Počet stránek ve webu: 40.658

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soužití se synem v jedné domácnosti je problémové. Lže a podvádí, finguje onemocnění a bere si volno, místo aby řádně chodil do školy či práce. Po dvou letech přešel na jiný učební obor, který v prvním ročníku ukončil ke konci května 2019. V září 2019 je znovu přijat. Mezi tím si nevyřídil úřad práce (nezapsal se do uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR).

Začal brigádně pracovat, i to přerušuje a bere si volna, finančně ani fyzicky nepřispívá do domácnosti. Chování ke mě se zhoršuje. Za jakých okolností ho mohu vykázat z bytu (jsme v nájemném u města) a zrušit mu trvalé bydliště? Do budoucna - mohou po mě exekutoři apd. chtít platit za syna dluhy? A dokdy trvá vyživovací povinnost? Je zletilý a trvalý pracovní poměr nemá. Mohu to nějak řešit?  

 

ODPOVĚĎ:
Problematiku trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na základě tohoto zákona, je možné občanovi odhlásit trvalý pobyt v případě, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. K odhlášení trvalého pobytu však není nutné mít souhlas osoby, které je trvalý pobyt odhlašován.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že trvalý pobyt by bylo možné synovi odhlásit pouze tehdy, pokud by byly splněny obě výše uvedené podmínky tj. syn v bytě skutečně nebydlel a zároveň mu zaniklo užívací právo. Předpokládám, že syn u Vás žije pouze s Vaším souhlasem (což znamená, že není nájemníkem bytu). Pokud tomu tak je, bude zcela na Vás, zda se rozhodnete svůj souhlas s jeho pobýváním ve Vašem bytě odvolat a vyzvat syna, aby se od Váš v určité lhůtě odstěhoval. Teprve po jeho odstěhování je možné odhlásit synovi trvalý pobyt. Pokud by syn na výzvu nereagoval, můžete k soudu podat žalobu na vyklizení. V případě že by soud rozhodl ve Váš prospěch, následně rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti (tzn. že by se syn neodstěhoval ve lhůtě, kterou mu soud uložil), bylo by možné se jeho vyklizení domáhat exekučně. Poté byste opět mohl podat žádost o zrušení trvalého pobytu. Pokud by ke zrušení trvalého pobytu došlo, byl by synovi přehlášen trvalý pobyt na adresu místně příslušného úřadu tzv. ohlašovny.
Pokud jde o Váš dotaz ohledně hrazení synových dluhů podotýkám, že exekutor je oprávněn vstoupit do domu či bytu, o kterém se domnívá, že se zde dlužník zdržuje. Samotný trvalý pobyt však ještě exekutora ke vstupu do bytu neopravňuje. Exekutor může do Vašeho bytu vstoupit i v situaci, kdy by byl synovi zrušen trvalý pobyt, nicméně on se tam stále občas zdržoval.
Dle zákona lze postihnout exekucí (výkonem rozhodnutí) pouze majetek povinného, přičemž povinným je nejčastěji sám dlužník. V roli povinného se však může ocitnout také spoludlužník, ručitel či manžel.
Jestliže se v roli ručitele či spoludlužníka neocitáte, neměla by se Vašeho majetku případná exekuce dotknout. Exekutor na místě sepíše zpravidla veškerý majetek, který lze zabavit a vyčká, zda se ozve skutečný vlastník.
V případě, že by došlo k zabavení Vašich movitých věcí v rámci exekuce vedené na syna, je možné ihned po případném výkonu exekuce doručit ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Zároveň je potřeba doložit vlastnictví k těmto věcem např. kopií záručního listu na jméno rodičů, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy apod. V případě že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň by syn mohl podat návrh na částečné zastavení exekuce, částečné znamená vztahující se na věci rodičů.
Můžete udělat i tzv. preventivní opatření vytvořením soupisu svého majetku podloženého doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem či svědeckými výpověďmi. Tímto významně snížíte riziko, že bude exekutorem zabaven Váš majetek.