Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Sousední pozemek je v katastru uveden bez majitele. Je možné získat stavební povolení, povolení na studnu apod. ? Jak jej získat, na jaké zákony / procedury se odvolat? Cesta 3-3,5 m široká v plánu je, ale momentálně je zarostlá náletovými dřevinami. V jakém stavu musí být cesta pro hasiče, aby bylo stavební povolení uděleno?

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do dvou částí:
1/ Sousední pozemek bez vlastníka:
Stav, kdy v katastru nemovitostí není uveden vlastník sousedního pozemku, je zajisté právně nežádoucí – nejedná se však, bohužel, o nic neobvyklého. O tomto jevu se více dočtete například zde:
https://www.uzsvm.cz/uzsvm-vyresil-jiz-pres-35-tisic-nemovitosti-s-nejasnym-vlastnikem
Vlastníky pozemků, které zdánlivě nikomu nepatří, vyhledává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových:
https://www.uzsvm.cz
Lze Vám proto doporučit, abyste se na tento úřad obrátila s dotazem, zda se mu podařilo dohledat vlastníka sousedního pozemku či dosud nikoli.
Bude-li sousední pozemek bez vlastníka i ke dni 31. 12. 2023, stane se ze zákona vlastnictvím České republiky (jak to vyplývá z § 1050/2 ve spojení s § 1045/2 a ve spojení s § 3067 a § 3081 občanského zákoníku).
Zamýšlíte-li realizovat na svém pozemku stavbu, doporučuji Vám konzultovat situaci sousedního pozemku s místně příslušným stavebním úřadem. Skutečnost, že v katastru nemovitostí není zapsán vlastník sousedního pozemku, by neměla představovat překážku pro získání příslušných přivolení. Na tyto případy je totiž výslovně pamatováno ve správním řádu (který se vztahuje rovněž na činnost stavebních úřadů). Konkrétně dle § 25/1 a 2 správního řádu platí, že:
„Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé. “
2/ Příjezdová cesta:
Základní požadavky na vzhled a rozměry příjezdové cesty jsou formulovány v § 20/7 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, a to následovně:
„Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci … musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. “
Speciální požadavky na parametry příjezdové cesty jsou dále zakotveny pro vjezdy na obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné pozemky. Konkrétně dle odstavce 2 přílohy č. 3 vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb platí, že:
„Vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m. “
Konkrétní podoba (rozměry) příjezdové cesty bude záviset především na požadavcích místně příslušného stavebního úřadu, s nímž Vám doporučuji tuto otázku konzultovat.
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
vyhláška č. 23/2008 Sb. , o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.