Počet stránek ve webu: 39.929

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám u rodinného domu drátěný plot vysoký 1,5 m. Při koupi pozemku a stavbě domu jsme byli starostou obce ubezpečeni, že na vedlejším pozemku, který patří obci, bude jen bezúdržbová kvetoucí louka. Dva roky po dostavbě domu zde nechal starosta zřídit parkovištní odpočívadlo (parkoviště sousedí z druhé strany s obecním pozemkem) s dětským hřištěm, které je těsně u našeho plotu.

Podél plotu je vysazeno několik jabloní (cca 3-4 m od sebe), které jsou ale zatím jednoleté proutky. Žádali jsme o oddělení této části obce od části obytné protihlukovou a protipohledovou stěnou. Naši žádost podpořily další dvě rodiny, které mají domy vedle nás. Starosta naši žádost zamítl s tím, že už je tam "jabloňová palmeta". Ve skutečnosti několik krátkých klacíků v zemi. Jaké máme šance se bránit? Má smysl podat žalobu a dožadovat se zřízení stěny soudně? Navrhli jsme obci i variantu, že si postavíme takovou stěnu sami za jejich přispění. I to bylo zamítnuto. Uvažujeme tedy o zvýšení našeho plotu o 1m s tím, že by byl neprůhledný - dřevěný nebo betonový. Co je pro to nutné udělat? Počítáme dopředu s nevůlí obcí nám vyhovět, zajímalo by mě tedy i jestli je pak možné dosáhnout kladného rozhodnutí soudní cestou. Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do tří částí:
1/ Žádost o vybudování stěny:
Jsem toho názoru, že domáhat se po obci soudní cestou, aby na své náklady zřídila stěnu mezi Vaším a obecním pozemkem, by představovalo krok předem odsouzený k nezdaru.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že zřídila-li obec na vlastních pozemcích parkoviště a obecní hřiště, realizovala toliko svá vlastnická práva (tzn. že předmětné obecní pozemky využila dle vlastní úvahy). Samotná skutečnost, že Vám toto využití obecních pozemků nevyhovuje, ještě neznamená, že by byla obec povinna vyslyšet Vaši žádost a financovat (plně či částečně) výstavbu stěny mezi Vaším a obecním pozemkem. Obec není povinna vyhovět každé žádosti, se kterou se na ní obyvatel obce obrátí. I v tomto ohledu se obec chová jako běžný vlastník (samozřejmě s určitou zákonnou limitací), tzn. že sama rozhoduje, jakým způsobem své pozemky/finance využije a jak nikoli.
Ze znění dotazu není zřejmé, že by obec zřízením parkoviště a hřiště porušila nějaký právní předpis. Ze znění dotazu nelze ani dovodit, že byste byli provozem parkoviště či hřiště nějak nadměrně rušeni při využívání Vašeho pozemku (k tomu více v odpovědi ad 2/ níže). Z těchto důvodů není možné se po obci soudně domáhat toho, aby investovala své finanční prostředky (tedy finanční prostředky celé obce) do výstavby stěny, která by učinila užívání Vašeho pozemku (tedy pozemku jediného či několika málo obyvatel obce) komfortnějším.
2/ Nadměrné omezování provozem parkoviště a hřiště:
Dle § 1013/1 občanského zákoníku platí, že každý vlastník (tedy i obec) je povinen zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk, kouř či pach vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
Domníváte-li se proto, že provoz parkoviště a hřiště na sousedním obecním pozemku Vás omezuje v užívání Vašeho pozemku v míře nepřiměřené místním poměrům, můžete se domáhat toho, aby obec učinila tomuto stavu přítrž. Pakliže by nebyla dohoda s obcí možná, nezbylo by Vám, než se v této  věci obrátit na místně příslušný okresní soud (a zahájit zde tzv. sousedský spor). V rámci soudního řízení by pak bylo možné uzavřít například soudní smír, jehož prostřednictvím by se obec zavázala vybudovat na hranici Vašeho a obecního pozemku stěnu. Jak však uvádím výše, nelze ze znění dotazu dovodit, že byste byli v užívání Vašeho pozemku rušeni v míře nepřiměřené místním poměrům.
3/ Zřízení stěny vlastními silami:
Rozhodnete-li se zřídit stěnu mezi Vaším a obecním pozemkem vlastními silami, je v první řadě nutné vyřešit otázku, zda budete potřebovat nějaké přivolení stavebního úřadu či nikoli.
Dle § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona platí, že bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu (tedy ve „volném“ režimu) lze vybudovat oplocení (stěnu), pokud jsou současně splněny tyto tři podmínky:
- bude se jednat o oplocení do výšky 2 m,
- toto oplocení nebude hraničit s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,
- toto oplocení se bude nacházet v zastavěném území či v zastavitelné ploše.
Dle znění dotazu předpokládám, že Vámi plánovaná stěna nebude některé z těchto podmínek splňovat (výšku stěny odhadujete přes 2 metry, navíc pak bude Vaše stěna sousedit s hřištěm a parkovištěm, tedy s veřejným prostranstvím).
Nebude-li Vámi plánovaná stěna splňovat některou ze shora vyjmenovaných podmínek, nebude možné ji vybudovat ve „volném“ režimu, nýbrž bude nutné získat přivolení stavebního úřadu. Tímto přivolením by měl být územní souhlas (a to dle § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14. stavebního zákona).
Rozhodnete-li se tedy vybudovat stěnu vlastními silami, doporučuji Vám v první řadě navštívit místně příslušný stavební úřad a podmínky realizace Vašeho stavebního záměru zde konzultovat. Některá ustanovení stavebního zákona jsou jednotlivými stavebními úřady vykládána rozdílně, bude proto vhodné, pokud se dozvíte, jak na Váš stavební záměr pohlíží ten stavební úřad, který o něm bude případně rozhodovat.
Vyjde-li konzultací se stavebním úřadem najevo, že bude skutečně zapotřebí získat územní souhlas, bude nutné, abyste k žádosti o vydání územního souhlasu předložili i písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků (tedy i písemný souhlas obce). Pakliže by Vám obec odmítla písemný souhlas udělit, nebude ještě nic ztraceno. V takovém případě by bylo pouze nutné vydat se administrativně mírně složitější cestou (tzn. nežádat o vydání územního souhlasu, nýbrž o vydání územního rozhodnutí, pro které již není písemný souhlas sousedů zapotřebí).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Postavení obecního dětského hřiště u pozemku s rodinným domem - právo na protihlukovou a protipohledovou stěnu