Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při místním šetření ke stavebnímu povolení rodinného domu, tedy RD jsme od ČEVAK r. 2018 (provozovatele kanalizační a vodovodní soustavy města) dostali podmínku udělat kamerovou zkoušku stávající kanalizace na naší parcele plus od plotu ke kanalizačnímu sběrači. Část kanalizace od plotu ke sběrači se nachází na městském pozemku - pod silnicí a pod veřejnou zelení.

Technický stav dle kamery byl velmi špatný - prasklá kanalizace a zborcená část napojení na sběrač vlivem veřejné zeleně. Město ovšem po tomto argumentu odmítá zeleň pokácet, prý je vegetace. Tuto skutečnost jsme nahlásili na ČEVAK jako havárii a ČEVAK část zeleně pokácel. Město část kanalizace odmítla vyměnit s tím, že to bude dělat jen s opravou celé silnice (vyhlídka 2020-2030) a bez výměny kanalizace by nám stavební úřad nezkolaudoval stavbu RD. Kanalizaci jsme po celé délce vyměnili na vlastní náklady. Stálo nás to výkopové práce, materiál plus poplatky městu za pronájem silnice a zeleně. Nechali jsme zhotovit dopravně inženýrské opatření pro tuto výměnu kanalizace. Nyní máme přípojku "předat" městu za symbolickou 1 Kč. V zákoně stojí, že novou kanalizaci hradí žadatel, vlastník přípojky, ale co výměna obecní kanalizace? Navíc, když provozovatel (ČEVAK) má být zodpovědný ze technický stav kanalizace na městském pozemku. Město jsme také upozorňovali na stav kanalizační sítě na ulici, kde stavíme. Mohli byste mi prosím poradit, jak dál postupovat? Kdo je zodpovědný za technický stav kanalizace pod městským pozemkem? Je v pořádku nyní předat námi opravenou přípojku městu? Díky, s pozdravem, Petra.

 

ODPOVĚĎ:
Ze znění Vašeho dotazu není zřejmé, zda se oprava (resp. obnova) týkala kanalizační přípojky či kanalizace jako takové (jedná se o podstatnou informaci).
Pakliže se jednalo o kanalizační přípojku, je nutné vycházet z § 3/6 zákona o vodovodech a kanalizacích, dle něhož platí, že kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
V tomto případě byste tedy měli být vlastníky kanalizační přípojky Vy, přičemž tento stav může zůstat konečným (není nutné, aby bylo vlastnické právo ke kanalizační přípojce převáděno na město).
Ze znění dotazu ale spíše usuzuji, že oprava (resp. obnova) se týkala kanalizace jako takové (tedy nikoli kanalizační přípojky). V tomto ohledu je důležité, kdo je vlastníkem této kanalizace. Není rozhodné, kdo je vlastníkem pozemku, v němž je kanalizace uložena, neboť vlastník kanalizace a vlastník pozemku mohou být odlišní (jak to vyplývá z § 509 občanského zákoníku).
Ve své odpovědi budu vycházet z předpokladu, že vlastníkem kanalizace je město, přičemž jejím provozovatelem je ČEVAK.
Za technický stav kanalizace odpovídá jeho vlastník, který může být zastoupen provozovatelem kanalizace. Konkrétně dle § 8/1 zákona o vodovodech a kanalizacích platí, že vlastník kanalizace je povinen zajistit její plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na její obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.
Skutečnost, že město odmítlo provést opravu kanalizace v termínu, který se Vám hodil za účelem kolaudace Vašeho domu, však ještě neznamená, že by město (jako vlastník kanalizace) porušilo svou právní povinnost.
Z dotazu usuzuji, že město dalo k opravě (resp. obnově) části kanalizace souhlas (když Vám umožnilo provádět na veřejném prostranství výkopové práce). Je důležité, zda měl tento souhlas města podobu nějaké smlouvy, kterou jste s městem uzavřeli (popř. zda zde bylo vlastnictví obnovené části kanalizace nějak řešeno).
Na Vámi popsanou situaci je možné nahlížet z několika úhlů (a to podle toho, v čí prospěch hodláme argumentovat).
Bylo by možné tvrdit, že opravou (resp. obnovou) části kanalizace nedošlo ke změně vlastnického práva, neboť nově vložené části kanalizace se staly její součástí. V takovém případě by se město stalo vlastníkem nově vložených částí kanalizace ihned po jejich instalaci. Tím, že jste do majetku města tímto způsobem investovali, vzniklo na straně města bezdůvodné obohacení, k jehož vydání je město povinno (§ 2991 a násl. občanského zákoníku). Stručně řečeno by město bylo povinno uhradit Vám částku, která bude odpovídat majetkovému zhodnocení jeho kanalizace.
Bylo by však zároveň možné tvrdit, že opravená (resp. obnovená) část kanalizace je Vaším vlastnictvím a součástí kanalizace se stane až ve chvíli, kdy bude vlastnické právo na město převedeno. V takovém případě není důvod přistoupit na nabídku symbolické kupní ceny, neboť město by tímto způsobem získalo majetek, který by zaplacené kupní ceně hrubě neodpovídal.
V současné chvíli Vám doporučuji zvážit, zda může případný spor s městem o vlastnictví (resp. náhradu ceny) obnovené části kanalizace nějak zkomplikovat kolaudaci Vašeho domu. Pakliže nikoli, můžete s městem zahájit jednání, v jehož rámci budete trvat na tom, aby Vám město nahradilo, co jste do obnovy kanalizace investovali. V tomto ohledu je velmi důležité, zda jste se s městem v minulosti na vlastnictví či náhradě investic již nějak nedohodli.
Nebude-li dohoda s městem možná, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na místně příslušný okresní soud. Pro učinění tohoto kroku Vám v každém případě doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník