Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.036.770

Předseda bytového družstva a převod členského podílu.

Odesláno: 
Otevřeno 295 x
1 odpověď
 
Já a můj partner vykonáváme v představenstvu bytového družstva funkci předsedy a místopředsedy. Můžeme naše podíly prodat, aniž bychom předem složili funkce? Dojde se zánikem členství automaticky k zániku funkcí? Z družstevníků nechce nikdo tyto funkce zastávat. Jak čelit případným problémům při převodu? Máme tříčlenné představenstvo a pokud my dva složíme funkci, odejde i třetí člen, takže nikdo nepřevezme smlouvu o převodu a nevystaví novou nájemní smlouvu.
 
Dobrý den,

podle § 630 zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních korporacích, platí, že členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Dále dle § 10 písm. d) citovaného zákona členství v družstvu zaniká převodem družstevního podílu. Z uvedeného vyplývá, že prodejem vašich družstevních podílů zanikne i vaše členství v družstvu a tím i funkce předsedy a místopředsedy v představenstvu družstva. Podle § 713 cit. zákona zvolí nejbližší členská schůze v případě ukončení funkce člena představenstva nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že po vašem případném odstoupení z funkcí již nemůžete plnit úkoly představenstva, a to ani do doby, než budou zvoleni či soudem určeni noví členové představenstva. Proto Vám doporučuji situaci řešit ještě před prodejem podílů, ať už zvolením nových členů s předstihem na členské schůzi či návrhem k soudu na jmenování nového představenstva. Lze například uzavřít smlouvu s jiným větším družstvem, které bude vykonávat správu domu v zastoupení za představenstvo.