Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem majitelka rekreační chaty v obci Rabyně – Měřín na Slapské přehradě. Sousední majitel přišel s návrhem na rozšíření své chaty s tím, že svou původní stavbu celou rozebere a ponechá pouze základovou desku, pokud bude vyhovovat z hlediska statiky. Jeho současná chata je o rozměrech 5,60 x 3,90 metrů.

Nyní jí hodlá zvětšit na rozměry 9 x 6,60 m. Naším problémem je vzdálenost od naší chaty, která nyní činí 8,6 m. Požadujeme dodržení vzdálenosti 10 metrů podle paragrafu 25 stavebního zákona o vzájemném odstupu staveb. Na stavebním úřadu nám bylo řečeno, že pokud by stavěl chatu novou, musel by dodržet 10 metrů, ale pokud už na pozemku chata stojí, tak nemusí. Bude mu udělena výjimka. Podotýkám, že majitel má v plánu celou chatu rozebrat a trojnásobně zvětšit. Bude probíhat nové územní i stavební řízení. Na stranu orientovanou k nové stavbě máme terasu a ve vzdálenosti 8,6 metrů před ní má stát boční stěna nové chaty o délce 9 metrů a výšce 7 metrů. Místo pohledu do zelené a na Slapskou přehradu se máme dívat na takto velkou zeď. Není možné zde vysadit ozdobné keře, protože tudy vede příjezdová cesta k našemu pozemku. Budeme vznášet námitku proti udělení výjimky stavebnímu úřadu. Byli bychom rádi, kdybyste nám mohli poradit, jakými právními kroky bychom mohli dosáhnout dodržení 10 metrové vzdálenosti mezi rekreačními chatami a docílili tak odmítnutí žádosti o výjimku. Předem děkuji za Váš čas a odpověď. Eva.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi uváděný argument stavebního úřadu se mi jeví jako poměrně nesmyslný. Má-li Váš soused v úmyslu "rozebrat" stávající rekreační chatu (a to až na základovou desku), bude se bezesporu jednat o odstranění stavby (čemuž odpovídá i aktuální judikatura), přičemž výstavba nové (větší) rekreační chaty tak nebude přístavbou, nástavbou ani stavební úpravou stávající rekreační chaty (neboť ta již nebude existovat), nýbrž se bude jednat o zřízení stavby zcela nové.
Není tedy dán důvod, proč by mělo být automaticky vyhověno sousedově žádosti o výjimku z povinnosti dodržet minimální odstupovou vzdálenost mezi rekreačními objekty. Konkrétně dle § 25/3 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území platí, že:
"Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m."
Z tohoto požadavku je možné udělit (dle § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území) výjimku, ovšem pouze tehdy, budou-li zároveň splněny podmínky dle § 169 stavebního zákona. Konkrétně dle § 169/2 stavebního zákona platí, že:
"Výjimku z obecných požadavků na výstavbu ... lze v jednotlivých odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu."
Chcete-li se realizaci sousedova stavebního záměru bránit, lze Vám v první řadě doporučit sousedovi nic nepodepisovat (především ne situační výkres). Bude-li v této věci sousedem zahájeno územní a stavební řízení, lze Vám doporučit vznést námitku proti velikosti sousedem navrhované stavby, resp. proti jejímu umístění). Svou námitku odůvodněte tak, aby byly Vaše argumenty souladné s výše citovaným § 169/2 stavebního zákona.
Můžete tak tvrdit zejména to, že realizací sousedova stavebního záměru bude nadměrně zasaženo do Vašeho vlastnického práva (bude snížena hodnota Vaší rekreační chaty) a bude zasaženo do Vašeho soukromí. Společným jmenovatelem Vašich argumentů by pak mělo být tvrzení, že povolením výjimky (dle sousedovy žádosti) nebude "... dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu ...". Je nepochybné, že účelem obecných požadavků na výstavbu (v tomto případě stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb) je (mimo jiné) ochrana vlastnického práva a ochrana soukromí při užívání těchto staveb. Povolením výjimky (tak, jak jí bude soused žádat) však bude docíleno pravého opaku (dojde ke znehodnocení Vašeho vlastnictví a narušení Vašeho soukromí).
Pokud by stavební úřad žádosti Vašeho souseda vyhověl, budete oprávněni se proti jeho rozhodnutí odvolat (vyloučeno není ani budoucí soudní přezkoumání postupu stavebních úřadů).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)