Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Plánujeme stavbu domu, ale narazili jsme na problém se sousedem, který nám chce zabránit nebo zdržovat získání stavebního povolení. Oba pozemky jsou aktuálně nezastavěné, přičemž ten jeho je 4 m široký (a asi 100 m dlouhý). Což znamená, že na něm stejně žádný dům postavit nemůže. Z toho důvodu máme v projektu vzdálenost od jeho pozemku jen 2 m.

O tu vzdálenost mu vlastně ale ani nejde. On po nás požaduje, abychom mu část pozemku vyměnili za část jeho pozemku tak, aby bylo možné tam postavit dům. Samozřejmě, že jakákoliv taková výměna by pro nás byla nevýhodná a znamenala změnu projektu. V opačném případě se ale bude proti stavebnímu povolení odvolávat - tzn. asi na krajský úřad a pak i k soudu. Žádnou relevantní připomínku k našemu projektu - kterou by úřad musel řešit - nemá, nicméně i tak si najde důvod pro odvolání. Žádný úřad ani soud by mu nemohl dát za pravdu, ale i tak to vypadá, že je schopen to udělat - opravdu to není normální člověk a zřejmě by to nebylo poprvé. Je možné se proti takovému jednání nějak bránit? Problém je samozřejmě čas. Jednak nám už nestačí malý byt (malé dítě a druhé na cestě) ale hlavně máme již skoro rok sjednanou hypotéku na stavbu domu - ještě za úrok 2,29%. Tam je podmínka kolaudace do 3 let (čerpat jsme ještě nezačali). Pokud nám soused oddálí stavbu ještě o třeba rok a půl, museli bychom zřejmě tuto hypotéku zrušit a pak případně sjednat novou s výrazně větším úrokem. Kromě toho se všechno (obzvláště stavební materiál) zdražuje. Je možné ho pak žalovat (nebo mu tím jen teď hrozit) a vymáhat od něho nějaké náhrady našich ztrát (rozdíl v hypotéce, inflace)?

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Je možné se proti takovému jednání nějak bránit?
Obrana proti sousedovu počínání je možná, ovšem až ve chvíli, kdy Vám soused začne znepříjemňovat územní a stavební řízení. Není možné se proti sousedově postupu bránit preventivně – soused, jako účastník územního a stavebního řízení – bude oprávněn vznášet proti Vašemu stavebnímu záměru námitky, se kterými se bude muset stavební úřad vypořádat. Proti sousedovým námitkám se budete moci bránit vlastními vyjádřeními, v nichž uvedete (a případně prokážete), že sousedovy námitky jsou postaveny takříkajíc na vodě (resp. že jediným účelem těchto námitek je Vaše šikana).
Rozhodne-li se soused obrátit se posléze i na správní soud, nemůže mu v tom být bráněno – jedná se o právo každého účastníka řízení (a to – bohužel pro Vás – i tehdy, je-li tím sledována pouze šikana žadatele). Je nicméně otázkou, zda bude Váš soused ochoten investovat do soudního poplatku za podání žaloby – nelze vyloučit, že soused Vám v současné chvíli pouze planě vyhrožuje.
2/ Je možné ho pak žalovat (nebo mu tím jen teď hrozit) a vymáhat od něho nějaké náhrady našich ztrát (rozdíl v hypotéce, inflace)?
Přestože sousedovým počínáním můžete být do jisté míry poškozeni (a to v důsledku zvyšování cen, úrokových sazeb apod.), nevznikne dle mého názoru na Vaší straně právo k vymáhání této škody. Aby totiž Váš soused odpovídal za vzniklou škodu, musel by se dopustit protiprávního jednání. Bude-li však Váš soused důsledně využívat svých procesních práv (v rámci územního, stavebního a případně i soudního řízení), nebude se jednat o protiprávní jednání, nýbrž o postup souladný s platnou právní úpravou.
Chcete-li souseda v tomto ohledu „postrašit“, můžete mu sdělit, že vznikne-li na Vaší straně v důsledku jeho obstrukčního jednání škoda, jste připraveni ji po něm vymáhat (a to případně i soudní cestou), a to s odkazem na § 1012 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení totiž platí, že:
„Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. “
Toto ustanovení se na případ Vašeho souseda nevztahuje (jelikož se jedná o ustanovení soukromého práva, zatímco sousedův obstrukční postup se bude týkat práva veřejného) – jako nástroj k usměrnění sousedova chování Vám však toto ustanovení posloužit může.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.