Počet stránek ve webu: 43.318

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.115.760

Užívání průjezdu sousedem - přechází právo na užívání na nového majitele sousední nemovitosti?

Odesláno: 
Otevřeno 2525 x
3 odpovědi
 
Předchozí majitel si bez mého souhlasu v 1991 přesunul hlavní vchod do rodinného domu přes můj pozemek (průjezd) a po jednání na odboru OÚ byl sepsán zápis, kterým mu bylo dovolena pouze doprava nadměrného nákladu a čerpání žumpy. Chůze zde nebyla dovolena. Přesto zde chodili a po upozornění, že nedodržuje zápis, jsem byla jen pro smích (navíc měl silné konexe na OÚ a já s nimi už nehla). Po krátkém čase si ale pořídili všichni auta a do domu se dostávali přímým vchodem z garáže a můj průjezd využívali už jen výjimečně k odovozu odpadu ze zahrady (1xtýdně) a k čerpání žumpy.
2013 dům koupili jiní majitelé (původní o majetek přišli v exekuci) a ti se „rozhodli“ i přes mé okamžité upozornění o vlastnictví a o zápisu používat průjezd v plném rozsahu. Navíc jsme investovali velké finance do úpravy pozemku zámkovou dlažbou. Můj dotaz zní: zda má na to nový majitel právo a zda případně (pokud jim to nejde zakázat) můžu účtovat nájemné za chůzi, neboť zcela zdarma profitují z naší investice. Děkuji
 
Dobrý den,
bez znalosti „zápisu“, který byl proveden na odboru OÚ, Vám nemohu přesně odpovědět. Důležité bude, zda rozhodnutí úřadu se vázalo k pozemku nebo dávalo oprávnění k dopravě nadměrného nákladu a čerpání žumpy konkrétní osobě. Pokud zápis zvýhodňoval pouze konkrétní osoby, došlo změnou vlastníka k nemožnosti jeho vykonávání.
V případě, že zápis změnou vlastníka pozbyl platnosti, bude důležité, zda průjezd jak uvádíte, má charakter pozemní komunikací, tedy cesty určené k užívání veřejností (nejen uzavřeným okruhem osob) nebo jde o soukromou cestu. Pozemní komunikace jsou takové dopravní cesty, které jsou určeny k užívání veřejností, tedy kýmkoliv. Tím se liší od soukromých cest, které neslouží veřejnosti, ale jen uzavřenému okruhu osob.
Právo užívání pozemních komunikací je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Na dodržování tohoto zákona dohlíží tzv. silniční správní úřady. Těmi jsou obecní úřady, úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady a v nejvyšší instanci Ministerstvo dopravy. Soukromé osoby mohou vlastnit tzv. účelové komunikace, které tvoří nejnižší kategorii pozemních komunikací (dalšími kategoriemi jsou místní komunikace, silnice a dálnice). Typickými účelovými komunikacemi bývají polní cesty, uličky mezi domy, vyšlapané pěšiny.

Vyvstane-li spor o existenci účelové komunikace, může se vlastník cesty nebo její uživatelé (majitelé napojených nemovitostí) obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností se žádostí o vydání rozhodnutí. Silniční správní úřad rozhodne podle § 142 správního řádu, zda jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, či nikoliv (vydá tzv. deklaratorní rozhodnutí). Za podání návrhu na zahájení řízení se platí správní poplatek.

Pokud se nejedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, nemůže nový majitel bez Vašeho souhlasu používat průjezd. Je-li Váš průjezd jediným přístupem k nemovitosti (což jste uvedla, že není), mohl by nový vlastník uplatnit u soudu nárok na nezbytnou cestu (ust. § 1029 a násl.). Pokud však může na nemovité věci řádně hospodařit či nemovitou věc jinak řádně užívat, protože je dostatečně spojena s veřejnou cestou, nebyl by s žádostí na povolení nezbytné cesty úspěšný. Podobně by tomu bylo i v případě uplatnění vzniku služebnosti práva cesty, stezky aj.

Tedy pokud zápis OÚ pozbyl změnou vlastníka platnosti a průjezd není veřejně účelovou komunikací, nemá soused žádné právo přes Váš pozemek jakýkoli způsobem se dostávat ke své nemovité věci. Doporučuji Vám vyzvat písemně souseda, aby takového jednání zanechal. Dále po něm můžete požadovat náhradu škody, která Vám jeho neoprávněným přístupek přes Váš pozemek vzniká. Pokud ani přes Vaše naléhání daného jednání nezanechá, nezbude Vám než se obrátit na příslušné orgány (soud). V krajním případě můžete zvolit trochu nestandardní postup a zřídit na svém pozemku překážky, které mu přístup k nemovitosti zamezí.
 
Dobrý den, děkuji. Pozemek nikdy nebyl účelovou cestou, je nedílnou součásti stavební parcely (stejné číslo), která je i pod vlastní stavbou domu. Je zápis OÚ, který je sepsán na jméno souseda, dostačující důkaz o mém nesouhlasu s chůzí? Noví majitelé se dožaduji vydržení s tím, že předchozí majitel s rodinou pozemek užíval víc jak 20 let ať už s mým písemným souhlasem (který nemají), nebo s mým ústním konkludentním, což rovněž není pravda, protože jsem souseda mnohokrát napomínala, a to dokonce i krátce před jeho smrtí. Bohužel vždy jen ústně, takže je to mé slovo, proti slovu mrtvého! Noví sousedé i přes dvojí osobní upozornění po dobu dvou let neprojevili žádnou snahu o kontakt a něčeho se dovolit - své přesvědčení o užívání zřejmě zakládají pouze na informacích vdovy po sousedovi, která nebyla majitelkou nemovitosti a rovněž nebyla nikdy přítomna žádnému jednání ani rozhovoru. Děkuji předem za další odpověď.
 
Dobrý den,

jak už jsem Vám psala, doporučuji Vám vyzvat písemně souseda, aby zanechal jednání, kterého se dopouští na Vašem pozemku. Výzvu zašlete sousedovi doporučeně, abyste měla doklad. Pokud není žádné omezení ve prospěch souseda, které by zatěžovalo Váš pozemek zapsáno v katastru nemovitostí, je na Vašich sousedech, aby prokázali, že jim nějaké oprávnění využívat Váš pozemek pro průjezd vzniklo. Jinak se jedná o neoprávněný zásah do Vašeho vlastnického práva.
Stejně tak by musel Váš soused prokázat, že v jeho případě došlo k vydržení práva nebo, že dané právo vydržel jeho předchůdce.
Tedy současná situace je dle mého názoru řešitelná soudní cestou. Zastáváte-li názor, že sousedé užívají Váš pozemek neoprávněně, nemusíte jim to trpět a užívání jim můžete zamezit.