Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych objasnit situaci ohledně čtení soukromých zpráv na firemním notebooku. V práci v mé nepřítomnosti si prý kolega potřeboval něco vytisknout z mého PC, sedl si k němu a vyskočil na něj soukromý chat (MS teams) na poslední konverzaci z předchozího dne (v 15 hod.), na kterém jsem si psala s mým přítelem. Místo aby ho zavřel, zavolal kolegyni která chat prolistovala skrz na skrz.

Nejen, že jsme si psali o soukromých záležitostech, ještě jsme řešili i intimní záležitosti - výsledky vyšetření u doktora, pokusy o otěhotnění atd. Ten den jsem i psala také (v 9 hod ráno) jak je kolegyně na proplesknutí a kolega na zabití a že se chovají jak namachrovaní borci. Kolegyně pak použila tyto slova proti mě a všem ve firmě vynákladala o tom, jak jsem je všechny pomlouvala, s tím, že na ní chat vyskočil přímo na těchto pomluvách - tudíž neudělala nic špatného (chatem museli rolovat minimálně 6 hodin zpět aby tyto informace našli). Zveřejnila pravděpodobně i mé soukromé informace, protože ředitel se zmínil, že snad se nám povede už to miminko. Nyní se v práci na mě pohlíží jako na potvoru a chtějí hlasovat, jestli mě tam nadále chtějí. Díky této kolegyni pravděpodobně dostanu padáka.
Otázka č. 1: Je trestné toto nahlížení do soukromé konverzace byť na firemním PC? Pokud ano tak dle jakého zákona.
Otázka č. 2: Může podat trestní oznámení či zažalovat tuto kolegyni i můj přítel za zveřejňování soukromých záležitostí? (týká se samozřejmě I jeho a možného poškození za únik soukromých informací).
Otázka č. 3: Jak bych měla postupovat v podání trestního oznámení?
Otázka č. 4: Je vůbec toto počínání v rámci zákona, může mě zaměstnavatel propustit na základě zjištění pomluv o mých kolezích?
Děkuji Vám.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Je trestné toto nahlížení do soukromé konverzace byť na firemním PC?
Počínání Vašich kolegů je bezesporu morálně odsouzeníhodné. Co se týče souladnosti/rozpornosti tohoto jednání s platnou právní úpravou, je nutné rozlišovat mezi oblastí soukromého a veřejného práva.
V oblasti soukromého práva poukazuji na § 86 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. “
Na toto ustanovení navazuje § 82/1 občanského zákoníku, který zakotvuje práva dotčeného člověka (zde Vás, resp. i Vašeho přítele) :
„Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. “
Proti počínání Vašich kolegů byste se tedy mohla bránit podáním soukromoprávní žaloby (k místně příslušnému okresnímu soudu). Jedná se nicméně o krok časově i finančně poměrně náročný, přičemž procesní úspěch nelze samozřejmě nikdy zcela zaručit. Pokud byste se pro podání žaloby rozhodla, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
V oblasti veřejného práva poukazuji v první řadě na § 7/1 písm. c) bod 3. zákona o některých přestupcích, dle něhož se přestupku proti občanskému soužití dopustí ta fyzická osoba, která úmyslně naruší občanské soužití tak, že se vůči jinému dopustí schválnosti. V této věci se proto můžete obrátit na místně příslušný obecní/městský úřad s podnětem k zahájení přestupkového řízení.
Ve Vámi popsaném případě je možné uvažovat rovněž o spáchání trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv, kterého se dle § 182/1 písm. b) trestního zákoníku dopustí ten:
„Kdo úmyslně poruší tajemství
datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá …“
Stejného trestného činu se pak dle § 182/2 písm. a) trestního zákoníku dopustí ten:
„… kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu …“
2/ Může podat trestní oznámení či zažalovat tuto kolegyni i můj přítel za zveřejňování soukromých záležitostí?
Ano, jelikož Váš přítel je jednáním Vašich kolegů postižen ve stejné míře jako Vy sama.
3/ Jak bych měla postupovat v podání trestního oznámení?
Trestní oznámení může mít podobu obyčejného dopisu, ve kterém popíšete skutkové okolnosti (tedy uvedete co, kdy a jak se stalo, koho ze spáchání trestného činu podezříváte apod.), nemusíte naopak uvádět, jaký trestný čin byl spáchán (tento úsudek si učiní Policie ČR sama). V dopise samozřejmě uveďte své identifikační údaje. Trestní oznámení adresujte některému pracovišti Policie ČR. Trestní oznámení můžete učinit i ústně, a to na kterémkoli pracovišti Policie ČR (přičemž toto Vaše oznámení bude zaprotokolováno).
4/ Je vůbec toto počínání v rámci zákona, může mě zaměstnavatel propustit na základě zjištění pomluv o mých kolezích?
Je nepochybné, že užíváním chatu k soukromé konverzaci v pracovní době jste porušila své pracovní povinnosti. V této souvislosti odkazuji na § 301 písm. a) a b) zákoníku práce, dle něhož je zaměstnanec povinen:
„pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností …
využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací …“
Zákaz využívání zaměstnavatelovy výpočetní techniky k soukromým účelům je pak výslovně zakotven v § 316/1 zákoníku práce, dle něhož platí, že:
„Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. “
Je nicméně otázkou, zda dosáhlo porušení Vašich pracovních povinností takové intenzity, aby s Vámi mohl zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr (typicky výpovědí). V tomto ohledu je důležité, zda se ve Vašem případě jednalo o ojedinělý exces, anebo zda jste již byla v minulosti za tento prohřešek zaměstnavatelem napomínána, zda se na Vašem pracovišti jedná o běžnou, zaměstnavatelem tolerovanou praxi apod.
Rozhodnete-li se proti případně obdržené výpovědi bránit, doporučuji Vám ihned po jejím doručení kontaktovat advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí pracovního práva), s jehož pomocí budete moci zaměstnavatele vyzvat k dalšímu zaměstnávání (ve smyslu § 69/1 zákoníku práce) a případně i podat žalobu na neplatnost výpovědi.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.