Počet stránek ve webu: 43.214

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.080.025

Blokování dokončení stavby sousedy - stavební povolení s přezkumným řízením

Odesláno: 
Otevřeno 639 x
1 odpověď
 
Sousedé mi napadli v září 2012 právoplatné Stavební povolení Přezkumným řízením, které bylo zrušeno a Stavební povolení zůstalo platné (květen 2018). Nechtějí dovolit vstup na jejich střechu a vlastně provést oplechování, i když bych postupovala dle stavebního povolení: V průvodní zprávě na str. 4) (totéž je uvedeno v souhrnné zprávě staveb. povolení) Odst. g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Předmětnými stavebními úpravami domu dojde k zásahu do sousední stavby - bude nutné provést zajištění stability krovu sousedního objektu č. p. 2668 kotvením hambálků. Dále bude potřeba zajistit přístup na střechu objektu č. p. 2666 z důvodů provedení vnější štítové stěny a zateplení vč. oplechování nástavby objektu č. p. 2665. Sousedé, i když jsou na dovolené, střechu neustále hlídají svými dospělými dětmi. Ani dohoda o vstup na střechu dopisem nepomůže. Obávám se, že na mě zavolají policii při vstupu na jejich pozemek a podají civilní žalobu, kterou již avizovali přes právníka.
Nevím, jak mám dokončit stavbu podle zákona bez problémů.
 
Dobrý den,

nejprve se obraťte na stavební úřad, který může dle § 141 stavebního zákona uložit Vašemu sousedovi povinnost, aby Vám provedení daných prací umožnil.

§ 141 odst. 1 Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být práce prováděny.

odst. 2. Ten, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

Stavebnímu úřadu musíte prokázat, že dohoda se sousedem nebyla možná (např. zaslaným dopisem, který zůstal bez odezvy...). Stavební úřad musí ve svém rozhodnutí vymezit, jaké konkrétní práce lze provádět, v jakém rozsahu a po jakou dobu.