Počet stránek ve webu: 43.161

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.066.101

Darovani pozemku a tim vylouceni dedice.

Odesláno: 
Otevřeno 337 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

dotaz zní: Moje žijící matka darováním převedla pozemky, které vlastní na bratra. Tím pozbyla veškerý podstatný majetek a mne v podstatě o dědictví připravila. Podotýkám, že jsem s ní udržoval kontakt a nebyl s ní v žádné při. Lze tento krok aktuálně nebo v rámci dědického řízení soudně napadnout?
 
Dobrý den,

napadnout takový krok nelze, pouze je možné v rámci dědického řízení, pakliže k darování došlo v době tří let před úmrtím zůstavitele, tzv. započíst na povinný díl. Zůstavitel může přikázat, aby bylo započtení provedeno i za delší dobu. Nicméně takové započtení nezakládá povinnost dotyčného dědice cokoliv vydat ostatním dědicům (§1658) - pouze je o tento majetek umenšen jeho dědický podíl a může se i stát, že dědit nebude vůbec.

Níže uvádím citaci příslušných zákonných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku:

§ 1658
Započtení na povinný díl nebo na dědický podíl nezakládá povinnost něco vydat, ledaže se jedná o případ uvedený v § 2072 (tím je myšlen případ vydědění).

§ 1659

Při započtení se počítá hodnota toho, co bylo poskytnuto a co podléhá započtení, podle doby odevzdání. V mimořádných případech může soud rozhodnout jinak.

Započtení na povinný díl
§ 1660
(1) Na povinný díl se započte vše, co nepominutelný dědic z pozůstalosti skutečně nabyl odkazem nebo jiným zůstavitelovým opatřením.

(2) Na povinný díl se započte i to, co nepominutelný dědic od zůstavitele bezplatně obdržel v posledních třech letech před jeho smrtí, ledaže zůstavitel přikáže, aby se započtení provedlo za delší dobu; potomku se kromě toho započte i to, co od zůstavitele bezplatně obdržel dědicův předek. Při započtení se však nepřihlíží k obvyklým darováním.

§ 1661
(1) Na povinný díl potomka se započte to, co mu zůstavitel dal za svého života na úlevu v nákladech spojených se založením samostatné domácnosti, se založením manželského či obdobného soužití nebo s nástupem povolání či se započetím podnikání; na povinný díl se započte i to, co zůstavitel použil na úhradu dluhů zletilého potomka. Stalo-li se tak dříve než v posledních třech letech před zůstavitelovou smrtí, provede se započtení, pokud zůstavitel neprojeví opačnou vůli.

(2) Potomkovi, který vstupuje na místo svého předka, se započte na povinný díl i to, co takto dostali od zůstavitele jeho rodiče, na jejichž místo vstupuje.