Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.100.894

vrácení darované nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 1723 x
4 odpovědi
 
Rodiče mi darem věnovali dům. V roce 2015 jsem se vdala a už v té době mi začali vše vyčítat a požadovali vrácení. S mým manželem se neshodnou, od začátku je pro ně přistěhovalec atd. Postupně se začala situace vyhrocovat, nic jsme nesměli v domě a na zahradě upravovat. Bez jejich souhlasu jsme postavili plechovou garáž, abychom měli kam dát své věci. Zahradu matka rozdělila a každý upravujeme svoji část. Jsem si vědoma, že mi rodiče pomohli, ale začali mi sprostě nadávat. Na schodiště mi matka naházela veškeré dárky. Nepřestala jsem zdravit, i když neodpovídají. Rodiče mají věcné břemeno bytu, kam nechodím a věcné břemeno spoluužívání. Vše vyvrcholilo konfliktem mého manžela se švagrovou, která mi následně dala facku a neteř mne kopla. Věc řeší policie a přestupková komise. Dům je v mém vlastnictví, děti nemám. Má švagrová nárok mít klíče od domu? A mohou rodiče požadovat vrácení daru? Jejich představa byla, že se již nikdy nevdám.
 
Dobrý den,
pakliže Vaše švagrová nemá žádné oprávněné k užívání domu - nájemní právo, věcné břemeno užívání, pak samozřejmě nemá právo vlastnit klíč od domu. Jako vlastník o tom rozhodujete Vy, proto můžete požadovat vrácení klíčů, které jsou také Vaším vlastnictvím. Mohlo by se jednat až o neoprávněný zásah k domu či bytu, což je trestný čin.
Dar lze odvolat jen při splněný poměrně přísných zákonných podmínek, které upravuje občanský zákoník v ustanovení § 2068 a následující zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník. Odvolat lze tedy dar jen pro nouzi dárce či pro nevděk obdarovaného. Pokud pak dobrovolně nepřistoupíte na písemné odvolání daru, může se dárce obrátit s žalobou k soudu o určení vlastnictví.

Níže citace příslušných ustanovení zákona :
Odvolání daru
Odvolání daru pro nouzi
§ 2068

(1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

(2) Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce.

§ 2069

Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného.

§ 2070

Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout.

§ 2071

Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Odvolání daru pro nevděk
§ 2072

(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.

§ 2073

Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

§ 2074

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

§ 2075

(1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

(2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.

Společná ustanovení
§ 2076

Vzdá-li se dárce při darování mezi živými předem práva odvolat dar pro nouzi nebo nevděk, nepřihlíží se k tomu.

§ 2077

Pojí-li se s darem povinnost zavazující obdarovaného podle darovací smlouvy, ruší se odvoláním daru pro budoucnost.

§ 2078

Nemá-li již obdarovaný dar ani jeho plnou hodnotu, zavazuje ho odvolání daru k vydání toho, co mu z obohacení ještě zbývá. To neplatí, zbavil-li se daru, aby vydání zmařil, anebo odvolal-li dar pro nevděk samotný dárce.
 
Děkuji za odpověď. Jak jsem pochopila, rodiče zřejmě budou řešit věc soudní cestou, že jim neposkytuji potřebnou pomoc ve staří. Mohu se bránit uvedením jejich sprostých nadávek? Dále tím, že navedli neteře a synovce, ať se mnou nemluví, že mne zničí. Mladšímu synovci jsem darovala nemovitost s pozemky, které jsem dostala od babičky. Mohu i toto použít?
 
Dobrý den,

samozřejmě že veškeré Vámi uvedené skutečnosti můžete u soudu použít. Soud zkoumá jen ty důkazy, které samy strany sporu navrhnou, proto Vám doporučuji ve své svědecké výpovědi (ta je jedním z důkazů) uvést veškeré okolnosti, které k obratu postoje Vašich rodičů vedly.
 
Děkuji.