Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.907

Výpověď nájemní smlouvy nájemcem před započetím nájmu

Odesláno: 
Otevřeno 813 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. 8.10.20 jsme s přítelkyní uzavřeli smlouvu na pronájem bytu s paní majitelkou na dobu určitou. Byt jak nám oznámila měl být volný 6.1.21 což máme i ve smlouvě jako počátek nájmu. Paní nám sdělila že bude požadovat kauci předem a to do 30.9.20 s tím že kdyby sme ji oznámili záměr vypovědět smlouvu 40 dní a méně před nástupem do nájmu ponechá si polovinu kauce. Což máme i ve smlouvě. Paní se dušovala že jsme mladí lidé kteří si to mohou kdykoliv rozmyslet a tímto se jen jistí. O byt sme měli zájem takže sme souhlasili protože jsme si stejně nic rozmýšlet nechtěli. Paní nám před pár dny oznamila že 6.1. nebude možné se do bytu nastěhovat z důvodu rekonstrukce koupelny která se protahuje. Když jsme namítali že se nastěhujem i s tím že by sme se chodili umývat k rodičům odpověděla že v bytě budou stávající nájemníci nakonec až do února. Nám se to nelíbilo a chtěli sme od smlouvy odstoupit. Majitelka nám začala nabízet dodatky a krácení nájmu s tím že kauce do 30.9. stále platí!!! My už jsme však byly celou situaci natolik odradění že sme trvali na odstoupení od smlouvy na čež majitelka přestala dále komunikovat. Jakou výpověď můžeme podat (§? ) a má majitelka právo na kauci i po výpovědi?
 
Dobrý den,

zákonné ustanovení upravující institut jistoty (kauce) - § 2254 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, je ustanovení kogentní, což znamená, že se od něj nelze odchýlit dohodou smluvních stran. Jistota slouží jako zajištění finančních závazků nájemce či k náhradě způsobené škody – slouží tak např. k započtení na dlužné nájemné, zálohy za služby či způsobenou škodu nájemníkem, nikoliv však jako sankce za jiné porušení smlouvy. Můžete tedy pronajímatelce sdělit, že takové ustanovení je neplatné a na polovinu kauce nemá nárok. Navíc jde de facto o smluvní pokutu, která je ze zákona zakázána.
V dotazu patrně chybně uvádíte, že jste smlouvu uzavřeli dne 8.10.2020 – pokud by byla smlouva skutečně datována až tímto datem, pak by logicky de facto ještě neexistovala a nebylo co vypovídat. Patrně však jde o překlep, v takovém případě Vám doporučuji, písemně odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení – posunutí počátku nájmu, neboť byste za takových podmínek smlouvu neuzavřeli.

Citované zákonné ustanovení:


§ 2002
(1) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
(2) Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

§ 2254
Jistota
(1) Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného.
(2) Při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
 
Dobrý den
Děkuji za odpověď. Ano je to překlep má to být 10.8. 2020.
Chci se ještě doptat jak takové odstoupení podat a jakou formou? Majitelka totiž na email kde sme ji zdelili že na odstoupení trváme nereaguje.