Počet stránek ve webu: 43.147

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.064.731

Fond oprav nájmce

Odesláno: 
Otevřeno 694 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, dozvěděl jsem se, že fond oprav by měl platit majitel. Ve smlouvě mám napsáno toto:
„……4. NÁJEMNÉ
4.1. Nájemné za užívání Bytu bylo sjednáno dohodou ve výši 6.000,-- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní měsíc.
4.2. V nájemném nejsou zahrnuty zálohy na vodné, stočné, teplo a teplou vodu, zálohy na osvětlení společných prostor a příspěvek do fondu oprav, které jsou stanoveny ve výši 2.900,-Kč (slovy: dvatisícedevětsetkorunčeských), které se Nájemce zavazuje platit pravidelně, měsíčně spolu se sjednaným nájemným na účet pronajímatele. Na jeden měsíc činí nájemné a úhrada za tyto služby 8.900,-Kč (slovy osmtisícdevětset korun českých). Tato částka byla stanovena dohodou smluvních stran této nájemní smlouvy. …. “
Nic více už o placení nájmu a služeb není.
Mám v tomto případě nárok vyžadovat částku za fond oprav zpět? Respektive, existuje pro to, nějáká promlčecí lhůta?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
 
Dobrý den,

příspěvek do fondu oprav je skutečně povinen odvádět pouze majitel bytu - pronajímatel. Je však zřejmé, že na jeho úhradu použije prostředky z nájemného, ať už je to v nájemní smlouvě výslovně uvedeno či ne. Tedy nájemní smlouva může obsahovat konkrétní částku, která z nájemného připadne na fond oprav (kterou ale fakticky do fondu oprav odvede pronajímatel). Není však možné zahrnout částku na fond oprav do ročního zúčtování za poskytnuté služby (voda, plyn, topení, elektřina). Jakýkoliv přeplatek či nedoplatek je jen záležitostí majitele bytu. Pokud tedy pronajímatel zahrnul částku za fond oprav do záloh za služby, pak s touto částkou ale nesmí operovat při ročním zúčtování služeb.
 
Už jsem to s majitelem řešil a ten mi tvrdí, že jsem mu platil nájem, služby A příspěvek do fondu oprav a že jsem podpisem tento příspěvek schválil. Tvrdí tedy, že to ve službách zahrnuto není. Ve vyúčtování a smlouvě částka za fond oprav vůbec uvedena není. Posílal jsem mu ročně za služby 50 000 Kč, ale ve vyúčtování za služby od bytového družstva se operovalo s částkou 33 000 Kč. Majitel si tedy nechával 17000 Kč a já vlastně jen tuším, za co.