Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

 

Jedná se o institut náhradní rodinné péče, jehož účelem je zejména výkon osobní péče o dítě člověkem odlišným od rodiče nebo poručníka či pěstouna, jestliže tato péče nemůže být z objektivních nebo subjektivních důvodů vykonávána rodiči popřípadě poručníkem. Tato náhradní rodinná péče je možná pouze u nezletilého dítěte a to po dobu, po kterou rodiče dítěte neumí, nechtějí nebo nemohou o své dítě osobně pečovat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele. Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojované příjmení, nemůže dojít připojením příjmení na základě osvojení k jeho ztrojení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (statusová změna) za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. O této statusové změně rozhoduje na návrh soud. Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství, nikoli jako náhradní péče o dítě.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Současná právní úprava užívá pojem „vztahy mezi manžely“ (§ 18 – 21 ZOR). Víte, že? NOZ upravuje povinnost manžela brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Pokud má dítě k osobám příbuzným či společensky blízkým dlouhodobý citový vztah, pak mají tyto osoby právo se s dítětem stýkat. Tyto osoby, jakož i dítě, mají právo domáhat se naplnění svého práva u soudu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pěstounská péče je osobní péčí o dítě třetí osobou. Účelem pěstounské péče není přijetí cizího dítěte za své jako v případě osvojení, kdy dochází ke změně statusu dítěte. Zprostředkování svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují v současnosti krajské úřady a ministerstvo ((§ 20 odst. 2 a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

NOZ výslovně zavádí ochranné ustanovení k bydlení rodiny (§ 747 a § 748 NOZ). NOZ rovněž upravuje bydlení po zániku manželství (§ 766 – 770 NOZ).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podle dosavadní právní úpravy (§ 57 odst. 1 ZOR) může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Důraz je kladen na soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, nikoli na právní tituly k jednotlivým věcem. Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestanou být dnem nabytí účinnosti NOZ součástí společného jmění (§ 3038 NOZ).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Domácí násilí je v současné době upraveno např. v trestním zákoníku nebo občanském soudním řádu. Hmotněprávní úprava domácího násilí v soukromoprávní rovině chyběla, a proto to NOZ napravuje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením (§ 771 NOZ). Víte, že? Rodiče a děti mají vůči sobě navzájem práva a povinnosti, kterých se nemohou vzdát či zříci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Veřejný seznam smluv o modifikaci majetkového režimu aneb jak zjistit, zda manželé mezi sebou smluvně upravili majetkový režim odlišně od režimu zákonného? V současné době i podle NOZ vyžadují smlouvy, kterými se mění režim společného jmění manželů, formu notářského zápisu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Inspirací pro začlenění rodinného závodu do NOZ byl italský občanský zákoník (čl. 230 bis Codice civile). Víte, že? I přestože práva a povinnosti členů rodiny nejsou k rodinnému závodu upravena smlouvou (např. zakládající mezi stranami pracovní poměr), podílejí se členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu na zisku z něho.Jak již název napovídá, pracují v rodinném závodě členové rodiny a rodinný závod je ve vlastnictví některé z těchto osob. O zásadních otázkách rozhodují všichni členové bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manželé, kteří si ponechali svá dosavadní příjmení, se mohou později dohodnout na společném příjmení jednoho z nich. Pro tento účel učiní prohlášení před orgánem veřejné moci. Rozvedený manžel může do šesti měsíců po rozvodu přijmout zpět své dřívější příjmení. Pokud měl připojované příjmení, pak přijme příjmení ve tvaru před uzavřením manželství.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

NOZ se navrací k úpravě institutu osvojení, adopce dospělé osoby, který byl u nás znám do roku 1949. Osvojení zletilé osoby upravuje § 846 - § 854 Nového občanského zákoníku. Osvojení zletilého je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ochrana nezletilého dítěte - rodinné právo a v něm i výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství je upraven v části druhé v ustanoveních § 655 až § 975 nového občanského zákoníku. Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní ochrany. Jde o zásadu, která je zakotvena v ust. § 3 odst. 2 písm. b) NOZ.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: