Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem poškozený zásluhou Zubaře MUDr. JL z Rakovníka, během preventivních prohlídek od 2011 do roku 2016 nic neviděl žádný kazy, říkal že mám zdravé zuby. Vykonával mě pouze dva výkony na zubech tj. extrakci osmičky která byla velmi bolestivá 2014. Druhý výkon v roce 2017 vyplň zubu číslo 26, která držela pouze 2 měsíce. Pak jsem byl u něho na reklamaci.

Vynadal mi a jakoby schválně udělal stejnou vyplň, která držela + - také 2 měsíce. Takže jsem přestal chodit k zubaři MUDr. L. do Rakovníka, který si na výborného zubaře jenom, hraje.
06/2018 jsem začal chodit k panu zubařovi MUDr. Pavel Mikešovi do Kladna registraci mě domluvil protekčně můj kamarád (nechtěl mě pan dr. Mikeš zaregistovat). Chodím do současnosti má nejlepší reference opravdu má zlatý ruce.
Zubař Mikeš zub i když byl velký defekt nebylo to ani na korunku ale na extrakci opravil v červnu 2018. Odhalil 7 kazů na zubech, které pan zubař L. z Rakovníka vůbec neviděl.
Závěr : Právě příští návštěvu 18.6/2019 mě pan doktor MUDr. Mikeš bude trhat tento vadný zub číslo 26, který jednoznačně pokazil zubař jménem MUDr. L. z Rakovníka. Za rok po opravě pana zubaře MUDr. Mikeše se tento zub nechytil spoustu nezdravosti. Mám už chronický zánět není co zachraňovat čeká mě extrakce. Dva roky mám bolesti.
Po extrakci18/6 2019 zubu číslo 26, budu mít mezeru mezi zubem 7 a 5 ze stomatologického hlediska budu potřebovat Implantát zubu který není levný 20 000 Kč až 30 000 Kč, pro zdravý ostaních zubů, kdyby to byli zuby Osmičky, tak to nevadí.
Jsem bojovník za spravedlnost a svobodu cítím se velmi poškozeně hlavně bolestí co jsem si za poslední dva roky prošel a finanční co mě budu čekat náhradní Implantát zubu číslo 26.
1. Dotaz: Prosím vás co mám dělat abych dostal nějaký peníze na náhradu škody?
2. Dotaz: Co mám říct na své pojišťovně 205? Přispěje mě něco má pojíštovna
3. Dotaz: Jak mám Panu doktorovi MUDr. Ludačkovi udělat spravedlivě Ostudu? Rád bych šel za ním a měl vhodný dokument v ruce
Závěr: Jak mám tuhle situaci jako poškození svého zdravý a svých financí řešit?
Předem děkuji za kladné vyřízení mého problému
S pozdravem Aleš

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Náhrada škody:
K tomu, abyste mohl být odškodněn, je zapotřebí prokázat, že: a/ Vám vznikla škoda (resp. újma na zdraví), b/ Váš minulý zubař odborně pochybil a c/ mezi a / a b/ existuje vztah příčinné souvislosti. Je zřejmé, že k prokázání těchto skutečností bude zapotřebí odborníka.
V této souvislosti můžete oslovit znalce:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
a to znalce z oboru „zdravotnictví“ a odvětví „zdravotnická odvětví různá“ a se specializací „stomatologie“.
Pokud budete mít zájem pouze o odčinění bolesti, kterou jste trpěl, je možné, aby Vám byla tato bolest „obodována“ například Vaším současným zubařem. V tomto případě se zpravidla postupuje dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradám nemajetkových újem, bolesti a ztížení společenského uplatnění, která je dostupná zde:
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Metodika
Pokud se domníváte, že nesprávný postup Vašeho minulého zubaře Vám zapříčinil i ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky), můžete samozřejmě požadovat i odčinění této újmy. I v tomto případě se zpravidla používá výše uvedená metodika Nejvyššího soudu. Postup určení nemateriální újmy je však složitější a je proto vhodné oslovit znalce (tentokrát z oboru „zdravotnictví“ a odvětví „stanovení nemateriální újmy na zdraví“). V případě bolesti zubů si však lze, dle mého názoru, představit ztížení společenského uplatnění poměrně těžko.
Pokud nemáte chuť investovat své peníze do opatřování znaleckého posudku, můžete podat ke svému bývalému zubaři stížnost (a to dle § 93 a násl. zákona o zdravotních službách). Váš bývalý zubař bude povinen se k této stížnosti do jednoho měsíce vyjádřit.
Nebudete-li s vyřízením své stížnosti Vaším bývalým zubařem spokojen, budete se moci „odvolat“ k místně příslušnému krajskému úřadu. Ve většině případů si krajské úřady v rámci šetření stížnosti opatří odborné vyjádření, které se stane součástí správního spisu. Vy, jako účastník správního řízení, budete mít právo do správního spisu nahlížet. Tímto způsobem tedy budete moci získat kopii odborného vyjádření, které se bude zaobírat zdravotní péčí, která Vám byla poskytována Vaším bývalým zubařem. Nebude se sice jednat o znalecký posudek, ale rovněž toto odborné vyjádření bude mít určitou váhu.
Pakliže bude v odborném vyjádření uvedeno, že zdravotní péče Vám skutečně byla poskytována odborně nesprávně, budete se moci obrátit na svého bývalého zubaře s žádostí o odčinění újmy na Vašem zdraví (tedy náhrady za bolest a případné ztížení společenského uplatnění). Pokud Vám
v souvislosti s odborně nesprávnou zdravotní péčí vzniknou další náklady (například náklady na pořízení zubního implantátu), bude možné, abyste se domáhal jejich nahrazení.
Nebude-li dohoda s Vaším bývalým zubařem možná, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro učinění tohoto právního kroku Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz

2/ Zdravotní pojišťovna:
Zda Vám Vaše zdravotní pojišťovna uhradí zubní implantát (či na něj alespoň přispěje), závisí zaprvé na tom, zda se jedná o zdravotní péči, která je hrazená ze systému veřejného zdravotního pojištění a zadruhé na tom, zda má Váš současný zubař tento výkon s Vaší zdravotní pojišťovnou tzv. nasmlouván (tzn. zda se Vaše zdravotní pojišťovna zavázala, že Vašemu současnému zubaři bude tuto zdravotní péči, poskytovanou jejím pojištěncům, hradit).
V tomto ohledu proto kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a pokuste se získat výše uvedené informace.
Obávám se nicméně, že s touto žádostí u své zdravotní pojišťovny spíše neuspějete. V příloze č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou totiž uvedeny ty zdravotní výkony, které nejsou ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazeny, popř. jsou hrazeny pouze za určitých podmínek. V tomto seznamu je (jako položka č. 6) uvedeno i:
„014 Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařství“
U této položky je uvedeno písmeno „N“, které (dle vysvětlivek) znamená:
„výkon označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě) “
Spadáte-li tedy do této kategorie, budete moci hovořit o štěstí, pokud revizní lékař Vaší zdravotní pojišťovny dospěje k závěru, že právě ve Vašem případě je možné učinit výjimku a zubní implantát Vám uhradit ze systému veřejného zdravotního pojištění.

3/ Jak udělat ostudu:
Na odborně nesprávnou zdravotní péči, poskytovanou Vám Vaším minulým zubařem, si můžete stěžovat například i u České stomatologické komory:
https://www.dent.cz/
Domnívám se nicméně, že do okamžiku, kdy bude potvrzeno, že zdravotní péče, poskytovaná Vám Vaším minulým zubařem, byla odborně nesprávná (ať už prostřednictvím odborného vyjádření či znaleckého posudku), je jakékoli „dělání ostudy“ krajně nevhodné (resp. i právně rizikové). V tomto ohledu mám na mysli jakékoli rozšiřování informací o odborných pochybeních dotyčného zubaře (netýká se to samozřejmě podání stížnosti k České stomatologické komoře – tuto stížnost můžete podat kdykoli).

4/ Jak řešit tuto situaci:
Na tento dotaz Vám bylo odpovězeno již v odpovědi na dotaz č. 1/ (výše). Máte-li zájem o finanční odčinění vzniklé újmy, je zapotřebí prokázat, že zdravotní péče byla odborně nesprávná a v jejím důsledku Vám vznikla újma na zdraví. Pakliže se tato skutečnost prokáže a Váš minulý zubař nebude ochoten se dohodnout mimosoudně, budete nucen podat k soudu žalobu.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
zákon č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zubař neodhalil zubní kazy pacienta - kam podat stížnost?