Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka pojednává o převzetí majetku a změně obsahu závazku s ohledem na Nový občanský zákoník 2014.

Převzetí majetku

Vedle převzetí a přistoupení k dluhu je v NOZ obsažena i úprava převzetí majetku. Ust. § 1893 – 1894 řeší situaci, kdy se nabyvatel zaváže převzít od jiné osoby (zcizitele) veškerý její majetek – tj. souhrn všech aktiv patřících této osobě – či jeho poměrnou část. Důsledkem takového závazku je, že se nabyvatel majetku stává solidárním dlužníkem z dluhů, které s převzatým majetkem souvisí (pokud o jejich existenci při uzavření smlouvy věděl, nebo přinejmenším musel vědět). Nabyvatel majetku však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota převzatého majetku. Toto omezení neplatí ale pro nabyvatele, který je ve vztahu ke zciziteli osobou blízkou, pokud neprokáže, že vynaložil potřebné úsilí k tomu, aby se o dluzích dozvěděl. Nabyvatel se zcizitelem se nemohou od těchto ustanovení odchýlit k tíži věřitelů.

Ustanovení o převzetí majetku se nepoužijí při prodeji obchodního závodu, pro který má NOZ zvláštní úpravu (tzv. koupě závodu § 2175 – 2183).

 

Změna v obsahu závazku

Pokud jde o změny závazku co do jejich obsahu, dochází v NOZ k systematickým úpravám: Změna závazku dohodou stran, kdy dochází k založení nového závazku (tzv. novace) a narovnání, již nejsou upraveny v rámci způsobů zániku závazku (jak je tomu dnes), nýbrž byly zařazeny do oddílu o změnách.

NOZ odstraňuje dnešní neopodstatněný rozdíl v důsledcích novace a narovnání na zajištění závazku. Nově pro obě tyto varianty změny závazku platí, že zajištění práv přetrvává i nadále (§ 1907).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Všechny články v sekci Nový občanský zákoník 2014: