Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve stavebním povolení mám povoleno 150 m2 RD. To jsem splnil avšak jsme k domu přistavěli ještě nezastřešenou terasu velikosti 22 m2. Úřad zatím nereaguje na žádost o přidělení čísla popisného, tedy č. p. již měsíc a půl. Lze očekávat problémy stran nutnosti provedení změny stavu před dokončením? Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu není zřejmé, zda je novostavba Vašeho rodinného domu již zkolaudována či nikoli.

Dle § 121 stavebního zákona platí, že:
- stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby (pouze za určitých podmínek) a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí) ;
- pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, stavební úřad po předložení podkladů (uvedených v předchozí odrážce) vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního.


Byla-li tedy novostavba Vašeho rodinného domu již zkolaudována, jedná se pravděpodobně o průtah na straně stavebního či obecního úřadu. V této souvislosti se proto můžete na stavební, popř. na obecní úřad obrátit s dotazem na stav Vaší věci.
Nelze samozřejmě vyloučit, že stavební úřad vyhodnotí stavbu terasy jako nepovolenou stavbu a zahájí řízení o jejím odstranění (§ 129 stavebního zákona). V takovém případě Vám stavební úřad samozřejmě umožní provést tzv. dodatečnou legalizaci této stavby. Je však zároveň možné, že stavební úřad nad nepovoleným přistavěním terasy „mávne rukou“ a řešit jí nebude.
Nelze vyloučit ani variantu, že pro výstavbu předmětné terasy nebylo zapotřebí žádné přivolení stavebního úřadu (k tomu by bylo nezbytné znát více podrobností) – v takovém případě by stavební úřad samozřejmě nemohl zahájit řízení o jejím odstranění a nebylo by ani co dodatečně legalizovat.


Pakliže není novostavba Vašeho rodinného domu dosud zkolaudována, je možné požádat stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením. Dle § 118 stavebního zákona (mimo jiné) platí, že:
- změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby;
- změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a stavebním řízení;
- žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn a jejich porovnání s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací; k žádosti se připojí projektová dokumentace změn stavby, do které projektant vyznačí navrhované změny.

Shora uvedené neplatí samozřejmě v případě, bylo-li možné zřídit předmětnou terasu bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu (tedy „ve volném režimu“). Pro učinění tohoto závěru by nicméně bylo zapotřebí znát více podrobností o předmětné terase.
Uvažujete-li o změně stavby před jejím dokončením, lze Vám doporučit kontaktovat místně příslušný stavební úřad a konzultovat s ním, jaké podklady budou dle jeho názoru pro hladké povolení změny stavby před jejím dokončením zapotřebí.
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv kolaudace na přidělení čísla popisného