Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel nemá zakázky, mám právo na výplatu, mzdum, plat?
- Má zaměstnanec nárok na výplatu když pro něj zaměstnavatel nemá práci?
- Může dostat zaměstnanec neplacené volno když pro něj zaměstnavatel nemá práci?

Na co mám podle zákona právo, když pro mě zaměstnavatel nemá práci? Prý není odbyt a nejsou zakázky na výrobu.
Může nás nechat doma na neplaceném volnu? Proč nedostáváme žádnou náhradu mzdy?
Jsme každý pátek doma a samozřejmě zadarmo. Odbory ve firmě nemáme. Firma je organizační složkou zahraniční společnosti, která má sídlo v Anglii. Zaměstnavatel nám oznámil, že prý podle nového, aktualizovaného Zákoníku práce, by nám sice mohl vyplatit nějaké peníze, ale taky, že nemusí. Že nezáleží na tom, jestli s tím souhlasíme nebo ne. Takže se rozhodl, že nám nic neproplatí. Prosím, jak to tedy je? Má smysl se případně obrátit na Inspektorát práce? Pokoušela jsem se najít vysvětlení na internetu ale nerozumím tomu. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Jestliže zaměstnavatel nezajistí práci pro své zaměstnance, nastala na jeho straně tzv. překážeka v práci ve smyslu § 209 zákoníku práce. V takovém případě musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy (platu) v rozsahu 60%; nestanoví-li dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele působí) náhradu vyšší.
Zaměstnavatel Vám buď poskytl mylné informace (pravděpodobně záměrně) nebo došlo k nějakému zjevnému nepochopení.
Doporučuji obrátit se na Vaši odborovou organizaci, pokud ji máte, požádat zaměstnavatele o písemné vyrozumění a taktéž se obrátit na Inspekci práce. Plnění můžete vymáhat až 3 roky zpětně


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Změna užívání orné půdy na zahradu - je nutný projekt nebo vyjádření inženýra?
- Co je nutné ke změně užívání orné půdy na zahradu
- Minimální rozloha zahrady v m2 dle stavebního zákona
- Speciální ochrana orné půdy v rámci zemědělského půdního fondu - zákon 334/1992

Koupil jsem jeden pozemek o rozloze cca 800 m2. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Požádal jsem jako vlastník stavební úřad o změnu užívání na zahradu. Vše co bylo ke změně potřebné mám, nicméně narazil jsem na stavební úřadě na jejich požadavek doložit tuto žádost o dokument podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Co navíc, tento dokument musí být prý zpracovaný nebo alespoň potvrzený autorizovaným inženýrem s kulatým razítkem! Nechápu k čemu, když na pozemku budou jen stromy, keře a kytičky a žádná stavba. Úřednice stavebního úřadu mě přitom neuměla řádně předvést podle jakého předpisu a paragrafu to zákon nebo vyhláška vyžaduje a vyjádřila se v tom smyslu, že moje žádost o změnu užívání není kompletní a nebude tudíž odsouhlasena. Můžete poradit zda má stavební úřad právo toto vyžadovat? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že chcete z orné půdy mít zahradu, je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí o změně využívání území (odkaz na přílohu vyhlášky je tedy v pořádku). Je třeba vzít v potaz, že orná půda je součástí zemědělského půdního fondu, který požívá speciální ochrany zákonem č. 334/1992 Sb.
Předpokládám, že otázku odnětí půdy ze zemědělského fondu máte vyřešenou (§ 9 zákona č. 334/1992 Sb.) Pro úplnost dodávám, že rozhodnutí o změně využití území jsou povinně v případech uvedených v § 80 stavebního zákona (ve Vašem případě se jedná o zřízení zahrady - podmínkou je výměra pozemku nad 300 m2)
Autorizovaný inspektor ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v tomto případě nemá žádnou pravomoc.
Pokud máte všechno, co bylo výše uvedeno v pořádku. Doporučuji se obrátit na nadřízení stavební úřad nejprve s žádostí o konzultaci (třeba jste se s danou úřednicí vzájemně špatně pochopili) a případně následně se stížností podle § 175 správního řádu na postup správního orgánu, tedy stavebního úřadu.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Co to znamená solidární dlužníci, spoludlužníci
- Škoda vymáhaná Českou kanceláří pojistitelů po solidárních dlužnících
- Společná odpovědnost za škodu za autonehodu a podíly solidárních spoludlužníků
- Kdo platí škodu u nepojištěného auta kdy měla platit pojistku jiná osoba
- Co znamená náhrada škody z garančního fondu České kanceláře pojistitelů
- Odpovídá za škodu způsobenou vozidlem majitel vozidla nebo řidič?
- Úhrada škody skutečným viníkem - § 438/2 Občanského zákoníku

Mám dotaz ohledně autonehody, kterou jsem nezpůsobila a ani nezavinila, ale jsem nucena platit veškeré škody. Byla jsem sice vlastníkem vozidla, ale řídil přítel, který navíc neplatil zákonnou pojistku, což jsem nevěděla. Veškeré škody tedy ČKP vyžaduje ode mne. Přítel mi malou část škody uhradil, ale podstatnou část škody nechal na mne a od všeho se distancoval. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že jste (jakožto vlastnice vozidla) tzv. pojistníkem, tzn. že smlouva o povinném ručení byla uzavřena Vámi (§ 2 písm. e/ a § 3/2 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Skutečnost, že za Vás Váš přítel tzv. povinné ručení nehradil tak nemá na Vaší odpovědnost za způsobenou škodu bohužel žádný vliv.
Poškozený má ve Vašem případě (tj. tehdy, byla-li škoda způsobena nepojištěným vozidlem) dle § 9 a § 24 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nárok na plnění z tzv. garančního fondu ČKP, která je dále oprávněna vymáhat poskytnuté plnění po tom, kdo za škodu odpovídá.
Dle § 24/9 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsou tzv. solidárními dlužníky řidič vozidla (pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá) a jeho provozovatel (s ohledem na § 2/16 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích předpokládám, že provozovatelem vozidla jste Vy).
Z Vašeho dotazu usuzuji, že dopravní nehodu způsobil Váš přítel a za vzniklou škodu tudíž odpovídáte společně a nerozdílně, tzn. že ČKP je oprávněna vymáhat dlužnou částku v celé výši po kterémkoli z vás, přičemž zaplacením škody zanikne úhradová povinnost druhého solidárního dlužníka.
Na Váš případ se v obecné rovině vztahuje § 511 Občanského zákoníku, dle něhož jsou podíly na dluhu všech solidárních dlužníků ve vzájemném poměru stejné. Dlužník, proti němuž byl uplatněn nárok vyšší, než odpovídá jeho podílu, může na ostatních solidárních dlužnících požadovat, aby dluh podle podílů na ně připadajících splnili.
Pokud tedy uhradíte sama celou vymáhanou škodu, můžete se na svém příteli domáhat, aby Vám poskytl náhradu dle výše svého podílu.
Neboť by ve Vašem případě mohlo být nespravedlivé, aby byly Váš podíl a podíl Vašeho přítele na vzniklé škodě stejné, bude aplikováno speciální ustanovení § 438/2 Občanského zákoníku, dle něhož může soud v odůvodněných případech rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody (zde by tedy bylo možné zohlednit, že autonehoda byla způsobena Vaším přítelem, který navíc nehradil povinné ručení, jak jste se dohodli). Dle § 439 Občanského zákoníku byste se následně mohla v takto určeném poměru se svým přítelem vypořádat.
Nebude-li Váš přítel ochoten se s Vámi dohodnout na solidárním placení vzniklé škody (a na určení velikosti vašich vzájemných podílů na této škodě), nezbude Vám, než se obrátit s žalobou na soud. Pro tento krok Vám doporučuji neotálet a kontaktovat advokáta.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kombinované studium na VŠ a nárok na výživné, alimenty
- Právo na alimenty, výživné u kombinovaného studia na vysoké škole
- Dálkové studium na vysoké škole a právo, nárok na výživné, alimenty
- Může otec požádat o snížení výživného u kombinovaného, dálkového studia

Okresním soudem mi v rozsudku bylo určeno platit výživné na zletilou 22 letou dceru.
Ta studovala nejdříve střední školu - rehabilitaci. Po této střední škole údajně dělala zkoušky na vysoké škole VŠ v obdobném oboru. Zkoušky neudělala a začala pracovat jako masérka. Po roce po nových zkouškách nastoupila na VŠ kde studovala podobný obor jako na střední škole. V té době požádala o placení výživného. Okresní soud se spokojil jen s jejím tvrzením, že zkoušky neudělala. V době mezi dvěma jednáními u okresního soudu, si změnila příjmení. Okresní soud rozhodl, že jí musím platit výživné a to od 1.9 i když dcera podala žalobu až 24.11. Tento rozsudek jsem napadl odvoláním ke krajskému soudu a to v části výši výživného, dále pak v části doplácení výživného, před podáním žaloby mé dcery. Rozsudek jsem napadl i v tom, že okresní soud se spokojil s tvrzením, že dcera ihned po střední škole dělala přijímací zkoušky, které neudělala, ač o tom nedoložila žádný doklad. Dále jsem rozsudek napadl, že změnou příjmení buď se vdala, vyživovací povinnost potom přechází na manžela, nebo si mohla změnit příjmení z jiných důvodů, které ale z mého pohledu by v určitých případech mohly odporovat dobrým mravům. Při jednání u krajského soudu vyšlo najevo, že dcera neudělala jednu ze zkoušek a tak musela školu opustit. Poté udělala zkoušku na jinou vysokou školu obdobného směru v jiném místě, ale již ne jako prezenční (denní) studium, ale jako kombinované studium, tj. dálkové.
Krajský soud zrušil platbu původního výživného za první rok studia na VŠ a to z toho důvodu, že jej nedokončila a určil mi placení nového výživného. Mojí připomínku ohledně zkoušek po střední škole neřešil, spokojil se s tvrzením mé dcery, že jí neudělala. Příjmení si dcera změnila z důvodu toho, že jsem se o ní neprojevoval zájem. Od cca 6 ti let jejího věku jsme neměli mezi sebou dobré vztahy.
Krajským soudem mi potom bylo určeno platit nové výživné na zletilou dceru. Ta navštěvuje konzultace v takzvaném kombinovaném studiu na VŠ. Její konzultace jsou cca 12 x za semestr a to po 14 ti dnech, jenom pátky a soboty. Já sám u odvolacího soudu jsem nevěděl, že kombinované studium je vlastně to, co bylo dříve dálkové. Dcera na dotaz soudu, co je to za kombinované studium vysvětlila, že se jedná o kombinaci dvou oborů. Já až později jsem zjistil, že se jedná vlastně o dálkové studium, při kterém jak se domnívám je možné pracovat. Podotýkám, že dcera je naprosto zdravá.
Moje otázka zní: Má moje dcera nárok na placení výživného při kombinovaném studiu na vysoké škole VŠ. Jak postupovat v tomto případě dále, když nemám možnost dovolání jak rozhodl krajský soud KS.
Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Dle § 85/1 zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem až do doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit (v této souvislosti tedy není rozhodné nabytí zletilosti dítěte či dosažení věku 26 let). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií (nebo jiné přípravy na budoucí povolání) najde odpovídající pracovní uplatnění.
Byla-li Vaše povinnost k hrazení výživného na zletilou dceru potvrzena odvolacím soudem, můžete se dle § 99/2 zákona o rodině obrátit na okresní soud s návrhem na snížení (popř. i zrušení) výživného. Úspěch tohoto návrhu bude však podmíněn změnou okolností, která by změnu výše výživného odůvodňovala. Může se jednat jak o změnu na Vaší straně (např. ztráta dosavadního povolání, vznik nové vyživovací povinnosti, zdravotní komplikace spojené se zvýšenými náklady na léčbu apod.), tak o změnu na straně Vaší dcery (např. uzavření sňatku, nalezení práce apod.).
Skutečnost, že Vaše dcera studuje tzv. kombinované studium dle mého názoru sama o sobě neodůvodňuje automatickou změnu výše výživného. Přestože tento typ studia není časově tak náročný jako studium prezenční, musí se Vaše dcera na studium ve svém volném čase zajisté připravovat, což její šanci na nalezení zaměstnání či brigády snižuje.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnanců čerpacích stanic
- Odpovídá zaměstnanec benzínky za škodu když ujede zákazník bez placení?
- Krádež benzínu zákazníkem čerpací stanice a úhrada škody, manka obsluhou benzínky
- Náhrada škody obsluhou benzínky když ujede zákazník z čerpací stanice bez placení
- Odpovědnost obsluhy benzínky za schodek při krádeži benzínu, nafty zákazníkem
- Krádež pohonných hmot zákazníkem na benzínce a nárok zaměstnavatele na náhradu od obsluhy
- Újezd vozidla z čerpací stanice bez placení a náhrada škody zaměstnancem, obsluhou
- Manko, schodek, škoda způsobená krádeží benzínu, nafty zákazníkem a náhrada škody obsluhou

Pracuji jako zaměstnanec jedné čerpací stanice a ráda bych se zeptala ,jak bych měla pokračovat v situaci,kdy po mě zaměstnavatel požaduje náhradu za újezd vozidla bez zaplacení načepovaného benzínu.Podepsala jsem jen dohodu o hmotné zodpovědnosti,ale podle mne újezd vozidla do této dohody započítat nemůžou a já nemám žádný prostředek jak bych mohla újezdu zabránit.Myslím si ,že na většině čerpacích stanic je léty vžité,že škodu uhradí zaměstnanec,ale podle mne to je protiprávní jednání.Zaměstnanec zřejmě nebude bránit újezdu vlastním tělem a hlavně by to asi ani nestihl :)Samozřejmě ,že o současné místo přijít nechci a tak bych chtěla zvolit jiné metody,kdy bych se přihlásila na příslušné úřady a celou situaci vysvětlila. Děkuji za odpověď a uvedení na pravou míru. Pozn.(Existuje na českém trhu pojistka,která by se v tomto případě dala použít a alespoň částečně by tento schodek hradila?) Děkuji, Světlana

ODPOVĚĎ:
Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance je upravena v § 252 a násl. zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení platí, že byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, odpovídá tento zaměstnanec za schodek vzniklý na těchto hodnotách.
Hodnotami, za které zaměstnanec podpisem takové dohody přebírá odpovědnost, jsou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, přičemž takový zaměstnanec je povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši (§ 259 zákoníku práce).
Pro posouzení platnosti Vámi uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti by bylo nutné seznámit se podrobně s jejím textem, obecně se však domnívám, že i v případě zaměstnance čerpací stanice může být tato dohoda platně uzavřena.
S ohledem na faktickou stránku věci (a Vámi vznesené argumenty) se však zároveň domnívám, že odpovědnost zaměstnance čerpací stanice za schodek na svěřených hodnotách nemůže být aplikována na případ újezdu zákazníka bez placení.
Ve Vašem případě lze uvažovat o tom, že Vámi uzavřená dohoda o hmotné odpovědnosti se nevztahuje na pohonné hmoty, neboť se nejedná o hodnoty, se kterými máte při výkonu práce možnost osobně disponovat, a to po celou dobu, po kterou Vám byly svěřeny (bylo by možné rovněž tvrdit, že pohonné hmoty, umístěné v nádržích pod čerpacími stojany a tedy vně pokladny, Vám vůbec svěřeny nebyly). Vámi podepsaná dohoda o hmotné odpovědnosti se naopak bezesporu vztahuje na tzv. manko na tržbě např. za prodej občerstvení či tiskovin, které jsou umístěny přímo v prodejně čerpací stanice (a tedy ve Vašem dosahu), pohonné hmoty však ve Vaší přímé dispozici nejsou, dohoda o hmotné odpovědnosti se na ně tedy nevztahuje.
V první řadě Vám tedy doporučuji založit svou argumentaci na tvrzení, že dohoda o hmotné odpovědnosti se schodku na pohonných hmotách vůbec netýká. To samozřejmě neznamená, že byste za vzniklou škodu neodpovídala. Vaše eventuální odpovědnost se však bude řídit pravidly o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu (§ 250 zákoníku práce), přičemž v tomto případě leží důkazní břemeno na zaměstnavateli (je tedy na něm, aby prokázal, že škoda byla způsobena zaviněným porušením Vašich povinností při plnění pracovních úkolů (nebo v přímé souvislosti s ním). V tomto případě je rovněž výše náhrady škody (kterou je zaměstnavatel oprávněn po Vás vyžadovat) limitována čtyřapůlnásobkem Vašeho průměrného měsíčního výdělku (§ 257/2 zákoníku práce).
Při své obraně poukažte rovněž na absurditu požadavku zaměstnavatele směřujícího k zadržování ujíždějících zákazníků. Nejen, že je tento požadavek fyzicky neuskutečnitelný (Vaše odpovědnost by tedy nemohla být dána ani dle § 251/1 zákoníku práce) a svou nepřítomností v prodejně čerpací stanice byste ohrozila zde umístěný majetek zaměstnavatele (za což byste z titulu dohody o hmotné odpovědnosti skutečně odpovídala), splněním požadavku zaměstnavatele byste však navíc ohrozila své zdraví (což je v rozporu s obecnou povinností zaměstnavatele dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců dle § 102/1 zákoníku práce). S ohledem na výše uvedené lze proto pochybovat, že by zaměstnavatel uspěl s nárokováním náhrady škody za újezd zákazníka bez placení dle § 250 či § 251 zákoníku práce.
V současné chvíli Vám lze doporučit odmítnout úhradu jakékoli náhrady vzniklé škody. Bude-li zaměstnavatel trvat na svém nároku, bude na Vás nucen podat žalobu k soudu (popř. podat návrh na vydání platebního rozkazu, v tomto případě je nutné podat proti platebnímu rozkazu včas tzv. odpor). V následném soudním řízení můžete přednést soudu své argumenty a navrhnout, aby byla žaloba jako nedůvodná v celém rozsahu zamítnuta.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 253/1 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn písemně odstoupit od dohody o hmotné odpovědnosti, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami.
Co se týče možného pojištění, bude nutné obrátit se na několik pojišťoven a srovnat jejich produkty. Na českém pojišťovacím trhu se lze běžně setkat s pojištěním odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, v této souvislosti je však velmi důležité zmínit, že tyto pojistky se obvykle vztahují pouze na obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu (tj. dle § 250 zákoníku práce), pojištění speciální odpovědnosti zaměstnance za škodu (např. z titulu tzv. hmotné odpovědnosti) tak bude nutné sjednat speciálně.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Je možné vymáhat prémie po zaměstnavateli
- Výpověď a nárok na vyplacení prémií
- Vymáhání prémií uvedených v pracovní smlouvě
- Právo, nárok na prémie pokud jsou zakotvené v pracovní smlouvě

Jsem ve výpovědní lhůtě podle § 52 c) Zákoníku práce. V mzdovém výměru stojí a) základní mzda + b) prémie ve výši x procent, což za první 3 měsce v roce dělá cca 30.000 Kč, které mi nebyly vyplaceny. Přišla pouze základní mzda. Mohu se bránit? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Prémie jsou složkou mzdy, která není nároková resp. jejich dostávání je na úvážení zaměstnavatele. Protože bližší úprava mimořádných odměn není, je důležité, co máte přesně uvedeno ve smlouvě.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Provozování stánku - je nutný souhlas sousedů?
- Je nutný souhlas sousedů s provozováním stánku na soukromém pozemku?
- Je nutný souhlas sousedů s podnikáním na soukromém pozemku?

Jak by měla vypadat smlouva o souhlasu sousedů s podnikáním před domem ve stánku na vlastním pozemku? Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Zákon žádnou takovou smlouvu neupravuje a souhlas souseda s podnikáním nevyžaduje.


RODINA-SJM
- Soudně zrušené společné jmění manželů SJM a vypořádání dědictví
- Vypořádání dědictví u soudně zrušeného společného jmění manželů SJM
- Jak se bude dědit u soudně zúženého společného jmění manželů

Jak se vypořádává dědictví manželů, kterým bylo soudně zrušeno společné jmění manželů (SJM), tedy bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Vašemu dotazu jsem přesně neporozuměla. Pokud je soudem společné jmění manželů zúženo, manželství trvá, v případě smrti jednoho z manželů budou dědit zákonní dědicové (včetně manžela) majetek zesnulého manžela včetně zbylé částí společného jmění. Pokud bylo manželství rozvedeno, společné jmění zrušeno a vypořádáno, dědit po zesnulém manželovi budou zákonní dědicové jen majetek, který za života nabyl. Dědit nebude pak již bývalý manžel, leda by si to zůstavitel formou závěti přál.
Více o dědictví a dědění zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné používat cestu označenou jako ostatní komunikace
- Soukromá osoba vlastní cestu označenou ostatní komunikace - mohu ji užívat?
- Je možné používat ostatní komunikaci ve vlastnictví soukromé osoby?
- Může soukromý vlastník uzavřít cestu označenou jako ostatní komunikace?
- Soused vlastní účelovou komunikaci, může zakázat vstup, průjezd komunikací?

Mám chatu a k té chatě vede parcela která je vedena jako ostatní komunikace. Ta parcela není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví souseda. Může mi zakázat vstup na jeho pozemek když je veden jako ostatní komunikace? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že tato komunikace splňuje podmínky účelové komunikace a tedy v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nesmí nikdo uzavřít místní či veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez příslušného povolení silničního správního úřadu.
Ty zákon o pozemních komunikacích vymezuje v § 7 takto:
„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“
Předpoklad, že se jedná o účelovou komunikaci vychází z toho, že pojem "ostatní komunikace" zákon o pozemních komunikacích ani zákon o silničním provozu nepoužívají (může se jednat o pozůstatek historické terminologie). Vstup na pozemek za účelem přechodu a přejezdu Vám tedy bez dalšího zakazovat nemůže.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné sepsat závěť v nemocnici?
- Je nutný souhlas lékaře se sepsáním závěti v nemocnici?
- Zbavení svéprávnosti a sepsání závěti
- Omezení způsobilosti k právním úkonům a sepsání závěti
- Duševní nemoc, choroba a možnost sepsání závěti nemocnou osobou

Chtěl bych se zeptat, zda je nezbytný souhlas ošetřujícího lékaře v případě, kdy se provádí ověření plné moci a sepsání závěti formou notářského zápisu v nemocnici, respektive kdo v tomto případě posuzuje, zda je nemocný schopen tohoto úkonu (lékař, svědci, či notář) Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Souhlas ošetřujícího lékaře k činění jakýchkoli právních úkonů rozhodně zapotřebí není. Nebude-li přítomnost notáře, popř. svědků, narušovat vnitřní chod nemocnice, zdravotnického zařízení (tj. bude-li zejména v souladu s vnitřním řádem), nemůže být těmto osobám v návštěvě pacienta bráněno (§ 28/3 písm. i) zákona o zdravotních službách). V této souvislosti může být ze strany zdravotnických pracovníků požadováno pouze prokázání totožnosti zmíněných osob (§ 41/3 a 4 zákona o zdravotních službách).
Co se týče posuzování zdravotní způsobilosti pacienta k sepsání závěti, je nutné rozlišovat:
a/ Zbavení způsobilosti k právním úkonům – v tomto případě není možné závěť platně pořídit;
b/ omezení způsobilosti k právním úkonům – v tomto případě je klíčový rozsah takového omezení (§ 10/2 Občanského zákoníku), tj. zda se vztahuje rovněž na právní úkony pro případ smrti (tyto skutečnosti jsou uvedeny v rozsudku o omezení způsobilosti k právním úkonům);
c/ existenci duševní poruchy, která činí osobu k takovému právnímu úkonu neschopnou (§ 38/2 Občanského zákoníku) – v tomto případě je klíčovou zejména zdravotnická dokumentace, v níž musí být případné duševní poruchy pacienta (a jejich projevy) zaznamenány. Neobsahuje-li zdravotnická dokumentace zmínky o takové diagnóze, měla by být závěť uzavřena platně (samozřejmě pokud bude obsahovat veškeré nutné náležitosti).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nový zákoník práce 2012 a nárok na odstupné
- Odstupné podle Zákoníku práce 2012
- Novela Zákoníku práce 2012 a právo, nárok na odstupné

Ráda bych se zeptala zda mám v současné době (podle aktualizovaného Zákoníku práce 2012) nárok na odstupné v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele? Pokud ano v jaké výši? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Problematiku odstupného upravuje zákoník práce v § 67. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (tedy ruší-li se zaměstnavatel, přemisťuje-li se nebo se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k organizačním změnám) přísluší od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně jednonásobku průměrného (měsíčního) výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok, dvojnásobku průměrného (měsíčního) výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky nebo trojnásobku průměrného (měsíčního) výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky. Méně častější případy výpovědi, zejména ze zdravotních důvodů zaměstnance, jsou pak rozvedeny v tomtéž ustanovení; zde je přiznáváno odstupné nejvyšší. Vždy tak záleží na důvodu, proč k výpovědi dochází (výpověď může dát zaměstnavatel jen z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce a ne vždy k němu náleží odstupné) a délce trvání pracovního poměru.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Poplatek za vedení účtu v Centrálnom depozitu cených papierov SR
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Majitel depozita zemřel a cenné papíry nebyly řešeny v dědickém řízení
- Majitel cenných papírů zemřel a depozit požaduje poplatky za vedení účtu
- Dědictví, dědění cenných papírů na Slovensku

Na bývalou adresu mojí zesnulé babičky přišel výpis z "Centrálny depozit cenných papierov SR, a.s.", který oznamuje stav
cenných papírů 102 EUR a nutnost zaplatit poplatek za vedení účtu 9,6 EUR. Problém je, že babička již 20 let nežije a ani můj otec, jako jediný dědic. Navíc cenné papíry nebyly v dědictví uvedeny.
Do budoucna bude jistě hodnota papírů klesat a dluh za vedení růst. Je nějaká možnost, jak se jich bez komplikací zbavit? Nerad bych se dočkal problémů s exekutory.
Depozit nabízí možnost bezplatného převodu - viz níže:
http://www.akciebezhodnoty.sk/otazky-k-prevodu-cp
Ale jak to udělat? Dědické řízení po babičce ani po otci cenné papíry neobsahovalo.
Můžete poradit? A nebo je zákon, který v případě nereakce a úmrtí majitele bez dědiců po čase nereagování zajistí např. automatické propadnutí akcií státu? Co mohu dělat ? Děkuji, Viktor


ODPOVĚĎ:
Možností je několik:
- buď se budete tvářit jako že nic nevíte, což pokud písemnost nepřišla na Vaši adresu, je de facto pravda.
- nebo se dostavit za notářem, který projednával dědictví (buď po Vašem otci nebo po babičce) a novou skutečnost mu sdělíte a zvážíte nejvhodnější možnosti postupu. Někteří notáři jsou "osvícení" a jsou schopni tyto investice prodat a výtěžek zahrnout do dědictví.
Abyste jakkoliv mohl nakládat s akcieni (tedy i provést bezplatný převod) musel byste být vlastníkem, tedy by muselo být dodatečně projednáno dědictví.
Centrální depozit můžete vyrozumět o úmrtí majitelky akcií i jejího dědice - toto doporučuji nechat až po poradě s notářem a dohodě na dalším postupu.
Pokud nemáte potomky, jednoduše můžete dědictví po babičce odmítnout (pokud jste jej v minulosti nepřijal, což by bylo v případě, že by Váš otec zemřel dříve než babička), v opačném případě, by to nebylo možné, protože by dědili Vaši potomci a Vy se mohl stát správcem jejich dědictví.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Podání vysvětlení na Policii - může si ho vyslýchaný nahrát na diktafon?
- Může si vyslýchaný na Policii nahrát výslech na mobil, diktafon?
- Je možné udělat si nahrávku výslechu na Policii při podání vysvětlení?

V brzké době se budu muset dostavit na policejní oddělení kvůli podání vysvětlení. Po jedné předchozí zkušenosti (lhaní a překrucování ze strany policistů, nevydání kopie protokolu) bych se chtěl zeptat na následující.
Je možné si celý výslech nahrát například na diktafon (telefon)? Pokud ano, je nutné na to policisty upozornit?
Mohu takový důkaz případně použít v dalším řízení, u soudu nebo dokonce zveřejnit? Doufám, že nebudu nic z toho pořebovat, ale pokud narazím opět na policty, kteří po zmínce o právu nepodávat vysvětlení začnou lhát, urážet a snažit se pozměnit výpověď, tak chci mít tentokrát "něco v ruce", tedy nějaký důkaz.
Nechci však porušit žádný zákon, předpis či vyhlášku. Odpovědi které jsem zatím našel si často protiřečí.
Chtěl bych mít jistotu za jakých okolností si mohu záznam pořídit a pozdeji případně použít.
A za jakých okolností mi v tom může být zabráněno.
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Nahrávat průběh vysvětlení byste musel mít svolení ze strany policistů. Nehledě na skutečnost, že nahrávka se kvůli rušičkám vůbec nemusí zdařit.
Doporučuji vzít s sebou právního zástupce, na kterého máte nárok. To je daleko spolehlivější nástroj pro regulérní průběh řízení než jeho nahrávání.


RŮZNÉ-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je nutné jet osobně na soud kvůli vyznačení právní moci rozsudku?
- Vyznačení právní moci na rozsudku - je nutné jet osobně na soud?
- Je možné požádat o vyznačení právní moci na rozsudku poštou nebo emailem?

Přišel mi od soudu rozsudek a zajímá mě, jestli je možný ještě jiný způsob nabytí právní moci, než jen ten, že rozsudek pošlu zpět k soudu doporučeně poštou a požádám je o razítko. Určitě tam ale nemůžu zajet osobně, neboť vzdálenost soudu je přes 300km. Děkuji, Břetislav

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nelze říci, o jaký rozsudek se jedná, tak lze pouze konstatovat, že rozsudek obecně nabývá právní mocí uplynutím lhůty k podání opravného prostředku (výjimkou je rozsudek soudu II. stupně, který nabývá právní moc dnem doručení).
Jinou záležitostí je vyznačení právní moci. Vyznačení právní moci je možné pouze osobně na soudě nebo poštou. Případně lze se soudem komunikovat mailem (resp. scanem).
Nabytí právní moci není závislé na vyznačení právní moci. Vyznačení právní moci je ale důležité pro 3. osoby z důvodu jistoty vykonatelnosti rozsudku (je možné, že 3. subjektu - exekutorovi, bance, vymahateli - postačí, pokud předložíte rozhodnutí a mail o tom, kdy rozhodnutí nabylo právní moci; stoprocentně jisté to ovšem není).

 

OBČAN-DLUHY
- Výše životního minima při insolvenci v době důchodu
- Důchod, oddlužení a výše životního minima
- Jak vysoká je nezabavitelná částka v insolvenci ve starobním důchodu?
- Starobní důchod, oddlužení (insolvence) a nezabavitelná částka

Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Krajský soud mi povolil oddlužení formou splátkového kalendáře. V té době jsem byl pracujícím důchodcem, nyní mi pracovní poměr končí. Nadále budu pobírat pouze starobní důchod ve výši 13.100,- Kč. Zajímalo by mě, jaká bude výše mého životního minima a zda mám nárok na příspěvek na bydlení, případně další příspěvky. Bydlím spolu s družkou v nájemním bytě, kde platíme nájem 4000,- Kč měsíčně plus 4000,- Kč zálohu na energie.
Děkuji, Dušan

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, byl Vám ustanoven insolvenční správce. Jste povinnen při jakékoliv změně výše svých příjmů o tom neprodleně informovat Vám přiděleného insolvenčního správce. Ten by měl provést výpočet a přepočítat tak výši splátek pro věřitele a výši částky, která Vám zůstane jako nezabavitelná částka. Nárok na příspěvek na bydlení či na další příspěvky musí posoudit příslušný sociální odbor, na základě Vámi podané žádosti. Účelově orientované příspěvky nejsou insolvenčním řízením dotčené.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak získat kopii úmrtního listu druha, partnera?
- Jak získat kopii úmrtního listu družky, partnerky?
- Komu matrika může vydat kopii úmrtního listu?
- Má nárok druh, družka na kopii úmrtního listu z matriky?
- Má právo partner, partnerka na kopii úrmtnío listu z matriky?

Já osobně jsem 16 let žila ve společné domácnosti s mužem, který nebyl mým manželem, ani jsme neměli uzavřené partnerství. Platil si penzijní pojištění, které skončilo 3.3.2012, kde jsme uvedena jako osoba, která pro případ úmrtí má peníze dostat. Partner se se svou rodinou nestýkal, rodina o něj ani nejevila zájem a jedinou rodinou jsem byla já. Objednala jsem a zaplatila pohřeb, ale úmrtní list nedostanu, jelikož nemám žádný příbuzenský vztah. Na matrice mI bylo sděleno, že jej dostat nemohu a že jej pošlou tomu, kdo si o něj požádá. Potřebuji jej na různých úřadech, když chci ohlásit odpady atd. Také pro uplatnění penzijního spoření. Jak mám dále postupovat, je třeba tento nárok uplatnit u dědičského řízení. Partner zeřel 16.3.2012.
Děkují Elena.
Oblíbený

ODPOVĚĎ:
způsobů jak získat úmrtní list Vašeho partnera (či jiný doklad o úmrtí) je hned několik:
1) Dle § 25/1 matričního zákona vydá matriční úřad matriční doklad (kterým je dle § 4/2 matričního zákona mimo jiné i úmrtní list) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Pokud se Vám tedy podaří matričnímu úřadu prokázat, že úmrtní list svého partnera potřebujete např. pro doložení úmrtí na některém z úřadů, měl by Vám být úmrtní list Vašeho partnera vydán (při jednání s matričním úřadem Vám doporučuji poukázat na shora uvedenou zákonnou úpravu).
2) Úmrtní list (resp. jeho kopii) byste mohla získat rovněž nahlédnutím do spisu v dědickém řízení. Dle § 82/2 matričního zákona zašle matriční úřad soudu (příslušnému k projednání dědictví) úmrtní list. Pokud bylo matričnímu úřadu známo, že jste svému partnerovi vypravila pohřeb, byl povinen tuto skutečnost uvést v poznámce úmrtního listu.
V současné chvíli Vám lze proto doporučit navštívit místně příslušný okresní soud a informovat se zde, zda bylo již zahájeno dědické řízení. Pokud nikoli (např. protože matriční úřad soudu dosud nezaslal úmrtní list), můžete jeho zahájení iniciovat sama.
Dle § 175a/2 občanského soudního řádu zahájí soud dědické řízení, jakmile se dozví, že někdo zemřel. Na podatelně soudu proto můžete do protokolu podat návrh na zahájení dědického řízení. Pokud dědické řízení již zahájeno bylo, jste (jakožto pravděpodobná dědička a tedy účastnice dědického řízení) oprávněna nahlížet do soudního spisu, popř. si z něho pořizovat kopie (zde tedy můžete opět získat kopii úmrtního listu).
3) Určitý typ dokladu o úmrtí Vašeho partnera můžete získat rovněž pořízením kopie příslušné části jeho zdravotnické dokumentace. V této souvislosti se můžete obrátit na zdravotnické zařízení, kde byla provedena prohlídka těla Vašeho partnera (popř. pitva) a s poukazem na § 67ba/3 zákona o péči o zdraví lidu (resp. od 1. 4. 2012 na § 33/4 zákona o zdravotních službách) se můžete (jakožto jeho blízká osoba) domáhat zpřístupnění zdravotnické dokumentace (resp. pořízení kopie její příslušné části, zejména se jedná o list o prohlídce zemřelého, který by však měl být zaslán rovněž matričnímu úřadu, popř. pitevní protokol).


RODINA-SJM
- Koupě bytu, domu v manželství - kdo musí být zapsán v katastru
- Koupě nemovitosti v manželství - kdo musí být zapsán v katastru
- Koupě bytu, domu, pozemku v době manželství a společné jmění manželů SJM
- Musí být v katastru zapsáni oba manželé pokud je koupena nemovitost v manželství?
- Společné jmění manželů a zápis do katastru při koupi bytu, domu, pozemku
- Může jeden z manželů prodat nemovitost bez vědomí druhého manžela, manželky?
- Prodej bytu, domu, pozemku, nemovitosti bez vědomí druhého z manželů
- Neplatnost právního úkou - darování, prodej nemovitosti v SJM jen jedním z maženlů
- Lhůta pro napadení darování, prodeje nemovitosti jen jedním z manželů

Kupuji nemovitost - chatu s pozemkem. Jsem ženatý a zajímá mě, zda existuje více variant uzavření kupní smlouvy a s tím i souvisejících variant zápisů do katastru nemovitosti. Dovedu si představit, že jako kupující a majitel bude uveden manžel, manželka, případně oba. Nebo je v době trvání manželství nutné vždy zapsat do katastru nemovitostí oba dva přímo jako společné jmění manželů SJM? Pokud je možností více, jaké výhody a nevýhody z uvedeného plynou? Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Varianty de facto neexistují. I když Vám katastr nemovitostí zapíše majetek jenom na Vaše jméno bez poznámky o společném jmění manželů (což by se v reálu mohlo stát pouze v důsledku administrativního pochybení), podle data zápisu případný rozvodový soud určí, zda majetek spadá do společného jmění manželů či nikoliv.
Výjimkou jsou situace, kdy je nemovitost nabyta výlučně jedním z manželů (darování, dědictví, pořízení nemovitosti z výlučně vlastních financí nespadajících do SJM) nebo je nabyta manželem, který má zúžené společné jmění manželů. Tehdy nabyl majetek pouze ten manžel, který je v katastru nemovitostí uveden.
Pokud máte na mysli, že by se takovým zápisem nějak určovala dispozice s majetkem, tak musím upozornit, že dispozice s majetkem, který je (bez ohledu na stav zápisu) právoplatně součástí společného jmění manželů, může vést k neplatnosti právního úkonu (prodeje, darování nemovitosti apod.) a tím i k odpovědnosti prodávajícího (tedy jednoho z manželů), který neměl s dispozicí souhlas druhého manžele za škodu způsobenou kupujícímu.
Z hlediska kupujícího se dá předejít situaci, kdy kupuje nemovitost, o níž nemá patrnost zda je součástí společného jmění manželů či nikoliv, a to jednoduchou formulací ve smlouvě (vyjádřením výslovné vůle druhého manžela prodávajícího stvrzené podpisem) o dispozici s nemovitostí.
Pokud byste byl v pozici manžela, který zjistí, že se společným majetkem bylo nakládáno bez Vašeho vědomí, můžete do 3 let od účinnosti právního úkonu s majetkem, tento právní úkon napadnout pro neplatnost (z důvodu Vašeho nesouhlasu s takovým úkonem - nutno podotknout, že se musí jednat o nesouhlas od počátku a tedy nelze si rozmyslet jednou projevený souhlas; důkazní břemeno o souhlasu leží na druhém manželovi).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zabránit rozprodávání majetku po zemřelém, zesnulém
- Jak zastavit rozprodávání majetku před dědickým řízením

Prosím o radu, jak zabránit rozprodeji majetku po zesnulém, které se děje již týden po pohřbu, dědicům je bráněno vstoupit do nemovitosti, majetek je prodávám veřejně na internetu, policie prý toto neřeší. V nemovitosti jsou dokumenty a osobní věci dědiců a ani tyto není možno odnést. Jedná se o syna a dceru po zesnulém z 1. manželství, všemu brání manželka po zesnulém ze 4. manželství, která disponuje dle listu vlastnictví 1/2 majetku.
Jiných dědiců není, nejde ani o nemovitý majetek, ale o movité věci, jejichž hodnota je poměrně dosti vysoká.
Předem děkuji za radu. Mirek

ODPOVĚĎ:
K příslušnému soudu, který projednává dědické řízení po zesnulém, což je soud v místě trvalého bydliště zesnulého, můžete podat žádost o zajištění dědictví příp. žádost o ustanovení správce dědictví. V žádosti uveďte důvody, proč o zajištění připadně ustanovení správy žádáte. Pokud ale dochází k rozprodávání majetku velmi rychle, podejte raději k výše uvedenému soudu návrh na předběžné opatření ve věci. Takový návrh musí kromě obecných náležitostí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Ve Vašem případě by to bylo zajištění dědictví před rozprodejem. Soud má pak ve Vašem případě 7 dnů na to, aby ve věci rozhodl. Bližší informace k tomu, jak předběžné opatření podat Vám poskytnou na soudě.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec platí nepravidelně opožděně výživné vždy po dni určeném v rozsudku soudu
- Otec platí o několik dní později výživné, alimenty - jak postupovat?
- Pozdní zasílání výživného, alimentů otcem - jak se bránit?
OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce kvůli opožděnému zasílání alimentů, výživného otcem

Dne 26.8.2011 byl vydán rozsudek, který nabyl právní moci dne 25.11.2011 kde je uvedeno že otec nezletilé dcery je povinen přispívat čáskou 4.000,- Kč měsíčně, splatné vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky.
Chtěla jsem se vás zeptat, co dělat a zdali je to nějak řešitelné, když sice otec platí, ale ne vždy ke dni, který je stanoven soudním rozhodnutím? Jeden měsíc nezaplatí, druhý měsíc zaplatí 2 krát, ale vždy po 15-tém. Ani jednou po vydání rozsudku nezaplatil včas. Vím že to dělá schválně a žádná domluva s ním není. Otec mé dcery neplní včas svou vyživovací povinnost
Prosím moc o radu, zda by to šlo nějak právně zabezpečit aby platil včas a nebo kam bych se měla obrátit pro radu?
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Výživné je povinný rodič povinen hradit řádně a včas, to znamená ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. Pokud otec dítěte nezasílá výživné v řádném termínu, a to opakovaně, můžete na základě pravomocného rozsudku, kterým byla vyživovací povinnost stanovena, podat návrh na exekuci.
Doporučuji nejprve otce dítěte písemně vyzvat k tomu, aby Vám výživné hradil v plné výši a včas, tedy do data splatnosti určeného soudním rozhodnutím. Upozorněte ho, že pokud napříště peníze nezašle způsobem stanoveným v této výzvě, a to do 15. dne příslušného měsíce, podáte na něj návrh na nařízení exekuce.
Návrh podáváte u soudu příslušného podle místa trvalého bydliště manžela. Pokud se jedná o stejný soud, který vydal rozsudek o výživném pro děti, stačí tento rozsudek v návrhu na exekuci pouze uvést, pokud by se jednalo o jiný soud, je třeba přiložit ověřenou kopii rozsudku. Exekuce může být prováděná srážkami z platu (mzdy) nebo prodejem (ne)movitého majetku.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Co se děje s dědictvím při insolvenci, oddlužení
- Oddlužení a dědictví
- Zabavuje insolvenční správce majetek při dědění dědictví?
- Insolvence a dědění - zabavuje se dědictví?

Když jsou oba manželé v insolvenčním řízení a jeden z manželů dědí, podléhá dědictví insolvenčnímu správci? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Dle § 412 insolvenčního zákona platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Je nutné ověřit podpisy na smlově o zřízení věcného břemene?
- Ověření podpisů na smlouvu o vzniku věcného břemene - je zapotřebí?

Prosím o sdělení, zda náležitostí prvopisu smlouvy o zřízení věcného břemene, která je přílohou k návrhu na vklad do katastru jsou úředně ověřené podpisy oprávněné a povinné osoby. Děkuji. Igor

ODPOVĚĎ:
Podle § 37 katastrální vyhlášky (z. č. 26/2007 Sb.) platí, že katastrální úřad považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže vlastnoruční podpisy na prvopisu smlouvy (toto se týká i smlouvy o zřízení věcného břemene) byly úředně ověřeny.
Úředním ověřením podpisu si ujednodušíte důkazní situaci, že se jedná o platný podpis. Nicméně úřední ověření podpisu není nutné, pokud účastník smlouvy uzná pravost svého podpisu před katastrálním úřadem. Katastrální úřad není oprávněn takové uznání odmítnout.

 

OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace nezletilou osobou - informace
- Může nezletilá osoba podat žalobu kvůli nevyřízení reklamace prodávajícím?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Právo nezletilé osoby podat žalobu k soudu
- Způsobilost nezletilého k právním úkonům - informace

17letý chlapec si koupil fotoaparát. Obchodní firma, u níž výrobek zakoupil, neuznala reklamaci vady. Chlapec tedy podává žalobu, kterou se domáhá výměny vadného výrobku za bezvadný. Jak posoudíte jeho procesní způsobilost a jaké jsou zde možnosti? Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Procesní způsobilost má účastník (§ 18 a násl. občanského soudního řádu) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (což u fyzické osoby je stoprocentní dosažením zletilosti).
Způsobilost nezletilých k právním úkonům:
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. V tomto rozsahu mají nezletilí i procesní způsobilost, předseda senátu ale může dle § 23 občanského soudního řádu rozhodnout, že fyzická osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, musí být v řízení zastoupena zákonným zástupcem, i když jde o věc, v níž by mohla jednat samostatně.
U sedmnáctiletého člověka je tedy možné, že pro potřeby řízení bude považována za procesně způsobilou - ke kupní smlouvě bezpochyby způsobilá byla, tudíž nevidím důvod k vyloučení její procesní způsobilosti ve sporu. Předpokládám, že ale z opatrnosti předseda senátu rozhodne o jejím zastoupení a v řízení se bude řádně pokračovat (nedostatek procesní způsobilosti je odstranitelnou podmínkou řízení a tedy není důvod řízení zastavovat pro nedostatek procesní způsobilosti účastníka).

 

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Zabezpečení dětí v autobuse při školním výletu
- Je nutné aby děti do 7 let měly podsedáky při jízdě autobusem
- Cestování dětí do 7 let a povinnost míst podsedáky
- Cestování dětí ze školky autobusem a povinnost mít podsedáky

Pracuji ve speciální mateřské škole - děti ve věku 4-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením. Plánujeme školní výlet autobusem - dopravce máme předjednaného - potřebuji zjistit jak mají být děti zabezpečeny v autobuse - dopravce nabídl autobus s bezpečnostními pásy - je toto dostatečné? Zjistila jsem, že od května 2006 musí být děti DO 7 LET v autobuse přepravovány s podsedáky - dle váhy a výšky dětí. Musím toto zajistit jako objednavatel zájezdu ?
Je vhodné na tuto jednodenní akci zajistit pojištění (případ dopravní nehody), nebo stačí že je pojištěn dopravce? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Pojištění nutné není, škola je pojištěná ze zákona (na úraz dítěte), na havarijní pojištění autodopravce se doporučuji dotázat. Speciální pojištění, které by sjednali rodiče dítěti není předmětem Vašich povinností, ale na tuto možnost můžete rodiče upozornit.

Jako objednatel byste měla záležitost podsedáků projednat s autodopravcem, ten je povinen přepravovat cestující v souladu s předpisy. Škola stěží může zajistit tuto výbavu, pokud chcete výlet realizovat a autodopravce odmítne tuto výbavu poskytnout, projednejte záležitost s rodiči. Bez podsedáků by přeprava tak malých dětí byla příliš riskantní.RŮZNÉ-HYGIENA
- Ochranná zóna kolem studny s pitnou vodou
- Je možné postavit chlév, kurník v ochranné zóně studny?
- Chlév, kurník umístěný v ochranné zóně studny s pitnou vodou
- Kontaminace půdy u studny s pitnou vodou splašky zvířat
- Znečištění půdy v okolí studny - co nesmí být umístěno u studny

Existuje prosím nějaká ochranná zóna kolem studny s pitnou vodou, která upravuje, jaké stavby lze v její blízkosti realizovat? Jedná se o to, že soused žádá o stavbu chlévu, (domácí zvířectvo, slepice, prasata) na hranicích pozemku. Vzdálenost od studny cca 7m. Můžeme se nějak bránit? Máme obavu z kontaminace vody, vyvážení hnoje, zápach, mouchy ad.
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 02.04.2012, dotaz č. 1733)
§ 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. uvádí následující:
(1) Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
(2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
d) veřejné pozemní komunikace 12 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
(3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
d) veřejné pozemní komunikace 30 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné uzavřít ústní nájemní smlouvu?
- Je možné vymáhat nájemné pokud není uzavřena nájemní smlouva?
- Bydlení bez nájemní smlouvy a vydání bezdůvodného obohacení

Pronajímáme byt v osobním vlastnictví. Na dobré slovo jsme v něm měli známou, která nám však neumožnila vstup do bytu a po dobu 11 měsíců nezaplatila ani jednou nájemné, na kterém jsme se ústně dohodli. V den, kdy jsme se rozhodli ji ze dne na den vystěhovat jsme se dozvěděli, že bylo proti nám podáno trestní oznámení, že jsme jí byt údajně vykradli. Přitom ji sousedi viděli se stěhovat se všemi věcmi. Ona spor vyhrála a sousedi ani přizváni na svědectví nebyli. Nikdy nám ani písemně nechtěla přiznat, že tam tedy bydlela, jen slovně. U soudu však do záznamu pod přísahou ona i její přítel vypověděli, že tam skutečně bydleli po stanovenou dobu, uvedli, že jsme se dohodli na částce 8.500 Kč, ale že ji neplatili, protože nechtěli.
Dá se nějak s touto soudní výpovědí operovat a vymáhat ono nájemné (za období 5/2009-3/2010), pokud je to takto z její strany přiznáno pod přísahou? Jí byla uznána údajná částka 50.000 Kč, můžeme tuto částku napadnout a chtít od ní odečíst její dlužné nájemné? Nedovolené obohacování přes 85.000Kč? Jakou máme šanci a jak postupovat? Četla jsem na internetu, že se snad může takovýto dluh za "nájemné" (nedovolené obohacování) promlčet, je to pravda? Soud a rozsudek, ve kterém vše uvedla, je z 8/2011. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Váš případ je poměrně složitý a to proto že nájemní smlouva na byt musí být ze zákona písemná (v tomto bodě jste pochybyli). Tudíž nemůžete podle zákona vymáhat žádné nájemné. Pokud budete dlužné "nájemné" vymáhat, a to na základě proběhnutého soudního řízení, riskujete, že Vám nebude přiznáno, protože chybí základní věc - nájemní smlouva. Tvrzení dlužníka není všechno a domnívám se, že známá tuto skutečnost tak klidně uvedla v řízení, protože si je vědoma nevymožitelnosti této částky.
Každopádně můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo neplněním dobrovolně dohodnuté částky, ale výsledek nedokážu odhadnout.
Napadení rozhodnutí musíte provést prostřednictvím odvolání, pokud již nedošlo k nabytí právní moci rozhodnutí (např. procesní pochybení soudu, když nevyslechl navržené svědky).

 

OBČAN-EXEKUCE
- Osoba s věcným břemenem bydlení má exekuci - jak má postupovat majitel bytu, domu?

Chci pomoc sestře, ale nevíme jak. Je to s ni těžké, stále si půjčuje peníze, nemá to z čeho splácet, tak si vezme další půjčku - začarovaný kruh. Bydlí se mnou v rodinném domku,má tam trvalé bydliště a věcné břemeno na dva pokoje. Jsem majitelka tohoto rodinného domu. Sestra nepracuje, nyní má jen malou podporu. Uvažovali jsme, že bych její dluhy splatili, ale pod podmínkou, že by si zrušila věcné břemeno a trvalé bydliště. Nevim zdali je možné se přihlásit k trvalému pobytu na magistrát a být tam evidována. Když bude vedena na ÚP, má nárok na nějakou hmotnou částku v nouzi? Já bych s ni sepsala u notáře smlouvu, že může trvale bydlet u mne v pronájmu, ale jen ona, ne žádný její náhodný přítel. Lze takovou nájemní smlouvu sepsat? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Sice lze zrušit věcné břemeno i evidenci trvalého bydliště ve Vaší nemovitosti, to ale neznamená, že exekuce nehrozí. Exekutor může vstoupit do nemovitosti, kde se dlužník prokazatelně zdržuje (což mohou dosvědčit např. sousedi). Nájem nemovitosti taktéž nic neřeší. Exekutora zajímají věci dlužníka v nemovitosti, to jaké užívací právo k nemovitosti má či zda se tam jenom dlouhodobě zdržuje není zásadní skutečnost.
Pokud chcete sestře pomoci, tak doporučuji pomoci jí s hledáním práce. Co se týče nároku na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, je to takto: Pokud by Vaše sestra byla nájemcem samostatné bytové jednotky (podnájem nestačí) a 30% jejích příjmů by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení, mohla by si zažádat o příspěvek na bydlení. Jestliže na příspěvek na bydlení nedosáhne, mohla by mít nárok na některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Základní podmínkou pro nárok na tyto dávky je skutečnost, že bude Vaše sestra evidována na úřadě práce a bude prokazatelně projevovat snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Dávky pomoci v hmotné nouzi se odvíjejí od částky živobytí, která je stanovena pro každého člověka individuálně, proto není možné určit, na jak vysokou dávku by Vaše sestra mohla mít nárok. Bližší informace k těmto dávkám Vaší sestře podají na úřadě práce v místě jejího bydliště.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je povinnost zaplatit za odtažené vozidlo když probíhalo čištění komunikace?
- Majitel automobilu nebyl dlouhodobě v ČR a bylo mu dotaženo auto kvůli čištění silnice
- Musí majitel automobilu zaplatit odtah a parkovné když nevěděl o čištění silnice?

Mám auto, které bežně nepoužívám a které stálo na veřejném parkovišti. Po nějaké době jsem zjistila, že tam auto není. Zašla jsem ihned na Polici, kde mi bylo sděleno, že auto bylo odtaženo soukromou firmou z důvodu čištění veřejného prostranství. Jelikož jsem to zjistila asi po měsíci, byl dluh 5000 Kč. Majitel odtahovky řekl, že mi auto nechá ekologicky zklikvidovat, jestliže ihned nepřinesu peníze a vyhrožoval i exekucí. Domáhala jsem se pomoci i na Městském úřadě, pro který odtahová firma pracuje, protože jsem byla mimo bydliště a o čištění jsem nevěděla. Město mě však odkázalo opět na odtahovkou. Auto stojí na záchytném parkovišti již rok, majitel odtahové firmy chce zaplatit kolem 100.000 Kč, vyhrožuje exekutorem. Telefonicky i písemně jsem mu sdělila, že dle rozhodnutí Ústavního soudu je povinnen auto vrátit na původní místo a já zaplatím pouze 2x odtah, pár dní parkovného a případnou pokutu. Jde o to, že auto chátrá a zřejmě už nebude ani provozuschopné. Myslím si, že firma nemá zadržovací právo a ani po mě nemůžou chtít peníze, které požadují. Děkuji, Zuzka

ODPOVĚĎ:
Osobně jsem zcela opačného názoru. Pokud necháváte vůz stát na ulici dlouhodobě, musíte předvídat, že se taková situace může stát a nést následky. Z dotazu nevyplývá, že odtah by byl proveden neoprávněně. Fakturovaná částka za 1 rok stání na odtahovém parkovišti nenaznačuje nestandardní postup odtahové firmy. Rozhodnutí Nejvyššího soudu o povinnosti odtahové firmy vrátit odtažený automobil na místo je právně nezávazný, osobně ho považuji za sporný, a to i přesto, že byl potvrzen Ústavním soudem - podotýkám, rozhodnutí soudů nejsou v našich právních podmínkách závazná a poskytují pouze vodítko a zdroj výkladu zákona. Samozřejmě, nic Vám nebrání řídit se přesvědčením a na základě rozhodnutí Ústavního soudu se bránit i žalobou na odtahovou firmu.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Krátkodobá pracovní neschopnost a placení sociálního a zdravotního pojitění
- Platí OSVČ sociální a zdravotní když je část měsíce nemocný?

Jsem OSVČ, nepřihlásil jsem se k nemocenskému pojištění, ale řádně platím sociální pojištění a důchodové zabezpečení i zdravotní pojištění. Nastoupil jsem na nemocenskou a samozřejmě si nenárokuji žádné peníze z nemocenského. Nevím, zda jsem nebo ne povinnen platit dále měsíční platby na důchodovém a zdravotní pojišťovně, když nevydělávám. Nemocenský lístek po mně nikdo nechce. Myslím, že by se měl někde řádně zaevidovat můj nástup na nemocenskou, i když mi ji nikdo neproplácí. Ale nikoho to nezajímá a řekli mi, že můj doklad o pracovní neschopnosti nechtějí, když jsem si neplatil nemocenskou. Čeká mne s největší pravděpodobností invalidní důchod a počátek nemocenské je, myslím, právě v mém případě velmi důležitý údaj. Nechápu, když mi bylo regulérně vystaveno rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, že mi na sociálce řekli, že jim ani mně není k ničemu. Informace kde a co mám s tímto potvrzením dělat, jsem nikde nenašel. Přeci si jej neuložím jen doma do šuplíku? Co musím v době nemoci jako OSVČ platit? Kam předat informaci o začátku pracovní neschopnosti? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Situace ohledně OSVČ a odvádění záloh na zdravotní a sociální pojištění je následující:
OSVČ je povinna odvádět alespoň minimální zálohy na pojištění v případě, že její pracovní neschopnost netrvá celý kalendářní měsíc. Jestliže nemoc trvá byť jen část kalendářního měsíce, nemá OSVČ ohledně platby záloh žádnou úlevu a musí zaplatit alespoň minimální zálohy. OSVČ ale nemusí platit zálohy za kalendářní měsíce, ve kterých byla uznána práce neschopnou po celý měsíc. Tuto skutečnost však jako OSVČ musíte doložit Vaší zdravotní pojišťovně (zpravidla kopií neschopenky) a OSSZ v místě bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Změny v nemocenském pojištění 2012
- Je možné pobírat nemocenské dávky na rodičovské dovolené?
- Je možné pobírat současně nemocenské dávky a rodičovský příspěvek?

Má dotazy ohledně změn v nemocenské od roku 2012. Mám pracovní poměr na dobu neurčitou. Nyní jsem na rodičovské dovolené s 2letým synem, do věku 2 let jsem pobírala rodičovské příspěvky.
1. Nyní jsem požádala zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené do věku 2,5 let syna (abych byla zdarma doma ještě půl roku od dobrání rodičovských příspěvků). Musí mi zaměstnavatel vyhovět nebo mi může dát výpověď vzhledem k tomu, že bylo moje původní místo zrušeno? Měla jsem pracovní poměr na dobu neurčitou a firma nemá žádné probémy, dále existuje, moje pozice byla pouze sloučena s vedoucím jiného oddělení.
2. Je možné ve věku 2,5 roku prvního syna přejít z rodičovské dovolené RD na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství, pokud se nám podaří otěhotnět? Kdo by případně platil nemocenskou? Zaměstnavatel či stát a od jakého dne nemoci? Je nutné mít nemocenskou napsanou přesně od data mého očekávaného nástupu do práce nebo může začínat již dříve, v době, kdy jsem na neplaceném volnu na rodičovské dovolené? Co je pro mne výhodnější?
Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud požádáte zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené, zaměstnavatel je povinen Vám vyhovět. Takto můžete opakovaně prodlužovat rodičovskou dovolenou až do tří let věku dítěte.
Během rodičovské dovolené ale bohužel nemůžete nastoupit na nemocenskou a pobírat nemocenské dávky. Nemocenské dávky jsou totiž náhradou za mzdu, která Vám uchází v době nemoci, ale během rodičovské dovolené Vám žádná mzda neuchází (pobíráte rodičovský příspěvek). Před nástupem na nemocenskou byste tedy musela rodičovskou dovolenou ukončit - nemocenská pak musí začít dnem navazujícím na ukončení rodičovské dovolené, ne dříve. Během prvních tří dní nemocenské na dávky nárok nemáte, od 4. do 21. dne nemoci Vám náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a poté Vám nemocenskou bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).
Mému synovi je 21 let. Po ukončení základní školy začal studovat učební obor s maturitou (obor elektro). V 1. ročníku však přestoupil na učební obor bez maturitní zkoušky (obor instalatér), který řádně ukončil závěrečnou zkouškou. Poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor stavební), ukončil 1. ročník a přešel na jinou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), opět do 1. ročníku. Maturitní nástavby nenavazují na obor, ve kterém je vyučen. Současně mně sdělil, že předchozí zaměření nástavby ho nebavilo, současné zaměření nástavby neví, jestli ho bude po celou dobu studia bavit a neví, co by chtěl vlastně dělat, co ho zajímá. Pouze mně sdělil, že mu musím platit výživné do 26 let. Je tomu tak? Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, kdy je dítě schopno se samo živit. Syn je plnoletý, je vyučen, je zdráv, má tedy možnost pracovat a sám se živit. Další jeho "studium" nepovažuji za přípravu na budoucí povolání.
Druhému synovi je 23 let, v červnu 2011 ukončil studium (začal studovat SOŠ s maturitou – hotelnictví a cestovní ruch, v průběhu 2. ročníku přešel na učební obor bez maturity – obor pekař, který řádně ukončil závěrečnou zkouškou a poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium /obor podnikání/, kdy studium ukončil maturitní zkouškou). Do současné doby stále nepracuje, je hlášen na úřadu práce. Jsem povinen stále platit výživné?
Pokud bych přestal synům zasílat výživné, musel bych doplácet dlužnou částku až do doby, než soud vyživovací povinnost zruší? Může soud zrušit vyživovací povinnost se zpětnou platností? Např. soud se bude konat dne 1.6.2012 a uzná, že synové jsou schopni se sami živit od 01.09.2011. Zruší tedy vyživovací povinnost od 01.09.2011 nebo až od doby, kdy se konalo soudní řízení a rozsudek nabude právní moci? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině upravuje vyživovací povinnost přesně tak, jak to ve svém dotazu uvádíte - vyživovací povinnost není jednoznačně vymezena věkem, ale schopností dítěte se samostatně živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem do zaměstnání nebo zahájením jiné výdělečné činnosti. Jestliže byla vyživovací povinnost určena soudem, měl by soud také rozhodnout o jejím ukončení. Pokud tedy s dalším placením výživného nesouhlasíte, můžete požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti. Soud může zrušit vyživovací povinnost i zpětně, tedy např. k datu ukončení studia nebo k datu evidence na úřadě práce apod.
Rozhodně Vám ale nemohu doporučit přestat platit výživné již nyní - bez rozhodnutí soudu, který by vyživovací povinnost zrušil. Mohl byste se tím sám vystavit žalobě ohledně neplacení výživného. Pokud tedy s výživným nesouhlasíte, plaťte ho dál ve stanovené výši, ale současně požádejte soud o zrušení vyživovací povinnosti a vyčkejte na jeho rozhodnutí.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na memocenskou po uplynutí podpůrčí doby 380 dní
- Krácení podpůrčí doby podle počtu odpracovaných dní mezi pracovními neschopnostmi

Ke konci dubna 2012 se mi ukončí podpůrčí doba 380 dní v dočasné pracovní neschopnosti. Po té nastoupím na Úřad práce, skončím se živností. Budu mít nárok na výplatu dávek v pracovní neschopnosti, pokud bych hned otěhotněla a musela nastoupit na rizikové těhotenství? Jako OSVČ jsem si hradila 10 let veškeré pojištění, včetně nemocenského. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Nemocenské lze vyplácet na základě žádosti pojištěnce i po uplynutí podpůrčí doby, která trvá maximálně 380 kalendářních dní. Musí však být splněna podmínka, že podle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby, nabude znovu pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pracovní činnosti.
Nárok na čerpání další plné podpůrčí doby ale vzniká až po 190 kalendářních dnech nepřetržité nemocensky pojištěné činnosti (zaměstnání). Pokud mezi dvěma pracovními neschopnostmi odpracujete méně než 190 kalendářních dní, nová podpůrčí doba se Vám zkrátí. Pokud tedy po ukončení nemocenské odpracujete např. dva měsíce a poté nastoupíte na nemocenskou, budete Vám nemocenské vypláceno pouze dva měsíce.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na příspěvek na bydlení u družstevního bytu
- Nájemní smlouva uzavřená s družstvem a nárok na příspěvek na bydlení

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení (státní sociální podpora), když mám uzavřenou nájemní smlouvu družstevního bytu s družstevníkem, který byt má od družstva? Tudíž je vlastníkem družstvo. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení máte i jako nájemce družstevního bytu za předpokladu, že máte v bytě trvalé bydliště a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Těchto 30% nebo 35% příjmů současně nesmí představovat vyšší částku než je částka tzv. normativních nákladů na bydlení. Výše normativních nákladů na bydlení se odvíjí od druhu bydlení, velikosti obce a počtu osob v domácnosti, přehled těchto nákladů najdete např. zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Mezi příjmy se kromě příjmů z výdělečné činnosti a podnikání započítávají také nemocenské a důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Pokud se domníváte, že všechny výše uvedené podmínky splňujete, můžete si o příspěvek na bydlení zažádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.

 

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Potomek je mentálně retardovaný, jak dlouho musí otec platit výživné
- Placení alimentů na dítě s invalidním důchodem - informace
- Do kolika let se platí výživné na invalidního syna, dceru?
- Má potomek právo na výživné, alimenty po 26. roce věku?
- Právo na výživné po 26. roku, po 26. narozeninách

Syn je těžce zdravotně postižen. Jde o kombinované mentální a fyzické postižení. Má 21 let, pobírá plný invalidní důchod od 18 let (cca 9.000 Kč), tzv. invalidita z mládí, má průkazku ZTP/P III. stupně. Je žákem 10. třídy základní školy, pomocná škola - v rámci rehabilitačního programu v nestátním zařízení, uznáno MŠMT. A to i v tomto věku, neboť měl odklady školní docházky i ročník opakoval. Má nárok na výživné od otce nebo pobírání invalidního důchodu z něj činí zcela "ekonomicky nezávislou osobu" a otce to zbavuje povinnosti platit výživné? V budoucnu není šance vzhledem k rozsahu synova postižení, že by si mohl sám vydělávat. Otci již bylo vypočteno výživné po našem rozvodu, tehdy určené jako "výživné na nezletilé dítě". Syn je zbaven způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu. Jeho otec má značný, velmi nadstandardní příjem. Bude mít syn nárok na výživné od otce i po absolvování 10. ročníku základní školy? Má syn právo po rozvodu mít stejnou životní úroveň jako jeho otec, který rodinu opustil a nepečoval o něj? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost do doby, než je dítě schopné se samo živit. Dítě začne být zpravidla schopné se živit ve chvíli, kdy ukončí přípravu na své budoucí povolání (dostuduje). Někdy bývá mylně uváděna věková hranice 26 let, faktem ale zůstává, že žádná oficiální, zákonem stanovená věková hranice neexistuje. Ani přiznání plného invalidního důchodu nemusí vést k ukončení vyživovací povinnosti. Pokud není dítě vůbec schopné se živit, pak teoreticky nemusí vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti skončit nikdy (je však třeba přihlédnout právě k invalidnímu důchodu a jeho výši).
Pokud je výživné stanoveno soudně, nemůže otec Vašeho syna přestat platit výživné sám od sebe, musí nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti nebo o snížení výživného. Soud pak bude zkoumat, zda je žádost otce odůvodněná. Pokud otec platí výživné pouze na základě dohody mezi Vám, musela byste se v případě, že by výživné platit přestat, domáhat nároku na výživné pro syna u soudu.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Manžel alkoholik se odmítá vystěhovat z družstevního bytu

V lednu 2012 jsem podala žádost o rozvod z důvodu soužití s alkoholikem a jeho agresivním chováním. Oba máme trvalé bydliště v družstevním bytu. Manžel pít nepřestal, naopak zažívám z jeho strany psychický teror. Jsem ochotná ho vyplatit z bytu, ale s ním dohodu o majetku nelze z jeho strany uzavřít. Jaké mám možnosti? Nevím, jak dlouho s ním vydržím v jedné domácnosti (byt 1+1, kde bydlí i náš 18-letý syn). Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Především trvalý pobyt nezakládá žádná vlastnická práva k bytu. Předpokládám tedy, že jste členem družstva a máte zaplacen členský podíl. Pokud manžel není ochoten uzavřít dohodu o vypořádání SJM, pak můžete v 3 leté lhůtě od právní moci rozvodu podat návrh k soudu na vypořádání SJM. Soud SJM vypořádá. Pokud byste návrh nepodala po třech letech nastupuje právní domněnka, že nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví, movitosti náleží tomu, kdo je pro svou potřebu a potřebu rodiny užívá výlučně jako vlastník.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výpočet podpory při absolvování rekvalifikačního kurzu
- Rekvalifikace přes úřad práce a výpočet podory v nezaměstnanosti
- Výše podpory při rekvalifikaci

Z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti při rekvalifikačním kurzu u osoby, která ještě nepracovala (po ukončení studia na střední škole). Lektor jí prý tvrdí, že dostane 60% z průměrné mzdy v ČR. Na úřadu práce jí prý bylo sděleno, že tak to není. A po zkušenostech s neznalostí tamních úřednic úřadu práce  by uvítala informaci někoho se stejnou zkušeností, nebo přesnou informací. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
Více na www.mpsv.cz

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o osobu blízkou a nárok na podporu v nezaměstnanosti po smrti, úmrtí
- Opatrovnictví osoby blízké a nárok na podporu po jejím úmrtí, smrti
- Náhradní doba zaměstnání při péči o osobu blízkou a opatrovnictví

Před opatrovnictvím na babičku které mám od srpna 2011, jsem byla rok na úřadu práce. Babiččin stav se zhoršuje, je možné že babička brzy zemře. Budu mít po skončení opatrovnictví nárok na podporu a mám se hlásit na úřadu práce. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Pokud jste opatrovníkem Vaší babičky, pak byl Vaší babičce pravděpodobně přiznán určitý stupeň příspěvku na péči nebo invalidního důchodu. V takovém případě je zapotřebí informovat o tom, že pečujete o osobu blízkou příslušné úřady (úřad, který příspěvek na péči nebo invalidní důchod vyplácí, okresní správu sociálního zabezpečení a Vaši zdravotní pojišťovnu). Je to důležité z toho důvodu, abyste mohla později dobu pečování doložit úřadu práce.
Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti musíte totiž splnit podmínku péče o babičku v délce alespoň 12 měsíců během posledních dvou let před datem evidence na úřadě práce. Doba péče o osobu blízkou se totiž považuje za tzv. náhradní dobu zaměstnání. Pokud tedy budete o babičku pečovat alespoň rok, nárok na podporu Vám vznikne. Výše podpory v nezaměstnanosti se ve Vašem případě určí podle § 51 zákona o zaměstnanosti. Výše podpory se Vám tedy stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Protože tato částka nebude příliš vysoká, můžete si zažádat také o dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoc v hmotné nouzi. Bližší informace o těchto dávkách najdete na internetu nebo Vám je poskytnou na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na porodné 2012
- Nárok, právo na porodné u prvního dítěte - podmínky 2012
- Výpočet nároku na porodné
- Mají vliv na porodné podpora, nemocenské, důchod a příjmy otce dítěte?

Porodila jsem své první dítě jako svobodná matka, dcera má příjmení otce. Žiji ve společné domácnosti s otcem své dcery, který má již z předešlého vztahu syna. Mám nárok na porodné? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Nárok na porodné máte tehdy, pokud se jedná o Vaše první dítě a příjmy Vaší domácnosti nepřesahují 2,4násobek jejího životního minima. Pokud je otec Vaší dcery uveden v jejím rodném listě, pak ze zákona patří mezi společně posuzované osoby, což znamená, že jeho příjem bude při nároku na porodné posuzován společně s Vaším. Pokud žijete ve společné domácnosti jen vy tři, je životní minimum Vaší domácnosti vyjádřeno částkou 7.710,- Kč, hraničním příjmem pro nárok na porodné je tedy příjem ve výši 18.504,- Kč. Pro nárok na porodné je zapotřebí doložit příjmy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, do příjmů se započítávají nejen čisté příjmy z výdělečné činnosti nebo podnikání, ale také nemocenské a důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Pokud se domníváte, že výše uvedené podmínky splňujete, můžete si o porodné zažádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Předběžné opatření o snížení výživného nezaměstnaného otce
- Práce na černo u otce platícího výživné a svědectví svědků u soudu

Jsem rozvedená, znovu vdaná, s bývalým manželem máme dvě nezletilé děti. Narozením jeho dalšího dítěte zažádal o snížení výživného, soud mu to ale zamítl a on se odvolal ke krajskému soudu, kde nedošlo ještě k vyjádření. Mezitím, ale podal návrh na předběžné opatření k soudu o ještě větší snížení výživného, protože je na úřadu práce. Je OSVČ každou zimu pozastavuje činnost, aby neplatil sociální a zdravotní pojištění. Dělá pak na černo. Přes sezonu si vydělá dost peněz, za které pak jezdí na drahé dovolené. Musí soud zohlednit to, že je teď bez práce a výživné snížit i když si z jara živnost obnoví? A má vůbec smysl v případě, že výživné se sníží v předběžném opatření podávat odvolání? Výživné mě přestal platit od ledna a domáhá se snížení právě od ledna. Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Pokud máte informace, že Váš bývalý manžel každou zimu živnost záměrně pozastavuje, určitě na tuto skutečnost soud upozorněte. Můžete také navrhnout, aby soud zjistil výši průměrného výdělku v oboru vzdělání Vašeho bývalého manžela a určil výši výživného právě na základě výše tohoto výdělku. Pokud máte svědky, kteří mohou dosvědčit, že Váš bývalý manžel během zimy pracuje neoficiálně, tzv. "na černo", navrhněte soudu jejich vyslechnutí. Na všechny tyto skutečnosti můžete soud upozornit jak v rámci odvolacího řízení u krajského soudu, tak v případě odvolání proti vydanému předběžnému opatření, pokud s tímto opatřením nebudete souhlasit. Jen pro úplnost dodávám, že dokud soud nerozhodne o změně výše výživného, je bývalý manžel povinen platit Vám výživné ve výši stanovené platným soudním rozhodnutím.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Je finančně výhodnější pečovat o dítě nebo dostat výpověď v práci?
- Výpověď dohodou kvůli péči o dítě a nárok na podporu z úřadu práce
- Nárok na podporu při ukončení pracovního poměru při mateřské dovolené
- výpověď v mateřské dovolené a nárok na podporu v nezaměstnanosti
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Dohoda o ukončení pracovního poměru z důvodu osobní péče o dítě do 4 let věku

Jsem matka samoživitelka a dítě brzy dovrší 3 let, končí mi mateřská. Před nástupem na mateřskou jsem byla zaměstnaná, ale do práce zpět mě nevezmou. Pracovala jsem na směny což není možné. Proto se chci zeptat, zda je pro mě lepší zůstat ještě rok na mateřské, nebo dostat výpověd z důvodu péče o dítě? Jak na tom budu finančně líp? V případě, že budu na pracovním úřadě co to bude pro mne znamenat? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku záleží do jisté míry na tom, jakým způsobem bude Váš pracovní poměr ukončen. V úvahu přichází zejména dvě varianty: výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti nebo dohoda o ukončení pracovního poměru, ve které bude jako důvod uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku. V žádném případě ale nepodávejte výpověď Vy sama ani nepodepisujete dohodu bez uvedení důvodu.
V případě výpovědí běží klasická dvouměsíční výpovědní doba, během které byste měla vykonávat pro zaměstnavatele práci a pobírat za ni plat. Po skončení pracovního poměru budete mít nárok na odstupné ve výši minimálně tří měsíčních platů a po vyčerpání odstupného rovněž na podporu v nezaměstnanosti, která bude vypočítána z Vašeho platu dosaženého po návratu z rodičovské dovolené.
V případě dohody skončí pracovní poměr dnem, který si v dohodě sjednáte. V případě, že bude jako důvod uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku, bude Vám náležet podpora z úřadu práce ve standardní výši. Pokud ukončíte pracovní poměr ke ke konci Vaší rodičovské dovolené tak, že do zaměstnání se už vůbec nevrátíte, budete mít nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která na počátku podpůrčí doby činí přibližně 3.500,- Kč a poté se dále snižuje. Pokud byste se alespoň na několik dní vrátila do práce a teprve poté pracovní poměr ukončila, byla by Vám podpora vypočtena z výše Vašeho platu. Vzhledem k nároku na podporu tedy doporučuji alespoň zpočátku se na úřadě práce zaevidovat. Až podporu vyčerpáte, můžete se sama rozhodnout, zda v evidenci zůstanete či nikoliv. Pokud nebudete chtít v evidenci zůstat, pak postačí, když skutečnost, že nadále pečujete o dítě mladší čtyř let, nahlásíte Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení alimentů, výživného v době pobytu dítěte v ústavu
- Dítě v diagnostickém ústavu a placení výživného, alimentů
- Komu se platí výživné, alimenty když je dítě ve výchovném ústavu?

Mám nemanželského syna, na kterého platím od narození výživné stanovené soudem. Syn je velmi problémový a byl umístěn do ústavu. Chtěl bych se zeptat, zda mohu požádat soud o zrušení výživného a platit pouze 1/2 nákladů za umístění v ústavu nebo musím i nadále platit výživné + 1/2 nákladů za ústav? Nebo mohu říci matce, aby mou 1/2 nákladů za ústav platila z výživného? Výživné značně přesahuje i celkové náklady za umístění v ústavu. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do doby, než jsou děti schopny se samy živit, zrušení vyživovací povinnosti tedy v tuto chvíli pravděpodobně nedosáhnete. Pokud byl ale Váš syn rozhodnutím soudu umístěn do ústavu, náleží výživné státu, resp. ústavu, ve kterém je syn umístěn. Můžete tedy buď požádat matku, aby náklady na pobyt syna uhradila z výživného nebo se dohodnout s vedením onoho ústavu a posílat výživné přímo ústavu. Náklady na úhradu pobytu syna tak budou uhrazeny z výživného a Vy nebudete muset kromě výživného platit ještě polovinu nákladů na pobyt. V případě jakýchkoliv nejasností doporučuji obrátit se na sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě bydliště Vašeho syna, která by Vám měla poskytnou veškeré relevantní informace o současné situaci Vašeho syna.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné popřít otcovství mnoho let po narození dítěte?
- Maximální lhůta na změnu otcovství u dítěte - změna od r. 2012
- Lhůta na popření otcovství v roce 2012
- Návrh na změnu, popření otcovství státním zástupcem - informace

Je možné zažádat po 13 letech o změnu otcovství. Bývalá přítelkyně mého manžela v době trvání těhotenství (údajně byla v pátém měsíci a otcem měl být můj muž) si vzala cizince, ale fyzicky začala žít s bratrem mého muže. Nyní se dožaduje, aby manžel uznal otcovství a doplatil alimenty 12 let zpětně. V rodném listě dítěte je uvedeno příjmení cizince. Zajímaly by mě i další právní důsledky z toho plynoucí pro mě a naše děti. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dokud je v rodném listu domnělého dítěte Vašeho manžela uveden jako otec onen cizinec, nemá manželova bývalá přítelkyně právo požadovat po manželovi výživné. Nejprve by totiž muselo dojít k popření otcovství onoho cizince, aby mohlo být zahájeno řízení o určení otcovství, ve kterém by případně mohl být váš manžel určen otcem dítěte.
Lhůta pro popření otcovství byla dosud pouze tříměsíční, v březnu 2012 podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o rodině, která tuto lhůtu prodlužuje na tři roky.
Po uplynutí této lhůty může návrh na popření otcovství podat pouze státní zástupce, a to za předpokladu, že je popření otcovství v zájmu dítěte. Popření otcovství po státním zástupci nelze vymáhat (není na něj právní nárok), státní zástupce tohoto svého práva využívá spíše výjimečně. Bývalá přítelkyně by tedy musela podat podnět nejvyššímu státnímu zástupci a vyčkávat, zda jejímu podnětu vyhoví či nikoliv.
Co se týče vymáhání výživného, výživné je možné požadovat u nezletilých potomků nejvýše za dobu tří let před podáním návrhu (žaloby) na určení výživného k soudu. Zatím tedy manžel rozhodně nemusí žádné výživné platit nebo podnikat jiné kroky, vyčkejte na to, zda potřebné kroky podnikne jeho bývalá přítelkyně.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na vdovský důchod
- Jak dlouho se pobírá vdovský důchod
- Kdy má vdova právo na vdovský důchod
- Kdy může pobírat vdova vdovský důchod i po 1 roce po úmrtí manžela?

Kdy si mohu znovu zažádat o vdovský důchod? Manžel mi zemřel v roce 2010 a tím jsem pobírala vdovský důchod po jeho smrti 1 rok. Nyní mi je 51 let, mám na vdovský důchod nárok znovu v 58 letech? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:
- pečuje o nezaopatřené dítě,
- pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV,
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV,
- je invalidní ve třetím stupni,
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Pokud tedy splňujete některou z výše uvedených podmínek, nárok na vdovský důchod máte stále, v opačném případě nikoliv. Nárok na vdovský důchod Vám vznikne znovu v případě, jestliže splníte některou z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Pokud některou z podmínek splníte později, nárok na vdovský důchod již mít nebudete.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Je možné při pobírání rodičovského příspěvku dát dítě do školky?
- Kolik dní může být dítě ve školce aby byl nárok na rodičovský příspěvek?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné umístit do školky dítě mladší 3 let?
- Od kolika let je možné dítě umístit do školky?
- Minimální věk dítě na přihlášení do mateřské školky

Mé dceři budou v prosinci 2012 3 roky a já do té doby pobírám rodičovský příspěvek. Můžu ji dát do školky od září na celý den,aniž bych o rodičovský příspěvek přišla? A může ji školka vzít, aniž by ji byly tři roky? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud pobíráte rodičovský příspěvek podle starého systému - nepřecházela jste na nový systém - pak Vám rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte náleží pouze tehdy, pokud bude Vaše dcera navštěvovat školku maximálně 5 kalendářních dní v kalendářním měsíci.
V měsíci září, říjnu a listopadu tedy můžete dát dceru do školky nejvýše každý měsíc na pět dní, jinak o rodičovský příspěvek přijdete. V prosinci může do data narozenin dcera opět do školky pět dní v měsíci. Protože datem třetích narozenin Váš nárok na rodičovský příspěvek končí, od třetích narozenin už dcera může chodit do školky prakticky bez omezení.
V případě, že byste přešla na nový systém rodičovského příspěvku, mohla byste dceru dávat do školky neomezeně již od září. Pokud má školka, kam chcete dceru přihlásit, dostatečnou kapacitu a Vaše dcera je na pobyt ve školce dostatečně zralá, může ji školka přijmout i ve dvou letech.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Jak přejít na nový způsob rodičovského příspěvku?
- Nový systém rodičovského příspěvku 2012

Ráda bych se zeptala,jakým způsobem přejít na nový systém rodičovského příspěvku? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete přejít na nový systém rodičovského příspěvku platný od ledna 2012, pak postačí, když o tuto změnu písemně požádáte úřad práce v místě Vašeho bydliště, který Vám rodičovský příspěvek dosud vyplácí. Přechodem na nový systém pro Vás začnou platit všechny změny, které jsou s novým systémem rodičovského příspěvku spojené.

 

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Vliv nahodilého příjmu na výši náhrady za ztrátu na výdělku
- Který paragraf řeší náhradu za ztrátu na výdělku
- Vliv důchodu na výši náhrady na ztrátě na výdělku

Jsem částečně invalidní důchodce vedený v evidenci ÚP, jako osoba se zdravotním postižením (ZTP/II). Povinná organizace mě z důvodu nemoci z povolání vyplácí náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Z rozhodného výdělku mně odečítá ČID a minimální mzdu. Bohužel můj zdravotní stav je natolik špatný, že nejsem schopen si vydělat ani tu minimální mzdu, kterou mně odečítají. Nemám žádný příjem ze závislé činnosti ani z podnikání.
V loňském roce jsem měl nahodilý příjem z pronájmu zemědělského pozemku, vyšší než 20 tis. Kč. Finančnímu úřadu podám daňové přiznání k příjmu fyzických osob. (Povinnost hradit daň z přijaté částky, se na mne nevztahuje).
Chtěl bych znát odpověď na otázku, zda může takový nahodilý příjem nějak ovlivnit výplatu náhrady za ztrátu na výdělku? Má to nějakou vzájemnou souvislost? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti upravuje § 371 zákoníku práce. Dle tohoto paragrafu přísluší zaměstnanci náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem pracovního úrazu a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu kvůli souběhu s jiným důchodem ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným úsilím, se nepřihlíží. Ani nahodilý příjem z pronájmu zemědělského pozemku nebude mít tedy na výši Vaší náhrady žádný vliv.

 

 

 

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.