Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 jsem koupil nemovitost se sloupem VN 22kV na pozemku. Pozemek je svažitý a jsou na něm terasy. V horní části zahrady se nachází zahradní domek. ČEZ mi loni (2018) napsal, že při kontrole zjistili, že některé části stavby porušují normu specifikující ochranné pásma VN. Přesně zahradní domek zasahuje do 4m vzdálenosti ve výjimce (cca 25cm), kterou ČEZ udělil před stavbou.

Také kus pozemku horní terasy zasahuje (cca 30 cm) do min. vzálenosti vodičů od země. ČEZu jsem doručil vyžádané kolaudační rozhodnutí načež se na místo dostavil úředník ČEZ a úřednice stavebního úřadu (nejspíš ta, která kolaudaci prováděla). A v podstatě spolu se dohodli, že situaci napravím odstraněním zeminy a úpravou zahradního domku. Zahradní domek, ač to není běžné je vysloveně součástí kolaudačního rozhodutí. V žádném případě nedošlo ke změně situace, vše je jak to bylo při kolaudaci. Je toto ze strany stavebního úřadu vpořádku? Pokud byste měli nějakou zkušenost jak to chytře vyřesit, skvěle, ale jsem víceméně smířen s tím, že porušení musím vyřešit (a to odtěžením části zeminy a změnou sklonu střechy zahrandího domku, čímž se stane nepochozí a bude stačit vzálenost 3m místo 4m). Jak je ale možné že stavba, která podle ČEZu a normy porušuje zásady bezpečnosti byla koulaudovaná a je možné žádat někde náhradu škody? Díky, Ctirad

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popsaný postup stavebního úřadu (tedy šetření situace na místě) je standardní. V obdobných případech je totiž stavební úřad oprávněn realizovat na místě kontrolní prohlídku stavby (§ 133 stavebního zákona).
Dle § 137/1 písm. b) stavebního zákona je stavební úřad oprávněn nařídit vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy, jimiž se odstraňují (mimo jiné) bezpečnostní a požární závady stavby. Totéž pak platí přiměřeně i pro terénní úpravy (§ 137/2 stavebního zákona).
Výše uvedené stavební úpravy může stavební úřad nařídit pouze v případě, že stavba není postavena v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu. V tomto ohledu je tedy velmi důležité, zda stavebník chaty, resp. ten, kdo provedl terénní úpravy, postupoval přesně dle přivolení stavebního úřadu (tzn. zda se při výstavbě odchýlil od schválené projektové dokumentace či nikoli).
Je-li stavba postavena v souladu s podmínkami danými povolením stavebního úřadu, může stavební úřad nařídit nezbytné úpravy jen v případě prokazatelně významného ohrožení a za náhradu újmy, kterou by nařízené úpravy vyvolaly (§ 137/3 stavebního zákona).
Vyjde-li tedy najevo, že chata je vystavěna přesně dle přivolení stavebního úřadu, resp. že i terénní úpravy byly provedeny tak, jak bylo povoleno, bude možné, aby Vám stavební úřad nařídil provedení nezbytných úprav pouze v případě významného ohrožení (což je ve Vašem případě patrně splněno), a především za náhradu újmy, která Vám provedením nezbytných úprav vznikne (bude se jednat především o náhradu nákladů stavebních a terénních úprav).
V § 137/4 a 5 stavebního zákona je rozlišováno, zda je k provedení nezbytných úprav zapotřebí opatřit projektovou dokumentaci či nikoli (dle znění dotazu předpokládám, že ve Vašem případě budou stavební a terénní úpravy minimální, tzn. že projektová dokumentace zapotřebí nebude).
Na provedení některých nezbytných úprav je možné od stavebního úřadu obdržet tzv. stavební příspěvek (§ 138 stavebního zákona). Dle znění dotazu však předpokládám, že Vašeho případu se tato možnost netýká (Vy můžete po stavebním úřadu požadovat náhradu újmy, která Vám provedením nezbytných úprav vznikne, a to za splnění podmínek, které uvádím výše).
Vyhnout se provedení stavebních a terénních úprav by bylo možné pouze za předpokladu, že by Vám společnost ČEZ udělila další výjimku z minimální odstupové vzdálenosti od vedení vysokého napětí. Dle znění dotazu však předpokládám, že takovou výjimku z ochranného pásma od společnosti ČEZ neobdržíte.
Vámi popsaný stav může mít příčinu buď v tom, že stavebník chaty nerespektoval stavebním úřadem schválenou projektovou dokumentaci, nebo v tom, že v příslušném přivolení udělal stavební úřad chybu, popř. v tom, že stavební úřad si v rámci kolaudačního řízení nepovšiml odchylek provedení stavby oproti schválené projektové dokumentaci. Aby bylo možné jednoznačně určit, kde se stala chyba, by bylo nutné pečlivě přezkoumat celou projektovou dokumentaci a správní spis, který je k předmětné chatě veden stavebním úřadem.
V současné chvíli Vám doporučuji kontaktovat místně příslušný stavební úřad a dotázat se zde, zda můžete očekávat vydání rozhodnutí, kterým Vám bude uložena povinnost provést nezbytné úpravy Vaší chaty a pozemku. Dále se stavebním úřadem konzultujte, zda jsou dle jeho názoru splněny podmínky pro to, aby Vám mohly být nahrazeny náklady nezbytných úprav (tzn. zda byla chata vystavěna, resp. terénní úpravy provedeny, přesně dle schválené projektové dokumentace).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že byste mohl požadovat náhradu škody rovněž dle zákona č. 82/1998 Sb. Tuto možnost však považuji za spíše teoretickou, neboť pro úspěšné nárokování náhrady škody byste musel prokázat, že na straně stavebního úřadu došlo k chybě, že na Vaší straně vznikla škoda (a jak vysoká) a především, že mezi chybou stavebního úřadu a vznikem škody existuje vztah příčinné souvislosti (což může být dosti nesnadné a bez soudního řízení by se to patrně neobešlo).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 82/1998 Sb. , o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád)