Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.085.187

Soused má okna směrem na pozemek a pořizuje nahrávky - jak se bránit proti narušení soukromí?

Odesláno: 
Otevřeno 5192 x
7 odpovědí
 
Sousedova okna v jeho dlouhé zdi, která tvoří hranici mezi našimi pozemky, narušují naše soukromí. Obě usedlosti byly pro potřeby JZD během komunismu propojeny dveřmi a okny bez povolení / oznámení. Soused okna neustále otvírá a dokonce pořizuje videozáznamy z našeho dvora.
Jakým způsobem postupovat, abychom docílili nařízení k odstranění oken?
Děkuji
 
Dobrý den,

nový občanský zákoník nově reguluje problematiku rozhrad (§ 1024 NOZ), tedy společných plotů, zdí, mezí, struh a jiných podobných přirozených nebo umělých rozhrad mezi sousedními pozemky. Pokud je rozhrada společnou zdí, pak může každý ze sousedů užívat zeď do poloviny její tloušťky. Může do ní dělat výklenky do poloviny její tloušťky, ale pouze tam, kde ještě výklenek z druhé strany není. Tedy u takové zdi lze do její poloviny okno zazdít, neboť jako vlastník poloviny zdi máte právo do poloviny její tloušťky ji užívat.
K pořizování video záznamů z Vašeho dvora, pokud jeho součástí je natáčení i Vaší osoby nebo jiných osob, bez jejich souhlasu odporuje zákonu. Tímto se soused dopouští porušení ochrany Vaší osobnosti a můžete se, pokud toho nenechá, soudně domáhat, aby takového jednání nechal, popř. požadovat i náhradu škody.
 
Děkuji! Na upřesnění - zmíněná zeď patří sousedovu domu a její pokračování (není patrné z naší strany) tvoří sousedovy hospodářské budovy. I v takovém případě máme právo okno / okna do poloviny zazdít? Nedávno jsme pro udržení soukromí před jedno velké okno, o kterém soused tvrdí, že patří k jejich kuchyni, postavili stínidlo a soused na nás zavolal místní policii, která nám přikázala desku ostranit. Myslím, že se policie zachovala protiprávně. Nejedná se přece o trestný čin, ale o občanskoprávní věc. Děkuji
 
Hospodářská budova na hranici pozemku se již nepovažuje za plot (rozhradu) a tedy ani Vy nejste vlastníkem do poloviny její tloušťky. Jde-li o hospodářskou budovu, okna zazdít nemůžete. Jednalo-li by se o zeď jako rozhradu, tato možnost by zde byla. Dále jde-li o budovu, kterou soused užívá k účelům bydlení a má zde svoji domácnost, nemůžete mu bránit ve výhledu stínidlem ani vysokou zdí či ničím jiným. Něco jiného by bylo, kdyby se opravdu jednalo pouze o rozdělovací zeď, ve které jsou okna. Postavením stínidla jste nenaplnili znaky skutkové podstaty trestného činu, máte pravdu, jde o občanskoprávní věc. Váš soused by se musel, nedošlo-li by z Vaší strany k odstranění stínidla, domáhat nápravy u soudu v občanskoprávním řízení.
Samozřejmě dochází-li k natáčení Vaší osoby na video záznamy, jde o narušení ochrany osobnosti a zde obrana je.
 
Jakým způsobem se tedy můžeme bránit proti tomu, aby se soused díval do našeho dvora a poslouchal naše konverzace? Můžeme si například před zeď postavit další zeď / plot? Pokud ano, tak jak daleko od sousedovy zdi? Na okna neexistuje žádné povolení a i když je soused nazývá "historická", tak nejsou starší než 25 - 30 let. Co se týká natáčení, tak tam jde o naše slovo proti sousedovu. Pokud se nepřizná, tak mu natáčení mezerou v otevřeném okně nikdo nedokáže. Takový zákon nás vlastně vůbec nechrání.
 
Tomu, abyste zabránila sousedovi ve výhledu z okna, není možné docílit žádnými právními prostředky. Naopak Váš soused se proti každému jednání, které bude bránit v jeho výhledu, může domáhat žalobou na zdržení se každého takového jednání. Nově zákon již zamezuje tomu, aby takové situace při stavbě nových domů vznikaly. Vám v tomto případě nezbude než výhled souseda na Váš pozemek tolerovat nebo se odstěhovat.
Jak jsem již psala pořizování jakýchkoli záznamů ať s Vaší podobiznou či hlasem je bez Vašeho souhlasu zakázané. Prokázat, že Vás soused natáčí, můžete např. vyfotit nebo také natočit. Jako důkaz pro soudní řízení je takové pořízení fotografie nebo nahrávky možné, jedná-li se o ochranu Vašich práv.
 
Tolerovat sousedovy pohledy na svém vlastním dvoře určitě nebudeme. Podle článku 8 Evropského zákona má každý občan EU nárok na soukromí. To je v našem případě poškozováno. V okamžiku, kdy jsme usedlost koupili se okna nepoužívala a byla zarostlá křovím a stromky. Soused využil naší důvery, kdy jsme ho jednou za naší nepřítomnosti pustili na pozemek kvůli povodním, odstranil stromky a ve zdi vysekal a usadil další okno. Od té doby mu již nemůžeme důvěřovat a nehodláme snášet neustálé narušování našeho soukromí. Jenom proto, že okna byla usazena do zdi v období, kdy na to zákony nestačily a došlo tak k přestupku přece neznamená, že je ten přestupek vpořádku a nenapaditelný! Právě z podobných důvodů se po revoluci uzákonila restituce, aby se napravila předešlá chyba. Tyto okna tam nikdy neměla být, nebyla součástí původní stavby ani stavebního povolení, proto nechápu, proč naše jediná šance je pouze to tolerovat nebo se vystěhovat! Můžeme si tedy na našem pozemku, souběžně s jejich zdí postavit vlastní zeď nebo plot? Děkuji
 
Za obydlí se považuje vše, co člověku slouží k bydlení, zejména mu poskytuje soukromí, zajišťuje ochranu jak jeho osoby, tak jeho osobních věcí, zabezpečuje mu klid a oddech. Prostřednictvím obydlí člověk uskutečňuje určité své nutné životní potřeby, je chráněn před vnějšími negativními vlivy okolí. Z těchto charakteristik je patrné, že se jedná o dům, byt nebo jiný podobný prostor podřaditelný pod pojem obydlí a který slouží k bydlení. Na základě této definice lze vyložit, že na zahradu se již taková ochrana jako na obydlí nevztahuje.
K oplocení pozemku dodávám, že plot se považuje za součást pozemku. Dle stavebního zákona je plot stavbou, ale není na jeho stavbu nutné stavební povolení či ohlášení. Platí, že pro umístění i realizaci jakéhokoliv oplocení včetně plotů nad 1,8 m nebo plotů na hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo s veřejným prostranstvím je dostačující pouze územní souhlas (§ 96 stavebního zákona), případně územní rozhodnutí o umístění stavby. Podkladem k žádosti o územní souhlas je i souhlas osob, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr (stavba plotu) uskutečněn. Tedy čekejte, že při stavbě plotu nad 1, 8 m budete potřebovat územní souhlas a souhlas Vašeho souseda s takovou stavbou plotu. Tento souhlas se vyznačuje na situačním výkresu stavby. Souhlasem uvedené osoby dávají najevo, že ke stavbě nemají námitek. V případě, že souhlas nedostanete, budete muset požádat o vydání územního rozhodnutí. V územním řízení jsou zmíněné osoby účastníky řízení, s právem se k umístění stavby vyjádřit a případně uplatnit své námitky. Stavební úřad v takovém případě námitky posoudí a v územním rozhodnutí o nich rozhodne.
Plot, pokud jej zřizujete, však musí stát na vašem pozemku – nesmí zasahovat na pozemek souseda ani nesmí stát na veřejném prostranství. Plot také nesmí bránit vstupu na ostatní pozemky a nesmí bránit řidičům ve výhledu.