Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržel jsem za stěrač vyrozumění od Městské policie o podezření o spáchání přestupku podle § 5/1, g) zábor veřejného prostranství. Jedná se o parkování v cca 1,5 m širokém pruhu vedle krajnice v ulici před naším domem, u protilehlé zídky. Máme zde trvalé bydliště. Parkujeme zde už léta, i sousedé. Vyrozumění jsme obdrželi jen někteří, i když tam současně parkuje více aut.

Prostranství není nijak vyznačeno, není zde zákaz parkování. Neblokujeme vozovku.   Není mi známo, že by prostranství bylo určeno ke zvláštnímu užívání, či nějak zpoplatněno. Jedná se v takovém případě o přestupek? Děkuji, Zikmund.

 

ODPOVĚĎ:
Definice veřejného prostranství je obsažena v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou jím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (tedy může užívat bezplatně kdokoliv), a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
V případě záboru se jedná o situaci, kdy je v důsledku zvláštního užívání veřejného prostranství nějakou osobou vyloučeno užívání takového prostranství jinými osobami.
Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 14/95 konstatoval, že účelem veřejného prostranství, jak vyplývá ze zákona o  místních poplatcích, je obecné a  zvláštní užívání.   Obecné  užívání veřejného prostranství (např. náměstí a  místních komunikací chodci, vozidly) je v  zásadě bezplatné. Naopak  zvláštní  užívání veřejného prostranství (konkrétní osobou, kdy v důsledku tohoto užívání jsou fakticky z užívání veřejného prostranství vyloučeny jiné osoby) je definováno v  ustanovení §  4 odst.   1 zákona o  místních poplatcích a  je úplatné.
Zpoplatnění se však nemusí týkat všech veřejných prostranství v  obci. Proto je nutné ve vyhlášce provést přesnou specifikaci  veřejných prostranství pro zvláštní užívání, aby byla vyloučena jejich záměna s  jiným veřejným prostranstvím, a  nebyla tak narušena právní jistota občanů.
Nevyžaduje se, aby bylo veřejné prostranství vyznačeno přímo na místě samém, nemusí zde být žádná značka. Důležité je, aby daná plocha splňovala definiční znaky veřejného prostranství dle zákona o obcích.
Pokud tedy došlo k parkování na veřejném prostranství (které ovšem není určeno k parkování), lze tento zábor řešit jako přestupek.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.