Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Jaké podmínky musí splňovat odborný garant ve zdravotnictví, aby mohl vykonávat tuto funkci. Jde mi zejména o vzdělání a trvání doby získané specializace v daném oboru. Jaká je právní odpovědnost za činnost lékařů, pokud člověk vykonává funkci odborného garanta nebo odborného dozoru? Konkrétně: pokud bych vykonávala funkci odborného garanta nebo dohledu v nestátním zdravotnickém zařízení - ordinace praktických lékařů pro děti a dorost. Mám atestaci v tomto oboru a měla bych dohlížet na činnost dvou lékařek, které mají atestaci pouze z pediatrie a ne z praktického lékařeství pro děti a dorost. Přebírám za jejich činnost plnou odpovědnost?   Předem pěkně děkuji za Vaši odpověď.   Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Odpovědi na Vaše dotazy dává zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Pro neprakticky dlouhý název tohoto zákona budu nadále používat pouze jeho číselné označení, tedy zákon č.
95/2004 Sb.
V obecné rovině lze shrnout, že odborný garant je odpovědný za průběh vzdělávání na konkrétním pracovišti (rozumí se, že tímto pracovištěm může být pouze pracoviště akreditované), a to samozřejmě pouze v oboru, pro který předmětné pracoviště získalo akreditaci. Akreditované zařízení zajišťuje průběh specializačního vzdělávání, které se v tomto zařízení uskutečňuje (§
20/1 zákona č. 95/2004 Sb.).

Co se týče zákonných požadavků na osobu odborného garanta, je podstatný § 20/2 zákona č. 95/2004 Sb. Dle písm. a) tohoto ustanovení například platí, že akreditované zařízení, které poskytuje lůžkovou péči, jmenuje pro každý akreditovaný obor garanta oboru, kterým je lékař nebo zubní lékař vykonávající vedoucí funkci v příslušném akreditovaném zařízení:
1. s minimálně pětiletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti, nebo
2. s minimálně dvouletou odbornou praxí po získání zvláštní specializované způsobilosti.

Jedním z hlavních úkolů odborného garanta je jmenování odborných školitelů.
Konkrétně dle § 20/3 zákona č. 95/2004 Sb. platí, že odborný garant oboru akreditovaného zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele. Školitelem může být pouze zdravotnický pracovník:
a/ se specializovanou způsobilostí a s minimálně tříletou odbornou praxí po získání specializované způsobilosti v oboru, ve kterém provádí činnost školitele, nebo
b/ se zvláštní specializovanou způsobilostí a s minimálně roční praxí po získání zvláštní specializované způsobilosti v oboru, ve kterém provádí činnost školitele.

Akreditované zařízení, které poskytuje ambulantní péči, jmenuje pro účely vzdělávání školitele, který musí splňovat podmínky stanovené v § 20/3 zákona č. 95/2004 Sb. (jak to vyplývá z § 20/6 zákona č. 95/2004 Sb.). Dle znění dotazu předpokládám, že právě toto ustanovení se vztahuje na Váš případ.
Zároveň platí, že pokud má akreditované zařízení pouze jednoho školitele, je tento školitel současně garantem oboru a musí splňovat podmínky určené pro garanta oboru (§ 20/4 zákona č. 95/2004 Sb.).
Školitel zejména dohlíží na odbornou stránku výkonu zdravotnického povolání, průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka specializačního vzdělávání a zajišťuje kontinuální odborný dozor a odborný dohled nad účastníky specializačního vzdělávání, kteří mu byli přiděleni (§
20/7 zákona č. 95/2004 Sb.).
Jeden školitel může vykonávat odborný dozor nad nejvýše 2 lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě nebo odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři, zubními lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě.
Jeden školitel může vykonávat současně odborný dozor a odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři, zubními lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě.

Co se týče odborného dozoru a odborného dohledu, je relevantní § 4/6 zákona č. 95/2004 Sb. , dle něhož platí, že:

- odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut;

- odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut;

- lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.

Co se týče právní odpovědnosti lékaře, vykonávajícího odborný dozor a odborný dohled, vztahuje se tato odpovědnost především na řádné plnění povinnosti odborného dohledu a odborného dozoru. Dozorující/dohlížející lékař tak může nést právní odpovědnost, popř. spoluodpovědnost za úkony, které provede dozorovaný/dohlížený lékař při jeho fyzické přítomnosti, popř. na jím daný pokyn.

Dozorující/dohlížející lékař však samozřejmě nenese právní odpovědnost za to, co dozorovaný/dohlížený lékař učiní bez jeho vědomí (např. pokud překročí své odborné kompetence, nedodrží udělený pokyn apod.).
Dozorující/dohlížející lékař pak nemůže nést právní odpovědnost ani za tu činnost dozorovaného/dohlíženého lékaře, kterou vykonal v rámci svých odborných kompetencí (tedy za činnost k jejímuž samostatnému výkonu byl oprávněn).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 95/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta