Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.898.193

Omluva za pomluvu a šikana ve školce

Odesláno: 
Otevřeno 265 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat jak naložit se sousedkou, která o mě asi 5/2018 rozšířila pomluvu že jsem alkoholička co týrá svoje děti. Ve školce se to vyšetřovalo, ale neoficiálně, protože kromě slov té dotyčné nebyly žádné jiné podklady. Syn z toho měl stres a začal se ve školce pomočovat, ke mně se učitelky taky nechovaly zrovna korektně. Když se mi nic neprokázalo, dotyčná neměla ani tolik slušnosti aby se mi omluvila. Teď se se mnou nechce vídat, tak mě ve školce šikanuje její manžel. Syn zakašle a už mě obviňují, že jejich dcera od něj chytila nemoc a že posílám do školky nemocné dítě. Snaží se mě že školky vyhnat abych šla jinam. Nevidím důvod proč bych měla takovým lidem ustupovat. Můj dotaz zní, můžu podat trestní oznámení na úřadu za pomluvu a požadovat ji od nich veřejně v městských listech. Postačí mi jako důkaz svědectví učitelek, nebo jiných lidí? Nebo musím mít nějaký písemný důkaz?
Děkuji vám za radu a přeji pěkný den.
 
Dobrý den,
proti pomluvám, urážkám a šikaně sousedky se můžete bránit trojím způsobem.
Nejjednodušší způsob a největší šanci na úspěch by mělo oznámení na místně příslušný obecní úřad pro urážku a cti podle § 7 zákona č. 25/2016 Sb. , o některých přestupcích, za kterou může být uložena pokuta až do 20.000,- Kč. Bylo by dobré samozřejmě mít i jiné důkazy (svědky), které prokáží, že k pomluvám dochází.
Pomluvy, které mohou způsobit újmu např. v rodině či zaměstnání pak mohou být trestné a šlo by o trestný čin podle § 184 trestního zákoníku. Podle citovaného ustanovení, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Proti závažným pomluvám se pak obecně lze bránit cestou občansko-právní podáním žaloby na ochranu osobnosti. Podle § 81 zákona č. 89/2012. Sb. , občanský zákoník, je chráněna osobnost člověka, včetně všech jeho přirozených práv, každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Podle § 82 člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek. Lze se tedy domáhat odstranění následků pomluvy a patřičného zadostiučinění i finančního charakteru. Můžete tedy požadovat např. i uvedení omluvy v místním zpravodaji. V přestupkovém či trestním řízení záleží na příslušném orgánu jaký trest uloží, kdy by mohlo být uloženo i zveřejnění omluvy.