Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2009 jsme koupili dům i s přilehlým pozemkem, na kterém byl v 80. letech pro potřeby JZD položen asfaltový povrch. V současnosti je tato „cesta“, dalo by se říci tankodrom, využívána občany vesnice jako průjezdní při jejich cestách do lesa a návštěvách hřbitova a povrch trpí erozí a při silných deštích je vymýván vodou z polí na navazující obecní pozemek.

A tady nastává problém, jak s obcí tak se sousedy, kteří chtějí po mně, abych odstranil naplavený písek a kamení a zlepšil stav tohoto pozemku. Bohužel na opravu povrchu nemáme finanční prostředky a tak stále nevíme jak postupovat dál. Možné řešení by bylo v jeho převedení na obec, z čehož máme strach, která by opravila povrch, což by mohlo vést ke zvýšení rychlosti projíždějích vozidel. Chtěl bych se zeptat jak postupovat při darování pozemku obci. Lze do smlouvy o darování stanovit nějaké limity, třeba že komunikace bude jednosměrná atd. Kdo bude hradit zaměření pozemku? S pozdravem.

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do dvou částí:
1/ Zajišťování sjízdnosti cesty:
Ve Vašem případě je klíčovou otázka, do jaké kategorie pozemních komunikací cesta na Vašem pozemku spadá. V této souvislosti Vám proto doporučuji kontaktovat katastr nemovitostí, popř. místně příslušný silniční správní úřad (obecní úřad). Dle Vašeho popisu budu ve své odpovědi předpokládat, že cesta na Vašem pozemku spadá do kategorie účelových komunikací.
Dle § 7 zákona o pozemních komunikacích je účelovou komunikací a/ pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a b/ pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. K vymezení pojmu účelové komunikace se vyjádřil rovněž Nejvyšší soud v usnesení č. j. 22 Cdo 1868/2000, ze dne 15.11.2000.
Dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích platí, že všechny pozemní komunikace (s výjimkou účelových komunikací ad b/) podléhají tzv. obecnému užívání, tzn. že každý má právo užívat tyto pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (což je ve Vašem případě bezpochyby splněno). Samozřejmostí zůstává, že každý „obecný uživatel“ pozemních komunikací se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace a nesmí ji poškozovat či znečišťovat.
Podstatným pro Vás zůstává, že vlastník účelové komunikace (Vy) není povinen zajišťovat její sjízdnost/schůdnost dle § 26 a násl. zákona o pozemních komunikacích (neboť tato ustanovení se vztahují pouze na komunikace vyšších kategorií). Udržování sjízdnosti cesty na Vás tedy nemůže být na základě zákona o pozemních komunikacích vymáháno. Vaše povinnost k údržbě cesty by však mohla být dovozována z § 415 Občanského zákoníku, dle něhož je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám (na zdraví, majetku, přírodě apod.). V tomto kontextu je však podstatné, zda může současný stav cesty skutečně nějakou škodu zapříčinit či zda je tato cesta (při zohlednění jejího stavebně-technického stavu dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích) „neškodná“.
Na tomto místě opakuji, že ve své odpovědi vycházím z předpokladu, že Vaše cesta spadá do kategorie účelových komunikací, její zařazení do jiné kategorie pozemních komunikací by samozřejmě znamenalo zásadní změnu shora uvedeného.
2/ Dispozice s pozemkem, resp. cestou:
Pokud se skutečně rozhodnete pozemek pod cestou obci darovat (§ 628 a násl. Občanského zákoníku), lze Vám doporučit důkladně vymezit všechna související práva a povinnosti již v písemné darovací smlouvě. Tímto způsobem lze například sjednat, že geodetické zaměření pozemku bude hrazeno obdarovaným (tedy obcí). Stejným způsobem lze dohodnout například uhrazení správního poplatku za zanesení změny vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí.
Není rovněž vyloučeno, abyste v darovací smlouvě vymezil určité podmínky nakládání s darovaným pozemkem (resp. cestou na jeho povrchu). V této souvislosti však upozorňuji, že tyto podmínky nemohou v žádném případě porušovat zákon; sjednání omezení provozu na jednosměrný by proto dle mého názoru bylo neplatné z důvodu jeho rozporu s právem obecného užívání účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že pozemek může být na obec převeden rovněž úplatně (tj. kupní smlouvou dle § 588 a násl. Občanského zákoníku) či prostřednictvím směny (tj. smlouvou směnnou dle § 611 Občanského zákoníku).
===============
Je vlastník účelové komunikace povinen udržovat její sjízdnost?
Odpovědnost vlastníka účelové komunikace za stavebně-technický stav této komunikace.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.