Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (2 hlasů)

Obracíme se na Vás s žádostí o informaci, týkající se URČOVACÍ ŽALOBY. V podstatě se jedná o kuriózní případ z amatérského sportu a navíc mezi seniorskou veřejností. Zjišťovali jsme, zda by případ mohla vyřešit amatérská arbitrážní komise, nebo příslušná instituce, zabývající se amatérským sportem. Doposud nikoliv. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka vyřešení případu určovací žalobou. Jde o následující:

Krajská rada seniorů (nyní nebudu radu konkretizovat) vyhlásila Krajské hry seniorů. Jedná se o atletický a dovednostní desetiboj od věku 60 let. Na hry byly vydány PROPOZICE, které jednoznačně obsahují požadavky na možný start na těchto hrách. Na tyto hry se přihlásila tříčlenná mužská hlídka, která absolutně splňovala požadavky na tyto hry. Her se tato hlídka nezúčastnila z důvodu, že byla odmítnuta předsedou krajské rady. Jednalo se o bezdůvodné odmítnutí, z pohledu vydaných PROPOZIC. Důvod zmiňovaný předseda měl, ale osobní vůči jednomu členu hlídky za kritiku jeho osoby. Tato hlídka se cítí ukřivděna. Měla ambice se nominovat na nadcházející MEZINÁRODNÍ HRY SENIORŮ, o které přišla. Z těchto důvodů od Vás požadujeme informaci, zda by příslušný soud určovací žalobou rozhodl o pochybení zmiňovaného předsedy krajské rady a nařídil omluvu. Děkuji za odpověď. Za poškozené seniory Kryštof.

 

ODPOVĚĎ:
Jsem toho názoru, že určovací žaloba by ve Vámi popsaném případě nepředstavovala vhodný nástroj. Dle § 80 Občanského soudního řádu totiž platí, že:
„Určení, zda tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem. “
Podmínkou pro projednatelnost určovací žaloby je tedy existence naléhavého právního zájmu, tedy stav, kdy žalobci hrozí konkrétní újma na jeho právech, resp. vůči němu může být žalovaným uplatněna povinnost. Nic takového však ve Vámi popsaném případě nenastalo.
Mají-li dotčení senioři zájem o omluvu ze strany předsedy krajské rady (což v sobě bude v podstatě zahrnovat i konstatování jeho pochybení), mohou se na soud obrátit s žalobou na ochranu jejich osobnosti. Dle § 81 občanského zákoníku platí, že:
„Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.
Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. “
Dle § 82/1 občanského zákoníku se pak může člověk, jehož osobnost byla dotčena, domáhat následujícího:
„Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. “
Rozhodnou-li se dotčení senioři řešit věc skutečně soudní cestou, doporučuji jim využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.