Počet stránek ve webu: 43.161

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.066.187

Vyjádření dotčeného orgánu

Odesláno: 
Otevřeno 125 x
1 odpověď
 
Dobrý den, můj stavební záměr “demontovatelná nafukovací hala” se nachází v ochranném pásmu studny. Stavební záměr se nachází v naší obci avšak přímo na hranici se sousedním městem. Vodoprávní úřad mě požádal o vyjádření vlastníka ochranného pásma studny, kterým je sousední město. Na radě města se shodli, že nemají dostatečné informace ke stavebnímu záměru jako je hluková studie, světelně technické vlastnosti objektu atd. Má právo město po mě požadovat doplnění takových informací projektové dokumentace, když bylo požádáno k vyjádření pouze jako vlastník ochranného pásma studny, ve kterém se stavební záměr nachází? Jak se případně bránit? Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,

domnívám se, že vlastník ochranného pásma nemá právo požadovat od Vás jakožto stavebníka jimi požadované informace, neboť tyto nemají vliv na jakost vody, nýbrž mohou mít dopad pouze na pozemek samotný. Doporučují Vám písemně sdělit vlastníku ochranného pásma s odkazem na ustanovení § 17 odst. 6 vodního zákona, že byl požádán vodoprávním úřadem za účelem vyjádření se k možnosti realizovat stavbu v blízkosti ochranného pásma studny, nikoliv stavebním úřadem jakožto vlastník sousedního pozemku. Z tohoto důvodu považujete případné poskytnutí jím požadovaných informací, vzhledem k účelu vydání souhlasu vodoprávního úřadu, za nerelevantní, když takové informace nic nevypovídají o vlivu stavby na vodní zdroj.

Citace zákona č. 254/2001 Sb. , o vodách:
§ 17 odst. 6 vodního zákona Vodoprávní úřad před vydáním souhlasu podle odstavce 1 posoudí možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň posoudí, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, upozorní žadatele, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr povolit ani provést a že bez této výjimky nelze souhlas podle odstavce 1 vydat.