Počet stránek ve webu: 43.068

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.036.455

Trestný čin nevyplacení z věcného břemene oprávněné osoby - lichva

Odesláno: 
Otevřeno 245 x
2 odpovědi
 
Dobrý den. V dědickém řízení z 2011 došlo k nezákonnému získání věcného břemene bezplatného doživotního užívání bytu osobou trpící duševní poruchou (středně těžké mentální retardace), která byla účastníkem dědického řízení, které notářka neustanovila pro toto řízení opatrovníka.
V dalším dědickém řízení jsme získali my tento byt zatížený tímto věcnm břemenem. Ani v jednom dědickém řízení nebyla hodnota věcného břemene vyčíslena, odečtena z hodnoty bytu.
2013 jsme s touto osobou stále ve stejném zdravotním stavu a nadále nezbavenou svéprávnosti uzavřeli smlouvu o bezplatném zrušení věcného břemene (po dohodě rodinných příslušníků). Za to jsme byli odsouzeni za přečin lichvy - nevyplacení hodnoty věcného břemene oprávněné osobě, která je nyní již zbavena svéprávnosti. Bude probíhat odvolání v rámci trest. řízení. Je možné ještě v této době a za této situace podat žalobu na neplatný právní úkon? A čí úkon je neplatný? Osoby trpící duševní poruchou nebo pochybení notářky, k civil. nebo ke správ. soudu a popř. jaký druh žaloby? Pro možnou zaujatost nám nikdo nechce říct konkrétní postup, jak se od počátku bránit. V závěreč. řeči obhájce řekl, že to bylo nicotné jednání a v odůvodnění při vynesení rozsudku to bylo zopakováno i panem soudcem.
 
Dobrý den,

k ocenění majetku jste se mohla vyjádřit v rámci dědického řízení. Teď již těžko budete napadat dané rozhodnutí o dědictví. Dané dědické řízení již nemůžete napadnou žádným opravným prostředkem. Domáhat se neplatnosti u soudu, Vám nedoporučuji, neboť dle mého názoru by soud takovou žalobu zamítl pro nedostatek věcné legitimace.

V případě, že jste věděli již v roce 2011, že daná osoba trpící duš. poruchou jak uvádíte a její zdravotní stav se nelepšil, byla jen otázka času, kdy bude rozhodnuto o omezení její svéprávnosti.

Z toho důvodu pak mohou být i zpětně některé jednání, jichž se tato osoba účastnila posuzovány jako neplatná nebo nicotná, zvláště pokud se prokáže, že v dané době již daná osoba nebyla schopna postarat se o vlastní záležitosti. Ve Vašem případě takové jednání má i trestněprávní dopad.

Nad rámec upozorňuji, že u trestného činu lichvy v prvním odstavci, za který hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti, zaniká trestní odpovědnost uplynutím promlčecí doby, jež činí tři léta. U druhého odstavce, kde může soud uložit pachateli odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitý trest zaniká trestní odpovědnost uplynutím promlčecí doby, jež činí deset let. Tedy bylo-li trestní stíhání proti Vaší osobě zahájeno až se značným časovým odstupem, je možné, že mohlo dojít k zániku trestní odpovědnosti u Vaší osoby.

 
Děkujeme moc za Vaši odpověď. V prvním dědickém řízení jsme vůbec nebyli účastníky, nemohli jsme se tedy vyjádřit k ocenění majetku ani k duševnímu stavu této dědičky. Toto jsme zjistili až na základě obvinění v roce 2016.