Počet stránek ve webu: 43.086

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.041.469

majetkové právo- újma na majetku

Odesláno: 
Otevřeno 241 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám dotaz ohledně řešení prodeje zahrady s obcí.
Popis situace:
v roce 2011 jsme měli požadavek v naší obci o koupi pozemku s tím, že budeme chtít sad -zahradu, nebylo nám nic nabídnuto. Proto jsme si sehnali zahradu (trvalý travní porost v katastru), která patřila pozemkovému fondu a zasadili na ní stromy a oplotili ji. To vše za vzniku nájemní smlouvy s PFČR.
Problém nastává nyní-2021, kdy mezitím byly pozemky byly bezplatně převedeny na obec (asi v roce 2019) a ta zamýšlí prodat pozemek jako stavební jinému zájemci. Naše žádosti o prodej několikrát zamítnuty, bez odůvodnění. Zatím je to stále trvalý travní porost s užitím zahrady. S vedením obce se nelze domluvit, jaké máme možnosti jak problém řešit, pokud bychom chtěli zahradu zanechat nebo alespoň získat zpět vložené peníze, pociťuji to jako újmu na majetku. Jde o trvalý travní porost o rozloze 1200 m2, s nyní již vzrostlými ovocnými stromy, cca 30 ks a betono-drátěným oplocením. Děkuji
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste zahradu užívali na základě nájemní smlouvy, neměli jste oprávnění zahradu jakožto nájemníci prodat. Pokud jde o možnost ponechání si zahrady, záleží pouze na rozhodnutí majitele pozemku, jak s pozemkem naloží – tedy zda obec vaši nájemní smlouvu vypoví či nikoliv. Na zachování nájemní smlouvy nemáte zákonný nárok. Pokud jde o náhradu za zhodnocení pozemku výsadbou stromů, záleží na znění nájemní smlouvy. Dle § 667 občanského zákoníku platného do 31.12.2013, lze změny na pronajaté věci provádět jen se souhlasem majitele, kdy úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal v nájemní smlouvě. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.

Citace příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 667
(1)  Změny na věci je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci.
(2)  Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu. Hrozí-li v důsledku prováděných změn na věci pronajímateli značná škoda, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
§ 682
Skončí-li nájem, je nájemce povinen vrátit pronajatou věc ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci; nebyl-li způsob užívání výslovně smluven, ve stavu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.