Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.67 (3 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Trestný čin křivého obvinění z dětské pornografie - jak se bránit?
- Trestný čin pomluvy - nařčení z dětské pornografie
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada nemajetkové újmy u křivého obvinění dětské pornografie
- Poškození osobnosti z důvodu křivého obvinění z dětské pornografie
OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné dát okamžitou výpověď z nájmu bytu?
- Je možné dát výpověď z nájmu bytu z hodiny na hodinu?
- Neplatnost okamžité výpovědi nájmu bytu

Bývalý majitelé kteří nám zhruba před 2 měsíci dali výpověd z nájmu bytu ze dne na den, mě křivě obvinili z dětské pornografie. 7.11.2011 k nám přijela kriminálka na základě tady toho trestního oznámení. Sebrali náám notebook, druhý den jsme byli na výslechu, já jsem se zhroutila musela jsem vyhledat odbornou pomoc.
Majitelům jsem hlídala děti (mají 3 a 4 roky) jsem na mateřské dovolené. Prý ten starší kluk (bude mu zanedlouho 5 let) říkal že jsem je měla fotit a natáčet a chtít po nich ukazovat zadečky, striktně odmítám takováto obvinění. Od policie jsme nedostali žadný výsledek vyšetřování. Prý to odložili, protože nenašli žadné důkazy. Když jsem jim říkala ze chci podat na ně trestní oznamení, tak mi řekli že není na koho - že nemůžeme podat na 4letého kluka. chtěla jsem podat trestní oznámení na jeho zákonné zástupce. Kriminalisté říkali, že šlo jen o podání vysvětlení. Můžete mi poradit? Chci na ně podat trestní oznamení za křivé obvinení, za psychickou újmu. Co mám dělat? Jak mám pokračovat? Děkuji, Kristýna

ODPOVĚĎ:
Záleží, zda vám bylo sděleno obvinění. Pokud případ nedošel do takové fáze, nemůžete podat trestní oznámení pro trestný čin křivého obvinění. V úvahu by mohl přicházet trestný čin pomluvy (§184 tr. zákoníku), avšak vyžaduje způsobilost značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů (poškození v zaměstnání, narušení rodinných vztahů nebo možnost způsobit jinou vážnou újmu).
Kromě trestněprávního postihu je možné dovolat se i občanskoprávní úpravy z důvodu ochrany osobnosti podle §11 Občanského zákoníku. Zde bych radila konzultaci s právníkem nebo advokátem.
Teď k výpovědi z nájmu bytu. Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu buď s přivolením soudu nebo i bez něj pouze za splnění zákonných důvodů a podmínek v §711 nebo §711a Občanského zákoníku. Pokud ke splnění nedošlo, výpověď je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§39 obč. zákoníku). Na právní úkon se pak hledí, jako by nikdy učiněn nebyl, takže nájemní vztah by trval nadále. Případné ukončení by bylo třeba provést novou výpovědí se splněním zákonných podmínek.

OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace poškození zboží při přepravě dopravcem
- Lhůta na uplatnění reklamace přepravy u dopravce
- Do kdy je možné reklamovat přepravní služby?

Vracel jsem ve 14denní lhůtě zboží eshopu. Dopravce při přepravě do eshopu zboží poškodil. Reklamoval jsem dopravu, ale chyběl mi doklad o zaplacení - od nikoho jsem ho nedostal. Poslal jsem místo něj přepravní list. Na něm jsem jako příjemce uveden já. Tedy moje jméno, adresa, datum a čas přijetí, číslo mé OP, můj podpis. Kupované zboží bylo z eshopu posláno na dobírku - na přepravním listě je tedy cena zboží a text, že příjemce potvrzuje, že zboží převzal. Jelikož bylo na dobírku,tak jsem musel i zboží zaplatit - doklad podle mně nahrazuje Doklad o zaplacení. Od dne přepravy uběhlo 6 měsíců a přepravce mi po dotazu oznámil, že se reklamace zamítá s odvoláním na §73 133/64. Tam se píše o 6 měsíců, kdy je nutno uplatnit právo u dopravce. Doklady jsem začal posílat již měsíc po dnu přepravy a na poslání chybějících dokladů mi dopravce nestanovil žádnou lhůtu, nyní se však odvolává na 6 měsíců, které již uplynuly. Ve svých VOP výslovně nepíše o Dokladu o zaplacení. Je právo na mé straně a mám požádat soud o vydání platebního rozkazu nebo má dopravce pravdu a mám smůlu? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Vyhláška o silničním přepravním řádu upravuje povinnost uplatnit právo u dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději do šesti měsíců. Pokud reklamace nemá všechny stanovené náležitosti, dopravce je povinen reklamujícího vyzvat k doplnění a stanovit mu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 8 dní.
Pokud jste splnil všechny podmínky a jste přesvědčen o oprávněnosti nároku, vyzvěte ještě jednou přepravní společnost s uvedením oprávněnosti vašeho nároku. Poté přistupte k případným dalším krokům.


PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Neplatné ukončení pracovního poměru po konci zkušební lhůty
- Neoprávněná výpověď zaměstnanci a bránění ve vstupu na pracoviště
- Neplatná výpověď předaná jednatelem firmy

Pracovali jsme na mimopražské pobočce pražské firmy, firma měla původně 3 jednatele, naší pobočku vedl jeden z nich.
4.10.2011 pracovní smlouva s 3 měsíční zkušební dobou 1.11.2011 dodatek k smlouvě měnící zkušební dobu na 1 měsíc - tedy do 4.11.2011, obojí podepsáno jednatelem firmy 19.12.2011 zrušení pracovního poměru ve zkušební době jiným jednatelem (ten první odvolán valnou hromadou 15.12.2011) Na to jsem reagovala (i ostatní zaměstnanci, týká se celé pobočky) prohlášením o neplatnosti zrušení pracovního poměru.
20.12.2011 nám byly odebrány klíče od pracoviště - máme podepsáno.
Na to jsme reagovali dopisem se žádostí o přidělení práce a zpřístupněním pracoviště.
Zbylí dva jednatelé nyní zvažují dohodu s námi versus normální výpověď 2+1 měsíce versus naší žalobu
Na ispektorátu práce nám sdělili, že dohoda i výpověď je nelegální, možná je jen žaloba nebo automatické ukončení prac. poměru v případě nepodání žaloby do 2 měsíců. Je pravda, že můj jediný další krok je žaloba do 2 měsíců? Jak dále postupovat? Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Doporučovala bych Vám skutečně obrátit se na soud v zákonné 2měsíční lhůtě, která začíná běžet od dne zrušení pracovního poměru Vaším zaměstnavatelem. Soud je jediný oprávněný rozhodnout, zda se jedná o neplatné rozvázáná pracovního poměru a o příslušných náhradách.


OBČAN-BYDLENÍ
- Snacha a syn jsou členové družstva, jaká práva má tchýně - nabyvatel bytu?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může snacha požadovat vyplacení členského podílu družstevního bytu pořízeného tchýní?
- Tchýně pořídila družstevní byt pro syna a snachu - může snacha požadovat vyplacení?
RODINA-ROZVOD A SJM
- Smír při vypořádání družstevního bytu při rozvodu manželů
- Jak proběhne vypořádání družstevního bytu při rozvodu manželů
- Vypořádací podíl za družstevní byt při rozvodu manželství

Z prodeje domu, kde bydlel syn s manželkou, jsem jim koupila prostřednictvím realitní kanceláře byt.Mám tedy dohodu o převodu práv a čl. povinností od realitky, podle které jsem nabyvatel bytu. Ale při uzavírání nájemní smlouvy s družstvem jsem se nechala uvést pouze jako uživatelka a nájemníci a zároveň členové družstva jsou syn a nevěsta. Nyní se rozvádějí a já chci byt prodat. Zjistila jsem, že družstvo na mě byt přepíše, ale nevěsta dělá problémy a chce vyplatit při přepisu polovinu ceny bytu, ale já peníze nemám, budu je mít až po prodeji bytu. Nabídla jsem jí, že ze získaných peněz za byt jí zaplatím kauci + nejméně dalších 10 měsíců nájem, v bytě, který si chce pronajmout, protože je nezaměstnaná a bude odkázána po rozvodu na sociální dávky a alimenty. Jak mám právně postupovat?
Syn prohlásil, že mě zplnomocní pro případ prodeje bytu, aby nedošlo ke ztrátě mých peněz za byt a abych byla uvedená na smlouvě o prodeji bytu, v případě, že nevěsta opravdu nepřistoupí na přepis bytu. Jaká práva mám já jako uživatelka?
Mohla by nevěsta prodat byt bez mého vědomí? Děkuji, Celestýna

ODPOVĚĎ:
Bohužel, členský podíl v družstvu jakož i nájemní právo svědčí ve prospěch Vašeho syna a snachy. V případě rozvodu syna se snachou pi vypořádání SJM by došlo k zániku společného nájmu družstevního bytu mezi manželi. Soud může při vypořádání SJM schválit smír tohoto znění:
„Zrušuje se právo společného nájmu družstevního bytu ……… a za výlučného nájemce tohoto bytu a výlučného člena bytového družstva ……… se určuje ……..
…………. (dosavadní člen družstva) se zavazuje vyklidit a vyklizený předat .…..
(výlučný člen družstva) byt …………..….. do 3 měsíců od zaplacení částky …………,-Kč (např. 1 obvyklé ceny členství v bytovém družstvu vztahující se k vyklizovanému bytu ) …………….(dosavadnímu členu družstva) na jeho účet ……….“
Pokud by členství v bytovém družstvu svědčilo ve prospěch syna, v tomto případě by měla Vaše snacha nárok na vypořádací podíl. Cena členského podílu v bytovém družstvu není regulována žádným cenovým předpisem. Vychází se z ceny obvyklé, tj. z ceny, kterou by bylo možné za převod členského podílu v rozhodné době a místě dosáhnout. Je nepochybné, že členství v družstvu, představující souhrn členských práv a povinností, má i majetkovou hodnotu. Tato skutečnost vyplývá i z toho, že při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na majetkové vypořádání (na vypořádací podíl). Ve vztahu k bytovému družstvu je majetková hodnota členství v družstvu (hodnota členských práv a povinností) dána hodnotou vypořádacího podílu, který se stanoví postupem podle § 233 obchodního zákoníku. Při převodu členských práv a povinností – tedy nikoliv ve vztahu člena k družstvu, nýbrž ve vztahu mezi převodcem a nabyvatelem členských práv a povinností v bytovém družstvu – se tato hodnota (hodnota vypořádacího podílu) oceňuje tržně, čili vytváří se na základě vztahu poptávky a nabídky. Zároveň současná soudní praxe stanoví, že dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu uzavřená jen jedním z převádějících manželů – společných členů bytového družstva, zavazuje oba manžele společně a nerozdílně, pokud se ten z nich, kdo je jí dotčen, neplatnosti pro takový důvod nedovolá.Pokud by tedy Váš syn převedl práva a povinnosti spojená se členstvím v bytovém družstvu na Vás, byla by tato dohoda platná, dokud by se Vaše snacha nedovolala neplatnosti u soudu. To samé může také udělat i Vaše snacha.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné požádat současně o výživné na dítě i matku?
- Je možné podat najednou žalobu na alimenty na dítě i matku?
RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec byl v době setkání s dítětem opilý a měl pistol
- Může být otec opilý v době styku, setkání s dítětem, dětmi?
TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Bývalý přítel vyhrožuje zastřelením střelnou zbraní - co dělat?
- Bývalý přítel hrozí matce dítěte že ji nechá zbít - co dělat?
- Jak dokázat vyhrožování bývalého manžela, partnera, druha
- Bývalý manžel hrozí fyzickým napadením - jak to dokázat?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak získat zpět peníze investované do bytu, domu bývalého manžela

Můžu v žádosti o svěření syna do péče a určení výživného na syna, napsat i požadavek na výživné na moji osobu, nebo to musí být další samostatná žádost?
Jakým způsobem můžu požadovat zaplacení investice do bytu, (myslím tím koupelnu) tu jako jedinou můžu dokázat (byla zaplacena z porodného, jde o byt manžela), že jsem ji zaplatila já osobně. Bývalý přítel mi peníze dobrovolně v žádném případě nedá, ale nevím jestli to zase můžu uvést do té jedné žádosti o svěření do péče - přijde mi, že to se svěřením do péče vlastně nemá nic společného. Ex přítel mi hodně často vyhrožuje, že mi nechá zlomit ruce a nohy, pak že mi nechá sebrat syna, potom že mého současného přítele nechá zmlátit, nechá mu zapálit auto a podobně. Naposledy když jsem si přijela k bývalému příteli vyzvednou syna, tak mi ho nechtěl dobrovolně dát.
Byl viditelně pod vlivem alkoholu a donutil mě zavolat současnému příteli - musela jsem ho poprosit, aby přijel před byt ex přítele. Až současný přítel přijel, tak byl ex přítel teprve ochotný mi syna předat. Ale předtím si neodpustil delší monolog o tom co všechno mu patří, co všechno dokázal, koho všechno zná a koho může podplatit aby nám ze života udělal peklo, pak mi ukázal, že má za opaskem pistoli a dokonce ji přede mnou nabil. Pak teprve šel do bytu pro syna a předal mi ho. Mám strach aby komukoliv neublížil v opilosti. Nijak nemůžu jeho jednání dokázat a jsem zoufalá z toho, jak jeden člověk může takhle neustále znepříjemňovat život mě a mému okolí. Děkuji, Dobromila

ODPOVĚĎ:
Žádost o výživné na dítě a na vás není možné sloučit do jedné žaloby. Důvod je prostý - jde o dvě odlišné žaloby a v každé z nich je místně příslušný jiný soud. V případě žaloby o výživné na dítě je místně příslušný soud v místě bydliště Vašeho syna, ohledně výživného na Vás je to pak soud v místě bydliště Vašeho bývalého přítele.
To, že Váš bývalý přítel byl v době kontaktu s Vaším synem pod vlivem alkoholu a v tomto stavu měl u sebe zbraň, lze považovat za závažnou skutečnost. Pokud máte obavy o bezpečí Vašeho syna, což je v tomto případě pochopitelné, doporučuji se obrátit s těmito informacemi na orgán sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, který sídlí na městském úřadě v místě bydliště Vašeho syna. Můžete požádat sociální pracovnici, aby v domácnosti Vašeho přítele provedla šetření, případně požadovat omezení - a pokud by se situace opakovala event. i zákaz - styku syna s otcem.
K vyhrožování - doporučuji pořídit zvukový záznam podobného jednání diktafonem nebo mobilním telefonem a jít s tím obratem na policii. Nenechte se odbýt (že dokud bývalý manžel nikomu neublíží, že s tím nemohou nic dělat) a dožadujte se policejního nahrávacího zařízení a zahájení trestního řízení.
Ihned bez dalšího můžete policii informovat o tom, že Vám bylo vyhrožováno zbraní a policii tedy žádáte prošetřit, zda se jedná o legálně drženou zbraň či nikoliv.
K vymáhání vložených peněz - pokud jste investovala do expřítelova majetku, budete muset podat žalobu na vrácení peněz, pokud není investice starší jak 3 roky - v opačném případě by expřítel mohl úspěšně namítat promlčení Vaší pohledávky. Tato žaloba je zcela samostatným úkonem - nesouvisí s péčí o dítě.
Věřím, že bydlíte v místě, které není Vašemu bývalému příteli známo. Při jakémkoliv excesu - pokus o napadení, vyhrožování, obtěžování apod. neprodleně kontaktujte Policii. Při dlouhodobějším sledování nebo pronásledování se může jednat o trestný čin i bez toho, aby Vám nebo Vašim blízkým bylo vyhrožováno či způsobena opravdová újma na zdraví.
Pokud mohu doporučit vyhledejte psychologa - styky s bývalými partnery, zejm. pokud jsou nevyhnutelné kvůli dětem, jsou psychicky velmi náročné a je těžké naučit se správně reagovat a enechat se zastrašit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dožití manžela v družstevním bytě - jak zajistit?
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Věcné břemeno dožití v družstevním bytě manžela, manželky
- Doživotní užívání družstevního bytu manželem, manželkou
RODINA-DĚDICTVÍ
- Je možné přenechat v závěti členský podíl v bytového družstva?
- Je možné odkázat v závěti družstevní byt manželovi, manželce?
- Kdo dědí družstevní podíl po matce - děti nebo i nový manžel?
- Bude dědit nový manžel družstevní byt, družstevní podíl?
- Bude dědit nová manželka družstevní byt, družstevní podíl?
- Je nutné sepsat závěť na veškerý majetek budoucího zůstavitele?
- Dědická dohoda dědiců na družstevní byt (družstevní podíl)

Mám družstevní byt, byt v osobním vlastnictví a rekonstruovanou chalupu. Vše tedy získala před nastávajícím sňatkem. Z prvního manželství mám dceru. Po 30ti letech soužití jsme se dohodli s přítelem na sňatku. On je svobodný a bezdětný, ale hospodaříme společně. Téměř celou částku za družstevní byt zaplatil on ze svého dědictví po matce. Proto jsem mu na byt v osobním vlastnictví zřídila věcné břemeno, ale nevím, jak vyřešit družstevní byt. Mám družstvu oznámit sňatek a požádat o jeho členství, dědí družstevní podíl po mé smrti dcera i manžel? Chtěla bych, aby můj muž mohl v klidu dožít v našem dr.bytě. Dcera hodně cestuje, má malou dcerku s cizincem, máme sice dobré rodinné vztahy, ale raději bych vše vyřešila včas, aby po mé případné smrti nevznikly komplikace. Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
1/ Členský podíl v družstvu a vznik manželství:
Dle § 704 Občanského zákoníku stal-li se některý z manželů nájemcem bytu (tedy i družstevního bytu) před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství.
V této souvislosti je však nutné rozlišovat dva instituty:
„společný členský podíl v bytovém družstvu“ a
„společný nájem družstevního bytu“, které nejsou totožné. V případě uzavření manželství zůstanete členkou bytového družstva pouze Vy (společný členský podíl tedy nevznikne), co do nájemního vztahu k družstvu však vznikne společný nájem (v pozici nájemce budete figurovat společně se svým přítelem-manželem), tzn. že běžné věci, týkající se nájmu bytu budete moci vyřizovat každý zvlášť, přičemž z právních úkonů, týkajících se společného nájmu bytu budete oprávněni a povinni společně a nerozdílně (§ 701 a § 702 Občanského zákoníku).
2/ Členský podíl po Vaší smrti:
Neboť členský podíl v bytovém družstvu představuje tzv. majetkové právo (t.j. souhrn práv a povinností spjatých s členstvím v bytovém družstvu, zejména pak právo nájmu družstevního bytu), stává se po smrti člena bytového družstva předmětem dědictví.
Chcete-li zajistit dožití svého přítele-manžela v družstevním bytě, lze Vám doporučit sepsat závěť, v níž mu členství v bytovém družstvu odkážete. Po Vaší smrti by se tak Váš přítel-manžel stal členem bytového družstva místo Vás, přičemž by mu k bytu samozřejmě svědčilo i právo nájmu. Pouze na okraj podotýkám, že v závěti nemusíte pamatovat na veškerý svůj majetek, je možné, abyste pořídila závěť, týkající se například výhradně Vašeho členského podílu v bytovém družstvu.
V případě, že byste závěť nepořídila, dědil by se Váš členský podíl tzv. ze zákona, kde by oprávněné dědice představovala Vaše dcera a Váš manžel. V tomto případě by bylo samozřejmě možné, aby dědici uzavřeli tzv. dědickou dohodu (v níž by byl členský podíl přenechán Vašemu příteli-manželovi), v případě neshody by však byl členský podíl soudem přiřčen každému z dědiců napůl (v tomto případě by bylo nutné řešit vše v následném soudním řízení).
K problematice dědění členského podílu v bytovém družstvu Vás lze rovněž odkázat na článek:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/ruzne/zneni-vynatky-definice/8250-dedeni-druzstevniho-bytu-clenskeho-podilu-v-bytovem-druzstvu.html
Popř. tentýž článek v rámci rozsáhlejšího textu o dědění:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVA
- Půjčovna šatů nevykonala smluvenou úpravu šatů - jak se bránit?
- Koupě šatů z půjčovny pod nátlakem - je smlouva platná?
- Je možné dokázat že byly šaty z půjčovny poškozené před vypůjčením?

Moje dcera měla v pátek 20.1.2012 maturitní ples. Již v listopadu si byla vybrat do půjčovny oblečení šaty. Šaty byly trochu dlouhé, majitelka ji slíbila, že je do maturitního plesu upraví.
Ve čtvrtek byla dcera v půjčovně a šaty ji majitelka neukázala, že nejsou připravené a že je přiveze dceři přímo do sálu. Šaty ji byly předány v ochranném pytli, bez stvrzenky i protokolu o předání. Dcera je dala na sebe, a pobyla v nich 8 hodin. Šaty byly dlouhé, neupravené, nevyprané. Dcera to neřešila, protože je nutně potřebovala a nebyl čas na reklamaci.
Při předání ji majitelka salónu řekla, že jsou šaty propálené a pod nátlakem ji přinutila podepsat smlouvu o koupi šatů s tím, že ji dcera pošle 2000,- Kč do konce měsíce na účet. Za šaty bylo zaplaceno půjčovné 3.000,- Kč. Na šatech na první pohled není nic vidět. Jde o tylové šaty o 5 sukních. Při podrobném zkoumání jsme uviděli 6 asi jednocentimetrových dírek na vrchní sukni. Podotýkam, že ples byl nekuřácký a dcera nekouří. Cela situace se mi nelíbí. Jak mám postupovat? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Kupní smlouvu je možné zpochybnit na základě toho, že dcera byla vystavena nátlaku - čili neprojevovala svobodnou vůli. K tomu ovšem musí existovat min. svědci.
Na oprávněný požadavek vrácení celého nebo částečného půjčovného je již pozdě, šaty byly použity na smluvený účel a vy nedokážete, že nebyly propáleny dcerou nebo někým jiným.
Zásadní chybu (a to ne jednu) bohužel udělala Vaše dcera. Takže šaty, pokud úspěšně zpochybníte kupní smlouvu, budete muset vrátit; v nejhorším případě zaplatit kupní cenu (doporučuji smlouvu nechat posoudit advokátem, může být neplatně sepsaná).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kam podat žádost o udělení českého státního občanství?
- Postup podání žádosti o občasntví ČR
- Jaké dokumenty jsou potřeba k udělení státního občanství?
- Je možné změnit rodné číslo?

Jsem cizinka s trvalým pobytem, stále studuji vysokou školu a nemám vlastní příjem. Narodila jsem se ve Vietnamu, v ČR od 5 let (celkem 20let). Chci si podat žádost o udělení státního občanství ČR. Jsem příjmově závislá na rodičích, předpokládám, že budou "zkoumat" i je. Splňuji všechny podmínky pro získání občanství a všechny doklady mám v pořádku. Při žádosti musím předložit i rodný list, rok narození matky je tam 1957. Moje matka se narodila ve Vietnamu, v r. 1957, všechny vietnamské doklady má s tímto datem narození. Avšak můj otec je v ČR od roku 1986 a v roce 1991 poslal do Vietnamu "Pozvánku", na základě které si moje matka zažádala pro mě a pro sebe o potřebné dokumenty na cestu do České republiky. Na zmíněné pozvánce ale bylo napsaný špatný rok narození - 1959. Na úřadech nám řekli, že budou muset vše vypracovat na základě dané Pozvánky. Maminka má české doklady (pas, rodné číslo...) s datem narození 1959. Když jsme se ptali na změnu na správný rok, tak nám bylo řečeno, že by to bylo moc složité. Zajímalo by mě
1) jak mě tato situace ovlivní, jestli i přesto můžu předložit rodný list a je tu šance vyhovění mojí žádosti o občanství,
2) Jaké budou následky, pokud se zjistí, že má moje matka špatné údaje v dokladech (přestupek, sankce..) a jaký by byl dalš postup správních úřadů (musela by pak předělat všechny české doklady).
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
1/ Žádost o udělení státního občanství:
Dle § 8/1 zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky jste povinna přiložit k žádosti o udělení státního občanství (kromě vyplněného dotazníku) rodný list, doklad o tom, že nabytím státního občanství České republiky pozbudete dosavadní státní občanství (předkládá se dodatečně) a životopis. V řízení o udělení státního občanství by se tedy (teoreticky) nemuselo na chybný údaj v českých dokladech Vaší matky vůbec přijít.
Skutečnost, že údaje ve vietnamských a českých dokladech Vaší matky se liší, by neměla Vaší žádost o udělení státního občanství nijak ovlivnit, lapidárně řečeno se jedná pouze o problém Vaší matky.
Doklady vystavené orgány cizího státu (např. Váš rodný list) musí být opatřeny vyšším ověřením a úředně přeloženy do českého jazyka.
V současné chvíli Vám lze doporučit obrátit se na místně příslušný krajský úřad dle místa Vašeho trvalého pobytu. Zde s Vámi bude vyplněn dotazník a pohovorem bude ověřena Vaše znalost českého jazyka. Po vypracování stanoviska zašle krajský úřad Vaší žádost Ministerstvu vnitra, které o ní rozhodne.
Ministerstvo vnitra může rovněž řízení přerušit a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. pro doplnění potřebných dokladů).
Pokud by Ministerstvo vnitra Vaší žádosti nevyhovělo, můžete proti jeho rozhodnutí podat prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra tzv. rozklad, o kterém rozhodne ministr vnitra.
Pouze pro doplnění své odpovědi uvádím, že úmyslné uvedení nesprávných či neúplných údajů správnímu orgánu či zatajení takového údaje může být jako přestupek dle § 21/1 písm. b) zákona o přestupcích sankcionováno pokutou až do výše 10.000,- Kč. Pokud jsou však údaje o Vaší matce ve Vašem rodném listě pravdivé, nemůžete být dle tohoto ustanovení postihována.
2/ Chybné rodné číslo:
Co se týče chybných údajů v dokladech Vaší matky, bylo by teoreticky možné vztáhnout na její případ výše uvedený přestupek dle § 21/1 písm. b) zákona o přestupcích, s ohledem na značnou časovou prodlevu je však odpovědnost za tento přestupek již promlčena.
I přesto lze však Vaší matce doporučit iniciovat změnu svého rodného čísla z důvodu dle § 17/2 písm. b) zákona o evidenci obyvatel. Vaše matka se může s žádostí o změnu rodného čísla obrátit na kterýkoli obecní úřad, náležitosti této žádosti jsou uvedeny v § 17 a násl. zákona o evidenci obyvatel (více se dočtete i zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/potvrzovani-zmeny-rodneho-cisla.aspx ).


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je možné se zaregistrovat na úřad práce v pracovní neschopnosti
- Je možná registrace na ÚP na neschopence?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o dítě mladší 7 let po rodičovské dovolené
- Péče o dítě a náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod
- Ukončení pracovního poměru a nárok na PPM a rodičovský příspěvek
- Sociální pojištění otce dítěte a nárok na mateřskou, PPM u matky
- Má matka nárok na mateřskou (PPM) když platí otec sociální pojištění?

Jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 30.12. 2011. Aktuálně 9. týden rizikového těhotenství. Jsem nyní bez zaměstnavatele (zkrachoval). Chci se vás zeptat, jak mám dále postupovat. Od 31.12. 2012 se mám nahlásit na úřadu práce? Ale díky rizikovému těhotenství se o práci ucházet nemůžu. OSSZ mi sdělila, že se mám nahlásit na úřad práce a mám se informovat, jak má můj gynekolog napsat, že jsem na rizikovém těhotenství. Protože klasickou neschopenku oni ode mně nevezmou, když budu nahlášena na úřadu práce.
Zaměstnavatel byl Polák, utekl do Polska. Já jsem si v té době nosila neschopenky stále na OSSZ. Než jsem ale měla nastoupit na mateřskou dovolenou, tak mi paní z OSSZ sdělila, že musím dát výpověď, abych v té době dostala mateřskou. Výpověď jsem tedy doručila zaměstnavateli. A dále jsem zůstala na nemocenské, z které jsem pak přešla na mateřskou dovolenou.
Na úřadu práce jsem se byla informovat, zda se mám registrovat, ale tam mi řekli, že momentálně jsem na nemocenské a pak hned přejdu na mateřskou dovolenou, takže není důvod registrace. Jaké formuláře si mám donést pro zaregistrování na úřad práce? Ještě jsem se chtěla zeptat, zda se musím nahlásit do 4.1.2012 nejpozději, když mám rodičovskou dovolenou do 30.12.2011? Mám nárok na pobírání peněz od úřadu práce nebo ne, když budu vedena jako že jsem na rizikovém těhotenství (nebo zda mi úřad práce bude platit alespoň zdravotní pojištění). Mám pak nárok na mateřskou a pak klasicky na rodičovskou? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Pokud jste na neschopence (máte vystavenou neschopenku od lékaře), pak evidence na úřadě práce není možná. Na úřadě práce byste se mohla evidovat až po ukončení neschopnosti. Po skončení rodičovské dovolené tedy postačí, když se dostavíte na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny a na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště a nahlásíte zde (sepíšete čestné prohlášení), že i nadále pečujete o dítě mladší sedmi let věku. V takovém případě za Vás bude zdravotní pojištění i nadále hradit stát a doba péče o dítě do čtyř let věku se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.
Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste pracovní poměr u původního zaměstnavatele ukončila již v době nástupu na první mateřskou. Dle zákona nejste od data ukončení pracovního poměru nemocensky pojištěná a u dalšího dítěte tedy nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), ale pouze na rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. Podle nových pravidel platných od ledna 2012 ale stačí, když podmínky pro nárok na PPM splňuje otec dítěte. Pokud je tedy otec dítěte nemocensky pojištěný (zaměstnaný) po dobu alespoň 270 kalendářních dní a uvedete ho jako otce do rodného listu dítěte, pak byste nárok na mateřskou a volbu varianty rodičovského příspěvku mít měla.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Koupě bytu se zástavním právem smluvním - na co si dát pozor?
- Náležitosti kupní smlouvy na byt, dům, zahrady, pozemku, nemovitost

V současné době kupujeme s přítelem byt. Je to byt v osobním vlastnictví, ale když jsme se podívali na katastr, tak je tam poznámka "Zástavní právo smluvní". Informovali jsme se u realitní kanceláře co to znamená a prý měl pán na byt hypotéku. Realitní kancelář údajně zařídí to, že pošlou peníze přímo bance, která mu ji poskytla (zřejmě kvůli oddlužení) a jelikož si přes stejnou realitku kupuje pán větší byt, zařídí mu hypotéku novou, která by měla být na nový byt.
To vše se dá pochopit, ale potřebovali bychom vědět, nač si dát ve smlouvě pozor a co by mělo ve smlouvě být, abychom nenaletěli. Zatím jsme zaplatili pouze 10% z kupní ceny jako rezervační poplatek. děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Kupní smlouva vyžaduje přesnou specifikaci smluvních stran (kupujícího a prodávajícího); uvedení kupní ceny (dohodnutá, stanovená znaleckým posudkem apod.) včetně způsobu jejího splácení (např. formou splátek, záloh, doplatku); přesnou specifikaci kupované nemovitosti (adresa, umístění dle výpisu z KN, rozměry místností apod.); prodávající musí prohlásit, že je vlastníkem nemovitosti a za jakého titulu toto své právo odvozuje (např. kupní smlouva, darování, dědictví) a kupující musí projevit vůli nemovitost koupit; vhodné je uvést vzájemná práva a povinnosti plynoucí zejména z občanského zákoníku včetně možnosti odstoupení od smlouvy, uveďte podíl, do kterého s přítelem byt nabýváte (např. každý 1/2); prodávající musí upozornit na vady, o kterých ví, avšak není povinen na ně upozorňovat, jsou-li zjevné (např. vada v podobě zástavního práva zjistitelná z katastru nemovitostí).
Rozhodně neuzavírejte smlouvu, se kterou jakkoliv nesouhlasíte a dokud není zástavní právo z katastru vymazáno (proto si údaje z KN aktualizujte). Předejdete tak možným budoucím problémům. Další rady naleznete na internetu. Pokud byste si nebyli jistí, můžete se obrátit na právní pomoc právníka či advokáta (od toho tu jsou).


OBČAN-BYDLENÍ
- Ručení na nájemné nájemníka rodinou, rodinným příslušníkem
- Pravidla pro prodlužování ručení na nájem za nájemníka rodinou
- Kdy končí ručení na nájemné za nájemce třetí osobou

Mám dotaz ohledně platnosti smlouvy, která byla prodloužena dodatkem. Můj otec žije ze sociálních dávek a má pronajatý byt od společnosti RPG. Otec nemá dostatek peněz, musela jsem se závazat ručením já a přidat potvrzení o příjmu. Nájemní smlouva se tedy týká pouze nájmu, o ručení tam není zmínka, pouze jsem tam uvedena v hlavičce jako „nájemce ručitel“ (nejsem tam hlášena ani tam nebydlím). Ve smlouvě je výslovně uvedeno, že je uzavřena na dobu určitou od 1.7. do 31.12.2011. Ale nyní jsem zjistila, že otec dostal dodatek k nájemní smlouvě, kterým se nájem prodlužuje o celý další rok (do 31.12.2012) a i když v něm nejsem uvedená a nepotřebují můj podpis, bylo mi řečeno, že stále ručím, i když se nezajímají, jestli mám nějaké příjmy, ale co je nejhorší – bez mého podpisu! Proto bych se Vás chtěla zeptat, zda
je možné, že podepíšu smlouvu na dobu určitou a po jejím uplynutí stále ručím, i když jsem dodatek nepodepsala. Je to možné ručit "na doživotí"? Moc děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Ze smlouvy by vždy mělo být patrno, na jakou dobu se ručitelský závazek uzavírá, aby se smlouva nedostala do rozporu s požadavkem určitosti a následné neplatnosti (i když primárně je uzavřen na dobu neurčitou, pokud se nedohodnete na určitém časovém omezení). Váš případ není zrovna jednoznačný, zřejmě nebyla uzavřena nová smlouva, ale pouze její dodatek o prodloužení. Proto se domnívám, že ručitelský závazek trvá i nadále. Je však zarážející, že vás v tomto případě nikdo nekontaktoval, protože ručení je v prvé řadě vztah mezi věřitelem a ručitelem, nikoliv mezi dlužníkem. Nicméně ručení není "doživotní záležitostí", končí několika způsoby (např. zánikem zajišťované skutečnosti, tedy nájmu, zajištěním jiného ručitele apod).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Chyba katastrálního úřadu - cestu označil jako pozemek občana
- Katastrální úřad vyvlastnil pozemek občana který byl kdysi cesta
- Kam se odvolat pokud není možné odvolání ke katastrálnímu úřadu
- Odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu dle občanského soudního řádu

Syn koupil řadový domek a vše souhlasilo se stavem v katastru nemovitostí. Katastrální úřad provedl vklad v souladu s kupní smlouvou. Zhruba před rokem podal na katastrální úřad soused stížnost, že za domkem není pozemek syna, ale vede tudy cesta. O přístup k jeho pozemkům se nejedná - nesouvisí to s požadovanou změnou. Katastrální úřad rozhodl, že se stala v roce 1977 chyba a převedl část pozemku za domkem (cca 20 m2) do majetku města. Změnil mapu. Syn se odvolal. Neproběhlo žádné šetření na místě a katastrální úřad odvolání zamítl. Bývalá majitelka (již zemřela) platila řádně daň i z odebrané části pozemku a zaplatila i daň z prodejní ceny. Syn samozřejmě platil daň také. Je reálná možnost získání uvedeného pozemku? Pokud ano, poraďte jak má syn postupovat. Dobrá víra a přes 30 let užívání pozemku v odvolání katastrálnímu úřadu nestačilo. Děkuji, Kamil

ODPOVĚĎ:
Pokud již nelze v řízení před katastrálním orgánem pokračovat (zejména z poučení není zřejmá možnost dalšího řízení), je možné rozhodnutí přezkoumat před soudem v řízení podle části V. občanského soudního řádu (řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem). Podmínkou je, že věc musí být tzv. soukromoprávní, musí být vyčerpány řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem a rozhodnutí správního orgánu musí nabýt právní moci. Podrobněji pak § 244 a násl. občanského soudního řádu o.s.ř..


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Bezdůvodné nařčení ze sexuálního obtěžování a urážka na cti
- Urážka na cti - bezdůvodné nařčení se sexuálního harashementu
- Je možná žaloba za bezdůvodné nařčení ze sexuálního obtěžování?

Sousedka, se kterou dobře nevycházím, mě několikrát veřejně před dalšími lidmi bezdůvodně osočila, že ji sexuálně obtěžuji. Považuji to za urážku na cti, zvláště k obecně známému faktu, že žije v registrovaném partnerství s jinou ženou. Bylo to v období od měsíce září 2011 do prosince 2011. Prosím o Vaše vyjádření k případné žalobě. Děkuji, Bohuslav

ODPOVĚĎ:
Obecně je ochrana poskytována v rámci § 11 a násl. občanského zákoníku (např. ochrana cti a důstojnosti). Můžete se domáhat upuštění od pokračování neoprávněného zásahu, pokud trvá, odstranění následků neoprávněného zásahu, trvá-li následek, nebo přiměřeného zadostiučinění (morálního ve formě omluvy nebo materiálního ve formě majetkového vyrovnání nemajetkové újmy). V radikálním případě pak jednání může splňovat náležitosti přestupku proti občanskému soužití nebo trestného činu pomluvy (§184 tr. zákoníku), je-li sdělen nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu.
Podáte-li žalobu, budete muset veškeré popsané skutečnosti dokázat. Občanskoprávní spory týkající se ochrany osobnosti bývají složité, proto by bylo vhodné se před podáním žaloby alespoň poradit s odborníkem (advokátem), ne-li se v takovém sporu nechat zastupovat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Dluhy na bytě SVJ ve vlastnictví nezletilých dětí - jak postupovat?
- Nezletilé děti vlastní byt v osobním vlastnictví, co s dluhy
- Opatrovník neřeší dluhy nezletilých dětí na bytě v osobním vlastnictví u SVJ

Jsem majitelka bytu v osobním vlastnictví, ve společenství vlastníků bytových jednotek spravovaným realitní kanceláří. Máme v domě nájemníka se dvěma byty v OV, ale jsou psány na 2 nezletilé děti, které je zdědily po zemřelém otci, se kterým jejich matka nebyla oddána. Tato nájemnice má 10 let neustále vysoké dluhy. V současné době splácíme úvěr za kompletní zateplení domu a za jejich byty se splátka strhává z našich společných prostředků. Správce SVJ (realitní kancelář) tvrdí, že nemůže do plnoletosti dětí nic dělat (mají opatrovníka), pouze umožnit splátkový kalendář. Je i jiná možnost a realitní kancelář může z našich prostředků (mají naši plnou moc) hradit neplatičům splátky, ale s námi to nebylo projednáno. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (tzv. způsobilost k právním úkonům, svéprávnost) vzniká v plném rozsahu zletilostí. Vzniká tak postupně podle stavu psychické vyspělosti. Do doby jejich zletilosti je tak zavazují pouze úkony, které jsou schopné zejména s ohledem na jejich věk zvážit a posoudit. Dluhy vzniklé neuhrazením společným nákladů na nemovitosti do této kategorie nepatří. Pokud se tak s nájemnicí (opatrovnici) nedohodnete jinak, nemůžete vlastníky bytů (děti) touto povinností postihnout.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace nové myčky s deformovanými dvířky
- Reklamace zboží poškozeného dopravcem
- Dopravce poškodil při dopravě zboží - kdo vyřizuje reklamaci?
- Je možná reklamace po pozdějším rozbalení zboží?

Dne 24.08.2011 jsem zakoupil myčku na nádobí. Dne 26.01.2012 jsem ji rozbalil a zjitil, že jsou zdeformovaná dvířka a celá myčka vykřivená. Dne 27.01.2012 jsem začal vyřizovat reklamaci u prodejce, ale ten reklamaci nechtěl uznat, že uběhla dlouhá doba mezi zakoupením a rozbalením a že jsem si to mohl udělat sám. Odkázal na servis a servis na výrobce. Výrobci jsem zaslal fotografie poškození a ten mi sdělil, že deformace dvířek myčky a její vykřivení vzniklo přepravou (pádem z vyšší výšky) a odkázal mě na prodejce. Prodejce myčku převzal a poslal ji na posouzení svému dodavateli, jestli se dá reklamovat. Po čtrnácti dnech mi telefonicky oznámil, že mu dodavatel reklamaci odmítl a mám si přijet pro myčku a nechat si ji opravit v servise na vlastní náklady. Myčka se opravit nedá, proto jsem žádal výměnu za novou. Mám nárok na novou myčku? Jak mám postupovat dál? Dát spor k soudu a jaké mám šance na výhru? Děkuji, Ota

ODPOVĚĎ:
Vámi zakoupená věc trpěla již při převzetí neodstranitelnou vadou. Jedná se tedy o rozpor s kupní smlouvou. Pokud se rozpor objeví do 6 měsíců od převzetí, což jste ještě v limitu, má se za to, že existoval již při převzetí, leda by se prokázal opak.Vzhledem k tomu, že uplatnění rozporu s kupní smlouvou je podle zákona reklamačním řízením, musí být vyřízeno nejpozději do 30 kalendářních dní včetně vrácení uhrazené částky. Doporučuji tedy pro rozpor s kupní smlouvou uplatnit odstoupení od kupní smlouvy z důvodu neodstranitelné vady při převzetí.Odstoupení je třeba vyhotovit písemně a prodávajícímu zaslat doporučeně s dodejkou pro případný soudní spor.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Mezinázorní vymáhání výživného, alimentů
- Matka dítěte žije na Slovensku a neplatí výživné, alimenty
- Kdy je lepší vymáhat výživné exekučně a kdy výkonem rozhodnutí
- Vymáhání alimentů výkonem rozhnodnutí a exekučne

Bývalá manželka mi před 9 lety nechala naší dceru v mé péči, dle dohody měla platit výživné. Bohužel neplatila, tak jsem podal trestní oznámení. Soud na Slovensku rozhodl - bydlí na Slovensku, že je odsouzená, dostala již podruhé podmínku, že neplatí výživné. Bohužel v této žalobě nebylo uvedeno do kdy má uhradit dlužné výživné. Mezi tím jsme sepsali s bývalou manželkou dohodu o úpravě styku naší dceři, která se rozhodla v 15letech loňského léta (8/2011), že chce žít se svou matkou, kde mi podepsala a odsouhlasila, že uhradí do určité doby dlužnou částku. Neučinila tak. Uhradila pouze minimum. Na základě tohoto jsem se rozhodl, že po dobu co bude má dcera v její péči, jí nebudu platit alimenty a vše se bude strhávat z dlužné částky, exmanželka souhlasila. Od 12/2011 jsem nucen si odvést dceru zpět do ČR. Jak dostat z exmanželky dlužné výživné a zvýšit výživné? Kde mám vše řešit - v České republice? Na Slovensku? Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má nezletilý na základě dohody rodičů nebo rozhodnutí soudu, popř. jiných rozhodujících skutečností své bydliště. Pokud se na zvýšení výživného nedohodnete, můžete u soudu podat návrh na zvýšení výživného, jehož vzor snadno najdete na internetu. Do žaloby je vhodné uvést všechny aktivity dítěte, které představují (zvýšené) náklady. Ovšem musíte být připraven tyto náklady doložit a odůvodnit před soudem.
Ohledně dlužného i běžného výživného můžete podat buď návrh na řízení exekuce u kteréhokoliv exekutora nebo pokud znáte postižitelné prostředky matky, můžete u soudu požádat o sepsání návrhu na výkon rozhodnutí s uvedením způsobu, jakým mají být pohledávky vymáhány.


RODINA-SJM
- Jak zajistit abych byla vyplacena z rekonstrukce manželovy nemovitosti při rozvodu
RODINA-DĚDICTVÍ
RODINA-SJM
- Rekonstrukce manželů nemovitosti manžela a jeho matky, vypořádání SJM, dědictví

Manžel vlastní ideální polovinu domku, druhou vlastní jeho matka. Chtěli bychom rekonstruovat domek s tím, že druhá polovina bude přepsána na manžela později. Jak máme prosím postupovat v případě, že bychom chtěli sepsat dohodu o tom, že domek můžeme na své náklady zrekonstruovat a dále bez zásahů manželovy rodiny nadále užívat, či v případě manželovy smrti náležela daná nemovitost mě, nebo aby mi byla alespoň vyplacena celá částka, odpovídající hodnotě domu po rekonstrukci, bez současného podílu manželovy matky. Dohoda o přepsání není kvůli vztahům v rodině možná.
Je vůbec nějaká takováto dohoda s úředně ověřenými podpisy právně akceptovatelná. Děkuji, Lubomíra

ODPOVĚĎ:
Takováto dohoda skutečně možná není - je možné, aby Vám rodina udělila souhlas k rekonstrukci, dále je možné, abyste si za rekonstrukci nechali nějakým způsobem zaplatit, pokud na věci panuje shoda, je možné sepsat i smlouvu umožňující Vám užívání celé nemovitosti. Pokud nedojde k převodu nemovitosti před tím, než by Váš manžel případně zemřel, budete dědit pouze v rámci ideální poloviny, když druhá polovina patří jeho matce. Aby Vám byla vyplacena hodnota rozdílu domu před a po rekonstrukci je možné jen na základě smlouvy, kterou se zaváže manželova matka uhradit Vám náklady rekonstrukce - jinak vynaložené náklady nijak zpět nezískáte.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Dlouhodobá pracovní neschopnost a vliv na podporu v nezaměstnanosti
- Podpůrčí doba, pracovní neschopnost a dávky v nezaměstnanosti

Jsem rozvedená a vzhledem k tomu, že moje dcerka často marodila na doporučení lékaře jsme se z Ústí přestěhovali ke kamarádce do rodinného baráčku v jiné lokalitě. V Ústí jsem zapůjčila svůj malý byt bratrovi, který řešil po rozvodu svoji situaci. Našla jsem si práci v Lovosicích, kde jsem působila cca 5 let. V době krize zrušili celé naše oddělení, skončila jsem na ÚP. Poté jsem si udělala rekvalifikaci a nastoupila do domova důchodců, kde jsem byla cca 6 měsíců, pracovní poměr na dobu určitou do konce února 2009. Jenže 15. února jsem vážně onemocněla, byla hospitalizována v nemocnici a marodila skoro celý rok. Jenže před ukončením nemocenské (cca jednoho roka) jsem měla úraz, který opět vyžadoval hospitalizaci, operaci nohy, nyní po dalším roce mi bylo ukončeno marodění, které celkem trvalo dva roky a následkem úrazu mi byl přiznán invalidní důchod 1. stupně. Hned po ukončení nemocenské jsem se
zaevidovala na úřadu práce, kde jsem očekávala finanční podporu, ale na základě novely zákona, že v posledních dvou letech má občan nárok na finanční podporu v nezaměstnanosti, jestliže odpracuje jeden rok. Jak mám mít odpracovný jeden rok za dva roky, když jsem poslední dva roky celé promarodila? Nyní nemám nárok na nic. Měla jsem těžký úraz, kde jsem se podrobila 3x operaci a protože mi skončila podpůrčí doba musela jsem se evidovat na ÚP. Léčba trvá i nadále, ale nemám nárok na nemocenskou ani na podporu z ÚP, poradíte? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o nemocenském pojištění trvá podpůrčí doba maximálně 380 kalendářních dnů. I po uplynutí této doby lze podle § 27 téhož zákona vyplácet nadále nemocenské pouze za podmínky, že podle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec nejdéle v době 350 kalendářních dní nabude znovu pracovní schopnost. Maximální délku vyplácení nemocenské jste tedy již vyčerpala - nárok na čerpání další plné podpůrčí doby by Vám vznikl až po odpracování 190 kalendářních dní. Vzhledem k tomu, že za Vás během uplynulých dvou let nebylo odváděno sociální pojištění, nemáte bohužel nárok ani na podporu v nezaměstnanosti. Mohla byste zkusit zvýšit svůj příjem podáním žádosti o jiné sociální dávky - např. přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení. Kompletní přehled dávek státní sociální podpory, o které byste si mohla zažádat najdete např. na Integrovaném portále Ministerstva práce a sociálních věcí - zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp .


RODINA-DĚDICTVÍ
- Nové manželství a vliv na dědictví dětí a nového manžela, manželky

Rodiče mého přítele v době manželství zdědili po dědovi velký dům. Pak se rozvedli, proběhlo vyrovnání - každému připadla půlka domu. Otec v něm pak i nadále žil, mamka peníze nechtěla, tedy i dnes jí patří půlka domu.
Před rokem se otec podruhé oženil s novou partnerkou, po 5 měsících bohužel zemřel (v době krátkého manželstí nenabyli žádného společného majetku). Také nezanechal závěť. Jak tedy bude podle zákona vypadat dědické vyrovnání? Přítel je ze 3 sourozenců. Půlka domu je bezesporu mamky, ta zbývající půlka domu se bude dělit rovným dílem mezi 3 sourozence + druhou ženu, nebo má jeho poslední partnerka nárok na půlku zbývající části domu (jak se podle nás mylně domnívá)?
Děkuji, Věrka

ODPOVĚĎ:
Nejdříve proběhne vypořádání společného jmění manželů - tedy majetek nabytý za trvání manželství (z něj vždy polovina připadne manželce a druhá polovina bude patřit do dědického řízení - tedy se bude dělit rovným dílem mezi manželku a potomky).
Dům, resp. podíl na domu, jako nabytý před manželství do SJM nespadá. Podíl na domě tedy bude dědit manželka a potomci vždy rovným dílem (§ 473 odst. 1 občanského zákoníku).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Musí přijít matka k soudu - neplacení výživného, alimentů otcem?
- Může matka poslat k soudu o neplacení výživného právníka, advokáta?
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je nutné přijít k vyhlášení rozhodnutí soudu o výživném?

Jelikož nedostávám na svou dceru výživné, podala jsem trestní oznámení a nyní mi bylo doručeno vyrozumnění o zahájení obžaloby zanedbání povinné výživy. Ještě nebyl určen termín, ale chtěla jsem se zeptat, zda budu k přelíčení přizvána a jestli ano, můžu se nechat zastupovat aniž bych se k soudu musela dostavit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Přizvána budete a zastoupit se můžete nechat, je ale dost pravděpodobné, že soud Vás bude chtít předvolat k výslechu při jednání, takže bych doporučila se i přes zastoupení k řízení dostavit. Po poradě s právníkem se dohodnete na jaká stání půjdete (např. k vyhlášení rozhodnutí není Vaše účast nutná).


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Vztahuje se záruka i na zboží 2., 3. jakosti?
- Reklamace bot druhé a třetí jakosti
- Je možné opakovat reklamci u zboží nižší jakosti?
- Může prodejce odmítnou reklamaci u zboží nižší jakosti?
- Záruční lhůta u repasovaného zboží - informace

Včera jsem u prodejce vyzvedla boty, které jsem u něj opakovaně reklamovala (odlepená podešev), prodejce mi reklamaci zamítl s tím, že jde o zboží 2. a 3. jakosti a na tu se 2letá záruka nevztahuje, protože je to zboží nekvalitní a že on nebude investovat do opravy, protože je to drahé. Do reklamačního protokolu napsal, že jde o 2. a 3. jakost a že je to důvod zamítnutí. Nebylo možné se dohodnout ani na slevě ani na vrácení peněz z důvodu neodstranitelné vady. Co teď - osolovit znalce, který boty posoudí? Nebo mám oslovit ČOI pro porušení zákona prodejcem? Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Doporučuji oboje - tedy oslovit jak znalce (aby zjistil příčinu vady), tak informovat o této praktice Českou obchodní inspekci ČOI.
I přes to, že jste koupila zboží nižší jakosti, nemůže se z povinností spojených s prodejem prodejce vyvázat (tedy zejména z odpovědnosti za vady).
Na takové zboží se vztahuje stejná zákonná záruční doba jako na jiné zboží. Výjimkou je zboží např. repasované, které se vytvoří z použitých dílů, u nějž si výrobce vyhradí kratší záruční dobu (podle zákona je záruka na použité zboží min. 6 měsíců).

 

OBCHOD-SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Nezletilé dítě zakoupilo na účet rodiče zboží - jak postupovat?
- Může nezletilé dítě nakupovat zboží na Aukru?
- Neplatnost kupní smlouvy uzavřené nezletilým dítětem na Aukro.cz

Můj nezletilý syn zakoupil dne 5.3.2012 na Aukru mobilní telefon v hodnotě 6.700,- Kč, aniž bych o tom věděla. Následně prodávajícímu zaslal omluvný e-mail, že si z finančních důvodů nemůže mobil zakoupit. Prodávající hrozí trestním oznámením a bude vše vymáhat soudní cestou (účet na Aukru je na mě). Co dělat? Děkuji, Milena

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, jak starý syn je a jak rozumově je vyspělý. Podle § 9 obč. zákoníku platí, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Vyspělost se v konkrétním případě zkoumá obecně vzhledem k jeho věku. Např. 14-letý syn bude zpravidla dost vyspělý na to, aby si takový telefon mohl koupil; naproti tomu u 10-letého dítěte se o tom dá pochybovat. Pokud právní úkon učiní ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům (nemá ji v plném rozsahu), je absolutně neplatný. Právní úkon sice vznikne, ale hledí se na něj, jako by nebyl učiněn (jako by nevznikl) a nevyvolává žádné právní následky.
Proto je třeba zhodnotit, zda syn je natolik vyspělý (zejména s ohledem na věk), aby si takový telefon mohl sám koupit (a to i přes váš účet). Ve vašem případě nespatřuji žádný trestný čin a zřejmě ani škodu, která by prodávajícímu mohla vzniknout (telefon zůstal u svého majitele a vy jste se nikterak neobohatili). Zásadních problémů se nemusíte obávat.


RODINA-DĚDICTVÍ
- Jsou dědicové odpovědní za dluhy za elektřinu zemřelého rodiče
- Otec zemřel a nechal dluh za elektřinu - hradí ho dědicové?
- Matka zemřela a nechal dluh za elektřinu - hradí ho dědicové?
- Dluh zůstavitele za elektřinu a dědické řízení - informace

Jsem 5 let majitelkou garáže, kterou však používal výhradně můj otec a elektroměr v garáži byl od začátku psán na něj. Otec v březnu 2011 zemřel, od té doby garáž nikdo nepoužíval. V říjnu 2011 bylo projednáno a ukončeno dědické řízení, jediným dědicem jsem byla já (jediná dcera).
V prosinci 2011 přišlo od společnosti ČEZ vyúčtování na elektriku s dluhem cca 6500 Kč za období 12/2010 – 12/2011.
V lednu 2012 jsem na ČEZ odeslala úmrtní list otce a ve stejné době si elektroměr v garáži nechal na sebe přepsat nový nájemník, se kterým jsem uzavřela smlouvu o pronájmu garáže. Přepis elektroměru na něj proběhl bez problému.
Na otcovo jméno a adresu kde bydlel, však stále chodí upomínky o zaplacení dluhu.
Jsem povinna tento dluh zaplatit, když jsem majitelkou garáže i otcovým jedidým dědicem, ačkoliv dluh chodí stále na jeho jméno a nebyl projednán v dědickém řízení? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Dluh měl být správně projednán v rámci dědického řízení. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, je na Vás, abyste dluh uhradila, neboť za závazky odpovídáte ze zákona do výše nabytého dědictví - stejně tak i v případě, že se případný dluh objevil až poté, co bylo dědické řízení ukončeno. Doporučovala bych Vám proto, obrátit se na ČEZ a vše vyrovnat.


TRESTNÍ-TRESTY
- Nárok na vrácení zbrojního průkazu po vypršení podmíněného trestu
- Osvědčení u podmíněného trestu a právo na vrácení zbrojního průkazu
- Za kolik let od podmínečného trestu je možné požádat o zbrojní průkaz
- Je možné požádat o nový zbrojní průkaz po vypršení podmínky?
- Upuštění od potrestání a vrácení zbrojního průkazu
- Zahlazení odstouzení a vliv na vrácení nebo vytvoření zbrojního průkazu

Z mé blbosti jsem byl podmínečně odsouzen na 4 měsíce se zkušební dobou 1 rok. Po uplynutí 1 roku, jsem obdržel usnesení, že jsem se osvědčil. Dle § 83 Trestního řádu se tedy na mne hledí jako bych nebyl odsouzen. Současně po rozsudku mi byl odebrán zbrojní průkaz dle §22 bodu c - jiný trest, než trest odnětí svobody. Při dotazu na policii mi bylo sděleno, že i přes výše uvedené osvědčení, mi nebude vydán zbrojní průkaz dříve než za 5 let, že dle Trestního zákona jsem sice bezúhonný, ale dle zákona o zbraních nikoliv. Že zákon o zbraních toto neeviduje a nezabývá se tím. Současně na dotaz, zda tedy nesplňuji bezúhonnost, když jsem se osvědčil, tak zda dle bodu 3 odst. c, kde je uvedena doba 3 let, jestliže bylo upuštěno od potrestání - což u mne asi bylo usnesením o tom, že jsem se osvědčil. Mohu zažádat o nový zbrojní průkaz? Bylo mi policí sděleno, že ani toto se
mne netýká. Nerozumím tomu, když dle jednoho zákona jsem bezúhonný a dle druhého nikoliv. Prosím můžete poradit? Děkuji. Martin

ODPOVĚĎ:
Upuštění od potrestání je speciální druh rozhodnutí, osvědčením po uplynutí zkušební doby nenastal stav "upuštění od potrestání". Vím, že to zní složitě. Jednoduše řečeno Vy jste potrestán byl a byl Vám uložen příslušný trest - i "podmínka" (podmínečný trest se zkušební dobou) je druh potrestání.
Ve věci zbrojního průkazu Vám byly poskytnuty pravdivé informace.
Vy máte "čistý" trestní rejstřík (tedy bez záznamů) pouze pro některé záležitosti - např. pro provozování živnosti nebo pro výkon některých zaměstnání. Zahlazení odsouzení vytvoří tento pseudostav bezúhonnosti. Např. práci u bezpečnostních složek, vydávání zbraní aj. opravdu bezúhonný nejste.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Musí se student 26 let hlásit na úřadu práce?
- Nepracující studen 26 let - musí se hlásit na Úřadu práce?
- Pracující student a nárok na podporu v nezaměstnanosti
- Kdy má student právo, nárok na podoru v nezaměstnanosti

Jsem student prezenčního studia Jihočeské Univerzity. V dubnu 2012 mi bude 26 let. Státní závěrečné zkoušky mám na podzim 2012. Na konci května 2012 mi končí roční pracovní smlouva (HPP). Chtěl jsem se zeptat na období 1. 6. 2012 – cca 15. 9. 2012 (konec prezenčního studia). Mohu si zažádat od června na úřadu práce o podporu v nezaměstnanosti, když už mi v té době nebude 26 let a budu si muset sám hradit pojištění? Děkuji, Imrych

ODPOVĚĎ:
Díky novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, která začala platit od 1.1.2012, mají podle § 25, odst. 4 nyní nárok na podporu v nezaměstnanosti také studenti denního studia, kteří splní potřebnou dobu pojištění. Pokud jste tedy během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce vykonával po dobu alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální pojištění, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Skutečnost, že jste studentem prezenčního studia, jste povinen úřadu práce oznámit při zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Během evidence na úřadě práce za Vás hradí zdravotní pojištění stát a doba evidence se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Krach firmy a právo na odstupné pro matku na rodičovské, mateřské dovolené
- Může matka na mateřské dovolené dostat výpověď z práce při krachu firmy?
- Kdy má matka na rodičovské, mateřské dovolené právo na odstupné u výpovědi?

K 29.2.2012 mi chce můj zaměstnavatel dát 2 měsíční výpověď, firma končí. Dne 19.3.2012 mi končí mateřská dovolená a budu nastupovat na rodičovský příspěvek, jsem u firmy zaměstnána 3 roky. Může mi dát výpověď? Mám nárok na 3 měsíční odstupné? A jestli mi bude vyplaceno, když má firma dluhy? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Výpověď zaměstnavatel dát může a náleží Vám odstupné podle odpracovaných let (trojnásobek až v případě, že pracovní poměr trval více jak dva roky).


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na mateřskou (PPM) u ženy s pracovní smlouvou na dobu určitou
- Studium na VOŠ a nárok na mateřskou, peněžitou podporu v mateřství PPM
- Pobírání rodičovského příspěvku po ukončení pracovnísmlouvy na dobu určitou
- Vliv mzdy, platu na výši rodičovského příspěvku

Nastoupila jsem do zaměstnání v červenci roku 2011, pracovní smlouva nadále trvá do července 2012. V průběhu práce jsem zjistila, že jsem těhotná a předtím jsem řádně ukončila VOŠ. Mám tedy nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle nového zákoníku a na rodičovskou dovolenou v délce trvání 2 roky? Na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit 2. března 2012. Děkuji, Olina

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky:

  • být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a
  • být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní.

Pokud jste studium na VOŠ úspěšně ukončila, bude se Vám do doby pojištění započítávat i doba studia. Protože splníte obě podmínky, nárok na PPM Vám vznikne.
Co se týče dvouleté rodičovské dovolené, máte nejspíše na mysli délku pobírání rodičovského příspěvku. Váš pracovní poměr totiž skončí uplynutím doby určité ještě během mateřské dovolené. Délka pobírání rodičovského příspěvku se odvíjí od jeho výše, která je závislá na výši Vašeho příjmu. Obecně platí, že maximální výše celkové vyplacené částky pro všechny varianty rodičovského příspěvku je 220.000,- Kč a výše měsíční částky rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70% Vašeho předchozího výdělku. Bez znalosti výše Vašeho příjmu tedy nelze na Vás dotaz ohledně dvouleté varianty rodičovského příspěvku konkrétněji odpovědět.


PRÁCE-ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zákoník práce 2012 a opakované prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
- Opakované prodlužování pracovní smlouvy na dobu určitou a zákoník práce 2012

Mám pracovní smlouvu od roku 2010 na dobu určitou s prodlužováním po půl roce.
V květnu 2012 uplyne dvouletá lhůta a podnik by měl smlouvy prodloužit na dobu neurčitou podle starého Zákoníku práce.
Nebo už platí novela Zákoníku práce a je možné navazovat na 3x3 roky? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Pokud pracovní poměr sjednaný na dobu určitou do 31.12.2011 přesáhne do roku 2012, bude se jeho další prodlužování, resp. opakování řídit zásadně novou právní úpravou (novela Zákoníku práce platná od 1.1.2012), a to bez ohledu na délku trvání tohoto pracovního poměru. Pokud tedy ve Vašem případě byl za účinnosti staré úpravy uzavřen pracovní poměr na dobu určitou v trvání do konce května 2012, může být za účinnosti nové úpravy prodloužen, resp. opakován již jen dvakrát.
V nekoncepčním výkladu novelizovaného § 39 zákonodárce to pro Vás znamená prodloužení max. o dalších 6 let. Pouze pro úplnost - výklad zákonodárce je v určitém rozporu s výkladem právních teoretiků, tudíž v současnosti je již diskutovaným tématem novelizace zmíněného ustanovení, proto doporučuji sledovat zpravodajství týkající se této oblasti.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Může manžel cizinec, odvést dítě do zahraničí?
- Který stát rozvede manželství Čecha (Češky) s cizincem?
- Rozvod manželství Čecha (Češky) s cizincem - kde proběhne?
- Manžel hrozí odvezením dítěte do zahraničí - co dělat?
- Předběžné opatření soudu u péče o dítě - informace
- Kdo může zakázat vycestovat manželovi s dítětem do zahraničí?

Jsem 8 let vdaná, s manželem egypťanem máme 2letého syna. Žijeme v ČR. Sňatek jsme uzavřeli také v ČR. Náš vztah už nějakou dobu nefunguje, hádky jsou na denním pořádku (dělá věci, se kterými nesouhlasím, zadlužuje nás, doma s ničím nepomůže, celý den na počítači). Chtěla bych se dát rozvést. Jak je to se svěřením dítěte do péče? Momentálně jsem na mateřské dovolené, chodím na brigádu a za rok se mám vracet do zaměstnání. Manžel je teď téměř rok bez práce, nemá žádný příjem. Chodí na brigádu. Mám strach, aby nemohl malého odvést do Egypta, protože mi v hádce asi 3x řekl, že mi ho vezme. Myslím např. na návštšěvu za prarodiči. Jde toto nějak právně ošetřit? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Pokud se chcete s manželem rozvést, můžete samozřejmě podat žádost o rozvod. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním v § 22 říká, že rozvod manželství se řídí právním řádem státu, jehž občany jsou manželé v době zahájení rozvodového řízení. Jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se rozvod právním řádem České republiky. Ohledně Vašeho syna by bylo vhodné podat co nejdříve k místně příslušnému soudu podle místa synova trvalého bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče tzv. předběžným opatřením. Se sepsáním tohoto návrhu Vám může pomoci sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na úřadě v místě Vašeho bydliště. Můžete také požádat soud o to, aby zakázal Vašemu manželovi vycestovat se synem do Egypta. Sociální pracovnici OSPOD tedy podrobně informujte o situaci v rodině a o Vašich obavách ohledně odvozu syna do zahraničí a požádejte ji o pomoc se sepsáním příslušného návrhu.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo platí sociální a zdravotní pojištění když nejsem evidovaný na ÚP
- Kdo platí regulační poplatky u nezaměstnané osoby neevidované na ÚP

Bratr ukončil pracovní poměr 11. 10. 2011, nezaevidoval se na Úřadu práce, 8. 12. 2011 těžce onemocněl, leží v LDN a zůstane tam nejméně ještě 3 měsíce a po propuštění bude mít trvalé následky – možná částečnou invaliditu.
Zatím jsem za něj doplatila zdravotní pojištění a samozřejmě regulační poplatky pro nemocnici, ale už to přesahuje mé možnosti. Na koho, kam, jak a s jakými doklady se mám obrátit, aby mu bylo placeno zdravotní pojištění, sociálka a případně dostal nějaký příspěvek alespoň na nemocniční poplatky? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Od regulačních poplatků jsou osvobozeni lidé, kteří pobírají tzv. dávky pomoci v hmotné nouzi. Základní podmínkou pro přiznání těchto dávek je ale to, aby nezaměstnaný člověk byl veden jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce. Tím, že se Váš bratr po ukončení pracovního poměru nezaevidoval na úřadě práce, si tedy svoji situaci dost zkomplikoval. Pokud by byl Váš bratr zaevidovaný na úřadě práce, platil by za něj zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění musí hradit pouze člověk, který má příjmy z výdělečné činnosti, což nyní není případ Vašeho bratra. Doporučuji tedy zajít co nejdříve na úřad práce v místě bydliště a zjistit možnosti dodatečného zařazení Vašeho bratra do evidence, ohledně regulačních poplatků můžete kontaktovat sociální pracovnici, která v LDN, kde Váš bratr leží, určitě působí.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Lhůta za odškodnění za poškození zdraví u nespravedlivého trestního stíhání
- Náhrada nemajetkové újmy u nespravedlivého trestního procesu, stíhání
- Náhrada nemajetkové škody na zdraví (stres) u nesprávného úředního postupu
- Žaloba proti státu - náhrada nemajetkové újmy na zdraví

Více jak čtyři roky jsem byl nespravedlivě trestně stíhán. Už proti obvinění jsem podal stížnost, jež byla státním zástupcem zamítnuta. Po rozsáhlém dokazování jsem byl zcela zproštěn obžaloby. Trestní stíhání mi způsobilo stresy, rozvrat manželství, existenční problémy v zaměstnání a mnoho dalšího. Odškodňovacím odborem ministerstva spravedlnosti mi bylo sděleno, že nemohu uplatnit nemajetkovou újmu - poškození zdraví z důvodu, že jsem promeškal 6-ti měsíční striktní lhůtu pro podání, t.j. od vyhlášení konečného rozsudku, jehož jsem byl přítomen.
Tuto újmu jsem ale nemohl uplatnit v dané lhůtě, neboť o poškození zdraví jsem se dozvěděl až po jejím uplynutí při prověřování psychického stavu pro výkon povolání. Jak postupovat, když takováto situace nastane. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Jste v poněkud svízelné důkazní situaci.
Podle § 32 zákona č. 82/1998 Sb., od doby, kdy se nárok na náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen.
Vznikla-li nemajetková újma nesprávným úředním postupem, neskončí promlčecí doba dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž k tomuto nesprávnému úřednímu postupu došlo.
Tudíž Ministerstvo pravdu v tom, že nemajetkovou újmu jste zaznamenat teoreticky mohl dříve.
Uplatnění práva na odškodnění újmy u příslušného správního úřadu je podmínkou pro podání žaloby na stát. Žaloba se řídí občanským soudním řádem. K žalobě na stát doporučuji odbornou pomoc advokáta.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Povinnost odpracování veřejně prospěšných prací u osoby zdravotně znevýhodněné?
- Veřejně prospěšné práce a novela zákona o zaměstnanosti platná od 1.1.2012
- Musí osoba v evidenci úřadu práce vykonávat veřejně prospěšné práce od roku 2012?
- Za jak dlouho bude znovu zařazen uchazeč o práci do evidence ÚP při vyřazení?
- Vyřazení z evidence úřadu práce - kdy je možné se znovu zaevidovat?
- Rozdělování veřejné služby u nezaměstnaných v roce 2012 - informace

Jsem v evidenci úřadu práce ale nedostávám žádné dávky. Jsem osoba zdravotně znevýhodněná. Budu muset odpracovat dvacet hodin týdně veřejně prospěšných prací? Děkuji. Karla

ODPOVĚĎ:
Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1.1.2012 uvádí, že uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci úřadu práce déle než dva měsíce a který bez vážného důvodu odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Do evidence úřadu práce může být takový uchazeč znovu zařazen až po uplynutí šesti měsíců.
Nicméně podle metodického pokynu, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude veřejná služby nabízena zpočátku osobám, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi a kteří jsou současně v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok. Následně bude veřejná služba nabízena těm uchazečům, kteří nejsou v hmotné nouzi, ale jsou v evidenci déle než jeden rok. Současně bude veřejná služba nabízena těm, kteří byli za poslední tři roky vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání v součtu celkem déle než jeden rok.
Mezi osoby, u kterých se nevyžaduje aktivita ve veřejné službě, patří např. osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni invalidity, poživatelé starobního důchodu nebo osoby dočasně práce neschopné.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Rodiče financovali dům jednoho z potomků, je možné započítat to do darů v dědictví?
- Započítání daru v dědictví, dědickém řízení - rodinný dům financovaný rodiči
- Rodinný dům jednoho z potomků financovaný rodiči - je možný zápočet do dědictví?

Bratr dostal za života otce dům. Nyní otec zemřel. Jak mám dosáhnout toho, aby byl rodinný dům započten jako dar?  Bratr tvrdí, že si dům postavil za své peníze. Skutečnost je jiná. Rodiče financovali stavbu domu 3 roky a dům mu byl darován jako dar. Veškeré faktury byly psány na bratra. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud dům bratr dostal jako dar, měla by být v katastru nemovitostí jako nabývací titul uvedena darovací smlouva - ta by pak byla důkazem, že šlo o dar. V opačném případě, pokud i veškeré faktury jsou psány na bratra (není-li na nich napsáno, že peníze byly převzaty od jeho rodičů apod.), tuto skutečnost nijak dokázat nelze a tím pádem nemovitost nelze započítat do darů v dědickém řízení.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Vliv dědictví a vlastních úspor jednoho z manželů při vypořádání SJM

Společné jmění manželů: před uzavřením manželství jsem vlastnil byt v osobním vlastnictví a na účtu měl cca. 400.000,-Kč. Po uzavření manželství jsme za peníze z účtu koupili stavební parcelu na které jsme postavili dům. Stavba byla financována z prodeje zmíněného bytu a společné hypotéky. Po letech jsem zdědil byt, který jsem prodal a peníze z prodeje jsem dal do hypotéky. Jak bude v tomto případě probíhat majetkové vypořádání. Logicky vyplývá, že ke dni vypořádání se majetek rozdělí tak, že moje "polovina" bude vyšší o částku, kterou jsem měl na účtu před uzavřením manželství a dále o částku z prodeje obou bytů. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Do společného jmění manželů náleží, stručně řečeno, majetek nabytý za manželství, do kterého se však nezahrnují mj. dary a dědictví. To znamená, že byt, peníze na účtu a zděděný byt do společného jmění manželů nespadají. Ohledně majetkového vypořádání však záleží předně na dohodě manželů, pokud jsou dohody schopni, nebo poté na názoru soudu.
Vypořádání společného jmění manželů se řídí těmito zásadami:
Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.
Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti.


OBČAN-BYDLENÍ
- Komu se vrací jistota kauce u členských bytů
- Vrací se jistota kauce původním členům bytového družstva nebo novým?

Měla bych dotaz k převodu členských práv a povinností na člena bytového družstva. Koupila jsem byt v družstevním vlastnictví (jedná se o družstevní byt), a došlo k převodu bytu na mě, a to dohodou o převodu členských práv a povinností. Vše proběhlo v pořádku. Nyní se v představenstvu řeší tato otázka:
Původní členové družstva při koupi nemovitosti (domu) hradili 5000 Kč jako jistou kauce, která byla třeba jako finanční záruka, že při koupi domu budou mít na uhrazení koupě této nemovitosti. Mezitím se však již většina z nich odstěhovala a své byty prodali dohodami o převodu členských práv dalších osobám. Až nyní, po cca 2 letech se má těchto 5000 vracet zpět. Otázka však z ní komu, zda současným novým nájemníkům, na než byly převedeny práva k bytu nebo těm původním. Dohodou totiž došlo k převodu všech členských práv a povinností na nové nájemce.
Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Musí se uplatnit zásada, že se peníze vrátí plátci - tedy buď původnímu kupujícímu nebo nájemníkovi, pokud smluvně vstoupil do tohoto práva původního kupujícího.
Tyto informace zjistíte ze smluv uzavřených mezi původníi členy a novými členy. Pokud nový členové nebudou schopni prokázat, že vyplatili původního člena do této částky, bude muset výplata být provedena původnímu členovi.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné požadovat doplacení služeb nájemníkem když to není v nájemní smlouvě
- Je nájemník povinen doplatit doplatek za služby (teplo, vytápění, elektřinu)
- Doplacení doplatku za služby (teplo, vytápění, elektřinu) nájemníkem

Pronajala jsem byt. Ve smlouvě byla uvedena částka zvlášť za nájem a zvlášť za poplatky (poplatky za teplo a elektřinu).
Účty za teplo ale narostly a nájemnice (před měsícem se odstěhovala) by měla doplatit za uplynulý rok 18 000 Kč.
Ona tvrdí (poté co hovořila s právníkem), že ve smlouvě je napsaná fixně částka za energie a nemusí tedy nic doplácet.
Ve smlouvě je ale také uvedeno toto:
"Nájemce se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v případě, že k vyúčtování dojde až po skončení nájmu."
Potvrzení od PRE a od správní firmy mám. K navýšení plateb za teplo došlo také v souvislosti, že se do bytu přistěhoval její třetí syn, a správní firma mi navýšila poplatky. Nájemnice ale tvrdí, že nic platit nemusí. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru, nemá nájemnice právo odmítat dohradit nedoplatek na službách.
Poplatky za teplo a elektřinu jsou standardně zálohového charakteru. Tyto zálohy se následně zúčtují a buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Předpokládám tedy, že fixně daný poplatek je zálohou a vzniklý nedoplatek je nájemnice povinna uhradit.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Podmínky pro založení internetového kasína
- Co je třeba splnit pokud chci založit internetové kasino?

Chtěl bych si založit internetové kasino, ale nevyznám se v právní stránce věci. Kdesi jsem se dočetl, že internetové kasino může mít prakticky každý, ale zdá se mi to jako nepravděpodobné. Sdělte mi, prosím, jaké náležitosti musím splňovat a za jakých podmínek lze casino založit.
Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá řada skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést podrobnější právní analýzu, svou odpověď proto pojmu obecněji, na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje.
V první řadě je důležité si uvědomit, jaký druh loterie či hry dle § 2 písm. a) až n) loterijního zákona by měl být ve Vašem kasinu provozován. S využitím sítě internet je zde výslovně počítáno v písm. m) bod 2 či v § 4/5 loterijního zákona.
Pro založení kasina je klíčovým § 1/7 loterijního zákona, dle něhož může být provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry jen právnická osoba se sídlem na území ČR, které bylo oprávněným orgánem vydáno povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry. Toto povolení pak může být dle § 4/4 loterijního zákona vydáno opět pouze právnické osobě, která má sídlo na území ČR, přičemž povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast.
Konkrétní požadavky na právnické osoby žádající o vydání povolení pak stanoví § 4/6 a násl. loterijního zákona. V souhrnu se musí jednat o akciovou společnost se sídlem na území ČR, která je založena k provozování loterie či jiných podobných her a jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Hlavní překážkou při zakládání této akciové společnosti je požadavek na výši jejího základního kapitálu, který se pohybuje od 10 do 100 milionů Kč. ŽADAtel o vydání povolení musí dále splňovat podmínky dle § 4a a § 4b loterijního zákona.
Výše zmíněné „překážky“ jsou důvodem pro časté zakládání tzv. offshore internetových kasin, tzn. internetových kasin, umístěných do administrativně či daňově příznivějších zemí, tzv. daňových rájů. Patrně nejčastěji využívanými jsou státy Antigua, ostrov Man a Kostarika (výhodnost umístění kasina do některé z těchto zemí je však vyvážena výší vstupní finanční částky, kterou je do zřízení kasina nutné vložit).
V některém z daňových rájů je možné a/ zakoupit novou (dosud „nepoužitou“) společnost, která již disponuje základním webem s oficiální dokumentací (tyto společnosti jsou v daňových rájích za tímto účelem již zakládány místními podnikateli) nebo b/založit kasino od počátku vlastními silami (tj. včetně založení příslušné právnické osoby). V této souvislosti je samozřejmě vhodné oslovit některého poskytovatele offshore služeb, který je kromě úvodní konzultace schopen novou právnickou osobu nejen založit, ale zároveň ji v dané zemi zaregistrovat k podnikání v loterijní oblasti.
V souvislosti s výběrem konkrétní loterie dle § 2 loterijního zákona, které se chcete věnovat, Vám doporučuji kontaktovat rovněž Ministerstvo financí, popř. se informovat u některého ze zavedených provozovatelů internetového kasina.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit přeplatek na daních?
- Je možná exekuce na daňový přeplatek?

Jsem zaměstnaný ve standardním pracovním poměru. Na můj příjem je uvalena exekuce, a to jak přednostní (alimenty), tak nepřednostní (ostatní pohledávky).
Pokud se nyní bude zúčtovávat daň z příjmu za rok 2011 a já si podám daňové přiznání na finanční úřad sám a vyjde mi přeplatek, je tento přeplatek exekučně postižitelný?
Účetní u nás v zaměstnání mi řekla, že pokud si budu chtít podat daňové přiznání sám, ona musí okopírovat exekuční příkazy a poslat je na finanční úřad.
Na druhou stranu, na internetu jsem našel, že tento přeplatek by exekučně postižitelný být neměl.
Jak to prosím je? Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
Na Váš dotaz neexistuje jednoznačná odpověď, neboť exekuční postih tzv. daňového přeplatku představuje dosud ne zcela vyjasněnou právní otázku.
Část rozhodovací praxe soudů se kloní k názoru, že přeplatek na dani je možné postihnout výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) a to ve formě tzv. přikázání jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. Občanského soudního řádu). Dle tohoto výkladu představuje daňový přeplatek de facto dluh státu (zde reprezentovaného finančním úřadem) vůči daňovému subjektu (tedy Vám).
Přikázáním jiné peněžité pohledávky může být dle Občanského soudního řádu postižena každá peněžitá pohledávka povinného (tedy Vás) vůči třetí osobě. Občanský soudní řád z tohoto způsobu výkonu rozhodnutí (resp. exekuce vylučuje pouze a/ Vaši pohledávku za zaměstnavatelem z titulu práva na mzdu či jiný příjem (§ 276 a násl. a § 299 Občanského soudního řádu), b/ Vaši pohledávku z vkladních knížek, vkladních listů nebo jiných forem vkladů a cenných papírů (§ 334 Občanského soudního řádu), c/ Vaši pohledávku z bankovních účtů (§ 303 a násl. Občanského soudního řádu) a d/ takovou Vaší pohledávku, která je Občanským soudním řádem výslovně z tohoto způsobu výkonu rozhodnutí (resp. exekuce) vyloučena (§ 317 Občanského soudního řádu).
Neboť Vaší pohledávku za finančním úřadem z titulu daňového přeplatku není možné podřadit pod žádnou z výše uvedených výjimek, je možné ji postihnout výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) dle § 312 a násl. Občanského soudního řádu.
Druhý názor je naopak založen na skutečnosti, že Váš nárok na vrácení daňového přeplatku vychází z norem veřejného práva (zde zákona o daních z příjmů a daňového řádu) a nejedná se tudíž o pohledávku v občanskoprávním smyslu (neboť nárok na vrácení daňového přeplatku není ve skutečnosti Vaším majetkem). Rovněž Vaše dispozice s nárokem na vrácení daňového přeplatku je omezena (tento nárok nemůžete například postoupit třetí osobě či ho dát do zástavy). Z tohoto důvodu není možné považovat nárok na vrácení daňového přeplatku za občanskoprávní pohledávku a je tudíž samozřejmě vyloučeno jeho postižení výkonem rozhodnutí (resp. exekucí) dle § 312 a násl. Občanského soudního řádu.
První z názorů je převážně zastáván tzv. civilními soudy, ke druhému názoru se kloní soudy správní a Ministerstvo financí.
Osobně se kloním k prvnímu názoru, tzn. že daňový přeplatek výkonu rozhodnutí (resp. exekuci) podléhá.
Pokud by byly exekuční příkazy na Vaší mzdu postoupeny finančnímu úřadu, neznamená to automaticky, že Váš přeplatek na dani bude postižen exekucí (o tomto rozhoduje pouze exekutor, nikoli finanční úřad). Pokud by se však exekutor o vzniku daňového přeplatku dozvěděl, lze očekávat, že o něj projeví zájem a finančnímu úřadu tzv. přikáže jinou peněžitou pohledávku (tzn. že finanční úřad bude povinen daňový přeplatek uhradit Vašemu věřiteli a nikoli Vám).


OBČAN-EXEKUCE
- Výpočet odměny soudního exekutora po 1. 3. 2012
- Odměna exekutora dle novely 1.3.2012 (vyhláška 63/2012 Sb.)

Od 1.3.2012 má platit nový zákon o odměnách exekutorů. Chci se zeptat, jestli ty odměny se budou vztahovat i na exekuce které byly započaty před vyjitím tohoto zákona a stále probíhají a budou ukončeny až po 1.3. (které jsou placeny např. ve splátkách nebo srážkami ze mzdy), nebo se to bude týkat pouze exekucí které budou započaty až po 1.3.2012? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Ministerstvo spravedlnosti si s vydáním této novely dalo poměrně načas, vyhláška č. 63/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, byla vydána až 24. 2. 2012, přičemž účinnosti nabyla (jak uvádíte) již 1. 3. 2012.
Účinky novely na již probíhající exekuční řízení jsou řešeny v čl. II (přechodné ustanovení), který stanoví, že bylo-li usnesení o nařízení exekuce vydáno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních předpisů. Tzn. že novela se nevztahuje na ta exekuční řízení, která byla zahájena usnesením vydaným do 1. 3. 2012.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu dodávám, že rozhodnutí (zde usnesení o nařízení exekuce) je vydáno buď jeho ústním vyhlášením či jeho sepsáním (a vytvořením rozhodnutí v listinné podobě). Datum vydání usnesení o nařízení exekuce je na jeho písemném vyhotovení vždy uvedeno (nejčastěji v podobě: „USNESENÍ ... orgán XY rozhodl ... dne ...“).
Vydání rozhodnutí je nutné odlišovat od jeho oznámení. Oznámení usnesení o nařízení exekuce se nejčastěji realizuje doručením jeho písemného vyhotovení.
S ohledem na výše uvedené znění novely vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora se proto budou „stará pravidla“ pro výpočet odměny exekutora vztahovat i na ta exekuční řízení, která byla zahájena usnesením o nařízení exekuce ještě z 29. 2. 2012, přestože tato usnesení budou svým adresátům doručena (a tudíž oznámena) až po 1. 3. 2012.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Je potřeba oznámit sociálce že rozvedení rodiče opět žijí spolu?
- Rozvedení rodiče žijí spolu a pečují o dítě, musí to vědět sociálka?
- Musí sociálka vědět že rozvedení rodiče žijí spolu a pečují o dítě?
- Svěření dítěte do péče matky - může jít otec na mateřskou, rodičovskou?
- Dítě je v péči matky, může jít otec na rodičovskou, mateřskou dovolenou?
- Může otec brát mateřskou když je dítě svěřeno matce dětí?
- Může jít otec na rodičovskou, mateřskou dovolenou u dítěte svěřeného matce?

Rozvedla jsem se s manželem, žijeme opět spolu. Jak je to potom se svěřením dětí do péče. Máme informovat sociálku, že je máme opět ve společné péči? Bývalý manžel za mě jeste v budoucnu nastoupí rodičovskou dovolenou. Je to nějaký problém, když mám děti ve výhradní péči já jako matka? Děkuji, Bedřiška

ODPOVĚĎ:
Pokud je Váš (bývalý) manžel uveden jako otec v rodném listě dětí, je stále jejich zákonným zástupcem. Záleží na Vás zda budete chtít, aby soud zrušil Vaši výhradní péči nebo budete žit společně, i když děti budete mít do péče svěřeny Vy. Zrušení soudního rozhodnutí oznámení příslušným úřadům je záležitostí Vašeho uvážení, není to Vaše povinnost.
Co se týče nástupu na rodičovskou dovolenou, opět stačí, pokud bude (bývalý) manžel uveden v rodném listě jako otec dítěte. V takovém případě může nastoupit na mateřskou či rodičovskou dovolenou, žádat o peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, i když jsou děti soudně svěřeny do Vaší péče.


RODINA-SOCIÁLNÍ
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Kdy je možné odejít do předčasného důchodu?
- Podmínky, věk pro odchod do předčasného důchodu
- Předčasný důchod v 60 nebo 63 letech?
- Předčasný důchod u ženy s dvěma dětmi - podmínky, věk

Od ukončení školy do 14.9.2011 jsem pracovala, nyní jsem nezaměstnaná. Vychovala jsem 2 dcery a syn, který se narodil 30.9. 1982 následně zemřel 1.10.1982. Nevím kolik dětí se mi bude počítat. Nemohu sehnat zaměstnání, od kdy je možný předčasný důchod nebo jaké jsou moje možnosti v této svízelné situaci. Jsem narozena v prosinci 1957. Děkuji, Uršula

ODPOVĚĎ:
Předčasný důchod je vlastně starobní důchod, na který má člověk nárok ještě před nárokem na řádný starobní důchod. Předčasný důchod je ale trvale snížený starobní důchod. Jeho nevýhodou je tedy to, že zůstává snížený i po dosažení nároku na řádný starobní důchod. Pro odchod do předčasného důchodu je důležité, zda Vám vznikne nárok na řádný starobní důchod dříve nebo později než v 63 letech. Pokud Vám nárok na důchod vznikne později než v 63 letech, můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv po 60. roce věku, pokud Vám nárok vznikne dříve, pak můžete odejít maximálně o tři roky dříve.
Ve vašem konkrétním případě (žena s dvěma dětmi - syn se pravděpodobně počítat nebude - nar. v roce 1957) je věk odchodu do řádného starobního důchodu 60 let a 8 měsíců. Protože Vám vznikne nárok na důchod před 63. rokem věku, můžete tedy do předčasného důchodu odejít nejdříve o tři roky dříve, tedy ve věku 57 let a 8 měsíců. To vše samozřejmě za předpokladu, že splňujete potřebnou dobu pojištění, která v roce 2011 činí 27 let a za každý další rok se o jeden rok zvyšuje.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do předčasného důchodu budete moci odejít až v roce 2015. V současné době si tedy můžete zkusit zažádat např. o příspěvek na bydlení - informace o něm najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/2 nebo o dávky pomoci v hmotné nouzi, které najdete tady: http://www.mpsv.cz/cs/5.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Jak se vyhnout tomu, aby byl bývalý manžel otcem dítěte
- Nové manželství po rozvodu a vliv na otcovství dítěte
- Jak popřít otcovství bývalého manžela ve lhůtě 300 dní po rozvodu
- Kdo je otcem dítěte po rozvodu do 300 dní? Nový partner či manžel?
RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Matka nechce aby mělo dítě příjmení po bývalém manželovi

Na přelomu června nebo červenci 2012 se mi narodí dítě. Dne 10.února 2012 nabude právní moci rozsudek o rozvodu manželství. Dítě není bývalého manžela, ale nynějšího přítele. Zajímalo by nás, jak postupovat, aby příjmení dítěte nebylo po bývalém manželovi a aby bývalý manžel nebyl uznán jako otec dítěte. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
V situaci, kdy se dítě narodí v době trvání manželství nebo do uplynutí třístého dne po zániku manželství, se považuje za otce (bývalý) manžel matky. Pokud se tomu chcete vyhnout, řešením by bylo provdat se za svého současného partnera (skutečného otce dítěte) dříve, než se dítě narodí. Pak by byl za otce dítěte považován Váš současný přítel (budoucí manžel). Pokud by k svatbě z nějakého důvodu nedošlo, můžete podat k soudu v místě bydliště bývalého manžela žalobu o popření otcovství. Soud poté nařídí výslechy zúčastněných, testy DNA a znalecké posudky, na základě kterých následně určí otce dítěte.


RODINA-OSVOJENÍ, PĚSTOUNSTVÍ
- Svěření vnoučete babičce pokud bylo odebráno rodičům?
- Je možné svěření vnoučete dědečkovi pokud bylo odebráno rodičům?
- Odebrání vnoučete rodičům sociálkou - je možné svěření babičce, dědečkovi?
- Svěření do péče tety, strýce pokud bylo dítě odebráno rodičům
RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Má babička, dědeček právo vídat vnouče žijící v zahraničí?

Mám syna žijícího v Anglii i s mým vnukem (Petřík). S matkou Petříka není ženatý a ta žije v Praze. Sociálka odebrala Petříka do náhradní rodiny a soud má definitívně odebrat Petříka otci. Matka taky nejeví o něj zájem. Jsem jeho babička a chtěla bych si ho vzít k sobě. Nevím a koho se přesně obrátit, nemám jeho rodný list.
V tom samém městě žije i můj druhý syn, který by eventuelně také požádal o opatrovnictví. Nevíme jak to máme přesně provest. Nemáme možnost se ani vidět s Petříkem (8 let). Můžete mi pomoci? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Jako babička máte právo na styk se svým vnukem, i když žije v zahraničí - toto právo je zakotveno v zákoně o rodině. Vzhledem k tomu, že Vaši synové s Vaším vnukem žijí v Anglii, bude záležitost opatrovnictví Vašeho vnuka posuzována a rozhodována podle anglického rodinného práva. V tomto případě bude nejlepší, když se se svým dotazem a žádostí o pomoc obrátíte na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, který by Vám v této záležitosti mohl konkrétně pomoci. Bližší informace o činnosti úřadu a kontaktní údaje najdete na internetových stránkách www.umpod.cz .


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec cizinec chce aby se děti odstěhovaly do zahraničí
- Matka Češka, otec cizinec - kde budou žít děti?
- Rodiče (manželé) jsou z různých zemí EU, kde bude žít dítě, děti?
- Kdo z rodičů žijících v různých částech EU rozhoduje kde bude dítě žít
- Kdy je nutný soudní zákaz vycestování rodiče s dítětem, dětmi do zahraničí
- Může soud zakázat vycestování rodiče s dítětem, dětmi do zahraničí?

Jsem vdaná za Řeka, máme čtyři děti. Žili jsme v Řecku, ale minimálně jednou do roka jsem s dětmi jezdila většinou na 2-3 měsíce do ČR. Děti mají obojí občanství, narozeny jsou v Řecku. Když měl jít nejstarší syn do školy, nastoupil zde v ČR, byli jsme tu celá rodina rok a půl. Pak jsme na žádost manžela odjeli zpět do Řecka. Tam děti pokračovaly ve školní docházce necelý rok a půl. Pak mě s dětmi poslal manžel zpět do ČR, že nám zde bude lépe. On zůstal a pracuje v GR, jezdí za námi, jak je to možné. Nyní ale opět navrhuje, že se děti vrátí do Řecka. Já ovšem nesouhlasím. Je to pro ně velký stres, navíc je tam hrozné školství a vše ostatní. Vyhrožuje mi, že dva starší syny sebere a odveze si je. Já s dcerami mohu prý zůstat tady. Může to udělat? Trvá také na tom, že musím s dětmi přijet na léto do Řecka, vzít je o měsíc dříve ze školy. Bojím se, že mi pak nedovolí s dětmi návrat do ČR. Já i děti tu máme trvalý pobyt, vlastníme byt. Co mám dělat, abychom zůstali v ČR? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
V současné době máte jako manželé oba stejné právo na kontakt se všemi svými dětmi. Váš manžel by tedy teoreticky mohl opravdu přijet za Vámi do ČR a starší syny odvézt do Řecka. Pokud byste tomu chtěla zabránit, můžete požádat soud o zákaz vycestování manžela s dětmi do zahraničí. Jestliže už nechcete v manželství setrvávat, můžete také podat žádost o rozvod a současně s ní návrh na vydání předběžného opatření ohledně svěření dětí do Vaší péče s odůvodněním, že se obáváte odvozu dětí do zahraničí ze strany manžela. Pokud budou všechny děti svěřeny do Vaší péče, pak by se manžel v případě cesty s dětmi do Řecka vystavoval nebezpečí obvinění z mezinárodního únosu. Komplexnější informace o Vaší současné situaci Vám může podat Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, jehož internetové stránky jsou www.umpod.cz.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec odmítá podepsat vízum dítěti, dětem - jak postupovat?
- Může otec dítěte zakázat odcestování dítěte, dětí do zahraničí?
- Je možné se odstěhovat do zahraničí bez souhlasu biologického otce?
- Co je to mezinárodní únos dítěte, dětí (definice, vysvětlení)

Jsem vdaná s Australanem. Mám syna 10 let svěřeného do mé plné péče. Chceme odcestovat za manželem zatím na turistická víza 3-12 měsíců. Pokud se nám v Austrálii bude líbit, chci požádat o víza pro přistěhování. Jak mohu řešit situaci, pokud otec dítěte nechce podepsat vízum pro syna? Syn chce jednoznačně odletět se mnou?
Manžel již do Austrálie odcestoval, nikdy jsem nebránila otci se synem stýkat, otec má potíže se splácením alimentů, syna si brává 2x do měsíce a na polovinu prázdnin. Otci chci nabídnout, že nemusí po dobu pobytu na turistické vízum to jest až na dobu 12 měsíců platit výživné. Také jsem si myslela, že bych otci zatím neříkala, že uvažujeme o tom v Austrálii zůstat, že je důležité se v první řadě tam podívat a dostat se tam. Teď se blíží čas podat víza a já nevím jak postupovat. Otec nebude chtít asi víza podepsat. O Schengenské dohodě vím a Austrálie ji má podepsanou. Nechci žádné potíže se zákonem. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Přestože byl syn svěřen do Vaší péče, jeho otec má vůči němu stále rodičovskou zodpovědnost a má tedy mj. právo být se synem v kontaktu a vychovávat ho v rozsahu, který mu určil soud. Přemístěním syna do Austrálie by došlo k výraznému narušení práva otce i syna na vzájemný kontakt.
Soudní praxe v České republice dospěla k závěru, že přemístění dítěte do zahraničí rodičem, který má dítě soudním rozhodnutím svěřeno do výchovy, je rozhodnutím o podstatné záležitosti týkající se dítěte ve smyslu § 49 zákona o rodině, vyžadující souhlas druhého z rodičů. Přemístění dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště (do zahraničí) bez souhlasu druhého rodiče je tedy protiprávní - jedná se o tzv. mezinárodní únos (nejedná se o únos ve smyslu trestního práva). Ani neplacení výživného ze strany otce Vás neopravňuje vycestovat se synem do zahraničí bez souhlasu otce.
K vyřízení víza pro syna budete souhlas otce stejně potřebovat, doporučuji zkusit se s otcem dohodnout. I kdyby se Vám nějakým způsobem podařilo vízum pro syna vyřídit bez souhlasu otce, nemohu Vám vycestování se synem do Austrálie z výše uvedených důvodů doporučit. Pro více informací o Vaší situaci se můžete obrátit na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně - informace o úřadu najdete na internetových stránkách www.umpod.cz .


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Od kdy se pobírají dávky v nezaměstnanosti při vyplacení odstupného
- Nárok na dávky v nezaměstnanosti při vyplacení odstupného
- Je možné chodit na brigádu v době přihlášení na úřadu práce?
- Je výhodné kvůli dávkám v nezaměstnanosti nastoupit na pár dní do práce?
- Délka podpůrčí doby a výše podpory v nezaměstnanosti
- Kolik hodin může chodit nezaměstnaný na brigádu aby dostal podporu
- Kolik peněz může nezaměstnaný vydělat na brigádě aby dostal podporu

Po ukončení 3leté mateřské dovolené MD jsem dnes dostala v již bývalém zaměstnání "Dohodu o rozvázání pracovního poměru" z důvodu snížení stavu zaměstnanců, kde mi v prosinci 2011 vyplatí 5násobek měsíčního průměrného výdělku. Vím, že se mám do 3 pracovních dnů hlásit na úřadu práce, ale už nevím z čeho se vypočítávají dávky které budu pobírat a od kdy je budu pobírat (jestli až po 5ti měsících odstupného?) a od kdy mi bude úřad shánět práci (jestli až po 5ti měsících odstupného)? Jak dlouho mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, započítává se i těch 5 měsíců?
A údajně při registraci na ÚP si mohu sehnat "brigádu" s max.40 hodinami měsíčně, je to pravda? Děkuji, Magdaléna

ODPOVĚĎ:
Výše Vaší podpory v nezaměstnanosti se bude odvíjet od toho, zda jste po ukončení rodičovské dovolené nastoupila alespoň na několik dní do práce nebo zda jste pracovní poměr ukončila současně s koncem Vaší rodičovské dovolené a do zaměstnání jste vůbec nenastoupila. V prvním případě Vám bude výše podpory vypočtena z příjmu, kterého byste po rodičovské dovolené dosáhla, ve druhém případě budete mít pravděpodobně nárok jen na minimální podporu v nezaměstnanosti, která na počátku činí cca 3.500,- Kč. Délka podpůrčí doby činí u osob mladších 50 let 5 měsíců a podpora činí během prvních dvou měsíců 65% průměrného čistého měsičního výdělku, další dva měsíce 50% a zbytek podpůrčí doby 45%. Podpůrčí doba začíná podle pravidel platných od ledna 2011 běžet až po vyčerpání odstupného, ve Vašem případě tedy po 5 měsících. Nabídku práce Vám může úřad práce zprostředkovat již v době pobírání odstupného.
Co se týče přivýdělku, ten není omezen počtem hodin, ale výši přivýdělku. V době evidence na úřadě práce je možné si přivydělat maximálně do výše poloviny minimální mzdy, tedy cca 4.000,- Kč. Takto přivydělávat si navíc můžete pouze v době, kdy nepobíráte podporu v nezaměstnanosti.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Pracovní smlouva na dobu určitou a rizikové těhotenství
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou a nárok na nemocenskou
- Kdo platí nemocenskou od konce smlouvy na dobu určitou do mateřské
- Podmínky pro vznik nároku na peněžitou podporu v mateřství PPM
- Kdo má právo na peněžitou podporu v mateřství, mateřskou, PPM
- Kolik dní musím pracovat abych měla nárok na mateřskou, PPM
- Je možné pobírat stipendium v pracovní neschopnosti a na mateřské?

Od 1.4.2011 jsem zaměstnaná u jedné společnosti - smlouva na dobu určitou 1 rok. V zaměstnání jsem kvůli neschodám se šéfem nebyla příliš spokojená a rozhodla jsem ho změnit. Šéfovi jsem před Vánocemi oznámila, že jsem našla nové místo a chci odejít. Vznikla dohoda - až dokončím rozpracované projekty můžu odejít (zatím jsme nepodepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru). Během Vánoc jsem zjistila, že jsem těhotná, což by samo o sobě problém nebyl. Po kontrole u lékaře jsem se dozvěděla, že čekám dvojčata - rizikové těhotenství. Musím co nejdříve nastoupit na nemocenskou. Nemohu tedy nastoupit do nového zaměstnání? Jak mám postupovat? Můžu nastoupit na nemocenskou před odchodem ze zaměstnání a zaměstnavatel mi ji musí vyplatit i když jsem chtěla odejít? Jak to bude ve chvíli kdy mi skončí smlouva (31.3.2012)? Budu nadále dostávat nemocenskou nebo až do porodu nebudu pobírat nic? Mám nárok na mateřskou, jestliže nebudu zaměstnaná (vyprší mi smlouva během těhotenství)? V současné době mám přerušené studium doktoranského programu, od března bych mohla studium obnovit a dostávala bych stipendium. Mohu stipendium pobírat během nemocenské či mateřské? Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Na nemocenskou samozřejmě můžete nastoupit kdykoliv - tedy i před odchodem ze zaměstnání. V takovém případě nebudete mít podle současné právní úpravy první tři dny na nemocenskou dávku nárok. Od 4. do 21. dne pracovní neschopnosti Vám bude zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy, od 22. dne Vám pak nemocenskou dávku bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě bydliště. Ta Vám bude nemocenskou vyplácet i po ukončení pracovního poměru - do nástupu na mateřskou. Vzhledem k tomu, že splníte potřebných 270 kalendářních dní nemocenského pojištění a v době nástupu na mateřskou budete ve 180denní ochranné lhůtě, vznikne Vám nárok jak na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), tak na volbu varianty rodičovského příspěvku. Během nemocenské i mateřské je možné pobírat stipendium.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Proč je nevýhodné po mateřské podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru
- Dohoda o ukončení pracovního poměru po mateřské - proč ji nepodepisovat?
- Kdo platí sociální a zdravotní pojištění v nezaměstnanosti?
- Je možný přivýdělek v době pobírání podpory v nezaměstnanosti?

Za pár dnů mi končí mateřská dovolená, v práci mi chtějí dát výpověď - nechají 2 měsíce doma a pak mi dají 2-měsíční odstupné. Faktem je, že v zaměstnání mi už při poslední návštěvě, tj.v létě oznámili, že přeorganizovali mé místo a já že nemám na nové místo potřebnou kvalifikaci a oni pro mě jinou pozici nemají. Jak se mám zachovat a na co mám nárok a právo? Musím se nahlásit na úřad práce a když budu přihlášená na úřadu můžu si chodit někam přivydělat? Co se stane když se nenahlásím na úřad práce? Za jakých okolností si musím platit sama zdravotní a sociální a kolik? Moc Vám děkuji, Miroslava

ODPOVĚĎ:
Pokud pro Vás zaměstnavatel po návratu z rodičovské dovolené nemá práci, pravděpodobně Vám navrhne výpověď z důvodu nadbytečnosti nebo dohodu o ukončení pracovního poměru z téhož důvodu. Rozhodně ale se zaměstnavatelem neuzavírejte dohodu bez uvedení důvodu ani nepodávejte výpověď Vy sama. Připravila byste se o odstupné, které Vám náleží, a měla byste již od počátku evidence na úřadě práce nižší podporu v nezaměstnanosti.
Pokud byste se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu z důvodu nadbytečnosti, můžete se dohodnout prakticky na jakémkoliv datu ukončení pracovního poměru. Pokud by se jednalo o výpověď z pracovního poměru, pak poběží zákonem stanovená dvouměsíční výpovědní lhůta, během které má zaměstnavatel povinnost přidělovat Vám práci podle Vaší pracovní smlouvy a vyplácet Vám za ni mzdu (plat). V obou případech Vám ale náleží odstupné ve výši nejméně tří měsíčních platů.
Po ukončení pracovního poměru se můžete zaevidovat na úřadě práce - nejlépe do tří pracovních dní - není to však povinnost. Nárok na podporu v nezaměstnanosti budete ale mít až po vyčerpání odstupného - zpravidla po třech měsících. Během evidence na úřadě práce za Vás hradí zdravotní pojištění stát a doba evidence na úřadě práce se Vám započítává do odpracavaných let na důchod.
Během pobírání podpory v nezaměstnanosti není možný přivýdělek, po vyčerpání podpory je ale možné si přivydělat. Pokud se ale na úřadě práce z jakéhokoliv důvodu registrovat nechcete, zajdětě na pobočku Vaší zdravotní pojišťovny a na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště a nahlaste zde, že i nadále pečujete o dítě mladší sedmi let věku. V takovém případě platí stejné podmínky jako při evidenci na úřadě práce - zdravotní pojištění za Vás bude hradit stát a doba péče o dítě se Vám bude započítávat do odpracovaných let na důchod. V opačném případě byste si musela zdravotní pojištění hradit sama, sociální pojištění musíte hradit pouze v případě, že máte příjmy z výdělečné činnosti.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Otec si chodí pro dítě kdy ho napadne - jak postupovat?
- Otec nedodržuje rozsudek o styku s dítětem - co dělat?
- Rodič nedodržuje časy setkávání s dítětem po rozvodu

Už nevím kam se obrátit (na soud s právníkem nemáme peníze jsem samoživitelka bez práce). Situace kterou máme už je psychicky neunosná. Chodila jsem to neustále řešit na OSPOD, ale bez výsledku. Bylo mi řečeno, že mám být ráda i tomu když si bývalý přítel veme syna i jen jednou za dva měsíce. Máme soudní rozhodnutí o styku se synem, které jsem podala já, protože otec si pro syna chodil jak chtěl. Dokázal přijít i po 3 měsících co o syna neměl vůbec zájem a já mu celou dobu říkala, že styk se synem by měl být pravidelný a ne takto. Ale otec jej stále nedodržuje, chodí si kdy chce a tím narušuje synovu výchovu i mou a mě soukromý život. Syn je nachystaný - otec nikde a mé plány pak taky nic. Co mohu dělat? Prý kdybych mu já bránila ve styku, on může na mě podat žalobu pro nedodžování rozsudku, ale já prý nemohu na něj podat žalobu pro nedodržování rozsudku.Co mohu dělat? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Pokud existuje platné soudní rozhodnutí o úpravě styku Vašeho syna s jeho otcem, pak jste Vy i Váš bývalý přítel povinni tento rozsudek respektovat a dodržovat. To znamená, že Váš bývalý přítel má právo trávit se synem dobu, kterou v rozhodnutí vymezil soud, mimo tuto dobu ale nejste povinna bývalému příteli styk s Vaším synem umožnit. To, že trváte na striktním dodržování soudního rozhodnutí, nemůže být považováno za bránění otci v kontaktu se synem. V případě, že otec pro dítě přijede v době, která není vymezena soudním rozhodnutím, je jen na Vás, zda mu v tuto dobu syna předáte - je to Vaše dobrá vůle, nikoliv povinnost. Pokud s tím Váš bývalý přítel nebude spokojený, může se on obrátit na soud s návrhem na úpravu styku. Stejně tak můžete návrh na úpravu (zúžení) styku syna s otcem podat i Vy sama.


RODINA-STYK S DÍTĚTEM
- Může se matka odstěhovat s dítětem do zahraničí bez souhlasu otce?
- Stěhování matky s dítětem do zahraničí - je nutný souhlas otce?
- Je nutný souhlas otce s vycestováním matky s dítětem do zahraničí?
- Dovolená matky s dítětem, dětmi v zahraničí - je nutný souhlas otce?
- Kdy jde o dovolenou v zahraničí a kdy už o únos dítěte, dětí?
- Poradna pro vycestování matky s dítětem do zahraničí - www.umpod.cz

S přítelem jsme spolu žili deset let, máme spolu dvouletou dcerku. Ta je zdravá a prospívá dobře, má nás oba ráda a je s námi ráda. Před nedávnem jsme se rozešli. Já nyní žiju s dcerou v bytě mých rodičů, přítel zůstal v našem bývalém domě. Já si našla nového přítele a chtěla bych se za ním odstěhovat do zahraničí. Můj bývalý přítel mi to zakazuje, říká že dceru nikdy do Itálie nepustí. Ráda bych tam jezdila aslespoň přes týden, když je dcera u mě, na víkend bych se klidně vrálila a dcera by tam byla se svým otcem, jak to bylo doposud. Pro něj by se nic nezměnilo, ale prostě mi to zakazuje.
Chtěla bych se zeptat, jestli mi bývalý přítel a otec mého dítěte může zakázat vzít dceru alespoň na dovolenou do Itálie? A mám nějaké právo na náš společný majetek, když nejsme manželé? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pokud je styk Vaší dcery s otcem upraven soudně, pak jste povinna své cesty do zahraničí realizovat tak, aby nebylo narušeno právo otce vídat Vaši dceru v rámci styku s dítětem. Pokud k soudní úpravě styku dosud nedošlo, záleží pouze na Vás, zda a kdy otci kontakt s Vaší dcerou umožníte. V takovém případě záleží pouze na tom, jak se s bývalým přítelem domluvíte. Každopádně doporučuji zažádat si o svěření dcery do Vaší péče co nejdříve, pokud jste to ještě neudělala. V případě, že dohoda s Vaším bývalým přítelem nebude možná, doporučuji omezit délku pobytu v Itálii na délku klasické dovolené - tedy jeden, maximálně dva týdny. V opačném případě by se totiž mohlo Vašemu příteli podařit přesvědčit české soudy, že z Vaší strany došlo k únosu dcery do zahraničí a mohl by získat dceru do své péče. Komplexnější informace o Vaší situaci Vám může podat Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně, který najdete na internetové adrese www.umpod.cz .


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Zemřelý rodič neplatil sociální pojištění, mají děti nárok na sirotčí důchod?
- Zesnulý rodič bral invalidní důchod, má dítě, děti nárok na sirotčí důchod?
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může rodič odmítnout dědictví za dítě, děti?

Jsem rozvedená, mám 3 děti, exmanžel teď v lednu zemřel. Neplatil si sociální pojištění. Mají děti nárok na sirotčí důchod? A přecházejí na mé děti exmanželovy dluhy, když se vzdám dědictví za děti? Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Pokud Váš bývalý manžel pobíral invalidní důchod nebo (by) mu vznikl nárok na starobní důchod tím, že splnil potřebnou dobu pojištění, pak Vaše děti nárok na sirotčí důchod mít budou. Pokud ale bývalý manžel potřebnou dobu pojištění nesplnil, protože - jak sama uvádíte - si neplatil sociální pojištění, pak Vaše děti přijdou zkrátka.
Co se týče odmítnutí dědictví za děti, jménem nezletilého dědice jste oprávněna jako zákonný zástupce dětí dědictví odmítnout. Můžete tak ale učinit pouze se souhlasem soudu. Prohlášení o odmítnutí dědictví musíte učinit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy Vás soud vyrozumí o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí.


RODINA-ADOPCE, OSVOJENÍ
- Je možné adoptovat dospělého, zletilého člověka?
- Adopce dospělé osoby a novela občanského zákoníku 2013
- Osvojení dospělé, zletilé osoby - informace
- Bude možné adoptovat dospělou osobu od roku 2013?

Je možná adopce v dospělosti? Pokud mám zájem vycestovat ze země a s pravým otcem se nebavím moje matka se vdala a já chci mít příjmení své matky a nového nevlastního otce je možné se nechat adoptovat abych to měla v zahraničí jednoduší kvůly papírování tam zůstat na dobro? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Osvojit (adoptovat) lze v současné době pouze nezletilé dítě, osvojení zletilé osoby tudíž zatím možné není. Osvojení zletilé osoby je ale součástí novely občanského zákoníku, který by měl - za předpokladu, že bude schválen - začít platit od roku 2013. I v tomto případě je ale zapotřebí dodržet několik podmínek, mezi které patří např. skutečnost, že osvojitel pečoval o osvojovaného už v době jeho nezletilosti a že v době podání návrhu byl osvojovaný ještě nezletilým dítětem.
Co se týče změny příjmení, ta se povoluje zejména v případech, kdy se jedná o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Zletilá osoba může o změnu příjemní zažádat sama, v případě nezletilého dítěte je zapotřebí souhlasu rodičů. O změnu příjemní můžete zažádat na matričním úřadě v místě Vašeho bydliště.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Rozdíl mezi zákonnou a soudcovskou lhůtou
- Je možné lhůtu prodloužit nebo zcela prominout?
- Je možné soud požádat o prodloužení lhůty k vyjádření k případu?

Měl bych dotaz ohledně soudem dané lhůty k mému vyjádření do 10 dnů. Byla na mě podána žaloba sourozenci na vypořádání majetku. Bohužel můj právník je nyní pár dní mimo stát, ve kterém žiju a tak nemám právní zastoupení v této žalobě. Mám možnost soud požádat o prodloužení této lhůty, abych se mohl právně bránit? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Záleží, o jaký druh lhůty se jedná. Rozlišujeme lhůty zákonné (stanovené přímo zákonem, nelze je prodloužit, lze je za splnění zákonem stanovených podmínek prominout) a lhůty soudcovské (stanovuje je předseda senátu, lze je prodloužit, nelze je prominout).
Pokud vám byla dána lhůta k vyjádření, zřejmě se tak jedná o lhůtu v rámci přípravy jednání podle §114a odst. 2 občanského soudního řádu, která by mohla být prodloužena. Nejvhodnější by bylo, kdybyste soud telefonicky kontaktoval a sdělil jim, že žádáte o prodloužení lhůty (je-li to možné) a z jakého důvodu.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Na pozemku koupeném v exekuci je černá stavba s obyvatelem
- Jak legalizovat černou stavbu na pozemku získaném v exekuci?
- Vydržení vlastnického práva jinou osobou u pozemku získaného v exekuci

Koupil jsem pozemky v exekuci. V katastru jsem si zjistil polohy všech pozemků až na jeden který nebylo možné najít z důvodu nečitelnosti katastrální mapy (zjednodušená evidence). Došlo k digitalizaci, parcela je zatopena vodou a uprostřed je ostrov. Na ostrově (mé parcele) je postavena chata. Stavební úřad mě vyzval abych doložil podklady o legálnosti stavby. Byl jsem se podívat na místo a stavba i celý ostrov je užíván neznámou osobou. V katastru nemovitosti není o stavbě žádná zmínka. Jak postupovat? Čí je stavba - toho kdo ji užívá (a zřejmě i postavil za dob totality) nebo moje? Všiml jsem si že chata má přidělěno i číslo. Jedná se o katastrální území Spytihněv, parcelní číslo 2110/60.
Jak nejlépe v této věci postupovat? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Ideální je nejdříve zjistit, co je to za stavbu - pokud má přidělené číslo (a je to pravé číslo), bude se ve spádové obci dát zjistit, zda je to černá stavba nebo pouze chata postavená v době, kdy se při evidenci staveb neuplatňovala povinnost vkladu práva do katastru nemovitostí.
Pokud se nejedná o černou stavbu, doporučuji se pokusit komunikovat s novým majitelem. Na něm je také povinnost legalizovat stavbu a s ním by měl také stavební úřad nadále vést řízení.
Pakliže se nebude dát nic vyřešit dohodou, můžete majitele chaty vyzvat k vyklizení Vašeho pozemku a následně v tomto směru vést i soudní řízení. Před tím, než se uchýlíte k vyklizení soudní cestou, doporučuji se maximálně pokusit zjistit historii chaty a podmínky, za jakých byla stavba postavena - vlastnické právo k pozemku může být vydržené (a pokud si je toho majitel chaty vědom, mohl Vám zásadně zkomplikovat plány).


OBČAN-NÁJEM
- Pronájem auta s následnou koupí - nájemce se nachází neznámo kde
- Nájemce pronajatého automobilu neplatí pojistné a nájem

Uzavřela jsem smlouvu o pronájmu s následnou koupí auta. Vše notářsky ověřené. Nájemce však již skoro rok nájem ani pojistné za auto neplatí a hlavně nekomunikuje. Zaslala jsem mu doporučeně výzvu o ukončení nájmu a odevzdání auta. Výzva se však vrátila s tím, že adresát zásilku nevyzvedl. (Zjistila jsem z osobní návštěvy, že má značné problémy s exekutory a je neznámo kde). Nevím na koho se nyní obrátit o pomoc s vydáním auta a vymožením dlužných splátek. Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na policii, s tím, že se jedná o pohřešovanou osobu a žádat o vyhlášení pátrání.
Do doby než bude zajištěn nájemce, jste bohužel téměř bezbranná, protože nebude možné doručit žalobu.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Přechází dluhy původního majitele s.r.o. při přepisu na nového majitele?
- Kdo je odpovědný za dluhy s.r.o. při změně majitele?
- Ručí za dluhy s.r.o. původní nebo nový majitel?

V případě že dojde ke změně majitele společnosti s ručením omezeným, přechází dluhy na nového majitele s.r.o. nebo zůstávají prvnímu majiteli? Děkuji, Julia Sebeková

ODPOVĚĎ:
Podle českého právního řádu je možné podíl (a je jedno o jak velký podíl se jedná) na s.r.o převést - nelze s. r. o. "přepsat" jako např. nemovitost. Převod podílu je upraven v § 115 obchodního zákoníku; nutno podotknout, že je nutné, aby došlo před převodem obchodního podílu ke kontrole společenské smlouvy (může obsahovat vlastní pasáže o převoditelnosti obchodního podílu).
Nesplacený základní kapitál prvního vlastníka sice zůstává dluhem prvního vlastníka, nicméně nabývající vlastník je v postavení ručitele za splacení celé částky základního kapitálu (resp. části základního kapitálu, k níž byl první vlastník povinen), tzn. pokud první vlastník jej nesplatí vyzve společnost k úhradě ručitele (ten má pak právo regresu vůči původnímu dlužníkovi).
Převod obchodního podílu má poměrně složitou proceduru a je nutné postupovat podle zákona (viz odkaz výše) - např. přistoupení ke společenské smlouvě apod.


OBČAN-EXEKUCE
- Promlčení exekuce a penále

V roce 1994 jsem přestal podnikat, podnikatelský záměr nevyšel, zůstaly mi jen dluhy. Snažil jsem se své dluhy splácet, šlo o velké částky, byla exekuce. Našel jsem si práci a ze mzdy mi exekučně strhávali na dluhy a mimo to jsem splácel další. Vzpomínám si, že mě navštívil i exekutor pro 31.000,- Kč, ale když zjistil nemožnost mi cokoliv vzít a ani na plat, odešel. To bylo někdy v roce 1998. Již jsem za ta léta splatil téměř vše co mi z platu exekucí strhávali (mimo posledních asi 30.000,- Kč) a najednou se ozval exekutor, že mám splatit pohledávku oněch 31.000,- Kč a k tomu penále 1.100.000,- Kč. Je mi 60 let, 15 let jsem splácel a najednou toto. Existuje nějaká možnost, jak napravit tuto poslední chybu bez tak obrovského penále? Zaměstnavatelé mi to strhávali jak jednotlivé exekuce přicházely, nikoho neupřednostnili a ani nepamatuji, že by jsem mohl něco takového ovlivnit. Dluhy samy o sobě nebyly hrozné, ale penále a soudní poplatky spolu s exekutory vyšly na statisíce. Co dělat? Děkuji, Ivoš

ODPOVĚĎ:
Vaše situace je vcelku spletitá, i s ohledem na množství dluhů, které byly buď srážkami ze mzdy nebo jinými způsoby uspokojovány. Je možné, že exekuce už je promlčena, nebo tomu tak být nemusí, trvalo-li exekuční řízení nadále, protože po dobu řízení promlčecí doba neběží. Nejsem zcela obeznámena s vaším případem, a proto doporučuji navštívit advokáta a doložit mu veškeré dokumenty, které se exekucí týkaly. Poradí vám, jak dále postupovat. S ohledem na výši penále je to nejlepší rada, kterou vám mohu dát.


OBČAN-EXEKUCE
- Vliv zúžení společného jmění manželů SJM na exekuci
- Zúžení SJM a vliv na exekuci majetku neexekuovaného manžela
- Vylučovací žaloba při zúžení společného jmění manželů SJM

V manželství jsme si udělali zúžené společné jmění manželů SJM (sepsáno notářem), protože chtěl manžel podnikat. Nemáme společné trvalé bydliště, ale manžel pobývá u mě, protože vychováváme 3 děti. Manžel se dostal do dluhů a přišla ke mě exekuce s tím, že se zúžení SJM pokud není nařízeno soudem na exekuci nevztahuje. Mohou mi zabavit výlučně mé věci (auto, zařízení, účet...?). Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Podle §262a občanského soudního řádu (o.s.ř.) lze výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů (SJM) nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vzniku za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného (dlužníka) a jeho manžela se pro tento účel považuje také majetek, který netvoří součást SJM jen proto, že byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM. Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah SJM o majetek, který patřil do SJM v době vzniku vymáhané pohledávky. Důležité je, že závazek vznikl za trvání manželství.
Manžel povinného se může proti exekuci bránit vylučovací žalobou podle §267 o.s.ř. Ta je možná v těchto případech: dluh vznikl před uzavřením manželství; nebo smlouva o zúžení SJM byla uzavřena před vznikem pohledávky a zároveň věřiteli byl obsah této smlouvy znám; nebo pohledávka vznikla za trvání manželství pouze povinnému při používání majetku, který náležel pouze jemu (proto, že jej nabyl před manželstvím, dědictvím, darem, za majetek náležející do jeho výlučného majetku nebo podle předpisů o restituci majetku, který měl ve vlastnictví před uzavřením manželství nebo který mu byl vydán jako právnímu nástupci původního vlastníka, anebo že slouží podle své povahy jen jeho osobní potřebě).


OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Odškodnění při nemožnosti užívat byt, dům, zahradu, nemovitost
- Bezdůvodné obohacení - spoluvlastník užívá celou nemovitost
- Peněžitá náhrada za bezdůvodného obohacení
- Promlčecí lhůta bezdůvodného obohacení

Jsem spoluvlastník nemovitosti, otec mi před 10 lety znemožnil přístup na pozemek. Před 2 lety daroval svůj podíl vnukovi. Má na zahradě ovocné stromy a keře. Nemohu si žádné ovoce vzít neboť nemám klíče od branky ani domu. Bratr také daroval svůj podíl synovi. Ten má klíče od branky a domu, ze zahrady si nosí plody, bere si bez souhlasu otce z domu movité věci. Mohu žádat po svém otci finanční kompenzaci za to, že jsem nemohla užívat svůj podíl po tak dlouhou dobu?
Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Spoluvlastnický podíl je vždy vyjádřen ideálně (zpravidla zlomkem), nikoliv konkrétní, reálnou částí nemovitosti. Proto je každý spoluvlastník spoluvlastníkem celé nerozdělené věci.
Pokud spoluvlastník užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu bez právního důvodu (např. bez nájemní smlouvy s vámi uzavřené), bezdůvodně se tak obohacuje a je povinen takové obohacení vydat. Jelikož zřejmě nebude možné vydat plnění, ze kterého se spoluvlastník bezdůvodně obohatil (plody ovocných stromů), má oprávněný právo na protihodnotu ve formě odpovídající peněžité náhrady.
Právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení se však promlčuje za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezd. obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil, nejpozději však za tři roky, kdy z němu došlo, v případě úmyslného jednání za deset let. Právo se pak promlčuje uplynutím kterékoliv z těchto lhůt (§107 obč. zák.).
Doporučuji se s ostatními spoluvlastníky dohodnout, pokud by tak nestalo, máte právo obrátit se na soud.


OBČAN-EXEKUCE
- Trvalé bydliště rozvedeného manžela u manželky a hrozba exekuce
- Trvalý pobyt rozvedeného manžela a hrozba exekuce u manželky doma

Můj otec je s mojí matkou rozvedený, ale má v našem bytě stále trvalé bydliště, na které mu chodí výzvy k úhradě dluhu ve výši cca 90 000 Kč od úvěrové společnosti. Jelikož máme pochopitelný strach z možné exekuce, podala matka jakožto členka bytového družstva (byt je družstevní) na místním úřadě „žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu“.
Chtěl bych se zeptat, zda je na základě této žádosti možnost odvrátit případnou exekuci?
Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, trvalé bydliště je první místo, které exekutor navštíví, takže žádost o zrušení trvalého bydliště je nejlepší řešení věci.

SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Složení přestupkové komise - kolik lidí, jaké musí mít vzdělání
- Kdo má právo vidět spis přestupkového řízení
- Právo na nahlédnutí do přestupkového spisu podle zákona 106/1999 Sb.

Byl jsem křivě obviněný, že jsem uhodil pěstí 11 letého kluka, byl arogantní, vynadal jsem mu jen. Na tomto základě mi bylo a celé mé rodině vyhrožováno zabitím, rozbitím huby (rodina tohoto kluka). Zavolal jsem státní policii a podal trestní oznámení, které na policii moje žena i kluk dosvědčil, protože jim bylo též vyhrožováno. Policie si předvolala i dalšího svědka. Po měsíci předali věc přestupkové komisi městského úřadu. Já jsem pak byl touto komisí předvolaný k vysvětlení. Kolik lidí a jakého vzdělání by mělo být v této přestupkové komisi? U nás to řídí tajemník Městského úřadu, nemá ani středoškolské vzdělání. Na můj dotaz jak věc vyřešili věc s rodinou, která mě a mojí rodině vyhrožovala a spis dostali od policie, mi pouze řekli, že věc je již vyřešená a že nemám právo vědět a vidět výsledek. Myslím si, že tím porušují zákon o informování v té věci a s kterou by mně měli sami seznámit. Mám právo vědět výsledek šetření a podle jakého zákona nebo vyhlášky. Děkuji, Leoš

ODPOVĚĎ:
Pokud jste účastníkem řízení (a to jako svědek nejste), máte právo na doručení rozhodnutí a úřad by Vám jej musel poskytnout.
Pokud nejste účastníkem řízení, doporučuji podat písemnou žádost o poskytnutí informace ve smyslu z. č. 106/1999 Sb. o sdělení rozhodnutí. Dle mého názoru se na rozhodnutí přestupkové komise nevztahuje žádná výjimka, podle níž by se informace ze zákona nesměla poskytnout.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Kolik stojí rozvod manželství
- Kdo platí rozvod manželství
- Postup při rozvodu manželství (manželé s dítětem, dětmi)
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Soudní poplatek za rozvod manželství 2012
- Poplatky při rozvodu manželství 2012
- Bezplatná právník, advokát zdarma - Plzeň

Chtěla bych se s manželem nechat rozvést, ale nevím jak mám postupovat. Manžel je veden na úřadu práce a jen občas si někde přivydělá. Já jsem na mateřské dovolené a máme jedno dítě. Chtěla jsem se zeptat kdo by platil rozvod a na kolik by to vyšlo. Máme vysoký dluh a exekuci a nevím si rady jak to mám vyřešit. Dále bych se chtěla zeptat jestli je v Plzni nějaký bezplatný právník a kontakt na něj se kterým bych si mohla o mém problému promluvit. Moc děkuji, Tamara

ODPOVĚĎ:
Než dojde k rozvodu, je třeba rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, které vydá soud péče o nezletilé. Takový návrh můžete sepsat sama nebo s pomocí sociálního pracovníka nebo advokáta. Návrh se podává u okresního soudu dle bydliště nezletilého dítěte a neplatí se za něj žádný poplatek. Poté, co nabude takové rozhodnutí právní moci, je možné zahájit řízení o rozvod manželství. Žaloba se podává u okresního soudu, v jehož obvodu je nebo bylo poslední společné bydliště manželů v ČR. Poté se podle toho, jestli se s manželem na rozvodu dohodnete, bude konat buď smluvený nebo sporný rozvod (za podmínek zákona o rodině). Za podání se platí soudní poplatek, který činí 2.000 Kč (podmínky osvobození od soudních poplatků jsou stanoveny v §138 obč. soudního řádu). Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o rozvod. Soud však může přiznat i náhradu těchto nákladů nebo jejich části, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo poměry účastníků (§144 obč. soudního řádu).
Bezplatné právní poradenství je pod záštitou České advokátní komory organizováno každou pracovní středu od 16 do 18 hod v budově Odborového domu Peklo, Pobřežní 8, Plzeň. Regionální představitelkou je JUDr. Julie Šindelářová.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL, KUPNÍ SMLOUVY
- Právo zákazníka na vrácení šatů, oblečení šitého na míru
- Je možné vrátit šaty na míru eshopu do 14 dní?

Pokud si zákazník objedná v internetovém obchodě šaty šité na míru, na jeho rozměry, za jakých podmínek má právo je vrátit, když mu je prodejce dodal dle špatných mír, než které zaslal? A kdy je prodejce povinen navrátit platbu? Okamžitě po první reklamaci anebo smí prodejce nejdříve zboží upravit a kolikrát smí zboží upravit, než navrátí zákazníkovi platbu? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
Doporučuji vám prostudovat si § 644 a násl. občanského zákoníku - zákazník nemusí mít práva totiž vůbec žádná např. v případě, že dal špatné pokyny ke zhotovení (např. odběr měr laikem).


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce vybavení domácnosti osoby s věcným břemenem doživotního bydlení
- Jak probíhá exekuce na osobu s věcným břemenem doživotního užívání nemovitosti
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Partner, přítel, druh osoby s věcným břemenem krade - jak postupovat?

Patří mi rodiný dům, sestra má věcné břemeno doživotního užívání, sestra nemá žádný majetek. Když přijde exexkutor, co může zabavit? Na rodinný dum snad nemá právo? Sestra nepracuje, takže ani z platu jí to stahovat nemohou. A když přijde exekutor a já budu muset dát své věci, mohu ji pak třeba soudně zrušit trvalé bydliště a zrušit věcné břemeno? Co mám dělat, když sestra s věcným břemenem a její přítel budou dělat výtržnosti? Další problém: její přítel krade dřevo z mého lesa, jak postupovat? Když tam maminka nebude bydlet - má taky věcné břemeno, kdo má pravo na její pokoje? Já jako majitelka a nebo i sestra? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Rodinný dům exekutor obstavovat nebude. K možnému postupu - exekutor při exekuci prodejem movitých věcí, navštíví danou nemovitost, vyzve Vás, abyste povinnou (vaší sestru) zavolala a bude se Vás vyptávat zda tam bydlí a má věci. Následně přistoupí k označování věcí, Vy do soupisu poznamenáte, že k věcem máte vlastnické právo Vy a doložíte to doklady. Následně budete čekat na rozhodnutí exekutora, zda věci vyškrtne či nikoliv a pokud nikoliv budete muset podat vylučovací žalobu.
K matčiným prostorám - záleží na tom, jak je břemeno vymezeno. Pokud má sestra věcné břemeno na celou nemovitost, tak může užívat jakýkoliv pokoj.
Doporučovala jsem, abyste zvážila zrušení věcného břemene (to, že sestra nadužívá věcné břemeno, Vám potvrdí svědectvím i Vaše matka). Dokumenty od policie jsou jenom podpůrné důkazy.
Partner Vaší sestry smí v nemovitosti bydlet jen s Vaším souhlasem. Pokud krade dřevo, bezodkladně na něj podejte trestní oznámení, protože postupuje protiprávně.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Kupující nezaplatil celou kupní cenu za rodinný dům
- Žaloba k soudu na doplacení zbytku kupní ceny za rodinný dům

Dle kupní smlouvy na rodinný dům není doplacena cena, byla předána kupci, který si na ni vzal hypotéku. Rodinný dům jsme na katastru nepřepsali z důvodu nedoplacené ceny. Kupující po roce užívání "vyhrožuje",že na nás podá žalobu.
Existuje nějaká možnost, kdy by nás mohl žalovat, když z naší strany bylo a je vše v pořádku? Nebo máme smlouvu zaregistrovat na katastru nemovitostí a soudně požadovat doplatek kupní ceny za rodinný dům? V případě převedení nemáme na úhradu daně z prodeje nemovitosti, jelikož on nám dluží. Obrátit se na soud? Po dobu užívání znehodnotil nemovitost, která již původní cenu nemá. Odstoupit od smlouvy nechceme, nelze se s ním dohodnout, nekomunikuje. Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Soudního sporu vyvolaného kupujícím bych se zatím předčasně neobávala (když nemá na zaplacení kupní ceny, těžko věřit tomu, že bude schopen financovat soudní spor).
Doporučuji Vám spíše podat žalobu na plnění zbytku kupní ceny. A to z čistě preventivních důvodů (např. aby Vám dlužník nezmizel). Je velmi prozřetelné, že jste dům nepřevedli (není důvod - kupující nesplnil svou část smlouvy a nemá nárok na převedení vlastnického práva).
Odstoupení nedoporučuji, museli byste vrátit poskytnuté plnění (což i protistrana) a vše by bylo komplikovanější.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Má vliv žádost o stanovení právního zástupce na odvolání, odvolací lhůtu?
- Vliv žádosti o poskytnutí právníka, advokáta na lhůtu na odvolání, dovolání
- Žádost o právního zástupce a vliv na lhůtu u dovolání, odvolání

Prosím o laskavou informaci, zda podáním žádosti o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř. (vzhledem k horší finanční situaci a např. absenci právnického vzdělání) se přerušuje běh lhůty pro podání opravného prostředku.
Nebo je zapotřebí v každém případě podat - např. dovolání do dvou měsíců od obdržení rozsudku? Stanovuje obvykle v takovem případě soud lhůtu k nápravě vady dostatečně dlouhou, aby bylo možné se dále pokusit o získání služeb advokáta na zčásti nebo zcela nekomerční bázi? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Podle § 241b z. č. 99/1963, občanský soudní řád, platí, že požádal-li dovolatel před uplynutím lhůty k podání dovolání o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta pro podání dovolání znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto (obdobně § 234 občanského soudního řádu o.s.ř. týkající se podání žaloby pro zmatečnost). U odvolání se tento princip neuplatňuje, je však možné požádat o navrácení zmeškané lhůty (zmeškání proto,že nebyl ustanoven zástupce je objektivní okolností,která by soud po zhodnocení všech okolností vedoucích ke zmeškání lhůty, mohla vést k rozhodnutí o navrácení lhůty k podání odvolání).


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Generální plná moc - je nutné ověřit podpisy zmocnitele a zmocněnce?
- Je nutné mít ověřené podpisy u generální plné moci?
- Je možné s plnou mocí převzít poštu do vlastních rukou adresáta?
- Generální plná moc a převzetí pošty do vlastních rukou

Syn odcestuje na Nový Zeland a proto chceme sepsat generální plnou moc. Ptám se zda musí být ověrené podpisy obou stran u notáře. Budu moci s touto generální plnou mocí zastupovat syna na finančním úřadě, na zdravotní pojišťovne, v bance a na poště vyzvedávat písemnosti do vlastních rukou? Musí byt v plné moci nějaká specifikace třeba ohledně banky?
Děkuji za odpověď. Radka

ODPOVĚĎ:
Doporučuji se obrátit na příslušné instituce, a to z toho důvodu, že např. česká pošta má vlastní formulář na zplnomocnění (a jiný nepřijímají) a stejně na něj poštu do vlastních rukou odmítají vydávat; obdobné komplikace mohou být i v jednání s jinými institucemi (např. některé banky upřednostňují plnou moc udělenou před bankou před notářsky ověřenou plnou mocí).


OBČAN-BYDLENÍ
- Kdo platí změnu na jména na zvonku pronajímaného bytu
- Hradí změnu jména na zvonku pronajímatel, nájemce nebo podnájemník?

Chtěla jsem se zeptat. Měla jsem přihlašeneho přitele v bytě. Jelikož se odstěhoval nahlásila jsem to realitni kancelaři. Panu předsedovi družstva jsem napsala dopis, aby byl můj přítel ze zvonku odstraněn. Včera mi bylo řečeno, že musí pozvat firmu a zvonky demontovat a nasledně mi vystaví fakturu, kterou musím uhradit. Jsem nájemce a zajímalo by mě, jestli jsem povinna fakturu uhradit Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Tato povinnost patří majiteli bytu, který její úhradu může vyžadovat po nájemci, kvůli kterému ke změně došlo (tedy Vašemu příteli). Pokud Váš přítel byl podnájmník bytu a vy ve vztahu k němu pronajímatel (a měla jste od majitele bytu svolení k podnájmu), jste v pozici "vlastníka bytu" tedy jste povinna nechat změnu provést a její úhradu žádat od podnájemníka.


OBČAN-NÁJEM
- Je možné zkrátit zemědělskému družstvu výpovědní lhůtu na pozemky?
- Platí po smrti majitele pole nájemní smlouva se zemědělským družstvem?

Maminka pronajala v roce 2004 pozemky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 let zemědělské organizaci.
V roce 2008 maminka zemřela. Nová smlouva s dědici nebyla uzavřena. Nyní máme jako noví vlastníci možnost pozemky znovu pronajmout, ale někomu jinému. Vztahuje se na nás výpovědní lhůta šesti let z maminčiny smlouvy ?
Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste jako dědici vstoupili do práv a povinností zůstavitele. Tudíž smlouva nadále trvá (pokud v ní není výslovně uvedeno, že smlouva trvá pouze po dobu života pronajímatelky) a povinnosti z ní vyplývající musíte dodržet.


OBČAN-BYDLENÍ
- Členský podíl v družstevním bytě po sňatku, uzavření manželství
- Pořízení družstevního bytu ze stabilizačního příspěvku a SJM
- Je možné zrušit členství v družstvu manželovi, manželce v době manželství?
- Členská práva v družstvu v manželství a rozhodnutí Nejvyššího soudu

Prosím o právní názor jak řešit vypořádání majetku po rozvodu, když jsem před mnoha lety požádal zaměstnavatele o poskytnutí stabilizačního příspěvku na pořízení družstevního bytu. Zaměstnavatelem byla se mnou uzavřena smlouva na dobu určitou. Tento za mne uhradil 100% členského podílu na družstevní byt. Sám jsem uhradil ostatní poplatky spojené s přijetím do bytového družstva. Všechny tyto platby byly bytovému družstvu uhrazeny před uzavřením manželství. Byty tehdy nebyly ihned k dispozici. Ten jsme dostali 13 dní po sňatku a manželka tím získala polovinu členského podílu bytu. Nyní si prostřednictvím svého právního zástupce nárokuje byt celý, s neadekvátním vypořádáním. Syn je již zletilý mimo domov, žena by mohla bydlet u své matky ve dvojdomu jehož část po úmrtí svého otce dědila, ovšem dědictví se zřekla ve prospěch své matky, která zde dnes žije sama. Já osobně bych neměl kam jít bydlet.
Mám šanci na úspěch při případném soudním sporu v případě, že nedospějeme k dohodě a jak se přihlíží k tomu, že veškeré prostředky na na pořízení družstevně stabilizačního bytu byly z mé strany uhrazeny před sňatkem, sice v nepatrné výši, když se tržní hodnota bytu proti původní mnohonásobně zvýšila. Děkuji, Jarmil

ODPOVĚĎ:
Nemusím uvádět, že Vaše situace je poměrně složitá. Fakticky jste členská práva nabyli po vzniku manželství a tudíž k bytu máte oba stejná práva.
Jak Nejvyšší soud několikrát již zopakoval je právní status členských práva skutečností svého druhu - např. nabytí členských práv není zcela bezvýhradně majetkovým nárokem a zrušení členství jednoho z manželů za trvání manželství je právně nemožné. Osobně se s takovým pohledem neztotožňuji, ale nelze jej opomíjet.
Nelze odhadnout Vaši šanci na získání bytu, nicméně troufám si tvrdit, že není možné, abyste o byt přišel kompletně bez náhrady (min. polovina majektu Vám náleží). Skutečnost, že jste veškeré platby realizoval sám, uvést a patřičně podložit můžete, soud je může zohlednit při rozhodování o výši náhrady při vypořádání. Nárok manželky na část bytu vyplývající z členství v družstvu to ovšem neohrozí.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Jak doručit mandantovi výpověď mandátní smlouvy když se vyhýbá převzetí
- Mandant se vyhýbá převzetí výpovědi mandátní smlouvy mandatářem
- Spolehlivé způsoby doručení výpovědi mandátní smlouvy mandantovi

Vypověděla jsem mandátní smlouvu jako mandatář v souladu se zněním smlouvy. Účinnost výpovědi je ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena mandantovi. Výpověď jsem zaslala včera. Předpokládám, že by mohla být doručena nejpozději během příštího týdne a smlouva by tak skončila koncem března 2012. Obávám se však, že mandant se bude vyhýbat doručení výpovědi a tím se snažit platnost smlouvy prodlužovat. Co mám v takovém případě dělat? Jak postupovat, když výpověď mandantovi nebude vůbec doručena (vrátí se mi jako nedoručená).
Dopis jsem zaslala doporučeně s dodejkou. Volala jsem na poštu adresáta, dopis je uložen. Firma prý poštu často nenavštěvuje a většina zásilek se vrací adresátům. Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Nejvhodnější je osobní doručení písemnosti, kurýrem nebo doručení datovou schránkou - to jsou téměř jisté formy doručení.
Nedoporučuji vyčkávat na to, zda adresát si poštovní zásilku vyzvedne, ale zvolit některý z výše uvedených způsobů doručení.

 

TRESTNÍ-TRESTY
- Je možné zkrátit podmínku, zkušební dobu za trestný čin?
- Je možné požádat o zkrácení doby podmínky, podmínečného trestu?

Dostal jsem podmínku na 2 roky, která mi končí 26.10.2012 a to za podílnictví na nedokonaném úvěrovém podvodu s nulovou škodou. Nidky jsem nebyl trestán. Písemně jsem soud požádal o prominutí zbytku trestu. Soudce mi napsal, že to není přípustné a náš řád nic takového neumožňuje. Je nějaká šance na zkrácení podmínky, protože mám problém s výpisem rejstříku trestů a nikdo mě nechce vzít do zaměstnání. Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, za podílnictví na pokusu o úvěrový podvod jste dostal ještě mírný trest, protože po úspěšném vykonání zkušební doby bude trest automaticky zahlazen a pro účely zaměstnání Váš trestní rejstřík čistý.
Je pravdou, že zkrácení zkušební doby - tedy "doby podmínky" - opravdu trestní řád neumožňuje. Takže se v tento okamžik nedá nic učinit, pouze se snažte do okamžiku uplynutí zkušební doby nezpůsobit nic, co by vedlo k tomu, aby soud rozhodl o vykonání trestu nepodmíněného.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Správa silnic nečistí příkop a kanál a způsobuje škodu majiteli domu
- Je možné podat žabobu pro nečištění příkopu správou silnic?
- Správa silnic nečistí příkopy a kanály - jak postupovat?

Jak postupovat, aby správa silnic dostála svým závazkům a vyčistila příkop před mým domem, jak písemně slíbila po předchozí osobní schůzce, že jej do konce roku 2011 vyčistí, aby zamezila, eventuelně zmírnila průtok vody propustkem na můj pozemek. Do dnešního dne se tak nestalo. Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Pokud máte závazek vyslovený písemně (a to jak co do obsahu, tak co do termínu splnění), doporučuji urgovat dodržení závazku s upozorněním na podání žaloby v případě škody na pozemku a na vyčištění příkopu na náklady organizace.
Pokud ani tak nebude konáno, doporučuji obrátit se na zřizovatele organizace.


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Je možné odmítnout jednání u přestupkové komise pro podjatost?
- Námitka podjatosti přestupkové komise

Chci se zeptat zda je možné pro podjatost odmítnout jednání na přestupkové komisi i když mi poslali "předvolání obviněného k ústnímu jednání v jeho přestupkové věci", kde jsem se stal obviněným a to nejspíše jen proto, že jsem si stěžoval na postup přestupkové komise na kraji. Do té doby jsem byl pouze podezřelý a nebyl žádný konkrétní důkaz ani svědectví. Tak jestli mohu toto předvolání pro podjatost odmítnout a jak. Děkuji, Luboš

ODPOVĚĎ:
Z dotazu vyplývá, že jste byl podezřelý z přestupku a následně Vám komise předvolala k podání vysvětlení. Neviděla bych automaticky ve věci komplot jako reakci na Vaši stížnost.
Podjatost přestupkové komise můžete namítnout, aby toto tvrzení bylo obsaženo ve spisu, ale až při jednání a je nutné, aby se jednalo o odůvodněnou námitku o podjatosti vůči účastníkům (tedy Vám) nebo vůči projednávané věci. Tvrzení, že komise je podjatá, pro řízení o přestupku nemá žádný důsledek, protože správní řád s touto eventualitou nepočítá. Na základě výsledku řízení můžete zvážit využití opravných prostředků, pokud Vám např. bude uložen nepřiměřený trest (což by mohl být projev podjatosti).


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Porušení pracovní kázně včasným nedodáním neschopenky
- Zaměstnanec nepřišel bez omluvy do práce týden, okamžitá výpověď
- Okamžité zrušení pracovního poměru - dlouhodobé nedodání neschopenky bez omluvy
- Zaměstnanec bez omluvy nepřišel do zaměstnání a nezaslal neschopenku
- Je možné dát zaměstnanci okamžitou výpověď pokud nepřijde týden do práce?

Zaměstnanec přestal chodit do zaměstnání, neschopenku poslal po spoluzaměstnanci po týdnu nemoci. Na telefonické dotazy nereagoval. Zaměstnavatel neměl neschopenku, nemohl ho zkontrolovat. Jak postupovat? Jak je to s platbou nemocenské? Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel mohl této příležitosti využít a dát zaměstnanci za porušení pracovních povinností výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce, případně s ním rovnou okamžitě zrušit pracovní poměr (např. při závažném ohrožení chodu provozu apod.).
Pokud má potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti DPN zaměstnavatel již k dispozici, výpověď dát nemůže (platí obecný zákaz výpovědi - pokud nelze uplatnit výjimku uvedenou v § 54 písm. c) pak by výpověď bylo možné dát), ale může předat zaměstnanci písemné upozornění na porušení pracovních povinností, které při opakování mohou vyústit ve výpověď za soustavné porušování povinností.
Jestliže má zaměstnavatel za prokázané, že nastala pracovní neschopnost, vyplácí dávky nemocenské v prvních 21 dnech (s výjimkou prvních 3 dnů neschopnosti).

 

TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Je chyba Policie když poškozený není informován o výsledku vyšetřování
- Procesní pochybení policie a státního zástupce - neoznámení postoupení věci
- Musí policie a státní zástupce informovat o výsledku vyšetřování?

Vyšetřování mého trestního oznámení bylo státní zástupkyní a policejním vyšetřovatelem uzavřeno tak, že se nejedná o trestný čin, ale jen o přestupek, který bude opatřením předán dalším orgánům.
Přitom jsem se jako poškozený o tomto závěru dozvěděl až svým telefonickým dotazem u vyšetřovatele. Na můj dotaz, proč jsem nebyl o závěru vyšetřování mého trestního oznámení vůbec informován (samozřejmě jsem při jeho podání o to výslovně žádal), mi bylo sděleno vyšetřovatelem, že na tuto informaci nemám nárok.
Já se však domnívám, že jsem měl být s tímto závěrem vyšetřování seznámen (podle § 171 trestního řádu).
Sdělte prosím, zda vyšetřovatel a státní zástupkyně postupovali v souladu se zákonem. Děkuji. Aleš

ODPOVĚĎ:
Pokud jste poškozeným ve smyslu § 43 a násl. trestního řádu, tak neoznámením postoupení věci bylo porušeno Vaše procesní právo podat proti tomuto rozhodnutí stížnost. Doporučuji se spojit s příslušnou státní zástupkyní, příp. se obrátit na Nejvyššího státního zástupce, kterému bylo oznámení o pravomocném postoupení doručeno.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Může prodavač splácet manko nebo ho musí uhradit najednou?
- Manko v prodejně na splátky - je to možné?

Byla jsem zaměstnána v Jednotě (COOP) jako zástupkyně vedoucí. Měla jsem podepsanou hmotnou zodpovědnost. Pracovní poměr jsem ukončila a následně bylo zjištěno při inventuře manko ve výši 73.000,- ( za doby trvání pracovního poměru) Mě jako zástupkyni byla vyměřena částka k zaplacení manka 21.000,-. Tuto částku jsem podepsala a uvázala jsem se tím dluh zaplatit.Podotýkám, že nikde nebylo určeno kolika procenty, nebo za jak dlouho má být částka zaplacena a sama ze své iniciativy jsem zadala příkaz ze svého účtu na 100,- Kč měsíčně, jelikož si více nemohu dovolit (Splácíme hypotéku a máme i další závazky).
Nyní po půl roce řádného splácení, mi přišel doporučený dopis již v zastoupení od právníka Jednoty, ve kterém je mi sděleno, že pokud nezvýším částky na 1500,- tak na mě podají trestní oznámení a dokonce mi vyhrožují že mi mohou dát k úhradě celou dlužnou částku 73.000,-.
Chci se zeptat, jestli je takové jednání ze strany bývalého zaměstnavatele správné a jak bych měla já správně postupovat? Jejich jednání se mi nelíbí a to že se v jejich obchodě kradlo běžně a nás bylo na směně málo a neměl kdo hlídat a zabezpečí nebylo z jejich strany prakticky žádné, to je v pořádku? Děkuji, Vlasta

ODPOVĚĎ:
Pokud máte závazek na úhradu dluhu a je v něm pouze vyčíslena cifra, kterou máte splatit, tak jste bohužel zásadně pochybila Vy.

Podle § 563 jste v případě, že nebyl určen termín splatnosti dluhu, povinna splnit dluh 1. dne poté, co jste byla věřitelem vyzvána k splnění.

Jednání bývalého zaměstnavatele je řekněme neslušné, ale nikoliv protiprávní.

Doporučuji s věřitelem jednat o výši splátek a termínu hrazení jednotlivých splátek, protože jinak by opravdu mohl vymáhat celou dlužnou částku.OBČAN-BYDLENÍ
- Umístění kamery se záznamem na chodbu bytového domu - záznam protiprávního jednání
- Je možné umístit kameru na chodbu domu k nahrání protiprávního jednání?
- Je možné nahrát na kameru rušení nočního klidu sousedů v domě?
- Je legální umístit kameru v domě k zachycení rušení nočního klidu?

Vlastníme spolu s manželkou 50% podílu na bytovém domě se 4 bytovými jednotkami. Druhých 50% vlastní sousedé-manželé. Soused se nám snaží, většinou v opilosti, soužití znepříjemnit tím, že na společné chodbě opakovaně záměrně ruší noční klid a ničí společné zařízení domu. Přivolaná městská policie nám doporučila pro možnost řešení jeho chování úřední cestou pořídit nějakým způsobem záznam jeho nepřizpůsobivého chování.
Můj dotaz zní: Mohu do společných prostor na své náklady umístit kameru, či jiné záznamové zařízení? Nedopustím se tím já protiprávního jednání? Nemůže mě za to soused žalovat pro narušení soukromí či něčeho podobného? Případně co musím udělat, abych mohl jeho chování tímto způsobem zaznamenat a nedopustil se při tom protiprávního jednání. Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Aktuálně soudy k této věci již opakovaně řekly, že pokud je záznam pořizován za účelem dokumentace protiprávního jednání nejedná se o zásah do soukromí a tedy osobnostních práv (např. II. ÚS 502/2000, 5 Tdo 229/2008).
Problémem ovšem je, že protiprávně jedná pouze jeden - to znamená ostatní osoby, které by se mohli na nahrávce vyskytnout, by museli vyslovit souhlas s nahráváním. Což bude problém nejenom s ohledem na manželku souseda, ale i s ohledem na návštěvy.
Instalovat nahrávací zařízení Vám nedoporučuji (pakliže samozřejmě nebudete mít souhlas s užitím všech osob a upozornění před vchodem, že prostor chodeb je monitorován), spíš lze doporučit pořídit záznam nenadále v konkrétním případě výtržnosti.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na zdraví - pracovní úraz
- Odškodnění firmou za trvalé následky po úrazu zaměstnance
- Kdo odškodňuje zaměstnance u pracovního úrazu - zaměstnavatel nebo pojišťovna?

3.04.2008 jsem měla pracovní úraz (zlomené pravé zápěstí). Po ukončení léčby a neschopenky 30.06.2008 mi byla doplacena mzda do 100%. Také jsem dostala od firmy bolestné. V prosinci roku 2011 jsem navštívila doktora, protože mě ruka pobolívala a doktor mi potvrdil, že tam jsou trvalé následky (omezení hybnosti) o kterých mi doktor který mě ošetřoval po úraze neřekl. Začala jsem si vyřizovat trvalé následky u životní pojistky. Pojišťovna zaplatila, ale u firemní pojistky se cuká, že je lhůta 1 rok po úrazu + 2 roky lhůta od pojišťovny. Chtěla jsem se zeptat jak postupovat? Doktor mi radil ať nejednám s pojišťovnou, ale s firmou, že by měli trvalé následky odškodnit nezávisle na stanovisku pojišťovny. Je firma povinna mi zaplatit za trvalé následky i po necelých 4 letech po úraze? Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že máte trvalé následky v souvislosti s pracovním úrazem, tak Vám náleží odškodnění od zaměstnavatele (nebo bývalého zaměstnavatele, pokud jste rozvázala pracovní poměr).
Skutečnost, zda Váš nárok bude či nebude uhrazen pojišťovnou (zaměstnavatel musí být ze zákona pojištěn na odpovědnost za pracovní úraz či nemoc z povolání zaměstnance) Vás opravdu nemusí zajímat, toto je starost zaměstnavatele.
Trvalé následky se většinou prokáží až 1 rok nebo déle po úrazu (jedině tím, že existují i dlouhou dobu po úrazu, lze je označit jako trvalé), takže argument o uplynutí času není na místě.
Náhrada škody způsobené na zdraví se promlčuje ve dvouleté lhůtě od okamžiku, kdy poškozený zjistí, že ke škodě došlo a kdo za škodu odpovídá. Takže až okamžikem zjištění, že máte trvalé následky pracovního úrazu, běží Vám lhůta k vymáhání odškodnění (pozn. do 2 let od takového okamžiku musí být podán návrh na soud, jinak dojde k promlčení nároku).


ROZVOD A SJM
- Napadení dohody o vypořádání po rozvodu - informace
- Je možné přestat platit výživné na manželku když si najde nového partnera?
- Je možné zpochybnit, napadnout část dohody o vypořádání SJM po rozvodu?
- Návrh na ukončení placení výživného na manželku k soudu
- Zrušení placení výživného, alimentů na manželku soudně

Měl bych dotaz ohledně "Finančního a majetkového vypořádání po rozvodu". Tento rok v červnu rozvedl soud "nesporně" mé manželství a to i na základě Dohody o finančním a majetkovém vypořádání v době po rozvodu. Součástí dohody bylo i Výživné na manželku ve výši 6000/měs. po dobu 40 měsíců po rozvodu. Upozorňuji, že naše manželství bylo bezdětné a že výživné tedy bylo jen pro potřeby manželky, která měla příjem cca 16 tis/měs.! Našla si však již brzy nového partnera a teď s ním čeká dítě, její přítel je zámožnější, znovu vdaná ale není. Je na neschopence od časného těhotenství. Chtěl jsem se zeptat, zdali je možné nějakým způsobem napadnout Dohodu a výživné pro manželku, pokud bych ho dál již nechtěl platit. Je možné jako argument použít, že žije s novým partnerem, čeká s ním dítě, nebo musí být důvodem svatba nebo Dohodu nelze vůbec napadnout? Děkuji, Gabriel

ODPOVĚĎ:
Uzavřenou dohodu o vyrovnání společného jmění manželů (SJM) můžete sice soudně napadnout a prohlásit ji za neplatnou, v takovém případě ale ponesete důkazní břemeno. Na napadení dohody z důvodu absolutní neplatnosti se žádná promlčecí lhůta nevztahuje, pokud ale nemáte důkazy o tom, že dohoda je neplatná, nelze napadení dohody doporučit. Notářsky ověřenou dohodu bude velmi obtížné napadnout pro neplatnost - notář, který Vám byl při uzavření dohody nápomocen, jistě dosvědčí, že jste v době jejího uzavření byl způsobilý tento právní úkon učinit, že jste ji např. neuzavřel pod nátlakem nebo jen tak "z legrace". Pokud je dohoda o výživném pro rozvedenou manželku součástí dohody o vypořádání SJM, lze obecně konstatovat, že je nutné napadnout celou dohodu, nikoliv pouze její část. Můžete se pokusit s bývalou manželkou domluvit na ukončení vyživovací povinnosti s poukázáním na její změněnou rodinnou situaci - nejlépe opět písemně.
Pokud dohoda nebude možná, můžete podat standardní návrh na ukončení vyživovací povinnosti vůči manželce na soud.

 

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Zástupce s mandátní smlouvou nedostal odměnu od firmy pro kterou pracoval
- Nevyplacení odměny z mandátní smlouvy - jak postupovat?
- Vymáhání odměny z mandátní smlouvy - postup

Uzavřela jsem se stavební firmou (o.s. družstvem) mandátní smlouvu podle obchodního zákoníku o výkonu funkce odpovědného zástupce. Úplata za tuto činnost byla stanovena měsíční paušální částkou, kterou má firma hradit na základě vystaveného daňového dokladu. Družstvo mi již 3. měsíc faktury nehradí. Z jejich strany se nejedná o platební neschopnost, jedná se spíš o zvyk, který firmy v ČR praktikují. Jak mám postupovat k vymožení úhrady? Děkuji, Cecílie

ODPOVĚĎ:
Pokud neexistuje objektivní důvod nevyplacení odměny (např. že jste práci nevykonávala), můžete podat návrh na vydání platebního rozkazu. Je to nejjednodušší a nejúčinnější obrana.
Před podáním návrhu doporučuji firmě adresovat předžalobní upomínku.
Nevyplacení odměny může být (a pravděpodobně bude) důvodem k rozvázání smlouvy (záleží na sepsané smlouvě).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Nařízené psychiatrické vyšetření a právo získat informace od praktického lékaře
- Má právo psychiatr vyžádat informace o pacientovi od praktického lékaře?

v rámci vyšetřování, které proběhlo, mi bylo mimo jiné i nařízeno vyšetření psychiatrem. Vyšetření jsem podstoupila - v podstatě šlo pouze o krátkou schůzku při které si lékař vzal kontakt na moji ošetřující lékařku, kterou potom požádal o detailní informace, které potom použil do své zprávy. Žádné svolení o to, aby lékařka tyto informace poskytla po mě nikdo nechtěl a žádné jsem rozhodně ani policii, znalci ani lékařce nedala. Můj dotaz zní, jestli je tedy moje ošetřující lékařka na psychiatrii poskytla znalci oprávněně. Můj spis u lékaře obsahuje řadu věcí, které považuji za velmi soukromé a nechtěla jsem, aby se staly součástí spisu. Nenastala nějaká chyba v postupu ? mám možnost se proti tomuto postupu bránit? Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Lékařka sice podléhá povinné mlčenlivosti, ale orgánům činným v trestním řízení je povinna poskytnout přiměřenou součinnost, tedy poskytnout relevantní údaje ze zdravotní dokumentace či část zdravotní dokumentace.
tuto povinnost již uvedl i Ústavní soud, který se v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 321/06 ze dne 18.12.2006 zabýval ochranou soukromí a poměřování důvodu jejího snížení.
U psychiatrických posudků je složité stanovit, co jsou relevantní informace pro znalce. Záleží na tom, v jaké souvislosti jste byla vyzvána k podrobení se vyšetření psychiatrem. Doporučuji se poradit s lékařkou, která pokyny od znalce dostala.
Zdravotí dokumentace nemůže být obsahem spisu, obsahem spisu bude pouze znalecký posudek (příp. kopie zdravotních záznamů, které byly pro posudek použity).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Mentální zaostalost pachatele a trestní odpovědnost
- Trestní odpovědnost mentálně zaostalé svéprávné osoby
- Státní zástupce zprostil obžaloby organizátory podvodu, jak postupovat
- Je možné odsouzení duševně nepříčetné osoby za podvod?

Má družka byla obviněná Policií z úvěrového podvodu spolu s návodci a organizátory podvodu,což bylo správné a spravedlivé. Jelikož má družka je mentálně postižená a soudní znalec v posudku uvedl, že její rozumové schopnosti jsou podstatně snížené, že je sníženě příčetná, tak je vinna. Bohužel státní zástupce zprostil organizátory a návodce podvodu, kteří skutečně mou družku využili ke spáchání přečinu. Pod záminkou půjčky 2000,- Kč a donucení podepsala úvěrovou smlouvu na zboží plazmovou televizi, kterou jí spolupachatelé sebrali a prodali. Bohužel nevěděla, že tato činnost je protiprávní,nerozumí úvěrovému podvodu. Stala se obětí dvou rómských delikventů. Já ji znám, neuměla
by toto vše naplánovat a takový podvod "zkonstruovat" a také zorganizovat. Co dělat, aby se dalo prokázat, že tohoto přečinu nebyla sama schopna? Na polici při výslechu sice byl přidělený obhájce, ale družka byla pod psychickým tlakem ovlivněna, a takto získaná výpověď je použita jako důkaz. Dřívější výpovědi byla schopna vypovídat a sdělit řádně skutečnosti. Nyní je obžalována, jelikož nikdo neposoudil dříve uvedené skutečnosti, vše zmanipulované. Igor

ODPOVĚĎ:
Pokud je družka obžalovaná, je třeba do jednání před soudem přinést maximum důkazů o její nepříčetnosti (psychologický posudek, lékařské zprávy vztahující se k jejímu zdravotnímu stavu před událostí) - nepříčetná osoba nemůže být odsouzená a na tom je tedy všechno založeno.


SPRÁVNÍ-OBEC
- Jak se bránit proti volnému pobíhání psů v obci?
- Soused venčí psa, psy bez vodítka, kam si stěžovat?
- Stížnost na souseda - venčí psa, psy bez vodítka
- Do kdy musí obecní úřad, obec vyřešit přestupek?
- Je obecní úřad (obec) povinen vyřídit stížnost občana?
- Do kdy musí obecní úřad (obec) vyřídit stížnost občana?
- Lhůta na vyřízení oznámení o přestupku obcí

Manželka souseda chodí s dvěma psy volně, bez vodítka. Když jsem se jí zeptala z jakého důvodu nemá vodítko, tak mi bylo řečeno, že mi do toho nic není. Psi v minulosti napadli člověka a malé dítě. A cca. před týdnem opět dotyčné paní pes utekl a pokousal psa mé sousedky (jezevčíka). Je možné proti tomu nějak zakročit? Podávala jsem stížnost na obecní úřad u nás ve městě, ale zřejmě se ještě nic neděje, stížnost byla podána cca před 1 měsícem a půl. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčové, zda obec (na jejímž území má Vaše sousedka bydliště, resp. na jejímž území venčí své psy), vydala obecně závaznou vyhlášku dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle tohoto ustanovení je obec oprávněna upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, tj. např. stanovit, že psi mohou být na veřejných prostranstvích venčeni pouze na vodítku či s náhubkem a na kterých veřejných prostranstvích mohou psi volně pobíhat. Zda Vaše obec tuto obecně závaznou vyhlášku vydala či nikoli zjistíte nahlédnutím na její internetové stránky, popř. dotazem na obecním úřadě (přičemž si text této vyhlášky můžete samozřejmě vyžádat).
Pokud Vaše obec vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání vydala a Vaše sousedka venčením svých psů nerespektuje její ustanovení, dopustila se přestupku dle § 27/1 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání, za který jí hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč (§ 27/10 písm. c) zákona na ochranu zvířat proti týrání).
Pokud Vaše obec naopak obecně závaznou vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání nevydala, nelze jednání Vaší sousedky spočívající ve volném pobíhání jejích psů bez dalšího sankcionovat. Za splnění určitých podmínek by však bylo možné hodnotit jednání Vaší sousedky např. jako přestupek proti veřejnému pořádku (zejména dle § 47/1 písm. b), d) nebo g) přestupkového zákona), přestupek proti občanskému soužití (zejména § 49/1 písm. b) nebo c) přestupkového zákona) či jako přestupek proti majetku (§ 50/1 písm. a) přestupkového zákona).
Pokud jste podala proti jednání své sousedky stížnost, měla by být obecním úřadem hodnocena jako oznámení o přestupku dle § 67/2 přestupkového zákona. V tomto případě může obecní úřad věc odložit (např. z důvodu dle § 66/3 písm. a) nebo g) přestupkového zákona), postoupit věc jinému orgánu či zahájit řízení (dle § 67/3 přestupkového zákona je obecní úřad povinen zahájit řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů od jeho oznámení). Ve Vašem případě je tedy možné, že věc byla obecním úřadem odložena (obecní úřad není dle § 66/4 přestupkového zákona povinen Vás o tom vyrozumět) či dosud nebylo zahájeno přestupkové řízení.
Chcete-li se dozvědět, jak bylo s Vaší stížností naloženo, můžete se obrátit s dotazem (ideálně písemně) na obecní úřad, který je dle §67/4 přestupkového zákona povinen Vás do 30 dnů od Vaší stížnosti (dle mého názoru je možné o tuto informaci požádat i později) informovat, jak bylo s Vaším oznámením naloženo.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVA
- Kupní smlouva s informacemi o budoucím vypořádání spoluvlastnictví
- Jak sepsat kupní smlouvu s budoucím vypořádáním spolumajitelství
OBČAN-EXEKUCE
- Jak ochránit svůj podíl nemovitosti před exekucí na spoluvlastníka
- Exekuce na spolumajitele bytu, domu, nemovitosti a ochránění svého podílu
OBČAN-MAJETEK
- Prodej spoluvlastnického podílu a povinnost spolumajitele podíl nabídnout
- Za jakou cenu musí spolumajitel spoluvlastníkovi nabídnout podíl nemovitosti
- Prodej bytu, domu, nemovitosti ve spoluvlastnictví - postup, informace

Pokud si s přítelem koupíme byt, uplatníme podílové vlastnictví, je možné, že v případě exekuce na jeho jméno, mi může exekutor uvalit exukuci i na můj podíl bytu, i na prokazatelně můj majetek v daném bytě? Je možné zadat do smlouvy, že v případě našho rozchodu a následně prodeji bytu, chci vyplatit svůj podíl na vlastnictví bytu a to v minimální částce, kterou bych tam uvedla, aby nedošlo k úmyslnému podhodnocení bytu ze strany přítele? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Pokud se se svým přítelem chystáte ke koupi bytu, lze Vám doporučit, abyste písemnou smlouvu podepisovali oba a již ve smlouvě tak bylo patrné, že na straně kupujícího figurují dvě osoby. Již v této smlouvě přesně specifikujte (pokud možno v procentech) jaká část kupní ceny bude hrazena Vámi a jaká Vaším přítelem a jak velké budou vaše spoluvlastnické podíly. Na základě této smlouvy se pak stanete podílovými spoluvlastníky bytu, přičemž poměru v jakém došlo k úhradě kupní ceny by měl odpovídat i poměr vašich spoluvlastnických podílů v katastru nemovitostí. Pokud tedy například Vy uhradíte 2/3 kupní ceny bytu, měla byste být v katastru nemovitostí zapsána jako 2/3 vlastník tohoto bytu.
Případná exekuce vedená proti Vašemu příteli by mohla postihnout pouze jeho spoluvlastnický podíl na bytu, tzn. že exekutor by mohl v dražbě prodat například pouze spoluvlastnický podíl na bytu ve výši 1/3, zbývající část bytu, která bude v katastru nemovitostí zapsána na Vás, by Vám samozřejmě zůstala.
Co se týče vybavení bytu, platí výše uvedené, t.j. že exekutor může zabavit a prodat pouze věci, náležející Vašemu příteli. Nelze samozřejmě vyloučit přehmat ze strany exekutora, v této souvislosti je proto vhodné pečlivě uschovávat veškeré doklady o vlastnickém právu k jednotlivým věcem (a případně se pak domáhat vydání věcí vylučovací žalobou).
V případě, že se rozhodnete byt prodat, je nutné mít na paměti následující:
- Byt je předmětem podílového spoluvlastnictví, tzn. že pokud se Váš přítel rozhodne prodat svůj spoluvlastnický podíl, nebude to mít žádný vliv na Vaše vlastnické právo ke zbývající části bytu.
- Spoluvlastník (Váš přítel) má v případě prodeje své části bytu (svého spoluvlastnického podílu) povinnost nabídnout jí přednostně k odkupu druhému spoluvlastníkovi (tzv. předkupní právo) a to za stejnou cenu, za jakou chce tuto část nabídnout třetím osobám. Pokud by se tedy Váš přítel rozhodl prodat svou část bytu, musí jí nejdříve nabídnout k odkupu Vám (na zaplacení nabízené ceny máte 2 měsíce).
Pokud odmítnete nabízenou kupní cenu svému příteli (spoluvlastníkovi) uhradit a on bude svou část bytu nabízet třetím osobám k odkupu za jinou cenu, můžete se domáhat, aby Vám svou část bytu nabídl k odkupu znovu za aktuální cenu.
- Pokud se s přítelem rozhodnete k prodeji bytu oba, opět Vám lze doporučit, abyste v kupní smlouvě (tentokrát na straně prodávajícího) figurovali oba (t.j. smlouvu oba podepsali) a již ve smlouvě stanovili, jaká část kupní ceny připadne komu.

 

OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Neplatnost smlouvy uzavřené v omylu - informace
- Neplatnost rezervační smlouvy s realitní kanceláří
- Realitní kancelář zatajila skutečný stav nemovitosti
- Je realitní kancelář povinna informovat o zadlužení nabízeného bytu?
- Je zájemce o byt povinen uhradit realitní kanceláři kauci pokud je byt zadlužený?
- Dovolání neplatnosti rezervační smlouvy uzavřené s realitní kanceláří
- Vrácení poplatků a zálohy realitní kanceláří při právní závadnosti nemovitosti

V září 2011 jsme si zarezervovali v realitní kanceláři byt a složili jsme zálohu. 2 dny na to jsme se od makléřky dozvěděli, že byt je zadlužený a všechno se to teprve bude řešit soudně a pro nás to tedy znamená, že musíme čekat. Chtěli jsme odstoupit od smlouvy, ale makléřka tvrdila, že oni nemají povinnost nás o této skutečnosti informovat (zadlužení bytu) a pokud odstoupíme, musíme zaplatit 75.000 Kč jako kauci. Uplynulo víc jak 5 měsíců a stále se nic neděje. Máme vůbec nějakou možnost od smlouvy odstoupit nebo nám nezbývá než jen čekat? Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Realitní makléřka pravdu rozhodně nemá. Pokud Vám byl při podpisu tzv. rezervační smlouvy zatajen skutečný stav (tj. i právní stav) bytu, jednala jste v omylu, který může mít za následek neplatnost právního úkonu (zde rezervační smlouvy).
Dle § 49a Občanského zákoníku je právní úkon neplatný, jestliže jej jednající osoba (Vy) učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen (realitní kancelář) tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou (realitní kanceláří) vyvolán úmyslně.
Ve Vašem případě se jednalo o tzv. omyl v předmětu právního úkonu, tzn. že jste jednala v omylu ve vlastnostech věci (zde bytu), neboť jste se domnívala, že byt je z právního hlediska „nezávadný“ (lze zajisté předpokládat, že o byt, na který je vedena exekuce či který je zástavou, byste zájem neměla).
Tvrzení realitní makléřky o neexistenci povinnosti Vás o těchto skutečnostech informovat tak není pravdivé (svědčí však o tom, že realitní kancelář o právní „závadnosti“ bytu věděla a tuto skutečnost Vám úmyslně zatajila).
K tomu, aby mohla být rezervační smlouva považována za neplatnou je zapotřebí, abyste se této neplatnosti tzv. dovolala (§ 40a Občanského zákoníku). Dovolání neplatnosti můžete nejlépe realizovat pomocí dopisu, v němž identifikujete smluvní strany, specifikujete předmětnou rezervační smlouvu (např. uvedením jejího čísla či data uzavření), zcela zřetelně vyjádříte, že rezervační smlouvu považujete za neplatnou (tj. že se její neplatnosti dovoláváte), upozorníte na příslušná ustanovení Občanského zákoníku, o která své stanovisko opíráte (viz výše), dopis je samozřejmě zapotřebí datovat a podepsat (jednu podepsanou kopii dopisu si ponechte). Dopis doručte realitní kanceláři tak, aby jste mohla tuto skutečnost případně následně prokázat (tj. zejména doporučeně s dodejkou či osobně za přítomnosti svědka).
Pro hladký průběh zneplatnění rezervační smlouvy (resp. odstoupení od této smlouvy) Vám lze doporučit kontaktovat advokáta, který pro Vás zmíněný dopis sepíše, dopis psaný advokátem zároveň na realitní kancelář více zapůsobí a přiměje jí spíše ke spolupráci.
Samozřejmým důsledkem zneplatnění smlouvy je povinnost realitní kanceláře vrátit Vám veškeré uhrazené zálohy či jiné poplatky.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY A PŘESTUPKY
- Následky při protiprávním odběru elektřiny, vody
- Krádež elektřiny a vody a právní důsledky
- Trest za krádež elektřiny energetické společnosti
- Jak se bránit proti neoprávněnému odběru vody na svém pozemku?
- Krádež vody, elektřiny bývalým majitelem bytu, domu, nemovitosti
- Jak nahlásit neoprávněný odběr, kráděž vody, elektřiny dodavateli
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědic zjistil, že bývalý majitel domu kradl elektřinu, vodu

Nedávno jsem zdědila rodinný dům, kde bydlí moji rodiče. Mám takové podezření, že by můj otec mohl ilegálně odebírat vodu, nebo elektřinu. Nejsem si jistá, ale čistě teoreticky, kdyby se na to přišlo, koho budou pokutovat? Mám trvalé bydliště jinde. Nemám s tím nic společného, jsem pouze majitelem nemovitosti. Odběr vody je napsaný na mne, protože ten musí být na vlastníka, ale elektřina je na otce. Případně mi poraďte, co mám v takové situaci dělat, pokud by se má domněnka potvrdila. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Co se týče neoprávněného odběru elektřiny (dle § 51 energetického zákona), nese veškeré důsledky tohoto počínání odběratel (tedy Váš otec). V této souvislosti je dodavatel elektřiny oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny, domáhat se na Vašem otci náhrady vzniklé škody, vyloučit nelze ani přestupkový (§ 90 energetického zákona) či trestní postih (neboť počínání Vašeho otce by bylo možné kvalifikovat jako trestný čin krádeže dle § 205 trestního zákoníku).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že povinnosti vlastníka nemovitosti (tedy Vás) jsou v souvislosti s dodávkami elektřiny stanoveny v § 28/5 energetického zákona.
V případě neoprávněného odběru vody (§ 10 zákona o vodovodech a kanalizacích) přechází odpovědnost na Vás. V této souvislosti je dodavatel vody opět oprávněn dodávky vody omezit či zcela přerušit, neoprávněným odběrem vody je založena odpovědnost za přestupek dle § 32/4 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích.
Potvrdí-li se Vaše podezření v oblasti odběru vody (neboť neoprávněný odběr elektřiny jde na vrub Vašeho otce), můžete kontaktovat dodavatele vody a dle § 17/2 zákona o vodovodech a kanalizacích požadovat zajištění jednotlivých částí vodoměru proti neoprávněné manipulaci.
Ideálním řešením by samozřejmě byla domluva Vašemu otci (spolu s nastíněním možných negativních důsledků jeho počínání).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Poškození zdraví při operaci a náhrada škody nemocnicí
- Náhrada škody zdravotnickým zařízení při poškození pacienta (zdraví)
- Vymáhání náhrady škody na zdraví způsobené nemocnicí
- Náhrada škody za poškození zdraví pacienta na zdravotnickém zařízení
- Popálení při výkonu v nemocnici a náhrad škody na zdraví, bolestné ad.
- Žaloba na náhradu škody nemocnicí za popálení, poškození zdraví pacienta
- Promlčecí lhůta u poškození zdraví nemocnicí, zdravotnickým zařízením

19.1. jsem byla v Nemocnici na gynekologickém zákroku. Pro probuzení z narkózy jsem se ptala sestry, zda mi píchali další injekci, protože mě bolí hýžď. Řekla že mám proleženiny. Odpoledne mě propustil doktor domů s tím, že žádné komplikace nenastaly. Doma, večer, po prospání jsem se prohlídla a zjistila jsem, že na levé straně hýždě mám vypálený trojúhelník o vel stran cca 7 cm. V pátek 20. 1. jsem šla ke své praktické lékařce, poslala mě na chirurgii. Jde o popáleniny II. stupně. 2x týdně jsem chodila na převazy a od 9. 2. chodím 1x týdně s tím, že převazy si doma musím dělat sama. Léčení je na delší dobu, protože rány jsou hluboké. Po 14 dnech od zákroku jsem byla na kontrole u gynekologa, kde jsem jim sdělila informace o popálenině a doklady z chirurgie a bylo mi sděleno, že se to nesmí stávat a budou muset zkontrolovat v nemocnici a že to zařídí. Jak napsat stížnost, popř. žádost o odškodnění? Uspěla bych? Děkuji. P. Köhlerová
Oblíbený

ODPOVĚĎ:
1/ Obraťte se s písemnou stížností na vedení zdravotnického zařízení, v němž jste byla operována (stížnost můžete adresovat např. řediteli zdravotnického zařízení, často bývá ve větších zdravotnických zařízeních pro vyřizování stížností vyčleněno zvláštní oddělení, obvykle nazývané jako oddělení kontroly či oddělení kvality). Ve stížnosti vyličte všechny rozhodné skutečnosti (tj. datum operace, Vaše následné kroky, opětovné kontaktování gynekologické kliniky apod.) a domáhejte se odškodnění vzniklé újmy. Stížnost pošlete zdravotnickému zařízení doporučeně s dodejkou, jednu kopii stížnosti si ponechte. Současně Vám lze doporučit dostavit se opětovně na gynekologickou kliniku a zde nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, při této příležitosti si vyžádejte zhotovení kopií všech částí zdravotnické dokumentace, které se týkají Vámi podstoupené operace (na to máte právo).
2/ Pokud by se zdravotnické zařízení stavělo k Vašemu požadavku odmítavě, popř. by ve Vámi stanovené lhůtě nereagovalo (doporučuji stanovit lhůtu pro odpověď alespoň v délce dvou týdnů), můžete svou stížnost adresovat rovněž zřizovateli zdravotnického zařízení (v případě fakultních nemocnic se jedná o Ministerstvo zdravotnictví, v ostatních případech se může jednat o krajský úřad, toto samozřejmě neplatí u “soukromých” zdravotnických zařízení). Zřizovatel zdravotnického zařízení může v této věci provést šetření, resp. vyzvat zdravotnické zařízení k prověření případu.
3/ Pokud by výše uvedené kroky nevedly k úspěchu, nezbývalo by Vám, než podat na zdravotnické zařízení žalobu na náhradu škody. Škoda na zdraví se odškodňuje dle vyhlášky č. 440/2001 Sb., která ve svých přílohách obsahuje položky s bodovými hodnotami (jeden bod se v současné době rovná 120,- Kč). Bodové ohodnocení bolesti (popř. i ztížení společenského uplatnění, které však dle mého názoru ve Vašem případě nenastalo) se vyvozuje z lékařského posudku (§ 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb.). Pokud byste se rozhodla podat na zdravotnické zařízení žalobu, lze Vám doporučit kontaktovat lékaře s požadavkem na vypracování tohoto posudku.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 106/1 a 2 Občanského zákoníku se právo na náhradu škody na zdraví promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Lze Vám tedy doporučit neotálet.
Váš úspěch v jednání se zdravotnickým zařízením o mimosoudním vyrovnání či v případném soudním řízení nelze bez podrobné znalosti veškerých okolností (a zejména zdravotnické dokumentace) odhadnout, je-li však pochybení operatérů natolik zjevné, jak alespoň z Vašeho dotazu vyplývá, je Vaše šance na úspěch poměrně vysoká. V případě očividného pochybení lékařů bude zdravotnické zařízení pravděpodobně ochotno se s Vámi dohodnout smírnou cestou.


RŮZNÉ-STAVBY
- Jak zabránit sousedovi v přístavbě k rodinnému domu
- Jaká má soused práva v územním a stavebním řízení?
- Soused žádá výjimku ve stavění do 2 metrů od hranice
- Stavební řízení - soused chce stavět na hranici pozemku, bude stínit
- Budoucí stavba souseda bude stínit - jak se bránit, postupovat?
- Graf oslunění při stavbě která bude stínit na sousední pozemek
- Správní žaloba na rozhodutí stavebního úřadu
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Náležitosti správní žaloby dle § 37/2 a 3 a dle § 71 soudního řádu

Jsem majitelka rodinného domu, nechci povolit mému sousedovi přístavbu jeho rodinného domu, kdy on žádá stavební úřad o povolení vyjímky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., kdy vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2m.
On chce stavět na této hranici a já argumentuji tím, že mi bude stínit ve dvoře. Soused bude dokládat graf oslunění.
Jak mám postupovat dál, pokud stavební úřad povolí stavbu, já podám odvolání (dál se to bude projednávat), kdy graf oslunění bude splňovat daná kritéria a kdy já nechci, aby ani v tomto případě soused stavěl na této hranici? Děkuji, Karin

ODPOVĚĎ:
Dle § 89/3 stavebního zákona jste ve svých námitkách povinna uvést skutečnosti, které zakládají Vaše postavení jako účastníka řízení (zde tedy Vaše postavení vlastníka sousedního pozemku) a důvody podání námitek.
Neboť Vaše námitky budou mít v územním (resp. stavebním) řízení občanskoprávní charakter (tj. budou se týkat tzv. sousedských sporů dle § 127/1 Občanského zákoníku) a zároveň předpokládám, že ve věci těchto námitek nedojde mezi Vámi a Vaším sousedem k dohodě, rozhodne o těchto námitkách stavební úřad na podkladě vlastního úsudku (§ 89/5, resp. § 114/3 stavebního zákona). Jako vhodný podklad pro tento úsudek poslouží stavebnímu úřadu Vámi zmiňovaný graf oslunění.
Neboť účastnicí územního (resp. stavebního) řízení se stanete z důvodu svého vlastnického práva k sousednímu pozemku (tj. na základě § 85/2 písm. b), resp. § 109/1 písm. e) stavebního zákona), bude Vám vydání územního rozhodnutí (resp. stavebního povolení) s největší pravděpodobností doručeno vyvěšením na veřejné vyhlášce) v této souvislosti je proto nutné veřejnou vyhlášku pečlivě sledovat). Odvolání můžete podat do 15 dnů od vyvěšení územního rozhodnutí (resp. stavebního povolení) na veřejné vyhlášce. Odvolání má tzv odkladný účinek, tzn. že Váš soused nebude oprávněn začít stavět do doby, než bude o Vašem odvolání rozhodnuto.
V případě, že by ani odvolací orgán Vašemu odvolání nevyhověl, můžete toto rozhodnutí napadnout tzv. správní žalobou dle § 65 soudního řádu správního. Tuto žalobu je nutné podat do 2 měsíců poté co Vám bude rozhodnutí doručeno. Jako žalovaný bude figurovat odvolací správní orgán. Podání žaloby nemá dle § 73 soudního řádu správního odkladný účinek, na Vaši žádost však může soud žalobě odkladný účinek přiznat. Žaloba musí mít náležitosti dle § 37/2 a 3 a dle § 71 soudního řádu správního. Žaloba se podává ke krajskému soudu, v jehož obvodu má sídlo stavební úřad, který ve věci rozhodl v prvním stupni (§ 7/2 soudního řádu správního).
Pokud byste nesouhlasila ani s rozsudkem krajského soudu, můžete se bránit prostřednictvím kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, v tomto případě již však musíte být zastoupena advokátem.


SOUDY-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Advokát zfalšoval podpis na plné moci, jak uplatnit vzniklou škodu
- Zfalšovaný podpis advokátem na plné moci - jak se bránit
- Návrh na zahájení karného řízení proti advokátovi, advokátce
- Odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb.
- Vymáhání škody způsobené advokátem, advokátkou - postup
- Kdy může vydražitel převzít vydražený byt, dům, nemovitost

1998 restituce majetku v náš prospěch. Paní advokátka, která zastupovala mou tetu, měla mou plnou moc, kterou jsem nikdy nepodepsala. Mým jménem se vzdala nároku na majetek. Dozvěděla jsem se to až nyní, po smrti mé babičky. V rohodnutí pozemkového úřadu, figuruju jako osoba, které má být majetek navrácen. V rozsudku soudu figuruji také, s dovětkem, že se paní advokátka, kterou jsem v životě neviděla, mým jménem vzdává navrácení majetku.
Advokátka na můj dotaz prý již spis skartovala, nic se nepamatuje. Veškerá korespondence dle soudního spisu chodila do rukou paní advokátky. V roce 2002 dle katastrálního úřadu se majetek převedl na mojí tetu. O této informaci jsem se dozvěděla až nyní. Jak se mohu bránit? Plná moc byla falešná, není to můj podpis, mám vyjádření od grafologa.
Mám podat trestní oznámení na advokátku a tetu. Stížnost na advokátní komoru? Děkuji. Izabela

ODPOVĚĎ:
Doporučuji podat podnět na advokátní komoru k zahájení kárného řízení a následně uplatnit odpovědnost za škodu podle zákona č. 82/1998 Sb.
Doporučuji se obrátit na advokáta, např. určení toho, zda a jaká škoda Vám vznikla bude poměrně složité.
Proti vlastníku nemovitosti můžete podat vlastnickou žalobu (která se nepromlčuje), to doporučuji učinit poté, co bude rozhodnuto o neplatnosti konání advokáta v rámci kárného řízení.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak probíhá předání vydražené nemovitosti novému majiteli (vydražiteli)
- Jak se dozví exekuovaná osoba o příklepu v dražbě na nemovitost
- Jaké vybavení bytu, domu si může po dražbě bývalý majitel odvést?
- Usnesení o příklepu a nabytí vlastnického práva
- Je exekutor přítomný při převzetí nemovitosti vydražitelem?
- Kterým věřitelům bude rozdán výtěžek z dražby nemovitosti
- Kdo má přednost při rozdělení peněz z dražby nemovitosti dlužníka

1.) Dům byl prodán v dražbě, obdržela jsem usnesení o příklepu dva dny po dražbě. Chtěla jsem se zeptat jak to dále probíhá, zda dostanu nějaké vyrozumění o právní moci příp. jakým způsobem budou peníze rozděleny na dluhy. Kdy a jakým způsobem budu uvedenou nemovitost předávat a komu (zda mě exekutor předem vyzve a budu jemu předávat nemovitost nebo zda mě vyzve nový majitel). Na katastru jsem stále ještě vedená já jako majitel a údajně nový majitel chce ode mne nemovitost převzít, ale já ani nevím jestli příklep složil, či zda to nabylo právní moci nebo se někdo odvolal.
2.) Přítel předtím než se ke mě nastěhoval tak dodělával na své náklady topení (pořizoval kotel, radiátory, vedení a bojler). Nyní když se máme vystěhovat, rád by si tyto věci odvezl (kromě vedení samozřejmě). Může si je odvézt nebo musí zůstat ve vydražené nemovitosti? Exekutor tady u mne nebyl (takže žádný zápis není). Když tu byla paní odhadkyně, do odhadu uvedla topení na pevná paliva a kotel vyfotila, ale ani se nezeptala zda je to moje. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Vydražiteli je ihned po dražbě vydáno usnesení o příklepu. Usnesení o příklepu je nabývací titul k nemovitosti, na jehož základě na vydražitele přechází vlastnické právo. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost dnem následujícím po dražbě. Vlastnické právo k nemovitosti vydražitel nabývá, když usnesení o příklepu nabude právní moci a vydražitel doplatí nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se doručuje účastníkům řízení poštou, mají proti němu právo odvolání v 15 denní lhůtě. Pokud tedy povinný nebo oprávněný nepodá odvolání, nabývá příklep právní moci zhruba do 30 dnů po dražbě (nabytí právní moci závisí na rychlosti doručení). Od právní moci usneseni o příklepu běží vydražiteli maximálně dvouměsíční lhůta k doplacení nejvyššího podání. Vydražitel se může ujmout nemovitosti den po dražbě. Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání přechází na vydražitele vlastnické právo a s nemovitostí může nakládat.
U převzetí nemovitosti nemusí být exekutor přítomný.
Po právní moci usnesení o příklepu a po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem nařídí soud jednání o rozvrhu rozdělované podstaty.Při rozvrhovém jednání se projednají pohledávky, které mohou být uspokojeny z rozdělované podstaty. Podle výsledků rozvrhového jednání se z rozdělované podstaty uspokojují postupně podle těchto skupin:
a) pohledávky nákladů řízení vzniklých státu v souvislosti s prováděním dražby, nové dražby nebo další dražby,
b) pohledávky z hypotečních úvěrů nebo části těchto pohledávek sloužící ke krytí jmenovité hodnoty hypotečních zástavních listů,
c) pohledávka oprávněného, pohledávka toho, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, pohledávky zajištěné zástavním právem a náhrada za věcná břemena nebo nájemní práva s výjimkou těch, o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou [§ 336a odst. 1 písm. c)],
d) pohledávky nedoplatků výživného,
e) pohledávky daní a poplatků, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění, pokud nebyly uspokojeny podle písmena c),
f) ostatní pohledávky.
Tato problematika je velmi rozsáhlá, pokud máte zájem můžete si jí podrobně nastudovat v § 337 a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
K majetku, o němž exekutor neprovedl soupis. Sice nedošlo k soupisu a prodeji movitých věcí, ale lze předpokládat, že jejich cena byla odhadkyní zahrnuta do hodnoty nemovitosti. V tomto směru doporučuji se spojit s příslušným exekutorem, doložit mu, že věci nejsou ve Vašem vlastnictví a že tedy nejste povinna věci předat vydražiteli. V krajním případě je možnost podat vylučovací žalobu na tyto věci.


OBČAN-BYDLENÍ
- Vstup do bytového družstva za svobodna, vliv na dědění novým manželem
- Společný nájem družstevního bytu při uzavření manželství - informace
- Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví v době manželství a SJM
- Společné jmění manželů a vliv převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví
- Závěť na družstevní byt - dědění vlastních dětí, ne dětí nového manžela

Za svobodna jsem se stala členkou bytového družstva. Nyní jsem vdaná. V případě přechodu bytu do osobního vlastnictví nyní za manželství by byt náležel i manželovi? Já sama mám z předchozího vztahu děti a chci zajistit, aby v případě dědictví byt připadl mým a ne manželovým dětem. Jak toto zajistit? Děkuji. Olga

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jste se členkou bytového družstva stala ještě před uzavřením manželství, nevznikl zde tzv. společný nájem bytu (v takovém případě by byt náležel do společného jmění manželů), přičemž skutečnost, že k převodu bytu do OV došlo až za trvání manželství, je zde irelevantní. Byt je tedy ve Vašem výlučném vlastnictví a nenáleží tak do SJM. Pokud si však přejete, aby byt v případě dědictví připadl pouze Vašim dětem, doporučovala bych Vám sepsat závěť. O dědictví, dědění, závěti a vydědění více zde.OBČAN-EXEKUCE
- Osoba s exekucí si nechává posílat mzdu na účet příbuzného - je to v pořádku?
- Exekuovaný si nechává posílat plat, mzdu na účet příbuzného - je to legální?
- Může chtít exekutor číslo účtu kam se zasílá plat, mzda když není exekuovaného?
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnanec požádat zaměstnavatele aby už nevyplácel plat, mzdu na účet?
- Může zaměstnanec požádat o zrušení bezhotovostního vyplácení platu, mzdy?

Můj syn má několik exekucí, protože má exekuci na svém účtu, plat si nechává posílat na můj účet. Jeho zaměstnavatel nechce vyplácet plat v hotovosti nebo poštovní poukázkou. Rok mu na účet chodila celá výplata a on se snažil své dluhy platit, teď poprvé mu přišla výplata malá - odečtena exekuce. Jedná se mi o to, jestli já z toho nemohu mít nějaký problém, že peníze chodí na můj účet. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Vy z toho žádný problém mít nemůžete. Synovi lze ale doporučit, aby informoval účetní, že účet, na který si nechává peníze posílat není jeho (není nutné, aby říkal čí je) a účetní tedy upozornil, že pokud by exekutor chtěl sdělit číslo účtu povinného (pokud by požadoval číslo účtu, na který je odesílána výplata, porušoval by zákon rovnou exekutor, protože ten může vyžadovat pouze číslo účtu povinného) a ona by sdělila toto, které má k dispozici, porušila by zákon.
Na okraj dodávám, že zaměstnavatel se zaměstnancem se musí dohodnout na bezhotovostní formě úhrady výplaty a pokud zaměstnanec dále nechce takovou formu dodržovat, není zaměstnavatel oprávněn jej nutit setrvat v této dohodě.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zrušit trvalé bydliště bývalému majiteli vydražené nemovitosti
- Změna trvalého bydliště bývalému majiteli nemovitosti koupené v dražbě

Chci koupit v dražbě 1/4 rodinného domku. Jak zrušit trvalý pobyt, bývalého majitele? Děkuji, Renata

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 133/2000 Sb. je ohlašovna (obecní úřad) povinna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu tehdy, jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Takové řízení zahájíte návrhem, který podá buď vlastník nemovitosti nebo osoba, které se trvalý pobyt ruší. Ve správním řízení musíte prokázat, že osoba u vás nebydlí a naopak vy užíváte nemovitost po právu (typicky nabývací listinou, výpisem z katastru nemovitostí, písemným tvrzením sousedů). Při zrušení je třeba uvést nový trvalý pobyt (místo skutečného pobytu, jinak ohlašovna).


OBČAN-DLUHY
- Jak vznést námitku promlčení dluhu, závazku?
- Zánik dluhu při námitce promlčení dluhu
- Promlčení dluhu a vliv na úroky z prodlení
- Zaniknou i úroky z prodlení prokud se dluh promlčí?
- Mám namítnout promlčení dluhu až na konci promlčecí lhůty nebo dříve?
- Nevznesení námitky promlčení dluhu a vliv na prodloužení promlčecí lhůty

Musím vznést námitku je-li 10-letá lhůta promlčena? Kdy nejlépe ji popřípade musím vznést? A pokud ji nevznesu, může se doba zase prodloužit o dalších 10 let? Dále vznesu-li námitku promlčení, dluh zaniká či nikoliv a zda soud může námitku zamítnout. Zanikají tímto i úroky z prodlení? Musím námitku podat přesne v daný den, nebo je tam určitá lhůta do kdy musím námitku vznést? Abych určil přesný den, kdy po 10 letech dluh zaniká, musím si vyžádat spis u soudu, jakým způsobem si tento spis mohu vyžádat? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Námitku promlčení je nutné vznést vždy, jinak k ní soud nepřihlédne. Okamžik uplatnění námitky promlčení není vázán na konkrétní moment soudního řízení, můžete ji tak vznést kdykoli v průběhu řízení až do právní moci rozhodnutí ve věci - optimální je však vznést námitku co nejdříve. Pokud námitku neuplatníte, právo se promlčí, k žádnému automatickému prodlužování nedochází. Ohledně promlčení úroků z prodlení není soudní praxe dosud bohužel jednotná, a tudíž jsou v zásadě možné obě dvě varianty - úrok z prodlení se coby příslušenství jistiny promlčet může, avšak nemusí. Námitku nemusíte vznést v určitý den - musíte však tak učinit do právní moci rozhodnutí ve věci (viz výše). Nahlédnout do spisu je možné v soudní kanceláři v úředních hodinách soudu.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Rozvod manželství a změna příjmení na původní - informace
- Změna příjmení na původní po rozvodu manželství
SPRÁVNÍ-POPLATKY
- Poplatek za změnu příjmení po rozvodu manželství

Podala jsem žádost o rozvod a zajímá mě, jestli si můžu vzít zpět dřívější příjmení, kde o to zažádat a kolik zaplatím. Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Zákon umožňuje získat zpět své příjmení, které jste měla před rozvodem. Abyste ho získala, je nutné do jednoho měsíce od právní moci rozsudku o rozvodu manželství prohlásit u kteréhokoliv matričního úřadu, že přijímáte zpět své původní příjmení. Můžete tak učinit písemně, nebo ústně do protokolu, přičemž je nutné přiložit oddací list, rozsudek o rozvodu a doklad totožnosti (nejlépe občanský průkaz). Za změnu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Zradnění dítěte při hraní - pojišťovna vymáhá náklady léčby
- Zdravotní pojišťovna vymáhá neoprávněně náklady léčby pojištěnce

Syn (10 let) měl v květnu 2011 nehodu s jednou malou slečnou. Byl venku, dováděl, točili se za ruce, strkali. Nebyla přítomna žádná dospělá osoba. Dívčina upadla a měla vykloubený loket. Syn má ADHD syndrom (hyperaktivita dítěte), je medikován. Otec dívky dal celou situaci na Policii. Syna jedinkrát vyslechli a to tak že přijeli v civilu, zeptali se jej na pár věcí a odjeli. Nikdy žádné oficiální vyslechnutí, žádné písemné vyjádření, obvinění či jak to šetření dopadlo nám nikdo nikdy nedoručil. Dnes jsem dostala dopis od zdravotní pojišťovny. Jsem samoživitelka na úřadu práce, i když mám brigádu, tak nás doplácí do životního minima. Otec syna neplatí výživné, je v podmínce a výživné je vymáháno. Nemám to z čeho uhradit. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Nejdříve se obraťte na Policii, jak věc vyřešili. Předpokládám, že záležitost odložili, protože nebyl spáchán ani trestný čin ani přestupek (resp. jednání nebylo trestné).
Následně doporučuji pojišťovnu vyrozumět v tom smyslu, že uplatněná náhrada škody je neoprávněná, protože její vznik nebyl prokázán, souvislost s jednáním Vaším nebo Vašeho syna taktéž ne a nejste odpovědná Vy (jako zákonný zástupce) ani syn za škodu způsobenou na dívčině zdraví. Jelikož toto nebylo prokázáno.
Je vysoce pravděpodobné, že Vás pojišťovna bude žalovat. Nicméně doporučila bych argumentovat tím, že rodiče dívky na ni dostatečně nedohlíželi, což je jejich zákonná povinnost (§ 422 ve spojení s § 441 Občanského zákoníku).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Rizikové těhotnství - je povinnost dostavit se k soudu o výživném?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Žaloba pro ohrožení těhotenství stresem
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak se omluvit se soudního jednání, stání

Jsem na rizikovém těhotenství, musím se dostavit k soudu? Můj přítel se právě soudí s bývalou přítelkyní o výživné na jejich děti. Ta si u soudu o mě vymyslela, že mám domácí práci, že pronajímám rodinný dům, a že se nestarám o svoji umírající dceru. Pečuji o osobu blízkou, pobírám přídavky a je mi placeno výživné na mé děti. Jiný příjem nemám. Řádně platím veškeré svoje náklady a starám se o své čtyři děti. Mohu jí zažalovat za ohrožení mého těhotenství a mého nenarozeného dítěte. Její výmysly mi způsobují psychické problémy - musela jsem vyhledat odbornou pomoc. Díky způsobenému stresu mi hrozí předčasný porod. Syn se má narodit kolen 16.6.2012. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Ze soudního jednání je možné se omluvit, buď telefonicky (např. vedoucí kanceláře) nebo písemně s uvedením důvodu, proč se na předvolání nemůžete dostavit.
Jednáním bývalé přítelkyně bylo zasaženo do vaší osobnosti. Obecně je ochrana poskytována v rámci § 11 a násl. občanského zákoníku (např. ochrana života, zdraví, cti a důstojnosti). Můžete se domáhat upuštění od pokračování neoprávněného zásahu, pokud trvá, odstranění následků neoprávněného zásahu, trvá-li následek, nebo přiměřeného zadostiučinění (morálního ve formě omluvy nebo materiálního ve formě majetkového vyrovnání nemajetkové újmy). V radikálním případě pak jednání může splňovat náležitosti přestupku proti občanskému soužití nebo trestného činu pomluvy. Je na zvážení, jestli další postup ve věci neohrozí vaše zdraví nebo život dítěte ještě větší měrou.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Výpočet dovolené ve výpovědní lhůtě

Ve firmě, kde pracuji od ledna 2011, jsem dala v prosinci 2011 výpověď. Nyní do konce února mi běží 2měsíční výpovědní lhůta. Pracovní poměr tak bude ukončen 29.2.2012. Firma nabízí 25 dní dovolené za rok. Od 2.1. do 6.1. včetně jsem byla v pracovní neschopnosti.
Chci se zeptat, na kolik dní dovolené budu mít nárok za leden a únor? Děkuji, Landergotová

ODPOVĚĎ:
Váš nárok bude poměrný - tedy za každý měsíc 2 dny (25 dnů/12 kalendářních měsíců).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění potomků z prvního manželství - byt, dům napsán jen na jednoho z manželů?
- Dědictví peněz rodiče které jsou na účtu druhého z rodičů
- Peníze v SJM na účtě jednoho z manželů a dědictví dětí, potomků
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Co je to zásada materiální publicity

Manželé koupili chalupu společně, do Katastru nemovitostí byla zapsána pouze manželka. Mají po úmrtí manžela dědický nárok i jeho děti z předešlého manželství, nebo je, i přes společné nabytí majetku, výlučným vlastníkem manželka a přednost má zápis z Katastru?
Dále by mne zajímalo, zda společně uspořené peníze, které jsou na účtě na jméno manželky, jsou součástí dědictví po manželovi pro jeho děti z předchozího manželství. Nebo tím, že manželé vše psali na manželku, jsou jeho děti úplně zbaveny dědického nároku? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě bude velice těžké prokázat, že nemovitost i finanční prostředky byly ve spoluvlastnictví. K zápisu do katastru nemovitostí předkládáte nabývací titul, v tomto případě kupní smlouvu, dle které k zápisu následně dojde. Samotné vlastnické právo nevzniká pouhou smlouvu, ale v případě nemovitostí až zápisem do katastru nemovitostí. Ke katastrálnímu právu se váže několik zásad, jednou z nich je i zásada materiální publicity, neboli důvěry a víry ve správnost zápisu. Podobné platí i u prostředků uložených na účtu manželky. V rámci dědického řízení musíte předložit důkazy, které nabývání do spoluvlastnictví prokazují (např. příjmy ze zaměstnání posílány na společný účet apod.).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.