Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soužití se synem v jedné domácnosti je problémové. Lže a podvádí, finguje onemocnění a bere si volno, místo aby řádně chodil do školy či práce. Po dvou letech přešel na jiný učební obor, který v prvním ročníku ukončil ke konci května 2019. V září 2019 je znovu přijat. Mezi tím si nevyřídil úřad práce (nezapsal se do uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR).

Začal brigádně pracovat, i to přerušuje a bere si volna, finančně ani fyzicky nepřispívá do domácnosti. Chování ke mě se zhoršuje. Za jakých okolností ho mohu vykázat z bytu (jsme v nájemném u města) a zrušit mu trvalé bydliště? Do budoucna - mohou po mě exekutoři apd. chtít platit za syna dluhy? A dokdy trvá vyživovací povinnost? Je zletilý a trvalý pracovní poměr nemá. Mohu to nějak řešit?  

 

ODPOVĚĎ:
Problematiku trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na základě tohoto zákona, je možné občanovi odhlásit trvalý pobyt v případě, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. K odhlášení trvalého pobytu však není nutné mít souhlas osoby, které je trvalý pobyt odhlašován.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že trvalý pobyt by bylo možné synovi odhlásit pouze tehdy, pokud by byly splněny obě výše uvedené podmínky tj. syn v bytě skutečně nebydlel a zároveň mu zaniklo užívací právo. Předpokládám, že syn u Vás žije pouze s Vaším souhlasem (což znamená, že není nájemníkem bytu). Pokud tomu tak je, bude zcela na Vás, zda se rozhodnete svůj souhlas s jeho pobýváním ve Vašem bytě odvolat a vyzvat syna, aby se od Váš v určité lhůtě odstěhoval. Teprve po jeho odstěhování je možné odhlásit synovi trvalý pobyt. Pokud by syn na výzvu nereagoval, můžete k soudu podat žalobu na vyklizení. V případě že by soud rozhodl ve Váš prospěch, následně rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti (tzn. že by se syn neodstěhoval ve lhůtě, kterou mu soud uložil), bylo by možné se jeho vyklizení domáhat exekučně. Poté byste opět mohl podat žádost o zrušení trvalého pobytu. Pokud by ke zrušení trvalého pobytu došlo, byl by synovi přehlášen trvalý pobyt na adresu místně příslušného úřadu tzv. ohlašovny.
Pokud jde o Váš dotaz ohledně hrazení synových dluhů podotýkám, že exekutor je oprávněn vstoupit do domu či bytu, o kterém se domnívá, že se zde dlužník zdržuje. Samotný trvalý pobyt však ještě exekutora ke vstupu do bytu neopravňuje. Exekutor může do Vašeho bytu vstoupit i v situaci, kdy by byl synovi zrušen trvalý pobyt, nicméně on se tam stále občas zdržoval.
Dle zákona lze postihnout exekucí (výkonem rozhodnutí) pouze majetek povinného, přičemž povinným je nejčastěji sám dlužník. V roli povinného se však může ocitnout také spoludlužník, ručitel či manžel.
Jestliže se v roli ručitele či spoludlužníka neocitáte, neměla by se Vašeho majetku případná exekuce dotknout. Exekutor na místě sepíše zpravidla veškerý majetek, který lze zabavit a vyčká, zda se ozve skutečný vlastník.
V případě, že by došlo k zabavení Vašich movitých věcí v rámci exekuce vedené na syna, je možné ihned po případném výkonu exekuce doručit ve lhůtě 30 dnů exekutorovi žádost o vyškrtnutí ze soupisu věcí podléhajících exekuci. Zároveň je potřeba doložit vlastnictví k těmto věcem např. kopií záručního listu na jméno rodičů, kopií dokladu o zaplacení, kopií darovací smlouvy apod. V případě že by exekutor této žádosti nevyhověl, přišla by na řadu tzv. vylučovací žaloba, o které by již rozhodoval soud. Zároveň by syn mohl podat návrh na částečné zastavení exekuce, částečné znamená vztahující se na věci rodičů.
Můžete udělat i tzv. preventivní opatření vytvořením soupisu svého majetku podloženého doklady o nabytí vlastnictví k těmto věcem či svědeckými výpověďmi. Tímto významně snížíte riziko, že bude exekutorem zabaven Váš majetek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.