Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaký význam měl zápis vlastnictví pozemku v soukromém vlastnictví v evidenci nemovitostí (geodezie) v letech 1957 – 1992? I když zápis v geodezii nepředstavoval takovou ochranu vlastnictví jako nyní v katastru, jednalo se o závaznou evidenci nemovitostí. Pokud by měl někdo dokazovat existenci dobré víry měl by zřejmě i v tehdejší době dodržet nasledující: "Dobrá víra držitele je dána v případě, kdy je tento držitel s ohledem na všechny relevantní skutečnosti přesvědčen o tom, že právo, které vykonává (zde vlastnické právo), mu skutečně náleží. “

NOZ pracuje v této souvislosti s pojmem poctivá držba. Dle § 992/1 občanského zákoníku platí, že kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží.
Dle NOZ soudy nemusí pro vydržení vyžadovat existenci právního titulu. V našem případě argumentuje domáhající se vlastnického práva tím, že byl úřady oslovován jako vlastník. Ve skutečnosti byl osloven jako vyvlastňovatel.
K žádnému vyvlastňovaní nedošlo, on dostal pozemek do osobního užívání pro výstavbu rodinného domku. Doklad o tom neexistuje. Pro získání stavebního povolení mu komunisty ovládaný Městský národní výbor potvrdil, že je vlastníkem pozemku. Kupní smlouvu jako důkaz vlastnictví pro stavební povolení nepoužil. V žádosti o stavební povolení je pod slovem, že parcela byla koupena v 1957, vidět překlep, že parcela „mi byla dána do už“.
Jiní uživatelé v okolí pozemky řádně odkoupily prostřednictvím státních orgánů.
Jeho trhová smlouva na koupi pozemku se údajně o mnoho let později ztratila. Existenci kupni smlouvy potvrzuje ústně jeho rodina, text smlouvy však tito nikdy neviděli.
Kolaudacni listinu si nechal déle než 10 let doma a stavbu přihlásil až na výzvu KU v 1996, dum byl zapsán jako stavba na cizím pozemku. Vydržení požadují až jeho dědici v 2015.
Může soud důvodně uznat v určovací žalobě dobrou víru?
Občanský zákoník účinný od 1.4.1964 do 31.3.1983 (účinnost zákona č. 131/1982 Sb.) nabytí vlastnictví vydržením vůbec neupravoval, tj. nabytí vlastnictví vydržením v tomto období bylo vyloučeno.
Občanský zákoník účinný od 1.4.1983 do 31.12.1991 upravoval nabytí vlastnictví vydržením takto:
1. nabytí ve prospěch právnických osob vůbec neumožňoval
2. nabytí ve prospěch fyzických osob (občanů) vylučoval u věcí v soukromém vlastnictví včetně pozemků, věcí z majetku v socialistickém vlastnictví nebo věcí, ke kterým měla socialistická organizace právo užívání podle zvláštních předpisů.
Ústavně konformní výklad ustanovení § 134 odst. 3 občanského zákoníku účinného od 1.1.1992 je ten, že do vydržecí doby nelze započítat oprávněnou nepřetržitou držbu vykonávanou od 1.4.1964 do 31.12.1991 právnickými osobami u všech věcí, jakož i oprávněnou nepřetržitou držbu fyzických osob u věcí v soukromém vlastnictví včetně pozemků, věcí z majetku v socialistickém vlastnictví a věcí, ke kterým měla socialistická organizace právo užívání podle zvláštních předpisů. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrá víra se zde bude posuzovat subjektivně, tzn. zda na základě dané situace a skutečností lze dovodit, že byla tato osoba v dobré víře či nikoliv. Posuzování této otázky je značně komplikované, tím spíše za situace, kdy daná osoba již zemřela a dobrá víra této osoby se posuzuje až v návaznosti, v průběhu dědického řízení. Je možné, aby byla dobrá víra v této situaci dovozena, nicméně soud bude muset velice důkladně zvážit jednotlivé důkazy a tvrzení a dostatečně přesvědčivě odůvodnit, proč se přiklonil k danému závěru. Pokud byste nesouhlasil s rozhodnutím soudu, můžete proti němu podat opravný prostředek, kdy tuto záležitost bude posuzovat nadřízený soud.

Starý občanský zákoník (40/1964 Sb.) k tomuto uvádí:
Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.