Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Do 60 dní od podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nás úřad vyzval k doplnění žádosti. Podklady jsme doložili 27.9.2021. Kolik dní má úřad na posouzení doplněné žádosti? Jaká je maximální lhůta? A jak postupovat při nedodržení lhůty ze strany úřadu? Vymlouvají se na nedostatek úředníků. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Základní lhůty pro vydání správního rozhodnutí jsou zakotveny v § 71 správního řádu. Stavební úřady se však při své činnosti řídí primárně stavebním zákonem, který stanoví následující maximální lhůty pro vydání příslušných rozhodnutí:
- dle § 87/4 stavebního zákona je stavební úřad povinen v rámci územního řízení rozhodovat v těchto lhůtách:
„V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech … stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. “
- dle § 112/3 stavebního zákona je stavební úřad povinen v rámci stavebního řízení rozhodovat v těchto lhůtách:
„V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. “
- dle § 94p/3 stavebního zákona je stavební úřad povinen v rámci společného řízení rozhodovat v těchto lhůtách:
„V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. “
V dotazu uvádíte, že stavebním úřadem jste byli vyzváni k doplnění své žádosti. Tato skutečnost měla za následek přerušení územního/stavebního řízení (jak to vyplývá z § 86/4 a z § 111/3 stavebního zákona, popř. z § 94d/1, § 94l/6 a § 94t/1 stavebního zákona – pokud jde o společné řízení).
Jak již název napovídá, lhůta pro vydání rozhodnutí po dobu přerušení řízení neplyne. Okamžik, kdy přestává běžet lhůta pro vydání rozhodnutí a kdy opět začíná plynout, je uveden v § 65/1 správního řádu:
„Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo. “
Dojdete-li výpočtem k přesvědčení, že stavební úřad se nachází v prodlení s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, můžete se bránit proti jeho nečinnosti, a to postupem dle § 80 správního řádu. V praxi to znamená, že budete oprávněni kontaktovat nadřízený stavební úřad (krajský úřad) a upozornit ho na nečinnost stavebního úřadu. Nadřízený stavební úřad by měl následně přijmout některé z opatření proti nečinnosti správního orgánu. Nadřízený stavební úřad je konkrétně oprávněn:
- přikázat nečinnému stavebnímu úřadu, aby ve stanovené lhůtě vydal rozhodnutí,
- převzít věc a rozhodnout namísto nečinného stavebního úřadu,
- pověřit jiný stavební úřad ve svém správním obvodu vedením řízení,
- přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že stavební úřad v prodloužené lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky výhodnější.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.