Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2014 jsem koupil RD se zahradou, ale nyní se ukázalo, i když to není zřejmé a vidět na oplocení, že část zahrady 25 m2, je na městském pozemku a to nyní chce, abych jej odplotil z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Na mapě katastru to tak bohužel je. Toto oplocení je zde ale cca 100 let, dle informací od místních.

Soused si podal loni (2021) (2021) žádost na odkoupení tohoto pozemku a tak jsem reagoval po zjištění i já. Jelikož jsme byli dva zájemci, zastupitelstvo města rozhodlo na zasedání k odplocení tohoto pozemku a žádosti o prodeji zamítnout oběma. Dne 20.1.2022 jsem obdržel doporučený dopis s výzvou k odplocení pozemku města. Chtěl jsem se optat, zda musím hned tak učinit, v dopise není zmínka, ke kterému datumu bych měl pozemek odplotit. Zda mi hrozí nějaká sankce, pokuta v případě neodplocení? Děkuji a s pozdravem.

 

ODPOVĚĎ:
Váš další postup se bude odvíjet od toho, zda hodláte požadavku města (na odplocení pozemku) vyhovět či nikoli.
V současné chvíli byste totiž mohl zaujmout stanovisko, že oplocenou část městského pozemku jste nabyl do vlastnictví, a to na základě vydržení. K vydržení nemovité věci je v zásadě zapotřebí, aby držitel (zde Vy) držel nemovitou věc v dobré víře po dobu deseti let (přičemž do této doby se započítává i držba jeho právního předchůdce, pakliže se jednalo o držbu v dobré víře).
Ve Vašem případě by však mohla tkvět potíž ve Vaší dobré víře. V dotazu uvádíte, že z katastrální mapy bylo seznatelné, že došlo k oplocení části městského pozemku. Pakliže byla protiprávnost oplocení snadno zjistitelná náhledem do katastrální mapy, mohl byste jen těžko tvrdit, že jste se domníval, že užíváte Váš vlastní pozemek (tzn. že Vaše dobrá víra by spíše založena nebyla a k vydržení části městského pozemku by dojít nemohlo).
Co se týče výzvy k odplocení protiprávně oplocené části městského pozemku, jste povinen uposlechnout této výzvy v podstatě ihned. Je nutné si uvědomit, že dostanete-li se v této věci s městem do sporu, bude se jednat o běžný soukromoprávní spor (tzn. že město, jako vlastník, se bude domáhat toho, abyste upustil od protiprávního užívání části jeho majetku).
Pokud tedy výzvy města neuposlechnete, resp. tak neučiníte ihned, nedopustíte se žádného přestupku, resp. Vám nebude hrozit žádná pokuta. Město však bude oprávněno obrátit se s žalobou na soud (prostřednictvím této žaloby se bude domáhat, aby Vám soud přikázal předmětnou část městského pozemku odplotit). Město bude rovněž oprávněno domáhat se po Vás vydání bezdůvodného obohacení, které na Vaší straně protiprávním užíváním části městského pozemku vzniklo.
Pokud byste výzvy města neuposlechl a město by na Vás podalo žalobu, mohla by Vám být soudem uložena rovněž povinnost nahradit městu náklady soudního řízení (zaplacený soudní poplatek a náklady právního zastoupení) - pokud byste byl procesně neúspěšný.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nový majitel koupil pozemek s částečně oploceným obecním pozemkem - vydržel ho původní majitel nebo ne?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.