Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké jsou povinnosti zaměstnance při zdravotní prohlídce. Pracuji jako prodavačka v mezinárodním maloobchodním řetězci. Dosud jsme byli v kategorii pracovních podmínek 1, nyní nás přeřadili do kategorie 2. Předchozí zdravotní prohlídky jsme každý absolvovali u svého praktického lékaře.

Nyní naše firma najala zdravotnickou firmu, která má nám všem zajistit prohlídku. Prohlídka má proběhnout tak, že na prodejnu dojede vyslaný lékař a jednoho po druhém nás bude vyšetřovat v miniaturní kuchyňce v zázemí. Máme také vyplnit formulář s dotazy na rodinnou anamnézu, gynekologické problémy, závislosti na drogách, psychická onemocnění, počet těhotenství, potratů a porodů, jméno a adresu praktického lékaře a podobně. Tento způsob vyšetření nám přijde nedůstojný a navíc si nejsme jistí tím, že formulář s těmito informacemi obratem nedostane k prostudování náš zaměstnavatel. Je možné se proti tomuto postupu nějak bránit? Mohu si například prohlídku zajistit u svého lékaře s tím, že si sama zaplatím poplatek za vyšetření? Děkuji Dana.

 

ODPOVĚĎ:
Vaším přeřazením do kategorie č. 2 došlo k poměrně podstatné změně. Pracovnělékařské služby Vám totiž nadále nemohou být poskytovány Vaším registrujícím praktickým lékařem (jako tomu bylo doposud), nýbrž tím poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým Váš zaměstnavatel uzavřel za tím účelem smlouvu (jak to vyplývá z § 54/1 a 2 zákona o specifických zdravotních službách).
Není tudíž možné, abyste absolvovala (například periodickou) prohlídku u svého registrujícího praktického lékaře a tuto si sama zaplatila, jak v dotazu navrhujete. V tomto ohledu jste povinna absolvovat veškeré pracovnělékařské prohlídky u toho poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterého Vám Váš zaměstnavatel určí (jak to vyplývá z § 56 písm. a) zákona o specifických zdravotních službách).
Co se týče formuláře, který jste dostala k vyplnění, jste skutečně povinna ho pravdivě vyplnit a předat poskytovateli pracovnělékařských služeb. Konkrétně dle § 41/1 písm. d) zákona o zdravotních službách platí, že pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen:
"pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb"
Dle § 56 písm. c) zákona o specifických zdravotních službách jste pak povinna informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb o svém registrujícím praktickém lékaři (předat na něj kontakt).
Tento formulář by se v žádném případě neměl dostat do rukou Vašeho zaměstnavatele. Stane se naopak součástí zdravotnické dokumentace, vedené o Vás poskytovatelem pracovnělékařských služeb (stejně jako zprávy z prohlídek, výsledky měření apod.), do níž nemá Váš zaměstnavatel přístup. V opačném případě by se jednalo o hrubé porušení platné právní úpravy jak poskytovatelem pracovnělékařských služeb, tak Vaším zaměstnavatelem.
Co se týče provádění periodických pracovnělékařských prohlídek přímo na Vašem pracovišti (a to v kuchyňce), jedná se o jednoznačné porušení platné právní úpravy.
Konkrétně dle § 11/5 zákona o zdravotních službách mohou být zdravotní služby (kam spadají i pracovnělékařské prohlídky) poskytovány pouze ve zdravotnických zařízeních (tedy v prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb), a to nikoli v jakýchkoli zdravotnických zařízeních, nýbrž pouze v těch místech, která jsou uvedena v oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
Výše uvedené znamená, že pracovnělékařské prohlídky mohou být pracovníky předmětné firmy prováděny pouze v prostorech, které k tomu byly této firmě schváleny příslušným orgánem (jedná se o místně příslušný krajský úřad). Pouze taková místa jsou zdravotnickými zařízeními předmětné firmy, tzn. že pouze tam může dotyčná firma poskytovat zdravotní péči.
Ze shora uvedeného existuje několik výjimek (tedy situace, kdy je možné zdravotní péči poskytovat mimo zdravotnická zařízení). Jedná se konkrétně o:
- zdravotní péči poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí,
- zdravotnickou dopravní službu,
- přepravu pacientů neodkladné péče,
- přednemocniční neodkladnou péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby,
- zdravotní služby poskytované v mobilních zdravotnických zařízeních ozbrojených sil za krizových situací,
- převoz těla zemřelého na pitvu a z pitvy.
Je zjevné, že žádná ze shora vyjmenovaných výjimek se na Váš případ nevztahuje, tzn. že periodické pracovnělékařské prohlídky nemohou být pracovníky předmětné firmy poskytovány jinde, než ve zdravotnických zařízeních, která byla této firmě schválena (rozhodně se pak nejedná o kuchyňku na pracovišti Vašeho zaměstnavatele).
V této souvislosti pouze pro doplnění dodávám, že zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám, a to dle prováděcích právních předpisů (§ 11/6 zákona o zdravotních službách).
Je pravdou, že některé pracovnělékařské služby mohou (resp. dokonce musí) být prováděny přímo na pracovišti zaměstnavatele. Jedná se především o dohled nad pracovními podmínkami na pracovišti apod. V žádném případě však do této kategorie nespadá provádění pracovnělékařských prohlídek jednotlivých zaměstnanců.
Budete-li vyzvána k absolvování periodické pracovnělékařské prohlídky v kuchyňce pracoviště Vašeho zaměstnavatele, jste oprávněna takovou prohlídku odmítnout (resp. o tom svého zaměstnavatele informujte předem).
Pakliže by Vás zaměstnavatel či poskytovatel pracovnělékařských služeb (firma) k absolvování periodické prohlídky v kuchyňce nutily, můžete o tom písemně informovat místně příslušný krajský úřad (který by měl začít šetřit, jak je možné, že poskytovatel pracovnělékařských služeb tyto služby poskytuje mimo prostory, které mu za tím účelem byly schváleny) a dále místně příslušný oblastní inspektorát práce:
http://www.suip.cz/
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.