Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Našel jsem si pozemek na stavbu RD, který je v katastrálních mapách veden jako "zastavěná plocha a nádvoří" (zbořeniště). Pozemek je v majetku města, problém však je, že pozemek není zahrnut do územního plánu pro výstavbu i když okolní (soukromé) pozemky vedené jako "trvalý travní porost" do územního plánu zahrnuty jsou.

Chci se zeptat, jak postupovat a jestli vzhledem k typu pozemku zastavěná plocha neexistuje nějaká povinnost ze strany města na základě konkrétní žádosti do územního plánu uvedený pozemek zahrnout? Díky za odpověď Alois.

 

ODPOVĚĎ:
Je nutné si uvědomit, že mezi katastrem nemovitostí a územním plánem je zásadní rozdíl.
V katastru nemovitostí je zachycen aktuální stav terénu, resp. pozemků, tzn. že tam uvedené údaje o jednotlivých pozemcích by měly odrážet jejich podobu a druhové určení tak, jak je tomu ve skutečnosti. Je pravdou, že tyto údaje nemusí být vždy zcela aktuální, neboť katastrální úřady se často o změnách na jednotlivých pozemcích ani nedozví (týká se to např. budování tzv. černých staveb, odstraňování staveb, změn způsobu využití pozemků apod.).
Územní plán je naopak dokumentem, který nesměřuje do současnosti, nýbrž primárně do budoucnosti. Tímto dokumentem prezentuje obec svou představu o budoucím urbanistickém, průmyslovém, dopravním apod. vývoji na určitém území. Územní plán je závazný do té míry, že reguluje stavební činnost na určitém území, může však také zůstat nenaplněn (na území, kde je plánována například zástavba rodinnými domy, zůstanou prázdné pozemky, neboť vlastníci těchto pozemků nemají o tento druh výstavby zájem).
Pokud Vámi zmiňovaný pozemek není dle platného územního plánu určen k zástavbě, jedná se o skutečnost, která zásadně snižuje hodnotu tohoto pozemku (nemá však žádný vliv na záznam o druhovém určení tohoto pozemku v katastru nemovitostí).
Pokud údaj o druhovém určení Vámi zmiňovaného pozemku, který je uveden v katastru nemovitostí, neodpovídá skutečnosti (tzn. pokud se na Vámi zmiňovaném pozemku reálně zbořeniště nenachází), lze Vám doporučit kontaktovat místně příslušné pracoviště katastrálního úřadu a nastalý stav s ním konzultovat (na základě Vaší žádosti, resp. na základě žádosti města – jako vlastníka tohoto pozemku - by měl být údaj o druhovém určení předmětného pozemku v katastru nemovitostí opraven).
Máte-li zájem o to, aby bylo možné na Vámi zmiňovaném pozemku stavět, je zapotřebí, aby došlo ke změně příslušné části aktuálně platného územního plánu. Na obec (město) se proto můžete obrátit s žádostí o změnu aktuálně platného územního plánu (§ 55 stavebního zákona).
O změnu aktuálně platného územního plánu je za určitých podmínek možné požádat i v tzv. zkráceném postupu. Konkrétně dle § 55a/1 stavebního zákona platí, že:
„Zkrácený postup pořizování změny územního plánu se použije při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení …“
Obec (město) tedy můžete požádat o takovou změnu aktuálně platného územního plánu, která by Vámi zmiňovaný pozemek zahrnula do území, na kterém je možné realizovat určitou zástavbu. V této souvislosti je však nutné dodat, že na změnu územního plánu neexistuje právní nárok (bude proto záviset na posouzení a rozhodnutí obce/města).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem