Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017-2019 se neúspěšně snažím postavit chovatelské zařízení - voliéru na svém rozsáhlejším pozemku, přestože příslušný stavební úřad, tj. SÚ chovatelské zařízení povolil, dva příbuzní sousedé se odvolali kvůli hluku. Šlo to na odvolání a katastrální úřad olomouckého kraje rozhodnutí SU zrušil (příloha č. 1).

Důvody byly dva - nejdříve katastrální úřad olomouckého kraje zrušil vyjádření Magistrátu města Olomouce, Odboru koncepce a rozvoje (příloha 2) – toto vyjádření již mám aktuální a platné, ovšem katastrální úřad olomouckého kraje opakovaně argumentuje nepřípustností hluku, a to přesto, že chovatelské zařízení je od sousedů vzdáleno 30 m. Proběhlo jednání, kde jsem přislíbil, že budu kontaktovat odborné firmy ohledně protihlukové studie. Učinil jsem tak a z odpovědí pěti firem (příloha 3) vyplynula stejná skutečnost, že sousedský hluk je neměřitelný a nejsou pro něj stanoveny žádné limity, z čehož plyne, že požadavek KU Ol. kraje na jakousi bezhlučnost chovu ptáků je neoprávněný. Např. skutečnost, že imise hluku psa od obou sousedů dopadají na náš pozemek ignoruje, ale hlasy ptáků, které nenastaly, zveličuje. Jelikož původní projekt na chovat. zařízení jsem měl na IČO a odvolatelé argumentovali, že se jedná o podnikatelský záměr v zóně pro bydlení, což tak není (ÚP však podnikat. aktivity rovněž umožňuje), rozhodl jsem se nechat zpracovat PD na chovat. zařízení na RČ a pro účely obecně chovu drobného zvířectva (příloha 4). Z postoje KU Ol. kraje totiž již vím, že stavbu mohu využívat pouze k účelu, pro který byla zkolaudována, tzn. že pokud je zkolaudována pro exotické ptactvo, nemohl bych v ní chovat např. králíka atp. Většinu vyjádření k této PD již mám, ovšem šokovalo mne vyjádření obce (příloha 5), které evidentně nesleduje veřejný zájem. Starosta lživě uvádí, že exotické ptactvo se v obci (v počtu 12 párů) nechová a že to tedy není drobné zvířectvo v rámci žití na vesnici. U nás na vesnici je několik chovatelů, nevím kolik párů ptáků chovají ale min. ve vedlejší vesnici je jeden velký chovatel exot. ptactva (v rámci stejného mikroregionu). Prosím o radu, jak postupovat dál, zejména: Jsou námitky KU Ol. kraje vůči nepřípustnosti jakéhosi hluku ptáků na mém pozemku oprávněné? Hluk psů sousedů je pak v pořádku? Jak postupovat vůči vyjádření obce, považujete jej z hlediska práva za oprávněné, i přestože je ve své podstatě lživé? Zvažoval jsem podání správní žaloby s požadavkem na zrušení ZS obce, ovšem bude to trvat asi roky a i když soud ZS obce zruší, čas uteče a čeho tím dosáhnu. Druhou možnost vidím v podání stížnosti na ombudsmana. Ale nevím, v právních věcech jsem laik a začínám mít pocit, že vymahatelnost práva je u nás mizivá. Prosím tedy o radu, jak postupovat. Děkuji, Daniel.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Výhrady krajského úřadu vůči hlučnosti exotických ptáků:
Je pravdou, že hlučnost provozu stavby či zařízení je jedním z kritérií, k nimž je při rozhodování o umístění stavby přihlíženo.
To vyplývá například z § 25/1 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že vzájemné odstupy staveb musí (mimo jiné) splňovat hygienické požadavky (kam spadá i hlučnost) a požadavky na zachování kvality prostředí.
To, jakým způsobem s těmito kritérii krajský úřad ve svém rozhodnutí pracuje, je věcí jinou. Každé správní rozhodnutí se musí zakládat na přesných údajích, nikoli na domněnkách či nepodložených předpokladech. Vypomáhat si v této souvislosti ustanovením § 1013/1 občanského zákoníku (tedy obecnou úpravou sousedských imisí) je nepřípustné.
V každém případě platí, že vrátil-li krajský úřad věc stavebnímu úřadu k dalšímu řízení, nemá de facto smysl se jeho argumentací více zabývat. Stavební úřad bude povinen názor krajského úřadu zohlednit, resp. se jeho názorem řídit.
V této souvislosti lze proto očekávat, že stavební úřad bude klást důraz na provedení protihlukových opatření, jimiž by byly výhrady krajského úřadu (a rovněž Vašich sousedů) uspokojeny (popř. by bylo vhodné, pokud byste Vy sám tato protihluková opatření vtělil přímo do projektové dokumentace).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 137/1 písm. a) stavebního zákona je stavební úřad oprávněn nařídit vlastníku stavby provedení nezbytných úprav, jimiž se docílí, aby užívání stavby nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem. Je tedy možné, aby Vám stavební úřad nařídil provedení nezbytných úprav i v budoucnu (vyjde-li najevo, že provoz stavby nadměrně obtěžuje okolí hlukem).
2/ Závazné stanovisko obce:
Jelikož obec v tomto případě vystupuje v roli dotčeného orgánu a vydává tudíž závazné stanovisko, není možné brojit proti tomuto závaznému stanovisku samostatnou správní žalobou.
Dle § 4/9 stavebního zákona totiž platí, že nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Proti závaznému stanovisku obce tak bude možné se bránit až v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu (bude-li nutné, abyste se proti němu odvolával).
Stížnost k veřejnému ochránci práv samozřejmě podat můžete. Je nicméně nutné si uvědomit, že veřejný ochránce práv nedisponuje v této souvislosti pravomocemi, které by Vám mohly nějak pomoci. Tímto způsobem tak nanejvýš získáte právní názor veřejného ochránce práv (který se Vám samozřejmě může v budoucnu hodit).
Potýkáte-li se dlouhodobě s neúspěchy ve stavebním řízení, přičemž máte dojem, že dotčené orgány a úřady rozhodují nesprávně, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to takového advokáta, který se zabývá oblastí stavebního práva).
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)