Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Může stavební úřad zdržovat vydání stavebního povolení, aby město nemuselo platit vybudování cesty? Chceme stavět RD a napojit se veřejnou účelovou komunikaci (zpevněná a pro složky záchranného systému dostatečně široká - dle stanovisek), tato cesta je v majetku města a dle územního plánu je navrženo rozšíření.

Tuto cestu by chtěl využít i developer jako příjezd k plánovaným RD (teď příjezd do této lokality nemá), aby město nemuselo rozšiřovat cestu (A samozřejmě ji platit) pracuje na novém územním plánu, kde je navržena cesta cca 100m vedle původní účelové, která vede na pozemky developera (A ten si ji má taky zaplatit) město tvrdí, že nemůžeme stavět teď RD (v sousedství byly před 2 lety 2 domy povoleny), protože developer by taky chtěl využívat cestu, na kterou my se napojíme (veřejná, účelová) A muselo by ji město rozšířit. Může nám z tohoto důvodu město nebo stav. úřad bránit ve stavbě, případně ji záměrně zdržovat než schválí nový územní plán? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz zní: Nikoli, stavební úřad není v žádném případě oprávněn vydání příslušného povolení zdržovat.
Stavební úřad je při povolování stavebních záměrů povinen vycházet z aktuálního stavu – je (měl by být) pro něj podstatný pouze ten územní plán, který je právě platný. Stavební úřad není oprávněn zohledňovat budoucí úpravy územního plánu (o nichž není jisté, zda a kdy nastanou).
Stavební úřad je povinen rozhodovat o stavebních záměrech v zákonem stanovených lhůtách. Co se týče územního řízení, je tato lhůta stanovena v § 87/4 stavebního zákona:
„V jednoduchých věcech … rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení územního řízení; ve zvlášť složitých případech … stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. “
Pokud se jedná o jednodušší stavbu, pro kterou postačí vydání územního souhlasu, je lhůta pro rozhodnutí stavebního úřadu stanovena v § 96/4 stavebního zákona:
„Je-li oznámení záměru úplné … vydá stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení …“
Stavební povolení je stavební úřad povinen vydat ve lhůtě dle § 112/3 stavebního zákona:
„V jednoduchých věcech … rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. “
Pokud se jedná o jednodušší stavbu, pro kterou postačí vydání souhlasu s tzv. stavební ohláškou, je lhůta pro rozhodnutí stavebního úřadu stanovena v § 106/1 stavebního zákona:
„Je-li ohlášení úplné … stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení. “
V případě vydávání společného povolení jsou lhůty zakotveny v § 94p/3 a v § 94y/1 stavebního zákona:
„V jednoduchých věcech … rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 60 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 90 dnů. “
„Stavební úřad vydá společné povolení ve lhůtě do 90 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech, zejména u souboru staveb, stavební úřad rozhodne nejdéle ve lhůtě do 120 dnů. “
Pokud by stavební úřad z důvodů na jeho straně překročil příslušnou lhůtu, budete se moci obrátit na nadřízený stavební úřad (krajský úřad) a domáhat se u něj přijetí některého z opatření proti nečinnosti správního orgánu (ve smyslu § 80 správního řádu).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.