Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat, pokud chci podat žádost o vyjmutí pozemků z půdního fondu? Jaké problémy a potíže mohu čekat ze strany úřadu? Co všechno musím dokládat? Od čeho se odvíjí platba za vyjmutí ze ZPF? V současné době jsem však navíc vázána pachtovní smlouvou uzavřenou se zemědělským družstvem až do roku 2026.

Do budoucna plánuji prodej pozemku na stavební parcely, a ráda bych měla tuto záležitost - vyjmutí ze ZPF - vyřešenou. Tyto pozemky se nachází v k. ú. Jasenná na Moravě a místní stavební úřad je ve Vizovicích, takže předpokládám, že musím podat žádost právě tam? Jedná se o pozemky, z nichž jeden o výměře 3362 m² je označen jako trvalý travní porost a druhý o výměře 681 m² jako neplodná půda. Oba pozemky tvoří jeden celek. Děkuji, Gabriela.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Jak postupovat, pokud chci podat žádost o vyjmutí pozemků z půdního fondu?
Právní úprava odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu je obsažena především v § 9 a násl. zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V zásadě se toto řízení neliší od jiných správních řízení, tzn. je zapotřebí obrátit se na příslušný úřad s řádně vyplněnou žádostí (opatřenou potřebnými přílohami), úřad žádost posoudí a v případě jejího schválení vyměří odvod (tedy platbu) za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Základní informace a návod, jak v této věci postupovat, naleznete například zde:
https://www.adol.cz/blog-jak-vyjmout-pozemek-ze-zemedelskeho-pudniho-fondu/
nebo zde:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/zemedelstvi-zpf
2/ Jaké problémy a potíže mohu čekat ze strany úřadu?
Případné potíže se mohou odvíjet od toho, zda budete schopna doložit svou žádost všemi předepsanými přílohami. Možnou komplikaci může teoreticky představovat i § 10/3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, dle něhož platí, že:
„Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Byl-li souhlas vydán formou rozhodnutí (§ 21), pozbývá platnosti, nebyla-li realizace záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní moci. “
(je tedy nutné počítat s tím, že tento souhlas není udílen „na věčné časy“).
3/ Co všechno musím dokládat?
Seznam nezbytných příloh žádosti je uveden v § 9/6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dle tohoto ustanovení musí žádost o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (kromě náležitostí podle správního řádu) obsahovat a/ účel zamýšleného odnětí, b/ vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a c/ zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. K této žádosti musí být připojeny:
a/ údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
b/ vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
c/ výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu (podle přílohy k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu) a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
d/ plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e/ předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
f/ vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7/1 a 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (jde o případy umisťování staveb),
g/ výsledky pedologického průzkumu,
h/ údaje o odvodnění a závlahách,
i/ údaje o protierozních opatřeních,
j/ zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
k/ informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
l/ vyjádření podle § 7/4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,
m/ plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.
4/ Od čeho se odvíjí platba za vyjmutí ze ZPF?
Způsob výpočtu odvodu za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu je popsán v § 11 a násl. zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a především pak v jeho příloze (v rámci této přílohy je způsob výpočtu popsán v její části D).
Pro základní orientaci můžete zkusmo vypočítat výši odvodu pomocí této kalkulačky (vztahující se však toliko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby rodinného domu) :
https://vypocetzpf.cz/vypocet-odneti-zpf/
5/ Jaký úřad?
Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu nemají na starost stavební úřady, nýbrž se jedná o agendu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V této věci proto bude nutné kontaktovat místně příslušný městský úřad (a to pravděpodobně jeho odbor ochrany životního prostředí).
6/ Co s pachtovní smlouvou?
Sama existence pachtovní smlouvy nemusí být Vašemu záměru na překážku. Pakliže byste s realizací svého záměru nechtěla čekat až do roku 2026, bude nutné pachtovní smlouvu ukončit (a to buď písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem