Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.572.067

Neoprávněná exekuce od dopravního podniku města Prahy

Odesláno: 
Otevřeno 130 x
1 odpověď
 
Obracím se na Vaší právní poradnu s případem, kdy po mé osobě Dopravní Podnik města Prahy (dále DPP) dle mého názoru neoprávněně exekučně vymáhá částku 11 224,84 za údajné černé jízdy, které ovšem fakticky nenastaly.
Dne 20. listopadu 2018, jsem ve večerních hodinách centru Prahy ztratil (nebo mi byla spíše odcizena) peněženka s veškerými doklady včetně mé OpenCard č: XXXXXXXXXXXXX s ročním kuponem platným od 11. září 2018 do 10. září 2019. V následujících dnech, kdy už bylo zjevné, že peněženku s doklady nejspíše nedohledám (kontaktoval jsem s negativním výsledkem PČR a Městskou Policii v v okrscích kde dle mého názoru ke ztrátě / odcizení došlo) jsem si začal postupně vyřizovat náhradní doklady a to včetně nového jízdního dokladu. Skutečnost, že jsem si ztrátu dokladů nevymyslel, mohu doložit záznamy z úřadů, kde jsem ztrátu jednotlivých dokladů hlásil.
Nadále jsem ale používal PID, vědom si toho, že mám předplacené roční jízdné, kde jsem byl tuším dne 26. 11. ve stanici Metra Vysočanská kontrolován přepravní kontrolou DPP, které jsem se nemohl (s ohledem na výše popsané) prokázat platným jízdním dokladem. Na základě to mi byla vystavena pokuta (kterou jsem taktéž z výše uvedených důvodů nezaplatil). V následujících týdnech jsem si pořídil nový jízdní doklad - kartu Lítačka č.: 9203114020791910, na kterou jsem si navázal svůj platný roční kupón. Během několika dnů jsem byl znovu kontrolován v metru linky A, kde se pro změnu kontrolorovi nepodařilo načíst kupony z mé nově zavedené Lítačky (bylo mi řečeno, že se to občas stává a že si to mám ověřit na kontaktním místě), nicméně mi opět vyměřil pokutu za „černou“ jízdu, kterou jsem taktéž neplatil. V následujících týdnech a měsících jsem byl na služebních cestách v zahraničí (v rámci práce cestuji velmi často) a celou tuto záležitost jsem „pustil z hlavy“, neboť neznalý věci (nikdy jsem nebyl v pražské MHD pokutován) upřímně věřil, že si dopravní podnik ve svých záznamech dohledá, že jsem vlastníkem ročního kuponu a obě pokuty automaticky stornuje, případně mne kontaktuje.
Měsíce postupně ubíhaly a nikdo mne za tu dobu nekontaktoval, a proto jsem se (mylně) domníval, že DPP mezitím ověřil veškeré skutečnosti a dané záznamy stornoval. Jaké bylo moje překvapení, když mi v dubnu 2019 na mou datovou schránku přišlo vyrozumění od okresního soudu v Ústí nad Labem o návrhu platebního rozkazu, který byl na mou osobu uvalen na základě žádosti advokátní kanceláře Mgr. Bodláka, zastupujícího DPP. Jako důvod bylo uvedeno, že jsem „jízdou “ DPP způsobil škodu z ušlého zisku na nezaplaceném jízdném, na základě čehož mi byla vyměřena částka 1524 Kč k uhrazení (vč. poplatků za právní úkony). Na tento soudní příkaz jsem reagoval podáním odporu, kde jsem uvedl veškeré skutečnosti, který jsem ale díky své vlastní chybě, odeslal ze své datové schránky den po platné lhůtě, a proto byl tento odpor soudem zamítnut. Oznámení o zamítnutí odporu mi bylo doručeno dopisem na mou datovou schránku.

Následně jsem čekal na to, jak se celá situace vyvine – přišlo mi doslova bizarní, že po mě DPP, jako ročním předplatiteli jeho služeb, chce soudně vymáhat ušlý zisk (který logicky ani nemohl nastat) a čekal jsem, že se k tomuto vyjádří i právní zastoupení DPP. Byl jsem přesvědčen, že došlo k nějakému procesnímu omylu ze strany DPP. Nicméně jsem dne cca 14. září 2019 našel ve své fyzické poštovní schránce dopis z advokátní kanceláře Mgr. Bodláka o výši dluhů vůči DPP tentokráte již na částku cca 3900Kč a výzvu k vypořádání. Na tento dopis jsem reagoval odesláním doporučeného dopisu do této advokátní kanceláře, kde jsem žádal o vysvětlení jednání DPP a na svou obranu uvedl veškerá fakta, která jsem uvedl i při podání odporu k soudnímu výměru a která uvádím i zde.
Žádnou odpověď z právní kanceláře jsem dosud neobdržel, nicméně mi dne 25. září 2019 přišel na mou datovou schránku exekuční příkaz na částku 11 224,84 Kč (vymáhanou exekuční kanceláří Mgr. Marcel Kubiš. Teprve tehdy jsem si plně uvědomil, že jsem hrubě podcenil situaci a to od zapojení soudu do celého případu. Jsem si plně vědom, vím, že z mé strany došlo k pochybením a že jsem svou nečinností přispěl k dané situaci, nicméně mi přijde přinejmenším skandální, že je vůbec možné, aby byl slušný člověk vystaven do takovéto situace a že je možné, že se DPP ani její právní zastoupení si před započetím všech správních úkonů vůči mé osobě vůbec neověřili, zda je jimi vymáhaná pohledávka na tzv. „ušlém zisku z jízdného “z jejich strany oprávněná, či nikoliv.
Proto bych Vás rád tímto požádal o radu, jakým způsobem bych měl dále postupovat, protože jsem přesvědčený, že DPP od začátku vymáhá své pohledávky neoprávněně. Mám za to, že já jsem si svou povinnost vůči dopravnímu podniku splnil – tj. předplatil jsem si roční jízdné a rozhodně jsem tedy měl nárok na přepravu. Mým jediným „prohřeškem“ v celé počáteční situaci byl fakt, že jsem u sebe neměl (z důvodů výše popsaných) jízdní doklad.
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud máte za to, že exekuce je vedena neoprávněně, v první řadě podejte návrh na zastavení exekuce a současně návrh na její odklad z důvodu předpokládaného zastavení. Svá tvrzení však musíte prokázat, to znamená doložit, proč jste neměl doklad u sebe, resp. , že se karta nenačetla. To bude důkazně poměrně složité a doporučovala bych Vám protoí odbornou právní pomoc některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz). Jinak rozumím Vašim úvahám, nicméně je však otázka, zda vzhledem k Vašim důkazním možnostem, výši dluhu a toho, že služby advokáta jsou hrazené, nebude lepší zvážit, zda dluh včetně nákladů exekutora bez dalšího neuhradit, neboť Vaše procesní pozice není z mé zkušenosti příliš pevná.