Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych poradit. Pracuji v mateřské škole, kde se dlouhodobě potýkáme s velkou vlhkostí a plísněmi. Plíseň je ve třídách, na chodbě a v jídelně v přízemí. V jídelně se používá germicidní lampa. Největší výskyt je však po celém linoleum v chodbě, kde dětí chodí do šaten, jídelny a umývárny. Zřizovatel o tomto problému ví delší dobu, bylo nám pouze řečeno, že probíhá studie na sanaci (2017-2019).

Taktéž nám bylo sděleno, že linoleum není plesnivé, ale pouze špatně udržované.
Došlo to tak daleko, že se ve třídě v přízemí objevili brouci. Zjistili jsme, že se jedná o hlodníka sklepního, který se vyskytuje především tam, kde je vysoká vlhkost a živí se plísněmi a houbami. Hlodník byl po celé místnosti, kdy si děti hrály a spaly – pod kobercem, linem, za skříněmi, ve zdech apod.) Ihned nadřízená kontaktovala hygienickou stanici a deratizátory.
Hygiena doporučila linoleum a koberce strhnout, vše nechat vyschnout a poté rekonstruovat. Hygiena uznala, že linoleum v chodbě není špatně udržované, ale je prolezlé plísní a je tedy také nutná výměna za kvalitnější. To však do zápisu nenapsali.
V MŠ začaly sanační práce, to však způsobuje vysokou prašnost. Při práce se zjistilo, že je třída velmi vlhká, trámy jsou zničeny dřevomorkou a na některých místech se dokonce dělníci i propadli.
Jelikož je budova MŠ stará stavba, pod kterou jsou chráněné aztécké studny, doporučila hygienická stanice změření radonu v ovzduší. Po týdnu nám přišly výsledky. V přízemí, kde pobývaly nejmenší děti od dvou let, je hodnota radonu přes 400Bq/m3, v jídelně je hodnota hraniční. Dočetla jsem se na stránkách státního úřadu radiační ochrany, že hodnota nad 400Bq/m3 je velmi nebezpečná, 4 lidé ze 100 by mohli díky ozáření z radonu mít rakovinu plic. Lidé v těchto podmínkách jsou ozařováni tak velikou dávkou jako by každý den absolvovali rentgenový snímek plic. (https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/obecne-informace).
Dovnímám se, že situace se zhoršila poté, co se ve školce vyměnily nové okna. Dle vyhlášky 263/2016 Sb. je zřizovatel povinen po renovaci změřit radon v ovzduší, to se však nestalo.
Nemyslím si, že tyto podmínky (prašnost, plísně, vysoká hodnota radonu) jsou vhodné pro práci nás dospělých, natož pro pobyt malých bezbranných dětí. Rodiče dodnes nebyli obeznámeni s celou situací, bylo jim řečeno, že se opravuje podlaha.
Jakožto učitelka, mám nad dětmi zodpovědnost, musím chránit jejich bezpečí a zdraví, mi přijde nesprávné, aby v takových to podmínkách děti byly a vyrůstaly. Já i mé kolegyně jsme už zoufalé, máme dlouhodobé vleklé problémy s dýchacími cestami, velké bolesti hlavy, které musí souviset s podmínkami, ve kterých pracujeme. Proto bych se chtěla zeptat, jak se můžeme bránit a chránit sebe i děti v MŠ? Mají rodiče právo vědět, v jakých podmínkách se jejich děti vyskytují? Máme nějaké právo my, zaměstnanci MŠ, jak náš pobyt v této MŠ omezit? Popř. jak by to bylo s náhradou mzdy?
Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Nejsou-li Vámi popsané alarmující hygienické nedostatky zřizovatelem, resp. vedením mateřské školy dlouhodobě řešeny, lze Vám doporučit následující:
- kontaktovat znovu místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, a to zejména ve věci nadměrného výskytu radonu a vyžádat si od ní jednoznačné stanovisko/doporučení (především v tom směru, zda je dle jejího názoru v takto zamořených prostorech vůbec možné provozovat mateřskou školu),
- kontaktovat Českou školní inspekci a upozornit jí na hygienicky závadné prostory, v nichž je mateřská škola dlouhodobě provozována; tento kontrolní orgán disponuje oprávněními, která by měla zřizovatele mateřské školy donutit k činnosti (a to ideálně v podobě přestěhování mateřské školy) :
https://www.csicr.cz/
- kontaktovat Státní úřad pro jadernou bezpečnost, neboť tento orgán může zřizovateli mateřské školy uložit pokutu za spáchání přestupku dle § 193/2 nebo 3 atomového zákona (a to za zanedbání základních povinností v souvislosti s přírodním ozářením radonem ve stavbě dle § 99 atomového zákona) :
https://www.sujb.cz/uvod/
- kontaktovat místně příslušný stavební úřad, neboť tento orgán je v rámci své dozorové činnosti (§ 132 a násl. stavebního zákona) oprávněn provádět kontrolní prohlídky staveb, nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbách, nařizovat nezbytné úpravy na stavbách apod.
Informování rodičů považuji v této souvislosti za naprostou samozřejmost. Lze předpokládat, že sdělení takto závažných informací bude mít na mateřskou školu zničující účinek (a to v podobě velkého odlivu dětí). Toto riziko však nemůže v žádném případě převážit nad právem rodičů vědět o závadných hygienických podmínkách, v nichž se jejich děti dlouhodobě pohybují.

Z hlediska pracovněprávního poukazuji na § 102 zákoníku práce, dle něhož je zaměstnavatel (mimo jiné) povinen:
- vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům,
- soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje; na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,
- pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu,
- není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Dle § 106/1 zákoníku práce má zaměstnanec právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. Tato informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.
Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance (§ 106/2 zákoníku práce), tzn. že takové odmítnutí nemůže mít pro zaměstnance žádné negativní pracovněprávní důsledky (výtka, výpověď apod.). Zůstává samozřejmě otázkou, zda lze Vámi popsané hygienické nedostatky vyhodnotit jako bezprostřední a závažné ohrožení zdraví zaměstnanců a dětí. Aplikaci tohoto ustanovení proto doporučuji volit až jako poslední variantu.
S ohledem na skutečnost, že ze strany zaměstnavatele nejsou závažné hygienické nedostatky pracoviště dlouhodobě řešeny, můžete v této souvislosti kontaktovat rovněž Státní úřad inspekce práce:
http://www.suip.cz/
Dojde-li na základě kontroly některého ze shora vyjmenovaných orgánů k dočasnému uzavření mateřské školy, bude se jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele, tzn. že po tuto dobu budou mít zaměstnanci právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 263/2016 Sb. , atomový zákon
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Plíseň a radon v mateřské škole - zřizovatel věc bagatelizuje a odkládá řešení
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.