Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych v našem podniku založila denní centrum pro děti od 3 let, jednalo by se většinou o krátké hlídání v herničce buď před školkou/školou nebo po ní. Výjimečně třeba o víkendech podle potřeby rodičů, kteří mají v našem podniku velmi nestandartni pracovní dobu. Nevím kde mám začít a jaké podmínky musíme splňovat.

Mám střední vzdělání v oboru vychovatele ale je to už pár let. Jaké jsou nároky na prostory a hygienické standardy? Máme mnoho prostor například bez oken s ventilací. Případně co jsem zatím pochopila, je nutné tuto činnost založit jako živnostník a nikoliv zaměstnanec podniku? Může tuto službu nějakým způsobem podnik dotovat, nebo to je čistě pronájem služby ode mne jako živnostníka? Moc Vám děkuji za odpověď. Radana.

 

ODPOVĚĎ:
Není bezpodmínečně nutné, aby byla tato činnost provozována Vámi, jako živnostníkem. V tomto ohledu závisí vše na dohodě s Vaším zaměstnavatelem, resp. na jeho představě.
Živnostenským způsobem by tato činnost musela být provozována tehdy, pakliže by se mělo jednat o činnost výdělečnou, tzn. že Vy (jako živnostník), nebo Váš zaměstnavatel byste hodlali vybírat za hlídání dětí nějaké platby. Ze strany Vašeho zaměstnavatele se však může jednat například o určitý typ zaměstnaneckého benefitu, tzn. že zaměstnanci by za hlídání svých dětí nic neplatili (v takovém případě by se o živnost samozřejmě nejednalo). Hlídání dětí by se stalo další činností Vašeho zaměstnavatele (který by tuto činnost musel provozovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby).
Možné jsou však i jiné varianty. Živnostenské oprávnění může pro tuto činnost získat i Váš zaměstnavatel (samozřejmě v případě, že bude mít k dispozici odborně způsobilou osobu), tzn. že Váš zaměstnavatel by pak mohl od svých zaměstnanců inkasovat za hlídání dětí platby. Popř. se může stát hlídání dětí předmětem Vaší živnosti (tzn. že platby budete od rodičů vybírat sama) s tím, že svému zaměstnavateli budete hradit například nájemné za prostory, ve kterých se bude hlídání dětí provozovat.
Vše tedy závisí primárně na tom, zda se má jednat o úplatnou či bezúplatnou činnost (ve vztahu k rodičům dětí) a kým má být tato činnost provozována (zda Vámi či Vaším zaměstnavatelem).
Mělo-li by se jednat o činnost úplatnou, doporučuji Vám konzultovat Váš záměr s místně příslušným živnostenským úřadem, který by měl být schopen Vám sdělit, jaký obor živnosti považuje pro Váš případ za nejpřiléhavější (v tomto ohledu lze prozatím pouze obecně odkázat na živnostenský zákon a nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností).
Co se týče hygienických požadavků na hlídání dětí, je nezbytné vycházet ze zákona o ochraně veřejného zdraví, a to především z jeho § 7 a násl. V rámci těchto ustanovení jsou zakotveny hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, služby péče o dítě v dětské skupině a živností, jejichž předmětem je péče o děti (Váš záměr do některé z těchto kategorií nepochybně zapadne).
Klíčovým dokumentem bude v tomto ohledu provozní řád, do něhož bude nutné zakotvit všechny podstatné okolnosti hlídání dětí.
Vnitřní prostředí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy jsou podrobně řešeny v § 13 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Hygienické požadavky na prostory, v nichž se má hlídání dětí uskutečňovat, Vám v každém případě doporučuji konzultovat s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí:
https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036
Co se týče stavebních požadavků na předmětné prostory, lze odkázat na § 49 vyhlášky o technických požadavcích na stavby, který se věnuje stavbám škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení.
V rámci vyhlášky o technických požadavcích na stavby stojí za pozornost rovněž § 38/4, dle něhož platí, že ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu, zejména v předškolních a školských zařízeních, musí být instalovaná otopná tělesa opatřena ochrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z otopných těles do okolí.
Konkrétní požadavky na stavební úpravy předmětných prostor Vám doporučuji konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že hlídání dětí by (za splnění předepsaných podmínek) mohlo být realizováno rovněž v dětské skupině. V takovém případě by byl relevantní zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
vyhláška č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby
zákon č. 247/2014 Sb. , o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů