Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Odeslala jsem žádost „Změna z trvalého travního porostu na zahradu“  (stavební úřad, územní plánování). Jedná se o změnu využití území, která představuje změnu druhu pozemku v katastru nemovitostí z trvalého travního porostu na zahradu. Výměra změny - 3 031 m2, p. č. X. Zemědělské způsob využití – zahrada, sad.

Stavební úřad také požádal o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Dle § 80/1 stavebního zákona totiž platí, že: „Rozhodnutí o změně využití území stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití. “ K projednání žádosti jsem současně navrhla veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě a sepsáni výsledku do protokolu a doložení jako dodatek k žádosti. Pozemek sousedí:
- západní: pozemek obce – veřejná parková zóna,
- severní a východní: orná pochotná půda obce a soukromých vlastníku.
- jižní: nás pozemek dle územního plánu SV určený k výstavě.
Nabídla jsem podmínky pro nové využití pozemků X:
1. Především bude využíván jako ovocný sad a zahrada. Na pozemku bude trvale pěstovaná zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, budou vysazeny ovocné stromy, keře, tvarované dekorativní stromy.
2. Pozemek bude oplocen živým plotem nebo dočasným oplocením.
3. Případně uvažují o chov ovce.
Na ústním jednání mi bylo sděleno, že změnu z trvalého travního porostu na zahradu NEPOVOLÍ z důvodu, že můj záměr není v souladu s územním plánem a platnou právní legislativou.
1. Pozemek X se dle územního plánu obce nachází v nezastavitelném území.
2. Pozemek X sousedí z veřejným prostranstvím- místní parková zóna.
Prosím o radu: Má úředník zákonný důvod k zamítnutí žádosti? Rozhodnutí o změně využití území (ani územní souhlas) nevyžadují změny druhu pozemku nebo způsobu využití pozemků o výměře do 300 m2 (§ 80/3 písm. c) stavebního zákona) - tak *nakrájet pozemek 10x300m2 a používat jako zahradu bez nutnosti vydáni územního rozhodnutí o změně využití území? Trvalý travní porost: Pozemek využívaný k pěstování trav nebo jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut do systému střídání plodin a na kterém se mohou vyskytovat rozptýlené stromy a keře, případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné bylinné pícniny i nadále převažují. Sad: Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek. Zahrada: Pozemek,
a) Na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu.
b) Souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla tvoři souvislý celek s obytnými.
c) Funkčně spojeny a užívaný s budovou, s charakterem okrasný zahrady, na kterém převládá travnatá plocha, zpravidla doplněna trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke kterým lze přidat a dřeviny charakteristické pro ovoce stromy a lesní porosty.

 

ODPOVĚĎ:
Bylo-li Vám stavebním úřadem sděleno, že Vaše žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území bude zamítnuta pro její rozpor s platným územním plánem, měl by být stavební úřad rovněž schopen Vám říci, jaké konkrétní ustanovení územního plánu je s Vaším záměrem v konfliktu. V současné chvíli Vám proto především doporučuji a/ nahlédnout do aktuálně platného územního plánu a b/ dotázat se stavebního úřadu na to, jaké ustanovení územního plánu brání tomu, aby mohlo být Vaší žádosti vyhověno.
Vyjde-li najevo, že Váš záměr je skutečně v rozporu s platným územním plánem, nebude možné, aby bylo Vaší žádosti vyhověno. V takovém případě by přicházelo v úvahu adresovat obci/městu žádost o změnu aktuálního územního plánu (na což máte samozřejmě právo).
Co se týče Vašeho nápadu na "rozkrájení" pozemku na tak malé části, aby ke změně jejich druhu nebylo zapotřebí ani územní rozhodnutí, ani územní souhlas, konstatuji, že se může jednat o řešení Vaší současné situace. Je nicméně zapotřebí, abyste od stavebního úřadu získala územní rozhodnutí o dělení pozemku (§ 82 stavebního zákona). V této souvislosti připomínám, že stavební úřady obvykle nepovolují takové dělení pozemků, v jehož důsledku by vznikly pozemky izolované od veřejně přístupné pozemní komunikace - v tomto ohledu je proto nezbytné, aby měly případně nově vzniklé pozemky vhodný tvar. Tuto variantu Vám samozřejmě doporučuji konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.