obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. NOZ). Stejně se bude postupovat v případě, že nájemcem bude právnická osoba.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Za spotřebitele dle ust. § 419 NOZ považujeme každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Přestože ze strany Evropské unie se objevují snahy zahrnout pod ochranu spotřebitele i právnickou osobu, v současné době platí, že spotřebitelem může být pouze fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodej zboží v obchodě je zvláštním ustanovením NOZ, které se uplatní v případě, že prodávajícím je podnikatel prodávající věci v rámci své podnikatelské činnosti a kupujícím nepodnikatelem, tj. osobou, která nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti. Kupujícím může být právnická osoba nebo fyzická osoba (spotřebitel). Za spotřebitele nový občanský zákoník označuje v ust. § 497 NOZ každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Darovací smlouva představuje bezúplatné převedení majetku mezi smluvními stranami na základě smlouvy. Dárce může darovací smlouvou, buď bezplatně převést vlastnické právo k věci na obdarovaného, tak že zároveň dojde k předání daru, nebo se může zavázat (dát příslib) obdarovanému dar předat v budoucnu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nový občanský zákoník oproti předchozímu občanskému zákoníku rozlišuje v závazkových vztazích zajištění a utvrzení dluhu. Dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním dluhu (§ 2010 odst. 1 NOZ).

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: