Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.238

Vypsání otce z rl

Odesláno: 
Otevřeno 261 x
1 odpověď
 
Dobrý den, potřebuji vypsat z rodného listu dítěte. Biologický otec nejsem. Před rokem mě poporosila kamarádka- její dceři byly dva roky. V rl něměla otce uvedeného. Pak se bála, že by ji mohl kontaktovat atd. Uprosila mě. Byla na dně. Nyní bych chtěl vymazat. Bohužel jsem to nestihl do půl roku od zápisu- což bylo původně v plánu. Prosím jak mám teď postupovat. Dekuji
 
Dobrý den,

návrh na popření otcovství může otec (osoba zapsaná v RL) podat do 6 měsíců od určení otcovství (právní moci rozsudku o určení otcovství). Pokud již tato lhůta uplynula, pak je zde možnost uplatnit ustanovení § 793 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník.

Podle citovaného ustanovení ve výjimečných případech (vyžaduje-li to veřejný zájem dítěte a mají-li být naplněna základní lidská práva) může i sám soud zahájit řízení o popření otcovství v případě, že otcovství bylo určeno tzv. souhlasným prohlášením rodičů a zapsaný otec být otcem nemůže. Můžete tedy podat k soudu podnět na zahájení řízení o popření otcovství. V podnětu uveďte veškeré okolnosti, z nichž jednoznačně vyplývá, že otcem dítěte nemůžete být. Bylo by žádoucí podpořit svá tvrzení svědectvím matky či připojením vypracovaného znaleckého posudku popírajícím Vaše biologické otcovství.

Citovaná ustanovení občanského zákoníku :
§ 790
(1) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.
(2) Ustanovení § 785 odst. 1 věta druhá a § 785 odst. 2 platí obdobně.
§ 792
Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.

§ 793
Vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti.