Počet stránek ve webu: 43.166

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.067.964

dalsi zvysovani najemneho

Odesláno: 
Otevřeno 240 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, mám nájemné na dobu určitou (každý rok musím obnovit, už asi 7 let) a za poslední 2 roky se zvýšilo už o 33%. Je to v pořádku? Podle zákona to prý nesmí překročit 20% za tři roky, nebo to se týká něčeho jiného?
 
Dobrý den,

jestliže jste si s pronajímatelem v nájemní smlouvě neujednali vlastní podmínky zvyšování nájemného, pak opravdu nelze nájemné zvýšit o více jak 20% v souhrnu za tři roky.

Níže uvádím citaci příslušného ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. , v němž je popsán přesný postup, jak může ke zvýšení nájemného dojít:

§ 2249
(1) Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
(3) Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.
(4) Navrhuje-li nájemce snížení nájemného, použijí se ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.
 
Děkuji, stále mi ale není jasné, zda tento § platí i v případě, že mám sjednanou smlouvu na dobu určitou (1 rok), kterou každý rok pomocí dodatku ke smlouvě prodlužuji na další rok (tímto dodatkem se upravuje i výše nájemného). V jiné diskuzi se vyskytl názor, cituji: "...zmíněné ustanovení § 2249 zákona č. 89/2012 Sb. , se pojí s ustanovením § 2248, dle kterého platí, že si strany mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Z dikce ustanovení a logiky věci lze usuzovat, že toto ustanovení se uplatní pouze u nájmu sjednaného na dobu delší než jeden rok, a to za jeho trvání..." (zdroj: odpověď na 4. dotaz na této stránce - http://www.portalobydleni.cz/nastroje/poradna/potrebujete-poradit-posilejte-nam-sve-dotazy/urcovani-vyse-najmu/)
 
Dobrý den,

dle mého názoru se citovaná ustanovení vztahuje i na nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou. Navíc jste s pronajímatelem neuzavřeli vždy novou nájemní smlouvu, pouze jste tu původní prodloužili. Ustanovení občanského zákoníku slouží k ochraně slabší strany, kterou je v tomto případě nájemník, proto dle mého názoru nelze toto ustanovení obcházet neustálým prodlužováním nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou.