Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem vlastníkem bytového domu (jeden vchod, 8 bytových jednotek). K pozemku, na kterém stojí dům, jsem přikoupila i pozemek před domem. Jedná se o pozemky v katastrálním území okres Opava, obec Hlučín, část Hlučín, 74801, pozemek číslo 1706/61 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek 1706/365 ostatní plocha/zeleň. Pozemek vedený jako zeleň není užíván ve smyslu veřejného prostranství.

Nicméně historicky je chápán jako veřejný a přes vyznačení soukromého pozemku je s tím stále problém. Ani na jednom pozemku není věcné břemeno. Jsem jediný vlastník. Pozemek přiléhá k obecní komunikaci. Chci vědět, zda mohu na tomto pozemku před domem vybudovat parkoviště pro dvě osobní vozidla pro rodinné příslušníky bydlící v domě. Pokud ano, jak mám postupovat a co všechno si mám ohlídat. Jak je v tom případě pohlíženo na výjezd z těchto míst na místní komunikaci? (Nemůže mi výjezd někdo zablokovat? ). Děkuji, Rudická.

 

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

přestože je předmětný pozemek (budoucí parkoviště) ve Vašem soukromém vlastnictví, nebrání nic tomu, aby byl zároveň veřejným prostranstvím. V tomto ohledu je nutné vycházet z § 34 zákona o obcích, dle něhož platí, že:
“Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. ”
Pozemky, které v dané obci (městě) spadají do kategorie “veřejné prostranství”, by měly být vymezeny v obecně závazné vyhlášce. V této souvislosti se proto můžete obrátit na městský úřad s dotazem, zda spadá I Váš pozemek do kategorie “veřejné prostranství”. Podotýkám nicméně, že řešení této otázky není příliš podstatné, neboť rovněž pozemek, který spadá do kategorie “veřejné prostranství” může být zastavěn (například soukromým parkovištěm).
Zda bude možné na Vašem pozemku zřídit soukromé parkoviště, bude v první řadě záviset na aktuálně platném územním plánu města, dále pak na posouzení stavebním úřadem.
V současné chvíli Vám proto doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a Váš stavební záměr zde konzultovat. Příslušný úředník stavebního úřadu by měl být schopen Vám sdělit, zda je výstavba soukromého parkoviště na daném pozemku možná, a to s ohledem na aktuálně platný územní plán města a na platnou právní úpravu (a pokud možná bude, tak za jakých podmínek).
Bude-li výstavba soukromého parkoviště možná, bude nutné, abyste si nechala zpracovat projektovou dokumentaci, opatřila si vyjádření všech dotčených orgánů a obrátila se na stavební úřad s příslušnou žádostí.
Co se týče zřízení sjezdu na pozemní komunikaci, bude v této otázce dotčeným orgánem místně příslušný silniční správní úřad (§ 16/2 zákona o pozemních komunikacích).
Pakliže bude z Vašeho soukromého parkoviště zřízen sjezd na pozemní komunikaci, přičemž se bude jednat o sjezd dle vydaného povolení, nebude možné, aby byl tento sjezd kýmkoli blokován (což vyplývá z obecných pravidel silničního provozu).

_______________________

Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

  • zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích