Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jdu na odebrání dělohy (hysterektomie). V mém věku doporučují odstranit i vaječníky (adnexotomie), neboť neplní již funkci, což je v každém informovaném souhlasu a je to lež! Spoustu let mám nastudováno, vaječníky fungují po celý život, jsou to žlázy s vnitřní sekrecí, tudíž si je odstranit nenechám.

Nenechám si ani odstranit děložní čípek, neboť po přeřezání pánevních vazů klesne močový měchýř a střeva dolů. Z toho další problémy. Jakou smlouvu mám mít předem připravenou a s podpisy svědků? Samozřejmě v informovaném souhlasu přeškrtám vše, co nechci. Velmi Vám děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Uršula.

 

ODPOVĚĎ:
S poskytovatelem zdravotních služeb budete uzavírat smlouvu o péči o zdraví (§ 2636 a násl. občanského zákoníku). Tato smlouva může být uzavřena takzvaně mlčky (tedy podrobením se příslušnému zákroku), ústně či písemně. Uzavírání této smlouvy v písemné podobě nebývá příliš obvyklé - je možné se s ním setkat především u soukromých poskytovatelů zdravotních služeb či v případě zdravotní péče, která není hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění.
Není v zásadě nutné, abyste s poskytovatelem zdravotních služeb uzavírala smlouvu o péči o zdraví v písemné podobě. Pokud na to není tento poskytovatel zdravotních služeb v případě obdobných operačních zákroků zvyklý, mohlo by to celý proces jen zkomplikovat a pozdržet.
Nemáte-li zájem o provedení určité části navrhované zdravotní péče, resp. konkrétně o odebrání některých vnitřních orgánů, je zapotřebí, aby se o tomto Vašem rozhodnutí poskytovatel zdravotních služeb dozvěděl.
Bude-li v informovaném souhlasu navrhovaná zdravotní péče rozepsána, resp. bude-li Vám dána možnost zaškrtat, o co máte a naopak nemáte zájem, vyznačte, s odebráním jakých vnitřních orgánů souhlasíte a s čím nikoli. Popř. můžete přímo do informovaného souhlasu dopsat vlastními slovy, s čím z navrhované zdravotní péče nesouhlasíte.
Je rovněž možné (a dle mého názoru vhodnější), abyste poskytovateli zdravotních služeb předložila vlastní písemné prohlášení, v němž zcela určitým a jasným způsobem projevíte svou vůli - tzn. napíšete, s odebráním jakých vnitřních orgánů souhlasíte a o co naopak zájem nemáte (resp. s odebráním jakých vnitřních orgánů nesouhlasíte). Bude vhodné, pokud toto prohlášení vyhotovíte ve dvou stejnopisech, přičemž požádáte poskytovatele zdravotních služeb, aby 1/ byly oba stejnopisy podepsány odpovědnou osobou (například ošetřujícím lékařem - včetně jeho razítka) a 2/ byl jeden takto podepsaný stejnopis založen do Vaší zdravotnické dokumentace (je samozřejmostí, že oba stejnopisy prohlášení musí být podepsány i Vámi). Tento Váš požadavek bude mít oporu rovněž v platné právní úpravě. Konkrétně dle § 2642 občanského zákoníku platí, že:
"Ke každému úkonu v rámci péče o zdraví se vyžaduje souhlas ošetřovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu není třeba. Odmítne-li ošetřovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho žádost v písemné formě.
Požádá-li o to poskytovatel nebo ošetřovaný, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, k čemu byl souhlas udělen."
(v souvislosti s výše uvedeným lze odkázat rovněž na § 34/5 zákona o zdravotních službách).
Předložíte-li poskytovateli zdravotních služeb své prohlášení (které se stane součástí zdravotnické dokumentace), bude možné, abyste na toto prohlášení v informovaném souhlasu pouze odkázala (zároveň však v informovaném souhlasu přeškrtněte ty pasáže, které hovoří o zdravotní péči, o kterou nemáte zájem).
Odmítnete-li některou část navrhované zdravotní péče, bude Vám možná poskytovatelem zdravotních služeb předložen k podpisu tzv. negativní revers. Konkrétně dle § 34/3 zákona o zdravotních službách platí, že:
"Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu ... a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, ... je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers)."
Takový negativní revers můžete samozřejmě také odepsat (bude-li svým obsahem odpovídat Vaší představě).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.