Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

NACHÁZÍTE SE NA ONLINE CHATU PRÁVNÍ PORADNY
DOTAZY V CHATU PŘIJÍMÁME KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V SOBOTU PO 9. HODINĚ
(PŘÍJEM DOTAZŮ MAX. DO 11 HOD.)

Dotazy mimo online chat můžete poslat každý den zde.
Dotazy týkající se EXEKUCE A INSOLVENCE prosím ukládejte kdykoliv zde.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.543.514

Odškodnění zaměstnavatele za pracovní úraz s trvalými následky způsobený nedbalostí jiného zaměstnance

Odesláno: 
Otevřeno 558 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
14.3.2017 se mi stal pracovní úraz ve společnosti, kde jsem pracovala od 1.3.2017 – takže jsem byla ve zkušební době. Byla mi silně zhmožděna pravá noha v oblasti kotníku vysokozdvižným vozíkem, který mi na ni najel. 100% vina byla prokázána u řidiče vozidla.
V pracovní neschopnosti jsem byla do 30.6.2017, v léčení jsem však stále.
Od 1.7.2017 jsem nastoupila v jiné společnosti, kde jsem dosud. Kvůli zdratovnímu stavu bych původní povolání nezvládla. Pracovala jsem totiž jako kontrolorka výroby, což znamená celá směna na nohou v pracovní těžké obuvi.
Noha mi stále otéká, bolí a v místě jizvy a otoku je částečně necitlivá. Podepsala jsem výpověď dohodou, jelikož v té době to pro mě bylo přínosné – vzali mě v současném zaměstnání, které je sedavé a nohu tolik nenamáhám. Bohužel se můj stav po úraze nyní zhoršil a musím v květnu 2018 na operaci, čím bude mimo jiné způspbeno, že opět budu v pracovní neschopnosti.
Mám nárok na 100% mzdy u stávajícího zaměstnavatele (zde mám vyšší plat než u původního), když je to prokazatelně stále poúrazový stav?
Neměla bych nějaký nárok na odškodnění od zaměstnavatele, kde se mi úraz stal?
Děkuji.
 
Dobrý den,

ve Vašem případě bude rozhodující, zda jste měla u zaměstnavatele, u kterého se Vám stal pracovní úraz, uzavřený pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou a zda bylo v dohodě o ukončení pracovního poměru uvedeno, že ho ukončujete z důvodu pracovního úrazu, pro který nejste schopna dále práci pro zaměstnavatele vykonávat.

Dle § 271p zákona č. 262/2006 Sb. , zákoník práce, zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání tím nejsou dotčena.

V případě, že byl Váš pracovní poměr u původního zaměstnavatele uzavřen na dobu určitou, ale kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu, bylo by možné podle okolností předpokládat, že byste byla i nadále zaměstnána, Váš nárok na náhradu za ztrátu na výdělku by trval. Obecně se tento nárok nepromlčuje, promlčují se jen jednotlivá plnění, tzn. , že dojde-li v důsledku následné pracovní neschopnosti související s Vašim úrazem ke snížení Vašeho příjmu, můžete po původním zaměstnavateli po tuto dobu uplatnit nárok za ztrátu na výdělku. Tento nárok náleží zaměstnanci za splněných zákonných podmínek nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let, nebo důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu.

Samozřejmě nárok na ztrátu na výdělku Vám bude náležet ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výši nemocenského.

Doporučuji Vám, splňujete-li shora uvedené podmínky, nárok na ztrátu na výdělku po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti uplatnit u svého původního zaměstnavatele, u kterého se Vám stal pracovní úraz. V případě, že zaměstnavatel svoji povinnost (popř. jeho pojišťovna) neuzná, můžete svoji záležitost zkonzultovat s advokátem ve Vašem okolí, který po seznámení se všemi podklady, Vám doporučí další postup (např. uplatnění nároku u soudu, jednání se zaměstnavatelem...). Seznam advokátů naleznete zde: http://www.advokatikomora.cz.